>ေကဵာင္းသားသမဂၢ အစဥ္အလာ အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ ထၾက္

> ေကဵာင္းသား သမဂၢ အစဥ္အလာ အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ “ဗကသ၊ တကသ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္၊ အစဥ္အလာနဲ႔ ယေန႔ေက်ာင္းသားထု အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျမေအာက္စာေစာင္တခု အိပ္ေဆာင္ဆိုက္ငယ္နဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ျဖန္႔ခ်ိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအခမ္းက႑နဲ႔ အေရးပါပုံတို႔ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားကို စဥ္ျပီး ေဖာ္ျပထားရာမွာ ၁၉၉၈၊ ၉၉ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအထိဆိုျပီး ေခါင္းစဥ္ထုတ္ တင္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ အရွိန္အဟုန္ကုို အားျပဳျပီး အာဏာရွင္စနစ္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား၊ ၉၀ အႏိုင္ရပါတီ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ၀ိုင္း၀န္း...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီကား

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီကား

> လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီကားေကဇက္အိုဧဴပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚကုိ

>စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚကုိ

> စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚကုိ ဗုံးခဲၾမႁတရားခံအဴဖစ္ စစ္အစုိးရစၾပ္စဲၾမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂ဧ႓ပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခ့ဲသည့္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ဗံုးေပၝက္ကဲၾမႁမဵားသည္ “တစ္ဖက္ႎုိင္ငံနယ္စပ္”မႀ စၾမ္းအားဴမႀင့္ဴမန္မာေကဵာင္းသားစစ္သည္ေတာ္မဵားအဖဲၾႚ၏လက္ခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္း စစ္အစုိးရက ယေနႚထုတ္ သတင္းစာမဵားတၾင္ စၾပ္စဲၾေဴပာဆုိထားသည္။ ေဖာက္ခဲၾသူတၾင္ မုန္တုိင္း ဟူသည့္ အမည္၀ႀက္ရိႀေဳကာင္း “တာ၀န္သိဴပည္သူအခဵႂိႚ”၏ သတင္းေပးပုိႚခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ေဖာ္ဴပထားသည္။ ၄င္းသည္ အရပ္ ၅ေပခဲၾခန္ႚ၊ အသားလတ္၊ ဆံပင္ကုပ္ေထာက္၊ မဵက္ႎႀာသၾယ္၊ အသက္ ၃၀ ခန္ႚရိႀသူဴဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ဗုံးကဲၾသည့္သတင္းေဳကာင့္ “ဴပည္သူမဵားႎႀင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရိႀဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ အမဵက္ေဒၝသဴဖစ္ကာ မခံမရပ္ႎုိင္ဴဖစ္ေနဳကေဳကာင္း သိရိႀရသည္။”ဟုလည္း စစ္အစုိးရသတင္းစာမဵားတၾင္ ေရးသားထားသည္။ စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚသည္ လၾန္ခ့ဲသည့္ ၉ ႎႀစ္က ဘန္ေကာက္႓မိႂႚ ဴမန္မာသံရုံးကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခ့ဲေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲၾႚဴဖစ္သည္။ ယေနႚအခဵိန္တၾင္ စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚ ဆက္လက္လႁပ္ရႀားေနဴခင္းရိႀမရိႀ...

Read more »

>ဆန္ေစဵးတက္၊ အာရႀသားတိုႚ ဆန္၀ယ္စု

>ဆန္ေစဵးတက္၊ အာရႀသားတိုႚ ဆန္၀ယ္စု

> ကမာၻဆန္ေစ်း ၂ ဆ ခုန္တက္၊ အာရွသားတို႔ ဆန္၀ယ္စုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ယခင္အပတ္က စျပီး ေလာင္စာဆီေစ်း တက္လာျပီးေနာက္ ကမာၻဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ထုတ္လုပ္သူ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေစ်းကြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚမူတည္ျပီး ဆန္ေစ်း ၂ ဆ (အခ်ဳိ႔သတင္းမ်ားအဆိုအရ – ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) ထိုးတက္သြားသည္။ ျမန္မာျပည္ကမူ ဆန္ေစ်းကို စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏွိမ္ထိမ္းခ်ဳပ္ျပီး လယ္သမားမ်ားအေပၚ စစ္အစိုးရ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အျမတ္ၾကီးစား ထုတ္ရန္မွာ ဒီႏွစ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသြားျပီဟု ဆိုသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတို႔က အစျပဳျပီး စပါးအထြက္က်၊ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ ထိခိုက္သည္က အစျပဳျပီး အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားက အတိုင္းအတာျဖင့္...

Read more »

>ကမ္းဳကည့္ငႀက္ အင္အားတိုး

>ကမ္းဳကည့္ငႀက္ အင္အားတိုး

> ႏိုင္ငံရပ္ျခားျမန္မာမ်ားရဲ႔ ကမ္းၾကည့္ငွက္ကြန္ယက္္ အင္အားမ်ားတိုးခ်ဲ႔မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ မတ္လက စတင္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ အေနာက္ျခမ္းမွ အေရွ႔ျခမ္းဆီသို႔ မိုင္ ၃၀၀၀ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျပီး ျမန္မာ့အေရးကို ကမာၻက ပိုမိုအာရုံစိုက္လာေစရန္ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ၂ ဦးကို ၀ိုင္း၀န္းအားေပးကူညီၾကရန္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္းျပီး လုပ္အားနဲ႔ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရး ကြန္ယက္တခု ကို ဧျပီလအတြင္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေမရိကန္ကို ေျပာင္းေရြ႔ခိုလႈံလာတဲ့ ကဗ်ာဆရာေအာင္ေ၀းရဲ႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈက အစျပဳျပီး ကမ္းၾကည့္ငွက္ အမည္နဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီအားေပးၾကဖို႔ ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာအေရးတက္ၾကြသူ ျမန္မာေစတနာရွင္မ်ား စုေ၀းမိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယခုေလာေလာဆယ္ တတ္စြမ္းသေလာက္ အားေပးမယ္ဆိုျပီး စာရင္းသြင္းထားတဲ့...

Read more »

>မင္းတရား႒ကီး တုိင္းခန္းလႀည့္၊ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္

>မင္းတရား႒ကီး တုိင္းခန္းလႀည့္၊ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား မင္းတရား႒ကီးသန္းေရၿ တုိင္းခန္းလႀည့္၊ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္ပၝအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ဧ႓ပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ မင္းတရား႒ကီးသန္းေရၿ တုိင္းခန္းလႀည့္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ဴဖစ္ေနဆဲဆုိတာ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲ တနဂႆေႎၾေနႚထုတ္ ေနဴပည္ေတာ္ေဳကးမုံသတင္းစာမဵက္ႎႀာဖုံးကုိ ဳကည့္ရင္ သိႎုိင္ပၝတယ္။ မုံရၾာ႓မိႂႚ၊ ခတကၠန္ေတာင္ေကဵးရၾာ၊ မဟာေဗာဓိတစ္ေထာင္ ေလးကၾဵန္းစဳကာ ရပ္ေတာ္မူဘုရား႒ကီးကုိ ဖူးေဴမာ္ဳကည္ညႂိေတာ္မူေနပုံ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႚေဘးက အနာဂတ္လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ဴဖစ္ႎုိင္ေခဵရိႀသူႎႀစ္ေယာက္ကုိ ဳကည့္ရတာေတာ့ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနပုံပၝပဲ။ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္ပၝ ေနဴပည္ေတာ္ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတစ္ေစာင္မႀာေတာ့ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္းတစ္ရက္ေနႚမႀာ မုိးေပၞက ေနလုံး႒ကီးက ရန္ကုန္႓မိႂႚ မဟာ၀ိဇယဘုရားမႀာရိႀတ့ဲ ဗုဒၭဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကုိ ၂႒ကိမ္တိတိ ဦးခုိက္ပူေဇာ္မည္၊ သူေတာ္စင္မဵားက သၾားေရာက္ဖူးေမႀဵာ္မည္ဆုိပၝက ဆုေတာင္းဴပည့္၀ႎုိင္သည္ စသဴဖင့္ ေရးသားထားပၝတယ္။ ဒီေလာက္ထူးဴခားတ့ဲသတင္းက မဵက္ႎႀာဖုံးေပၞ တင္သင့္ေပတာေပၝ့။ သတင္းထဲမႀာေတာ့ သတင္းရင္းဴမစ္ေတၾကုိ မေတၾႚရပၝဘူး။ ႎႀစ္ဆန္းတစ္ရက္ေနႚေကဵာ္႓ပီးမႀ ဒီသတင္းကုိ...

Read more »

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဳကက္ေဴခခတ္တာ အမႀန္ပၝ

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဳကက္ေဴခခတ္တာ အမႀန္ပၝ

> ကာတြန္း ဘိရုမာ – ၾကက္ေျခခတ္တာ အမွန္ပၝ No tags for this post.

Read more »

>ယင္းမာ – ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္ဳကပၝ

>ယင္းမာ – ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္ဳကပၝ

> သေဘာတူလ်င္ ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္ၾကပါယင္းမာဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ခဏထားျပီး၊ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း နားလည္ရရင္၊ စစ္အစိုးရ အခုလက္ရွိလုပ္ေနတာေတြ၊ ေနာင္ ဆက္လုပ္မွာေတြကို သေဘာတူရင္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရမယ္။ သေဘာမတူရင္ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကရမယ္။ စစ္အစိုးရက က်မတို႔ျပည္သူေတြကို ေမးေနပါျပီ။ ႏႈတ္တရာ စာတစ္လုံးဆိုသလို က်မတို႕သေဘာတူရင္ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကမယ္။ မတူရင္ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကမယ္။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေမးေနစရာ မလိုပါဘူး။ တဦးခ်င္း ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ၾကရေတာ့မယ္။ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကမယ့္ စစ္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားရွင့္ … မီးဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔မနီးရင္ မပူပါဘူး။ ဒါကို နားလည္ပါတယ္။ (၁) ျမန္မာျပည္မွာ မီးမမွန္၊ ေရမမွန္ဒုကၡ ရွိေပမယ့္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကမယ့့္သူမ်ားဟာ မီးစက္၊ ေရ ဝယ္သုံးႏိုင္ၾကတဲ့ အေနအထား ရွိေနၾကေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ့...

Read more »

>ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚ

>ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚ

> ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန ဧ႓ပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရိႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေနေသာ လုံ႓ခႂံေရးတပ္ဖဲၾႚ၀င္မဵား (ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) မေလးရႀားႎုိင္ငံ၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတစ္ခုတၾင္ အကဵဥ္းကဵေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အနည္းဆုံး ၆၀ ခန္ႚသည္ တတိယႎုိင္ငံတၾင္သၾားေရာက္ခုိလႁံရန္ ဴငင္းပယ္ခံရေဳကာင္း သိရိႀရသဴဖင့္ ယေနႚ ဆူပူအုံဳကၾ႓ပီး၊ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကုိ မီးရိႀႂႚခ့ဲဳကသည္။ ဆူပူသူမဵားက စခန္းတစ္ေနရာတၾင္ စုေ၀း႓ပီး ႓ခံစည္းရုိးသံဆန္ခၝ(သံဇကာ)ကုိ ႓ဖိႂလဲရန္ ႒ကိႂးစားခ့ဲေဳကာင္း ေဒသခံရဲအရာရိႀ အုိစမာ အဗဒူလာ ကုိ ကုိးကား႓ပီး ေဒးလီးစတားသတင္းစာ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ တာ၀န္ရိႀသူ အာဏာပုိင္တုိႚက ၄င္းတုိႚကုိ ေဆၾးေႎၾးရန္ ႒ကိႂးစားခ့ဲေဳကာင္း၊ သုိႚေသာ္လည္း ၄င္းတုိႚက အဳကမ္းဖက္ဆူပူခ့ဲ႓ပီး ရုံးခန္းအတၾင္းသုိႚ၀င္ေရာက္ မီးရိႀႂႚခ့ဲေဳကာင္း အရာရိႀက ရႀင္းဴပသည္။ အေဴခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႎုိင္ရန္ လုံ႓ခႂံေရးတပ္သား...

Read more »

>Harn Lay’s cartoon on May 10 voting

>Harn Lay’s cartoon on May 10 voting

> www.shanland.org မႀာ ေဖာ္ဴပထားတ့ဲ ကာတၾန္းဟန္ေလးရဲႚ လက္ရာ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ နဲ ့ အိႎၬိယခရီးစဥ္ပဵဥ္းမနားနယ္မႀာ ေဟာင္၀ဇ္ဇာအေဴမာက္ ပစ္ခတ္စမ္းသပ္ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ ့ ပၾေပၝက္တိုးတဲ့ ေအာင္သက္မန္းနဲ ့ အဖၾဲ ့Blue မႀ Blue ဆိုတဲ့ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္သိန္းေဇာ္ ဆက္သၾယ္ေရးဴဂိႂလ္တုတလံုး တပ္ဆင္ဖို ့ အိပ္မက္မက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ နဲ ့ အိႎၬိယခရီးစဥ္ မဳကာေသးမီက ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးရဲ ့ အိႎိၬယခရီးစဥ္မႀာ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ ေဳကာင့္ အရႀက္တကၾဲဴဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ ့ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေဴပာဳကပၝတယ္။ အိႎိၬယႎုိင္ငံ ဒုသမၳတ႒ကီးက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ေအးနဲႚအဖၾဲႚကို တည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ ညစာစားပၾဲမႀာ အိမ္ရႀင္ဒုသမၳတ႒ကီးနဲႚ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ေအးတိုႚ အဴပန္အလႀန္ ႎႀုတ္ခၾန္းဆက္စကားမဵား ေဴပာဆိုဳကအဴပီးမႀာ...

Read more »

>ဖက္ဆစ္အလိုကဵ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္မဵား

>ဖက္ဆစ္အလိုကဵ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္မဵား

> ဖက္ဆစ္အလိုက် ဆိုၾက ကၾကတဲ႔ ႏွလုံးသားမရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မဲဆြယ္ျပီး ေထာက္ခံခုိင္းေနတ့ဲ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းစာေတြကေန လႊင့္ထုတ္ေနၾကတဲ့ အဆုိေတာ္ေတြ သီခ်င္းေရးသူေတြ စာေရးဆရာေတြမွာ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလုံးသားမရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကတဲ့ ဒီစစ္အစုိးရကုိ အခုထိ ဘယ္လုိမွ မခံစားမိဘူးလား။ ဒီစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ဒီစစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ေခတ္ထဲမွာ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြ အေစာ္ကားခံရတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးကုိ ေအးခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိေနသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီးျဖစ္တဲ့ သာမညဆရာေတာ္ၾကီး ျပန္ေပးဆဲြခံရတယ္။ အဲဒီအမူေတြ ဒီစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာမွ ျဖစ္တာေတြပါ။ စဥ္းစားၾကပါ။ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ လူမဆန္စြာရက္စက္ခဲ့တဲ့၊ အခုလည္း ေထာင္ထဲမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲပဲ ရွိေနေသးတာကို သိေနရဲ႕သားနဲ႕မ်ား ဒီစစ္အစုိးရက သူတို႕ကုိေထာက္ခံခုိင္းတဲ့ သီခ်င္းေတြ၊ သူတုိ႕ေကာင္းေၾကာင္းကုိ ျပသမူေတြကုိ အင္နဲ႕အားနဲ႕ လုပ္ေနတဲ့...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္အာခီ လက္သစ္မဵား

> ၾကက္ေၾကာက္အိတ္ထဲက ဒိုင္အာခီလက္သစ္မ်ား၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိဳးအေကြ႔တခုသို႔ ေရာက္ေလတိုင္း အာဏာေနာက္ၿမီးဆြဲသမားတို႔ တစခန္း ထထလာတတ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး၌ ၄င္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထု၏ ဒဏ္ခတ္ခံရကာ ဇာတ္သိမ္းသြားရစျမဲ ျဖစ္သည္။ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၀င္ ေန႔တေန႔ ျဖစ္လာဦးေတာ့မည္။ နအဖ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု က်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္း စာအုပ္မ်ားကိုလည္း စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီဟု ၾကားသိရပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ တလႊားတြင္လည္း ေထာက္ခံေရးႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေရး ေဆြးေႏြး စည္း႐ုံးမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ နအဖ စစ္အစိုးရက ေထာက္ခံမဲရရန္...

Read more »

>ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾမႁဴဖစ္ပၾား

> ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾမႁဴဖစ္ပၾားဆင္ဟၾာသတင္းဌာန၊ ရန္ကုန္က ေပးစာမဵားဧ႓ပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညဦးပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁတစ္ခု ဴဖစ္ပၾားခ့ဲေဳကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မႀဵ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရဴခင္းမရိႀခ့ဲေဳကာင္း ရဲအရာရိႀမဵားက ေဴပာဳကားသည္။ ည ၈း၀၀ နာရီထုိးခၝနီးတၾင္ ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ရိႀ ၃၆ လမ္းအတၾင္း၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမႎႀင့္ မီတာ ၁၀၀ အကၾာခန္ႚတၾင္ ေပၝက္ကဲၾခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္တုိႚက အဆုိပၝေနရာကုိ ပိတ္ဆုိႚထားလုိက္႓ပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးလဵက္ရိႀသည္။ ထို ဗုံးသည္ ေအဘီစီ စားေသာက္ဆိုင္အနီးရပ္ထားေသာ အငႀားကားတစီးမႀ ေပၝက္ကၾဲခဲ့သည္ဟု အင္တာနက္ေပးစာတေစာင္က ဆိုသည္။ ထိုမႀ နာရီ၀က္အဳကာာ ၃၂ လမ္းႎႀင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္လမး္ေထာင့္တၾင္လည္း ဗုံး တလုံး ေပၝက္ကၾဲခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ စစ္အစိုးရက သဳကႆန္တၾင္းတၾင္ ဗုံးေဖာက္အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႁမဵား ဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုထားခဲ့ဴပီး ယခု...

Read more »

>ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾ

> ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾမႁဴဖစ္ပၾားဆင္ဟၾာသတင္းဌာနဧ႓ပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညဦးပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁတစ္ခု ဴဖစ္ပၾားခ့ဲေဳကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မႀဵ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရဴခင္းမရိႀခ့ဲေဳကာင္း ရဲအရာရိႀမဵားက ေဴပာဳကားသည္။ည ၈း၀၀ နာရီထုိးခၝနီးတၾင္ ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ရိႀ ၃၆ လမ္းအတၾင္း၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမႎႀင့္ မီတာ ၁၀၀ အကၾာခန္ႚတၾင္ ေပၝက္ကဲၾခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္တုိႚက အဆုိပၝေနရာကုိ ပိတ္ဆုိႚထားလုိက္႓ပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးလဵက္ရိႀသည္။ No tags for this post.

Read more »

>Chinese Security not necessary in Japan at China Olympic Torch Tour

>Chinese Security not necessary in Japan at China Olympic Torch Tour

> တ႐ုတ္အိုလံပစ္ မီးရွဴးတိုင္ ဂ်ပန္မွာ တရုတ္လုံျခဳံေရးမလိုဟု ေျပာ မိုးေသာက္ၾကယ္ (JAPAN TODAY NEWS) ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ တရုတ္အိုလံပစ္မီး႐ွဴးတိုင္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရမွ လက္ေ႐ြးစင္ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ တ႐ုတ္လံုျခံဳေရးသမားမ်ားကို နာဂါႏိုၿမိဳ႔ရွိ ရဲတပ္၀င္မ်ားက လက္ခံမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ (စေနေန႔) က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီရွိေသာ အျပာေရာင္၀တ္စံုအက်ႌကို တူညီ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ တရုတ္အိုလံပစ္မီး႐ွဴးတိုင္ ကာကြယ္သူမ်ား မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ေက်ာ္၍ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရးကို က်ဴးလြန္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကမယ့္ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားဟာ အားေပးရာမေရာက္ဘဲ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႔မွာျဖစ္မည္ကို မလိုလားတဲ့ အခုလိုတားျမစ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႔ နံပါတ္ ၂ အဆင့္ရွိသူလည္းျဖစ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတဦးလည္းျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး ၀န္ႀကီး ေနာဘုနာကာမခ်ီမူရ (Chief...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 20th 2008

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 20th 2008

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ ဧဴပီ ၂၀ ၊ ၂၀၀၈၅ ႎႀစ္သား မုိးမခ – ေမာင္ရစ္သတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း – မိုးမခဗိုလ္မႀႃးေအာင္လင္းထၾဋ္ တင္ဴပခဵက္အကယ္ဒမီ စိန္မတၨား ဆိုင္းေဖဵာ္ေဴဖခန္းကဗဵာဆရာ (ဦး) တင္မိုးရဲႚ အတာသဳကႆန္အမႀတ္တရမဵား (ဖိုးေကဵာ္၊ မုိ္းမခ)ဴဗိတိန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ဇာဂနာကို ဂုဏ္ဴပႂစီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္၊ ယၾန္း၀တီ No tags for this post.

Read more »

>လႀမၾန္ မုံရၾာ – ေဳကာက္ေနလိုႚေတာ့ မဴဖစ္ဘူး

>လႀမၾန္ မုံရၾာ – ေဳကာက္ေနလိုႚေတာ့ မဴဖစ္ဘူး

> ေၾကာက္ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးလွမြန္(မုံရြာ)ဧျပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ေၾကာက္ေနလို ့ေတာ ့မျဖစ္ဘူး။ အသက္ရွင္ရက်ိဳးနပ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္ေအာင္ေသခ်င္ေသဆိုျပီး ၾကိဳးစားရမွာဘဲ ( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ – အားလုးံကိုလၿတ္

>မိုးမခ – အားလုးံကိုလၿတ္

> အားလုံးကိုလႊတ္ ပိုစတာမိုးမခဧျပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>Cartoon – Generals say No to ‘No’ vote

>Cartoon – Generals say No to ‘No’ vote

> www.shanland.org တၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ ကာတၾန္းဟန္ေလး၏ လက္ရာ No tags for this post.

Read more »

>အုပ္စုဖဲၾႚရုိက္ႎႀက္မႁမဵား အဆက္မဴပတ္

>အုပ္စုဖဲၾႚရုိက္ႎႀက္မႁမဵား အဆက္မဴပတ္

> ႎုိင္ငံေရးသမားမဵားကုိ အုပ္စုဖဲၾႚရုိက္ႎႀက္မႁမဵား အဆက္မဴပတ္ဴဖစ္ပၾားဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ၁၆ ရက္ေနပုိင္းက ႟ိုက္ႎႀက္ခံခဲ့ရသဴဖင့္ ညာဘက္လက္ဴပင္တၾင္ ဒဏ္ရာရရိႀခ့ဲေသာ ကိုသီဟန္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံု႓မိႂႚသစ္ ေတာင္ပုိင္း႓မိႂႚနယ္၊ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ လူငယ္လုပ္ငန္းအဖဲၾႚ တာဝန္ခံ။ “ဘင္ကားအဴဖႃေရာင္က ဴပႂဴပင္ဆဲယာဥ္ဆိုဴပီး နံပၝတ္အုပ္ထားတယ္၊ အဲ့ဒီကားက ထပ္လိုက္လာဴပီးေတာ့ လမ္းတ၀က္ေကဵာ္ေကဵာ္ေရာက္ေတာ့ ကားက ေဘးကို ထိုးရပ္လိုက္တယ္၊ ရပ္ဴပီး လူရႀစ္ေယာက္ေလာက္ ဆင္းလာဴပီး ရိုက္တယ္၊ လက္ဴပင္သုံးခဵက္ေလာက္ အရိုက္ ခံလိုက္ရတယ္၊ သံတုတ္လို့ ယူဆရတယ္။” ဟု ကိုသီဟန္က ရုိးမ ၃ သတင္းဌာနသုိႚ ေဴပာဴပခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

> ကရင္သတင္းစဥ္ – ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵားေကာသဘေလးေကာလိပ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလူငယ္မဵားကုိ ဦးစားေပးမည္တတိယနိုင္ငံအစီအစဥ္ေဳကာင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းသစ္မဵား ထပ္မံေမၾးထုတ္ေနရကရင္သတင္းစဥ္ (KIC)ဧဴပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေကာသဘေလး ေကာလိပ္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလူငယ္မဵားကုိ ဦးစားေပးမည္ ကရင္သတင္းစဥ္ (KIC) ေကာ္သဘေလး ေကာလိပ္ေကဵာင္းဆင္းသည့္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္မယ္မဵား ကရင္ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအဲန္ဒီအုိ)က ဴကီးမႀႃးဖၾင့္လႀစ္သည့္ ေကာ္သဘေလး ဂဵႃနီယာေကာလိပ္တၾင္ ပညာသင္ယူလိုသူမဵား လာမည့္ပညာသင္နႀစ္တၾင္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးကို အားဴဖည့္ေစရန္အတၾက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလူငယ္မဵားကို ဦးစားေပး ေရၾးခဵယ္သၾားမည္ဟု မတ္လ(၃၀)ရက္ေနႚ ေကာ္သဘေလးေကာလိပ္ ေကဵာင္းဆင္းပၾဲနႀင့္ ေအာင္လက္မႀတ္ေပးပၾဲ အခမ္းအနားတၾင္ ေကဵာင္းတာ၀န္ခံက ေဴပာဆိုသည္။ ေကာ္သဘေလး ေကာလိပ္ကို(၁၀)တန္းေအာင္ဴမင္ဴပီး ကရင့္ေတာ္လႀန္ေရးကုိ စိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္တုိင္း တက္ေရာက္သင္ဳကားနုိင္ဴပီး အေဴခခံစစ္ေရးသင္တန္းအပၝအ၀င္ ေဆးပညာ၊ အဂႆလိပ္၊ ကၾန္ဴပႃတာ၊ ထုိင္းဘာသာ၊ ရုံးလုပ္ငန္း၊ အေဴခခံစီမံခန့္ခၾဲမႁ ဘာသာရပ္မဵားကုိ (၂)နႀစ္ဳကာ သင္ဳကားပုိ့ခဵေပးလ႖က္ရႀိဴပီး...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ဦး၀င္းတင္ အမႀတ္ရသမ႖

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ဦး၀င္းတင္ အမႀတ္ရသမ႖

> ဦး၀င္းတင္ အမွတ္ရသမွ်ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဦး၀င္းတင္ကို က်ေနာ္ စတင္သိကြၽမ္းခဲ့ရတာကေတာ့ ေၾကးမံုသတင္းစာ အယ္ဒီတာတေယာက္အေနနဲ႔ပါ။ ေၾကးမံုသတင္းစာကို ေအာင္ ဗလေခၚ ဦးေသာင္းက စတင္တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ဇ၀န၊ စိန္ခင္ေမာင္ရီ၊ ဦး၀င္းတင္တို႔ ၀ိုင္း၀န္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ တဟုန္ထိုး ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ ေနရာၿမဲၿမဲ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အားထုတ္သူကေတာ့ ဦး၀င္းတင္ပါ။ ဦး၀င္းတင္ဟာ ဘဲြ႕မရ ခင္ကတည္းက စာေပဗိမာန္မွာ လုပ္ေန ရာက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ အမ္စကာဒမ္ျမိဳ႕မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈပညာကို လက္ေတြ႔ ဆည္းပူးလုပ္ကိုင္ဖို႔ တာ၀န္ေပးခံရပါတယ္။ အဲဒီက ျပန္ လာေတာ့ လခေကာင္းတဲ့ စာေပဗိမာန္အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့ၿပီး မေသခ်ာမေရရာတဲ့ စာနယ္ဇင္းေလာကထဲကို ေျခစံုပစ္ၿပီး ၀င္လာ ခဲ့တာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဦး၀င္းတင္က ဘဲြ႕ရၿပီးက တည္းက...

Read more »

>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die

>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die

> Cartoon – Mr September – Live and let the junta dieApril 18th 2008 No tags for this post.

Read more »

>သာဂီ – ရန္ကုန္အိပ္မက္နဲႚ စကားေဴပာဴခင္း

>သာဂီ – ရန္ကုန္အိပ္မက္နဲႚ စကားေဴပာဴခင္း

> ရန္ကုန္က အိပ္မက္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာျခင္းသာဂိ္ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သာဂိ – ဟယ္လို၊ ဟယ္လို၊ အသံဘယ္ေလာက္ၾကားသလဲဗ်။ ရန္ကုန္အိပ္မက္ – ၾကားရတယ္။ အသံတယ္ၾကည္ပါကလား။ သၾကၤန္တြင္းမွာ ေရေတြ၊မီးေတြ၊ ဖုန္းေတြ အကုန္လာတယ္ဗ်ာ။ ၀မ္းသာစရာပဲဗ်ဴိ႕။ စစ္တပ္ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ သၾကၤန္တြင္းမွာသာ ေရ၊ မီး၊ ဖုန္း၊ အင္တာနက္မ်ား မပ်က္ေစရ လို႔မ်ား ေရးထားသလား မွတ္ရ။ ဂိ – ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ တႏွစ္ပတ္လုံး သၾကၤန္က်ေနရန္လို႔ တင္ျပရင္ ဘယ့္ႏွယ့္ေနမလဲဗ်။ အိပ္မက္ – တိုင္းျပည္ၾကီး ဖက္ဆစ္စနစ္က လြတ္ေအာင္ ရုန္းရမယ့္အေရး သၾကၤန္ေတြ၊ ေရ မီး အစုံ ရမွာေတြနဲ႔ မလဲႏိုင္ေပါင္ဗ်ာ။ အခု မီးလာတုန္းေလး ကန္႔ကြက္မဲေပးဖို႔...

Read more »

>မာမာေအး – ၁၃၇၀ သဳကႆန္ ကဗဵာ

>မာမာေအး – ၁၃၇၀ သဳကႆန္ ကဗဵာ

> ၁၃၇၀ သၾကၤန္ ကဗ်ာမာမာေအးဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ သၾကၤန္ေရေအးမ်က္ရည္ေပးေတာ့ထြက္ေျပးသြားတယ္သိၾကားမင္း … (၁၉၇၅ သၾကၤန္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ကဗ်ာပါ။ ဒီႏွစ္သၾကၤန္အတြက္ အမွတ္တရ ျပန္ရြတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္) No tags for this post.

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကား

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကား

> လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကားမိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား အထူးအစီအစဥ္(ေမာင္စၾမ္းရည္ နဲႚ ဦးပန္တဵာ)ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ (အသံနားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ) No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – မုံရၾာတင္ေရၿ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – မုံရၾာတင္ေရၿ

> ဒို႔ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒို႔ ေခါင္းေဆာင္ မုံရြာတင္ေရႊေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ မံုရြာတင္ေရႊဆိုတာ အမ်ားေပးတဲ့ကေလာင္နာမည္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔က အမည္ရင္းအတိုင္း ‘ကိုတင္ေရႊ‘လို႔ဘဲေခၚပါတယ္။ သူကလဲက်ေနာ့္ကို နာမည္ရင္းအတိုင္း ‘ကို၀င္းေဖ‘လို႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ သူကမံုရြာကဆိုေပမယ့္ က်ေနာ္မန္းတကၠသိုလ္ကိုေရာက္တဲ့ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ေျပာင္းလာတာပါ။ က်ေနာ္က ျမင္းျခံက ဆယ္တန္းေအာင္လာခဲ့တာပါ။ သူဘယ္ဘာသာ ယူလို႔ ဘယ္အတန္းေတြတက္ေနမွန္း ခုစာေရးမယ္လို႔စဥ္းစားေတာ့မွ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ေက်ာင္းစာကိစၥေတြ ဘာမွမေျပာခဲ့ဖူးတာက ိုျပန္ၿပီးစဥ္းစားမိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းစာမေျပာရင္ ဘာေျပာၾကသလဲဆုိေတာ့ ေက်ာင္းသားဘ၀နဲ႔ ပညာေရးဘ၀နိမ့္က်ေနပံု၊ နယ္ေတြမွာမိဘေတြက ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကပံုေတြကိုပဲ ေဆြးေႏြးမိၾကပါတယ္။ စစ္တပ္မွာ တပ္ရင္းတခုရဲ႕စားရိတ္က မေကြးေကာလိပ္လို ေကာလိပ္ေက်ာင္းတေက်ာင္းရဲ႕ စားရိတ္ထက္ ကုန္က်ေနပါတယ္။ ပညာေရးစရိတ္ထက္ စစ္ေရးစရိတ္ကႀကီးေလးေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာေတြပါ။ မံုရြာသားတေယာက္ကိုေတြ႔ရင္ အျခားတေယာက္ဟာ...

Read more »

>ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ၁၉၆၀ ေကဵာင္းသားအေရးအခင္းကတည္းက ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္သူ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး၊ ၆၈ ႎႀစ္ ဧဴပီ ၁၁ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဴပီး ဧဴပီ ၁၅ ေနႚက ကဵန္ရစ္သူ မိသားစုေနအိမ္မႀာ ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္တရားနာခဲ့ဳကပၝတယ္။ ခဵစ္ခင္ရင္းႎႀီးသူ စာေပနဲႚ ႎိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက စုံလင္စၾာလာေရာက္ခဲ့ဳကဴပီး အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ မင္းကိုႎိုင္ရဲႚ မိခင္လည္း လာေရာက္ခဲ့တာေတၾႛရပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

> စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြရဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ေရခ်ိန္(ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စကၤာပူအစိုးရက ဗီဇာတိုးမေပးဘဲ ၾကန္႔ၾကာထား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ေမာင္ေမာင္စလုံးဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလဆန္းမွာ သီးေလးသီးအဖြဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္မယ့္္ ဧည့္သည္ဗီဇာကို အဖြဲ႔သားအားလုံးအား ထုတ္ေပးရန္ စကၤာပူအစိုးရက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံအျငိမ့္ ဒုတိယအၾကိမ္ လူစုံတက္စုံ ပြဲကမယ့္ အစီအစဥ္ကို ေႏွာက္ယွက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအေရး တက္ၾကြလာတဲ့ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို စကၤာပူအစိုးရက အခ်ဳိသပ္ထား၊ ႏွစ္သိမ့္ထားေနရာက ယခုအခ်ိန္၊ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဆႏၵခံယူပြဲကာလ အေရးၾကီးလာခ်ိန္မွာ ျပန္ျပီး သံပတ္တင္းလာတဲ့ သေဘာပဲလို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားတဦးက ထုတ္ေျပာလာပါတယ္။ ယခင္ရက္သတၱပတ္က အၾကီးတန္း၀န္ၾကီး ဂိုခ်ဳပ္္ေတာင္က အေမရိကန္သမၼတ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္