>အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂) – ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္

> ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂)ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ လူသည္ ေသမႀာ ေဳကာက္သည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ဴခင္းသည္ လူပီသဴခင္း ဴဖစ္၏။ ဗုဒၭဘာသာ ကဵမ္းဂန္မဵား အလိုအရ ဆုိလ႖င္ ေလာက၌ ေသမႀာ မေဳကာက္သူ ေလးဦးသာ ရႀိသည္။ ဘုရား၊ ပေစၤကဗုဒၭာ၊ ရဟႎၩာႎႀင့္ ဆင္ဴမင္း ႎၾားလား ဥႍဘ အာဇာနည္တုိႚ ဴဖစ္ေလသည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာ လူႚ သဘာဝႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ နပိုလီယံ၏ စစ္သူ႒ကီး ဒဗိုး ေဴပာခဲ့ေသာ စကားကို ေႎႀာင္းလူတုိႚ ကိုးကားေလ့ ရႀိသည္။ တခၝေသာ္ စစ္သည္သစ္ တဦးသည္ စစ္ေဴမဴပင္တၾင္ သူရဲေဘာ ေဳကာင္ေနခဲ့၍ တပ္မႀႃး တဦးက အသက္ ေသရမႀာ...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

> လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္သၾားခ့ဲေသာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ (အသက္ ၉၃ ႎႀစ္)အား ရည္စူး၍ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ စာေပခဵစ္သူမဵား စုေ၀းတတ္ေသာ ေဒၝင္းရင္ဴပင္တၾင္ ယေနႚနံနက္ပုိင္းက သံဃာေတာ္မဵားအား ဆၾမ္းကပ္၊ တရားနာခ့ဲဳကသည္။ ညေန ၇း၀၀ နာရီတၾင္လည္း လူထုေဒၞအမာကုိ ေလးစားခဵစ္ခင္သူမဵားစုေပၝင္း၍ ေအာက္ေမ့ဂၝရ၀ဴပႂ အစီအစဥ္ကုိ ကဵင္းပမည္ဟု သိရသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

> စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္းဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ခၾင့္ကို ခဲယဥ္းေအာင္ ထည့္သၾင္းထားသည့္ စာပိုဒ္သည္ အမဵႂိးသားညီလာခံမူႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေနေဳကာင္း သတင္းဌာနမဵားက ေထာက္ဴပဴပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။ ထို အမႀားဴပင္ဆင္ထားသည့္ ဴဖည့္စၾက္ခဵက္ကို သည္လိုေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

> From Ludu Daw Ah M… No tags for this post.

Read more »

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

> တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၉ ရက္ေနႚက တရုပ္အစုိးရအား ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚ၊ ဂုိးဒင္းဂိတ္တံတားေပၞမႀ တိဘက္ ႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား။ အုိလံပစ္ပဲၾေတာ္အား အိမ္ရႀင္အဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပေတာ့မည့္ တရုပ္ႎုိင္ငံသည္ တိဘက္ေဒသတၾင္ ဖိႎႀိပ္ရမ္းကားမႁမဵားဴပႂလုပ္ေနသည့္အဴပင္၊ ဴမန္မာ ႎႀင့္ ဆူဒန္တုိႚရိႀ အစုိးရဆုိးမဵားကုိ အားေပးကူညီေနသည့္အတၾက္ ထုိသုိႚ ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနဳကဴခင္းဴဖစ္သည္။(Photos: AP) Tags: ဆန္ဖရန္

Read more »

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

> လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာအား သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂသည့္ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ေတၾႚရစဥ္။ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိဴမေအး စသည့္ ထင္ရႀားသည့္ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားက မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္ခ့ဲေသာ လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚ အမႀာစကား ေပးပုိႚခ့ဲသည္။ မုိးမခက ရရိႀသည့္ အဆုိပၝ အမႀာစကားတၾင္ “လူထုေဒၞအမာဟာ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ သေကႆတတစ္ခုဴဖစ္လုိႚ ေဒၞအမာ ဆုံးရႀႂံးသၾားမႁဟာ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားဴဖစ္တ့ဲ ေထာင္တၾင္း/ေထာင္ပရိႀသူမဵားအားလုံးက မိသားစုႎႀင့္အတူ ထပ္တူထပ္မႀဵ ၀မ္းနည္းေဳကာင္း ေထာင္မႀတဆင့္ စကားပၝးလုိက္ေဳကာင္း” စသဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား) No tags for this post.

Read more »

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

> အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေနဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လႀဵႂိႚ၀ႀက္ဴဖန္ႚေ၀ေနဳကေသာ စာအုပ္ငယ္မဵား။ ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္တၾင္ စာမဵက္ႎႀာ ၃၃ မဵက္ႎႀာစီပၝရိႀ႓ပီး၊ စစ္အစုိးရ စိတ္တုိင္းကဵ ေရးဆဲၾထားသည့္ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒအေဳကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ထားသည့္ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဆန္ႚကဵင္ဳကပၝစုိႚ အမည္ရိႀ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ထည့္သၾင္းပုံႎႀိပ္ထားသည္။ မဵက္ႎႀာဖုံးတၾင္ သာသနာဖဵက္အာဏာရႀင္အစုိးရကုိ ဆန္ႚကဵင္ဳက၊ လူသတ္သမားအာဏာရႀင္အစုိးရကုိ ဆန္ႚကဵင္ဳက၊ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵား ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး(ဴမန္မာႎုိင္ငံ) စသဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

> မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပမည္ဟု ဆုိေသာ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ယမန္ေနႚက ရန္ကုန္႓မႂိႚတၾင္ သ႟ုပ္ဴပ ေလ့ကဵင့္ေနစဥ္။ (Photo: AFP) No tags for this post.

Read more »

>ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း

> ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း သတင္းဓာတ္ပုံ ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ ေကဵာ္သက္၊ မိုးမခ) No tags for this post.

Read more »

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

> ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက သံဃာေတာ္ေတြရဲ႔ အသံ(ဦးေဃာသိတ နဲ႔ ဦးပညာသီရိ)ံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ သံဃာေတာ္ေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈက ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါလို႔လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးက လက္နက္မဲ့တဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြဟာ စစ္အစိုးရေတြ အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ နင္းေခ်မႈေအာက္ကေန ဘယ္လို ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ျပီး သူတို႔ရဲ႔ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသလဲ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို ပကတိ သိျမင္လိုၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြမွာ ေယရႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာ၊ သူတို႔ သူေတာ္စင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာ မွတ္တမ္းေတြ၊ ပြဲလမ္းေတြ၊ ေအာက္ေမ့ဆုေတာင္းစရာေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မိတ္ေဆြတဦးက ေျပာျပပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအသီးသီးမွာ ဟိုးတုန္းက...

Read more »

>သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း(ခ)ေအာင္ဗလ စဵာပန အခမ္းအနား ကဵင္းပမည္

> သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း(ခ)ေအာင္ဗလ စဵာပန အခမ္းအနား ကဵင္းပမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညေန ညေန ၅း၀၀နာရီ မႀ ၈း၀၀နာရီ အတၾင္း အခမ္အနားကို ကဵင္းပမည္ဴဖစ္ပၝသည္။ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မႀာ ေအာက္ပၝအတိ္ုင္းဴဖစ္သည္ဟု သိရပၝသည္။ ဆက္လက္ သတင္းပိုႚပၝမည္။ အခမ္းအနားမႁး အဴဖစ္ ေဒၝက္တာတင္မဵႂိးသန္းက ေဆာင္ရၾက္ဴပီး ဆရာေတာ္ဦးပညာေဇာတ က မရဏာႎုႍတိတရားေတာ္ ေဟာဳကားေပးမည္ဴဖစ္သည္။ ကဵန္ရစ္သူ မိသားစုကိုယ္စား ကိုမင္းေသာင္း ေကဵဇူးတင္စကား ေဴပာဳကားဴပီး ဆရာဳကီးႎႀင့္ အမႀတ္တရမဵားကို ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ ေတးသံရႀင္မာမာေအး၊ စာေရးဆရာေရၿဴပည္စိုး၊ ေဒၝက္တာေကဵာ္တင့္၊ ကိုသန္း၀င္း၊ ေဒၝက္တာတင္မဵႂိးသန္း၊ ကိုစိန္ဴမင့္ေအာင္တိုႚက ေဴပာဳကားဳကမည္ ဴဖစ္သည္။ အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးႎႀင့္ ရပ္ေ၀းမႀ မိတ္ေဆၾမဵား၏ သ၀ဏ္လၿာမဵားကို ဖတ္ဳကားရာတၾင္...

Read more »

>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum

>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum

> သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မ်ားက ဧျပီ ၂၆ တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတက္ပြဲကို စတင္မည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတက္သည့္ အခမ္းအနားကို ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ကို အေျချပဳ၍ သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ဆရာ၊ ဒကာမ်ားအာလုံးက တေသြးတည္းတသံတည္း စည္းလုံးညီညြတ္သည့္ တခဲနက္ေသာ အင္အားကို ျပသၾကရမည္ အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵအမွန္ဖက္က ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတို႔က တစုတစည္းတည္း ရပ္တည္ၾကလ်က္ စစ္အစိုးရ အတည္ျပဳရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ တရားမ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း...

Read more »

>ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး

>ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး

> ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး ကုန္တင္ယာဥ္အေအးခန္းအတြင္းမြန္းၾကပ္ေသဆံုး ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာျပည္သားအလုပ္သမားမ်ား ကုန္ကားတစ္စီးအတြင္း ခိုးဝွက္ လိုက္ပါလာရာ အနည္းဆံုး ၅၄ ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။ ကုန္တင္ယာဥ္အေအးခန္းအတြင္း လိုက္ပါခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သား စုစုေပါင္း ၁၂၁ ဦးရိွေၾကာင္း၊ ေပ ၂ဝ အရွည္ရိွ အေအးခန္းအတြင္း လိုက္ပါခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအလုပ္သမားမ်ားကို ယမန္ေန႔ညက ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း ရေနာင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ရဲဗိုလ္မွဴးႀကီး Kraithong Chanthongbaiက ေျပာဆိုသည္။၂၁ ဦးကို ေဆးရံုတင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အေအးခန္းပါကုန္တင္ယာဥ္မွာ ေရခဲရိုက္ပင္လယ္စာမ်ားကို တင္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အလံုပိတ္ယာဥ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သား ၁၂၁ ဦးကုိ သယ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ ကြန္တိန္နာတင္ထရပ္ကား (အေပၚပုံ)။...

Read more »

>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years

>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years

> Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years No tags for this post.

Read more »

>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!

>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!

> Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!! April 9, 2008 No tags for this post.

Read more »

>တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီ

>တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီ

> တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီဧဴပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အရႀင္ စႎၬာမေနာ (Ashin Sandamanaw) ရဲႛ “တိုက္ပၾဲေတၾ ဘာလိုႛဴဖစ္ေနရတာလဲ” လိုႛ ေခၝင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ ပန္းခဵီကားေလးပၝ။ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းက ကေလးတဦးရဲႛ ဓာတ္ပံုကို ဴပန္လည္ေရးဆၾဲထားတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူႛရဲႛ ပန္းခဵီကားတခဵႂိႛကို မဳကာခင္မႀာ ဴပပၾဲတခုလုပ္ဖိုႛ စီစဥ္ေနေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။ (ကုိဦး) No tags for this post.

Read more »

>There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA

> There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA – some photos – Free Burma Walk on Golden Gate bridge – protesting the Olympic Touch visit to San Francisco in solidarity with Free Tibet movement No tags for this post.

Read more »

>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco

>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco

> ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွာ တရုတ္အိုလံပစ္အတြက္ ေျပးစရာ ေျမမရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၀၉၊ ၂၀၀၈ ယေန႔ေန႔ခင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆန္ဖရန္စစၥကို တရုတ္အိုလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ ခ်ီတက္ပြဲမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ားေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။ ေၾကညာထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အုိလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ မခ်ီတက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လမ္းတ၀က္မွပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းျဖင့္ ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္သို႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိဗက္လြတ္ေျမာက္ေရး အလံမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္စြဲထားေသာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ လူထုပရိသတ္ၾကီးမွာ ဆန္ဖရန္ ျမိဳ႔ထဲႏွင့္ ကမ္းနားတန္းတေလွ်ာက္တြင္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စုံဆန္ခ်ီတက္လ်က္ရွိသျဖင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ မီးရွဴးတိုင္ခရီးမွာ တိဗက္တို႔အေရးအတြက္ ၾကီးစြာေသာ အာရုံစူးစိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ဟု မ်က္ျမင္တဦးက ဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာသိုႚ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာသိုႚ

> အေမမာ သို႔ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အဘိုးဆုံး၍ညိွဳးခ်ဳံးအားမာန္၊ ရွိခဲ့ျပန္ေသာ္“မန္းေတာင္” သ႑န္၊ “အလွ”က်န္၍အားမာန္မက် တင္းႏိုင္ၾက၏။ အဘဆုံး၍ညိွဳးခ်ဳံးအားမာန္၊ ရွိခဲ့ျပန္ေသာ္“ခ်ဳိးျဖဴ” သ႑န္၊ “အမိ” က်န္၍အားမာန္မက်၊ တင္းႏိုင္ၾက၏။ “အမိ”ဆုးံေသာ္မဆုံး အားမာန္၊ ခြပ္ေဒါင္းက်န္ျပီေဒါင္းလံျမွင့္၍လႊင့္ၾကကုန္။ ။ No tags for this post.

Read more »

>ေအာင္ေ၀း – မဲေဆာက္လည္ဴပန္

>ေအာင္ေ၀း – မဲေဆာက္လည္ဴပန္

> မဲေဆာက္ လည္ျပန္ေအာင္ေ၀းဧျပီ ၈၊ ၂၀၀၈ မဲေဆာက္ ေရ …ထေျမာက္တဖန္ခြဲရျပန္ျပီ။ တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာခဲ့တာလားတိုင္းျပည္က စြန္႔ပစ္လိုက္တာလားဒဏ္ရာ ရ ထားႏွလုံးသားေရ …အနားယူေပေတာ့။ ၾကယ္ေၾကြ ေရဆန္မုန္တိုင္းထန္လည္းေတာ္လွန္ေရးသစ္တို႔ ေရးျခစ္မည္တႏွစ္အတြင္းျမစ္တစင္းဟာ အတင္းတိုးေ၀ွ႔လာေတာ့မယ္။ ျခေသၤ့ ပဲမရဲရင့္ဘဲ ေနပ့ါမလားမဲေဆာက္ ရယ္ရဲရဲလြမ္းရျပန္ျပီေလ။ (မတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈) No tags for this post.

Read more »

>Ludu Daw Ah MAr – 93 Years – Photo Album

> No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ – လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ စာမဵက္ႎႀာမဵားသိုႚ

>မိုးမခ – လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ စာမဵက္ႎႀာမဵားသိုႚ

> မိုးမခ – လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ စာမဵက္ႎႀာမဵားသိုႚ No tags for this post.

Read more »

>From Thai to Burmese junta; "We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …"

>From Thai to Burmese junta; "We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …"

> From Thai to Burmese junta; “We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …” April 08, 2008 No tags for this post.

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ နာေရး သတင္းစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထား

>လူထုေဒၞအမာ နာေရး သတင္းစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထား

> No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – အဖိုးအဖၾားေတၾ မရႀိေတာ့တဲ့ တိုင္းဴပည္

>ေမာင္ရစ္ – အဖိုးအဖၾားေတၾ မရႀိေတာ့တဲ့ တိုင္းဴပည္

> အဖိုး အဖြားေတြ မရွိေတာ့တဲ့ တိုင္းျပည္ ေမာင္ရစ္ဧျပီ ၇၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔က သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ေၾကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ၈၂ ႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ ဖေလာ္ရီဒါမွာ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ ေနာက္ ၄ ရက္ အတြင္းမွာပဲ စာေရးဆရာမၾကီး၊ သတင္းစာဆရာမၾကီး၊ လူထုေဒၚအမာ ( ၉၃ ႏွစ္) ျမန္မာျပည္၊ မႏၱေလးမွာ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာၾကီး ဦးတင္မိုး (၇၃ ႏွစ္) ၂၀၀၇ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၃ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တို႔မွာ အားကိုးအားထားျပဳစရာ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေလာကရဲ႔ ေနေတြ၊ လေတြ၊ ၾကယ္တာရာေတြ တစင္းျပီး တစင္း ကြယ္ကုန္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ၀မ္းနည္းကဗဵာ

> ၀မ္းနည္းကဗ်ာ၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၈၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းမွာ အေမမာျပည္ပမွာ အဘေသာင္း။ ကေလာင္ဘုရားေတြမို႔ထက္ဖ်ားမွာ စံ၀င္ကိန္းေအးၿငိမ္းေစေၾကာင္း။ No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္

> အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္ ေမာင္စၾမ္းရည္ဧဴပီ ၇၊ ၂၀၀၈ အမိမဲ့လည္းမမဲ့ အားမာန္တိုက္ပၾဲကဵန္ခဲ့ေဒၝင္းမာန္ေတးဴဖင့္မိေကဵးဇူးဂုဏ္ဴမႀင့္တင္ဳကစိုႛ။ ။ No tags for this post.

Read more »

>Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado

> Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado against China Olympic by multinational, multi racial and multi cultural communities including Burmese residences at the area No tags for this post.

Read more »

>ရဲရင့္သက္ဇၾဲ- အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝ

>ရဲရင့္သက္ဇၾဲ- အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝ

> အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝရဲရင့္သက္ဇၾဲဧဴပီ ၇၊ ၂၀၀၈ မရဏမင္းရဲႛသိမ္ဖဵင္းတဲ့အမိန္ႛသံဟာကဵန္းမာေရး မေကာင္းသူတေယာက္ရဲႛေနေကာင္းထိုင္သာ ရႀိမႁမဵိႂးနဲႛဧ႓ပီလ ၇ ရက္ မနက္ခင္းကိုဖဵားေယာင္း ေသၾးေဆာင္သၾားခဲ့တယ္ ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္းအင္ေဖာ္ေမးရႀင္းတကၠႎိုေလာ္ဂဵီနည္းပညာ တိုးတက္မႁမဵားကကမၲာ႒ကီးကိုရၾာ႒ကီးတရၾာ ဴဖစ္ေစခဲ့႓ပီ …အဲဒီ ရၾာ႒ကီးထဲမႀာဧ႓ပီလ ၇ ရက္ေနႛ မနက္ဟာအႎုဴမႃဗံုးတလံုးလိုေပၝက္ကၾဲငၝတိုႛ ပိုးစိုးပက္စက္အသဲေတၾ ဟက္တက္ကၾဲခဲ့ေပၝ့ ။ အေမမာ ဆိုတာဴပည္ဴမန္မာ သာမကဒီကမၲာမႀာပၝလူရိုေသ ရႀင္ရိုေသဘယ္ေတာ့မႀ မေသတဲ့စာေပနယ္ရဲႛ မီးရႁးတန္ေဆာင္လည္းဴဖစ္မဵိႂးဂုဏ္ ရိုးဂုဏ္ ဇာတိမာန္ဂုဏ္ ထက္သန္တဲ့ကႎၨာရရဲႛ ႎႀင္းဆီတပၾင့္လည္းဴဖစ္တယ္ ။ အေမ … ေရသားတိုႛ ေခၞသံ ဳကားလားသားတိုႛ ေအာ္သံ ဳကားလားအေမ့ အရိပ္မႀာသားတိုႛ ခိုနားသားတိုႛ တာ၀န္မေကဵခဲ့ဳကပံုမဵားခၾင့္လၿတ္ပၝ အေမ ။ အေမ … ေရအသက္ ကိုးဆယ့္ႎႀစ္ႎႀစ္ ဆိုတာဗမာဴပည္ လူႛသက္တမ္းမႀာေသေပဵာ္႓ပီလိုႛ ဆိုႎိုင္ေပမယ့္ဴပည္တၾင္းဴဖစ္...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ( ၉၃ ႎႀစ္) အသုဘရႁ ဖိတ္ဳကားလၿာ

>လူထုေဒၞအမာ ( ၉၃ ႎႀစ္) အသုဘရႁ ဖိတ္ဳကားလၿာ

> အသုဘရႈ ဖိတ္ၾကားလႊာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၃၂ လမ္း၊ ဂုႏ ၱန္ေဆး႐ိုး၀င္းေန (ဦးထင္) + (ေဒၚစု) တို႔၏ သမီး၊ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္၊ ပုစြန္ေျမာင္းေက်းရြာေန (ဦးပု) + (ေဒၚခိုင္) တို႔၏ သမီးေခၽြးမ(နဂါးဦးထြန္းခၽြန္) + (နဂါးေဒၚဦး) ၏ ညီမ၊ ဦးလွေဖ + ေဒၚတင္တင္၊ ဦးေက်ာ္စိန္ + ေဒၚၾကင္ၾကင္၊ (ဦးေမာင္ေလး) + ေဒၚခင္လွျမင့္၊ ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအး+ေဒါက္တာေဒၚၾကည္စိန္ တို႔၏ အစ္မ၊(ဦးစိုး၀င္း) ၊ ဦးခင္ဂ်က္၀င္း + ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သန္းရင္မာ (ေဒါက္တာ ျမမဥၨဴ)၊ ဦးဖိုးသံေခ်ာင္း (ဖိုးသံ (လူထု))၊ ေဒၚတင္၀င္း၊ ဦးၿငိမ္းခ်မ္း (ညီပုေလး) + ေဒၚတင္တင္၀င္း တို႔၏ ေမြးသမိခင္မစုစုမာ၊...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္