>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ – 20th Jan 2008

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္သူ ဂဵာနယ္လစ္မဵား သတိထားဂ႗န္အက္ရႀ္ ဘရီနိဒၝန္း စာအုပ္ထၾက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္သူ ဂဵာနယ္လစ္မဵား သတိထား ဴမန္မာဴပည္တၾင္းဂဵာနယ္လစ္မဵား အတၾင္းမႀာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးဴပႂ သူမဵားကို စစ္အစိုးရက တိတ္တဆိတ္ စာရင္းေကာက္ယူေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းတစ္ခု စာနယ္ဇင္းရပ္ကၾက္မႀာ ပဵံ ့လၾင့္လာပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလ အေရးအခင္းအတၾင္းမႀာ မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ ့ ကင္မရာကိုင္သူမဵား ကို ပစ္မႀတ္ထားခဲ့ရာက ေနာက္ပိုင္းမႀာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးဴပႂသူ စာနယ္ဇင္းသမား မဵားဟာ ဴပည္ပသတင္းဌာနမဵားကို သတင္းပို ့သူမဵားလို ့ စစ္အစိုးရေထာက္လႀမ္းေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေဴပာဆိုလာေနခဲ့ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလလႀႂပ္ရႀားမႀႂမဵားကို ဓၝတ္ပံုမဵားနဲ ့တကၾ ဴပန္ဳကားေရးကို သတင္းေပးပို ့ခဲ့သူဟာ လ႖ပ္တဴပက္ဂဵာနယ္ အယ္ဒီတာဴမတ္ခိုင္ ဴဖစ္တယ္လိုႚ စာေပစိစစ္ေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ထုတ္ေဖၞေဴပာဳကားခဲ့ဘူးပၝတယ္။ အခုလည္း...

Read more »

>မာမာေအး – တႎႀစ္အဳကာ ဴပန္လာပၝ

>မာမာေအး – တႎႀစ္အဳကာ ဴပန္လာပၝ

> တႎႀစ္အဳကာ ဴပန္လာပၝမာမာေအးဇန္န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ေမာင္႒ကီး ထိုင္တတ္ဒိုးနတ္ဆိုင္ေလးဴဖတ္တိုင္း ေငးရလ မႀ ႎႀစ္လည္ လၾမ္းတာရႀည္။ ကဗဵာက၀ိသူရႀိခဲ့လ႖င္စက္တင္ဘာကေသၾးေဴမကဵတဲ့ဗုဒၭသားေတၾေမတၨာေ၀စဥ္စုေတ ေဳကာင္းဴပႂေထာင္းထု ပစ္ခတ္ေသနတ္ တုတ္သိုင္းလူရိုင္း ဗာလမိုက္ဳက ေဴပာင္ေဴပာင္အပုပ္ေကာင္ကိုကေလာင္စၾမ္းတတ္တဇၾတ္ဇၾတ္ႎႀင့္အဴပတ္ေရးမႀာ သိေနပၝတယ္။ အစ္ကိုရာ …ကဗဵာအားကဵမယ္ႎႀမ မႀာစိတ္ကသာ ရႀိက၀ိသင့္လိုႛမထိုရ္ ပညာမစၾမ္းသာမိုႛဴပန္လာခဲ့ပၝ ဴပန္ခဲ့ပၝ။ ။ ဇန္န၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈မိုးေသာက္ယံ No tags for this post.

Read more »

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာတစ္ဦး၏ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာတစ္ဦး၏ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

> ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာတစ္ဦး၏ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဴပပဲၾဴပႂလုပ္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ပန္းခဵီဆရာ တင္ေမာင္ဦး၏ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဴပပဲၾကို ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛတၾင္ ယေနႛ စတင္ဖၾင့္လႀစ္ခ့ဲသည္။ တစ္လဳကာဴပသမည့္ ယခုဴပပဲၾကုိ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ၊ ဴမန္မာပန္းခဵီဴပခန္းဴဖစ္သည့္ သု၀ဏၧဘူမိတၾင္ ဴပႂလုပ္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဆီေဆးပန္းခဵီကားေပၝင္း ၂၈ ကား ပၝ၀င္သည္။ ဴပပဲၾမစတင္မီကပင္ ပန္းခဵီကားအခဵႂိႛ အေရာင္းထၾက္ခ့ဲဴပီးဴဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယခုဴပပဲၾဴပႂလုပ္သူ ပန္းခဵီတင္ေမာင္ဦးက သူ၏အမည္ကုိ အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ Tin Maung oO ဟု ေရးသားေဖာ္ဴပေလ့ရိႀသည္။ ပန္းခဵီဆရာ တင္ေမာင္ဦးက သူ၏အမည္ကုိ စာလုံးစီရာတၾင္ ဴမင့္ရာမႀနိမ့္ဆင္းသၾားဴပီး ဴပန္လည္ဴမင့္တက္သၾားေသာအေနအထားကုိ ႎႀစ္သက္သဴဖင့္ ထုိသုိႛေရးသားေဖာ္ဴပဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ရႀင္းဴပသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပန္းခဵီေလာကတၾင္ တင္ေမာင္ဦးအမည္တူ ပန္းခဵီဆရာႎႀစ္ေယာက္ရိႀရာ ထုိသုိႛ ေရးသားေဖာ္ဴပဴခင္းေဳကာင့္လည္း အမဵားအဴမင္တၾင္ ကဲၾဴပားေစသည္။...

Read more »

>ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား အနာဂတ္အတၾက္ ေဆၾးေႎၾးမည္

>ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား အနာဂတ္အတၾက္ ေဆၾးေႎၾးမည္

> ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား အနာဂတ္အတၾက္ ေဆၾးေႎၾးမည္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ဇန္န၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား၏ေဆၾးေႎၾးပဲၾတစ္ခုကုိ ဂဵပန္ႎိုင္ငံတၾင္ ဴပႂလုပ္ေတာ့မည္ဴဖစ္သည္။ ဂဵပန္ႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးလုပ္ကုိင္ေနသူမဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အေဴခစုိက္ US Campaign for Burmaအဖဲၾႛ၏ ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္တုိႛ တက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးဳကမည္ဟု သိရသည္။ ၄ နာရီခန္ႛဳကာဴမင့္မည့္ ေဆၾးေႎၾးပဲၾကုိ ဇန္န၀ၝရီလ ၂၇ (တနဂႆေႎၾေနႛ) ညေနပုိင္းတၾင္ ဴပႂလုပ္မည္ဟု ဆုိသည္။ ေနရာမႀာ Ikebukuro, ECO Toshima Plaza 7 F တၾင္ ဴဖစ္သည္။ “ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး၏ေနာက္ဆက္တဲၾ ႎႀင့္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမဵား၏ အခန္းကၸ“ ဟူသည့္ အေဳကာင္းအရာကုိ ေဆၾးေႎၾးရန္ ေရၾးခဵယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ဂဵပန္တၾင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား အေဴမာက္အမဵား...

Read more »

>ဥေဒၝင္း – ကိုးကၾယ္ယုံဳကည္မႁအသစ္

>ဥေဒၝင္း – ကိုးကၾယ္ယုံဳကည္မႁအသစ္

> ကိုးကၾယ္ယုံဳကည္မႁအသစ္ ဥေဒၝင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ သံဃာထု၏ ဦးေဆာင္မႁဴဖင့္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာအေရးအခင္း ဴဖစ္ေပၞခဲ့သည္။ သံဃာထုႎႀင့္ လူထုအေပၞ ရက္စက္စၾာ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵားေနာက္ စစ္အစိုးရဘက္က လိုက္ေလဵာမႁအခဵႂိႚ ဴပႂလာသဴဖင့္ ဴပည္သူမဵားမႀာ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ ေရာင္နီ သမ္းလာဴပီဟု ထင္ဴမင္ယူဆရမလို ဴဖစ္လာ၏။ တန္ဴပန္ဆႎၬဴပမႁမဵား၊ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား ဴပႂလုပ္လာဴပန္ေသာအခၝ ညဥ့္သန္းေခၝင္ယံ ကာလထဲမႀာသာ ရႀိဆဲဟု ဴပန္သိလာရသည္။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ လာေရာက္ဴခင္းမဵား၊ နအဖက ဆက္ဆံေရး၀န္ဳကီး ခန္ႚအပ္ဴခင္း ႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ရုပ္ပုံလၿာစာမဵက္ႎႀာမဵားကုဵ ေတၾႚလာရသည့္အခၝ အလင္းေရာင္တခဵက္ ေလလား။ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားကို ဗိုလ္ခဵႂပ္သန္းေရၿမႀ လက္ခံ မေတၾႚဴခင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေဳကဴငာခဵက္အေပၞ နအဖအလိုကဵ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ အဖၾဲႚမဵားက သေဘာမတူ...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္နဲႚ ဘရူႎိုင္းကို ပၝသၾားတဲ့ ကိုေတဇ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီး သန္းစိန္ ဇန္န၀ၝရီလ ၁၅ ရက္ေနႚက ဘရူႎိုင္းႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ရာမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿက သူရဲႚ ခၝးပိုက္ေဆာင္ စီးပၾားေရးသမား ကိုေတဇာကို ထည့္ေပးလိုက္တယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ သစ္ေတာမဵား ခုတ္ယူေရာင္းစားမႁ၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႁနဲႚ ႎိုင္ငံပိုင္ လုပ္ပိုင္ခၾင့္နဲႚ အရင္းအဴမစ္မဵား အလၾဲသုံးစားဴပႃမႁမဵားေဳကာင့္ ထင္ရႀားတဲ့ ထူးထရိတ္ဒင္း ရဲႚ ဦးေဆာင္သူ ကိုေတဇက တပ္ခဵႂပ္ဳကီးရဲႚ အမိန္ႚအရ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္နဲႚ အတူ ဘရူႎိုင္းကို လိုက္သၾားရာမႀာ၊ ႎိုင္ငံေရး မတည္ဴငိမ္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ စစ္အာဏာပိုင္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခဵႂပ္အခဵႂိႚရဲႚ ပိုင္ဆိုင္မႁမဵားကို ဴပည္ပမႀာ အာမခံခဵက္ ရႀိေစဖိုႚ...

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရၿ၀ၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ပုံရိပ္မဵား

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရၿ၀ၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ပုံရိပ္မဵား

> (ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး) မိုးမခ ရဲႚ ကာတၾန္းေဘာက္စ္ ကၸကို ပန္းခဵီခန္းနဲႚပၝ တိုးခဵဲႚမည္မိုးမခဇန္န၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ အစက ကာတၾန္းေဘာက္စ္ (Cartoon Box) ဆိုတာက ရန္ကုန္တကၠသုိယ္က ပန္းခဵီခန္း၊ ေဒသေကာလိပ္ေတၾက အႎုပညာအခန္းေတၾ၊ လိပ္ခုံးခန္းမထဲက ဴပခန္းေတၾလုိမဵႂိး၊ စၾယ္ေတာ္ရိပ္ နံကပ္စာေစာင္ဘုတ္လိုမဵႂိး ေကဵာင္းသား၊ လူငယ္ေတၾရဲႚ ခံစားခဵက္နဲႚ အႎုပညာလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ထင္ဟတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာပၝ။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ မတိုင္ခင္က ေကာလိပ္ေတၾ၊ ေကဵာင္းေတၾမႀာ (စစ္အာဏာရႀင္ေတၾ ဖဵက္ပစ္ခဲ့တဲ့) ေကဵာင္းသားသမဂၢေတၾအစား ေတာင့္ခံထားတဲ့ အႎုပညာနဲႚ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴမစ္ဖဵားခံရာေတၾေပၝ့။ အခု မရႀိေတာ့ဘူး။ မိုးမခက ေမာင္ရစ္ကေတာ့ ကာတၾန္းေဘာက္စ္ကို စၾဲစၾဲလန္းလန္းနဲႚ ကၸတခုလိုမဵႃိး သစ္ပင္စိုက္ထားတယ္။ အခု ကာတၾန္းဆရာေတၾ၊...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး၊ ေရၿမိသားစုစာရင္း၊ ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး၊ ေရၿမိသားစုစာရင္း၊ ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး၊ ေရၿမိသားစုစာရင္း၊ ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲႛေဴမးေတာ္ေလး ပညာသင္ေနတ့ဲ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းမႀာ အထူးအဆန္းေတၾ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း ဴပည္ပသတင္းဌာနေတၾက ဆုိပၝတယ္။ သီးသန္ႛစာသင္ခန္း၊ သီးသန္ႛအိမ္သာတုိႛကုိ အေရးေပၞစီစဥ္ေပးခ့ဲရဴပီး ေရကူးကန္၊ ေဘာလုံးကၾင္းေတၾေတာင္ ေဆာက္ေနပၝဴပီ တ့ဲ။ ေနေရၿေသၾးေအာင္၊ ဖုိးလဴပည့္၊ ေမဵာက္ေလာင္းေလး ဆုိတ့ဲ နာမည္ေတၾပုိင္ဆုိင္ေတာ္မူတ့ဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလးဟာ ဴပီးခ့ဲတ့ဲလကစဴပီး တကၠသုိလ္ေကဵာင္းကုိ ေရာက္လာပၝသတ့ဲ။ ဒီေမဵာက္ေလာင္းေလး ႎုိင္ငံဴခားသၾားဴပီး ေကဵာင္းတက္ရင္ ပုံမႀန္ဆက္ဆံခံရမယ္၊ ဴပီးေတာ့ ဆရာဆရာမေတၾကုိလည္း ထင္သလုိခုိင္းေစလုိႛမရဘူးေလ၊ ဘယ္သၾားရဲပၝ့မလဲလုိႛ ယူဆသူမဵား ရိႀႎုိင္ပၝတယ္။ တဴခားတစ္ဖက္မႀာလည္း “ဖုိးလဴပည့္ေလးက မဵႂိးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ရိႀတယ္ေဟ့၊ ကိုယ့္ႎုိင္ငံက ေကဵာင္းမႀာပဲ တက္တယ္ေဟ့ … “ လုိႛ ယူဆသူမဵားလည္း...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ဗန္းစကား၊ လမ္းသရဲ ႎႀင့္ သၾင္းကုန္စကားလုံးအခဵႂိႛ

> ဗန္းစကား – ၂ ၊ ဗန္းစကား၊ လမ္းသရဲ ႎႀင့္ သၾင္းကုန္စကားလုံးအခဵႂိႛမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ဗန္းစကားႎႀင့္ပတ္သက္၍ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေပၞထၾက္ခ့ဲဖူးသည္၊ စတီရီယုိဂီတေလာကမႀ ထင္ရႀားသည့္ သီခဵင္းေရးဆရာ မင္းမင္းလတ္က ဴပႂစုခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္၊ လမ္းသရဲစာေပအဴဖစ္ က့ဲရဲႛဴပစ္တင္ခံခ့ဲရသည္ စသဴဖင့္ စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္၏ ေဆာင္းပၝးတစ္ပုဒ္တၾင္ ေရးသားထားသည္။ ဆရာ မင္းမင္းလတ္ကုိ ေထာက္ခံသည့္ဘက္မႀ ေရးသားခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ ဤ “ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္” ဟူေသာအသုံးမႀာ ၂၀၀၂ မႀစ၍ ပုိမုိတၾင္ကဵယ္လာေဳကာင္း သတိထားမိသည္။ စၾယ္စုံရ အႎုပညာရႀင္ သုေမာင္၏ ေရးသားခဵက္ကုိ ဳကည့္ပၝ။ ” ဴပန္ခၝနီး ေစဵးသုိႛ၀င္ပၝသည္။ ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ ယုိးဒယားလုပ္ပစၤည္းေလးမဵား အိမ္ကသားသမီးေတၾဖုိႛ အမႀတ္တရ၀ယ္ရန္ ဴဖစ္ပၝသည္ …”...

Read more »

>ကိုဳကီးေပၞ – ဘ၀င္မကဵမိတဲ့ အသုံးအႎႁန္း အခဵႂိႚ

>ကိုဳကီးေပၞ – ဘ၀င္မကဵမိတဲ့ အသုံးအႎႁန္း အခဵႂိႚ

> ဘ၀င္မက်မိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕ ကိုၾကီးေပၚဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ “သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္းကို ေျပာေနၾကသည္” တဲ့။ ဆရာႀကီး လူထုဦးလွ ရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္နာမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုႀကီးေပၚ ငယ္ငယ္က အဲဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မိတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ သိတာက နည္းနည္း မသိတာက မ်ားမ်ားေပါ့။ အဲ အခုေတာ့ ငယ္ငယ္ကထက္ နည္းနည္းပါးပါး ကေလးေလာက္ ပိုသိလာေတာ့ ေၾသာ္… သတင္းစာဆိုတာ သမုိင္းကို ေျပာသူ ျဖစ္ရမွာပါလားလို႔ နားလည္မိတယ္ ခင္ဗ်။ ေျပာသ၊ူ ေျပာေနသူ၊ ေျပာခဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့ေလ။ အရင္ကေတာ့ သတင္းစာလို႔ ဆုိေပမယ့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေခတ္မီေအာင္ မီဒီယာလုိ႔ ေျပာင္းသုံး ရမွာေပါ့ေနာ္။ မီဒီယာ ဆိုတာကလည္း ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ စတားပါပဲ။ က်ယ္ျပန္႔...

Read more »

>၀မ္းနည္းရမႀာလား၊ ၀မ္းသာရမႀာလား မိသိန္းဳကည္

>၀မ္းနည္းရမႀာလား၊ ၀မ္းသာရမႀာလား မိသိန္းဳကည္

> ၀မ္းနည္းရမႀာလား၊ ၀မ္းသာရမႀာလား မိသိန္းဳကည္ေမတၨာရႀင္ဇန္န၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ နာရီပုိင္းအတၾင္းမႀာပဲ ဒကာ ၂ ဦး တုိႛဆီက အီးေမးလ္ႎႀစ္ေစာင္ ေရႀႀႛဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဖတ္ရတယ္။ ဆရာေတာ္ဳကီးတပၝး အဂၢမဟာပၸိတဘၾဲႛ ရရႀိတဲ့အေဳကာင္းကုိ အသိေပးဴခင္းနဲႛ ၀မ္းေဴမာက္ဂုဏ္ယူေဳကာင္းကုိ ေရးထားဳကတာပၝ။ ပထမဒကာရဲႛ စာကုိ ဖတ္တုန္းက တစ္ခုခု အလုိမကဵသလုိ ခံစားမိေပမယ့္၊ စာဴပန္ေရးေလာက္ေအာင္အထိေတာ့ စိတ္ထဲမဴဖစ္မိပၝဘူး။ ဒုတိယေရာက္လာတဲ့ ဒကာရဲ့စာကုိ ဖတ္လုိက္ရေတာ့ စာဴပန္မေရးဘဲ မေနႎုိင္ေအာင္ဴဖစ္ရတယ္။ အဲဒီ ဒကာနဲႛကလည္း အရင္ကတည္းက ရင္းႎႀီးက႗မ္း၀င္တာေဳကာင့္ဴဖစ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဳကီးနဲႛ ဦးဇင္းနဲႛက ရင္းႎႀီးခင္မင္ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီး ဆရာေတာ္ရဲ့ ပရိယတၨိစၾမ္းရည္၊ အမဵိႂးဘာသာ၊ အနာဂတ္သာသနာနဲႛ စပ္ဆုိင္တဲ့သေဘာထားမဵား၊ ဦးဇင္းနဲႛေတၾႛတုိင္း တန္ဖုိးရႀိတဲ့ ဳသ၀ၝဒမဵား နာဳကားရ၊ စာေပေရးရာ၊ သာသနာေရးရာမဵား ေဆၾးေႎၾးဴဖစ္ဳကလုိႛ ဆရာေတာ္ရဲ့...

Read more »

>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

> တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာဖတ္သူ – မာမာေအးဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈အသံနားဆင္ရန္ ဒီေနရာကို ႎႀိပ္ပၝ။ ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ အဴဖစ္ ဂီတအႎုပညာရႀင္ ေဒၞမာမာေအးက ဆရာရဲႚ ကဗဵာေတၾကို အသံထၾက္ဴပီး ဖတ္ထားပၝတယ္။ အသံဖမ္း ပညာရႀင္က ကိုေကဵာ္သက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာ့ ကဗဵာေတၾကို အမႀတ္တရအဴဖစ္ ေဒၞမာမာေအးရဲႚ အသံနဲႚ နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။ မိုးမခ ကေတာ့ သူေရာက္ေနတဲ့ ဆန္ဖရန္ ေဘးဧရိယာရႀိ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားက သံဃာေတာ္ေတၾကို ပင့္ဖိတ္ဴပီး၊ ေမတၨာနႎၬ ၀ိဟာရေကဵာင္းတိုက္မႀာ စုေပၝင္း ဆၾမ္းအလႀႃနဲႚ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အႎၨရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားနာဳကမယ္လိုႚ စီစဥ္ထားပၝတယ္။ ရၾာေဆာ္ဳကီး ဴပကၡဒိန္မႀာ အသိေပးဖိတ္ဳကားစာ...

Read more »

>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

> ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း၀င္းေဖဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေကဵးလက္နာမည္ အပီစား ဘဂဵမ္းလုိႛေခၞတဲ့ ကဗဵာဆရာတင္မုိးကၾယ္လၾန္တာ ႎႀစ္ တပတ္ လည္လာဴပန္ပၝဴပီ။ ကဗဵာဆရာတင္မုိးအေဳကာင္း ေဴပာဖုိႛေရးဖုိႛ ဳကံႂလာရင္ ေဴပာစရာ၊ ေရးစရာ အမဵားဳကီး ရႀိေနတတ္ေပမဲ့ သူႛအေဳကာင္း ေရးတဲ့သူေတၾကလည္း သိပ္မဵားေတာ့ ဒၝေလာက္ေရးစရာေပၝတဲ့ အေဳကာင္းေတၾက ရႀားရႀားပၝးပၝးဴဖစ္ကုန္တတ္ဴပန္ပၝတယ္။ တေလာဆီက ဴမန္မာအစုိးရ အရာရႀိေဟာင္းတစ္ေယာက္နဲႛ ဆံုမိဳကပၝတယ္။ သူကလည္း မႎၨေလးတကၠသုိလ္ထၾက္တစ္ေယာက္ ဴဖစ္ေနဴပန္ေတာ့ ကုိတင္မုိးအေဳကာင္း ေမးပၝတယ္၊ ကုိတင္မုိး ႎုိင္ငံဴခားထၾက္လာဴပီး ဘာလုပ္စားသလဲ တဲ့၊ ႎုိင္ငံဴခားခရီးေတၾလည္း အမဵားဳကီးသၾားေနလုိက္တာ၊ သူအဲဒီအခၾင့္အေရးေတၾရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္တာလဲ တဲ့။ ေမးတဲ့သူက ဴမန္မာအစုိးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းပီပီဳကီးပၝပဲ။ အဲဒီေမးခၾန္းေတၾကုိ မဆုိင္းမတၾ လၾယ္လၾယ္ပဲ ခဵက္ခဵင္းေဴဖလုိက္ႎုိင္ပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာတင္မုိး ႎုိင္ငံဴခားမႀာ စား၀တ္ေနေရးအတၾက္ ဘာမႀမလုပ္ပၝဘူး၊...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရး

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ သာေရး ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီး သခင္တင္ဴမက အိမ္ေထာင္ဴပႂဦးမယ္လုိႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလုိက္ပၝဴပီ။ ဒီလ ၁၁ ရက္ေနႛစဲၾနဲႛ ထုတ္ေ၀တ့ဲ ရန္ကုန္ဴမိႂႛက လ႖ပ္တဴပက္ အပတ္စဥ္ဂဵာနယ္ကုိ ေဴပာဳကားလုိက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အရၾယ္တင္တ့ဲ၊ အသက္ ၈၄ ႎႀစ္ရိႀဴပီဴဖစ္တ့ဲ၊ နာမည္ေကဵာ္ ႎုိင္ငံေရးစာအုပ္႒ကီး “ဘုံဘ၀မႀာဴဖင့္” ကုိ ေရးသားဴပႂစုခ့ဲတ့ဲ သခင္တင္ဴမရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္က ေဟာသလုိပၝ- “က႗န္ေတာ့္အသက္အရၾယ္မႀာ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ကာမကိစၤတစ္ခုတည္းအတၾက္ မဟုတ္ပၝ။ တုိးတုိးေဖာ္လုိအပ္တယ္လုိႛ ယူဆပၝတယ္။ တုိးတုိးေဖာ္ရိႀမႀာသာ အသက္ရႀည္မယ္လုိႛ ယူဆပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္ အိမ္ေထာင္ဴပႂဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္တာပၝ။ ကဵန္းမာ အသက္ရႀည္ပၝမႀ က႗န္ေတာ္တုိႛအမႀားေတၾကုိ ေႎႀာင္းလူတုိႛ ထပ္မမႀားေအာင္ အေတၾႛအ႒ကႂံေတၾကုိ ေရးႎုိင္မႀာပၝ။ လက္မထပ္ရေသးပၝ။...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

> စုိ ကာ ပူ ညအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူဆုိတာ သီဟပုရ (Siha pura) ဴခေသႆ့႓မိႂႛေတာ္လုိႛ အဓိပၯၝယ္ရတယ္လုိႛ ဖတ္ဘူးပၝတယ္။ တစ္နည္းဆုိရလဵင္ ရဲရင့္သူတုိႛေနရာလုိႛ အဓိပၯၝယ္ထၾက္မလားေတာ့ မသိပၝဘူူး။ ဘယ္လုိပဲအဓိပၯၝယ္ ထၾက္ပၝေစေတာ့။ ေသခဵာမႁတစ္ခုကေတာ့ မေတၾႛရတာဳကာ႓ပီဴဖစ္တဲ့ စၾတ္စုိမႁနဲႛ ပူအုိက္မႁကုိ တစ္ဴပိႂင္ တည္းခံစားႎုိင္တဲ့ စုိပူရသကုိ ရုတ္တရက္ ေတၾႛထိလုိက္ရတာမုိႛ စုိကာပူလုိႛ ဆုိမယ္ဆုိလဵင္ေတာ့ အလုိက္ဖက္ဆုံး ဴဖစ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ဒီေနႛ ဇန္န၀ၝရီ ၁၄၊ နံနက္ ၁ နာရီမႀာ ကမၲာေကဵာ္ ခဵန္ဂီေလဆိပ္ကုိ ေရာက္ပၝတယ္။ လာ႒ကိႂတဲ့ စင္ကာပူအမဵိႂးသမီး ႎႀစ္ဦးက ေတၾႛေတၾႛခဵင္း စကႆာပူက ႒ကိႃဆုိပၝတယ္လုိႛ ႎႁတ္ဆက္ေတာ့ တုိႛအဖုိႛေတာ့ စင္ကာပူက ကံေကာင္းတဲ့ ႒ကိႂဆုိမႁ မဟုတ္ပၝဘူးလုိႛ...

Read more »

>စာဖတ္သူေတၾ ေပးတဲ့ စာမဵား – ၁

> စာဖတ္သူေတြ ေပးတဲ့ စာမ်ားဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းက ေပးတဲ့ စာေတြကို သတင္းအေနနဲ႔လည္း မတင္ႏိုင္၊ သူတို႔ အသံေတြ၊ အျမင္ေတြကိုလည္း အရွိအတိုင္းလည္း မွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵကလည္း ရွိေနေတာ့၊ သူတို႔ ေရးတဲ့အတိုင္း ေပးစာေတြကို တင္ဆက္ဖို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီလိုပါ။ ေပးစာ -၁ ေက်ာင္းသားေတြကို ရုံးထုတ္ေနတယ္ ဆိုျပီး၊ ေထာင္ထဲမွာတင္ ရမန္ယူျပီး ရက္ခ်ိန္းတုိးေနတာပါ။ ျပင္ပက မိသားစုေတြမွာ ဟိုေျပး၊ ဒီေျပးနဲ႔ ဒုကၵေရာက္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ေနပါတယ္။ ေရွ႔ေန ကိစၥ နားမလည္ေတာ့ အားလုံးမွာ ခံေပအုးံေတာ့ပါပဲ။ ဘယ္သူ႔ သြားေမးရမလဲ၊ ဘယ္သူ႔ သြား တိုင္ရမလဲ။ ေပးစာ – ၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္...

Read more »

>ဖဵာပုံနီလုံဦး – တိုက္ပၾဲေပဵာ္ ကဗဵာဆရာ

>ဖဵာပုံနီလုံဦး – တိုက္ပၾဲေပဵာ္ ကဗဵာဆရာ

> No tags for this post.

Read more »

>ေဟမန္သဇင္ – တိုင္းဴပည္နဲႚလူမဵား

>ေဟမန္သဇင္ – တိုင္းဴပည္နဲႚလူမဵား

> တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ား ေဟမန္သဇင္ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဒီေန႔ေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္းစာအုပ္ေတြထဲက “ခ်င္းတြင္း”မွာ ဂ်ဴနီယာဝင္းရဲ့ “တိုင္းျပည္မဲ့ လူတေယာက္” အေႀကာင္းဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ ၁၈ရာစု အလယ္ပိုင္းက ေရးဖြဲ႔ထားခဲ့တဲ့ Edward Everett Hale ရဲ့ “The Man without a Country” ကို ရည္ညႊန္းဖဲြ႔ဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Haleက ကၽြႏၤုပ္တို႔၏တိုင္းျပည္ဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိဖို႔အတြက္ အဲဒီစာအုပ္ကေလးကို ေရးျဖစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဂ်ဴနီယာဝင္း က ဆိုထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းရဲ့ေက်ာရိုးက အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ေလး ႏိုလန္ကို အေျချပဳ ဖဲြ႔ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အာ႐ြန္ဘား”ဆိုတဲ့ သစၥာေဖာက္ကို ဖမ္းဆီးရာက “အာ႐ြန္ဘား” နဲ႔အဆက္အဆံရိွခဲ့တဲ့ ႏိုလန္ဟာ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ပါသြားခဲ့ရပါတယ္။ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ စစ္ေဆးမႈေတြ...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ – 1

>ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ – 1

> ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း – ၁ဇာဂနာဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အခန္းစဥ္ အဖြင့္ေနရာ အတြင္း၀န္ရံုး၊ စည္းေ၀းခန္းမ၊ အာဇာနည္ကုန္း ႏွင့္ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္းေန႔ အတြင္း၊အျပင္ ေရႊတိဂံုဘုရား ထိုမွ ကင္မရာ ကရိန္းေရွာ့ (crane shot) ျဖင့္ တေျဖးေျဖး နိမ့္လာ၊ (ေနာက္ခံအသံ မွာ ကေလးမ်ားစုေပါင္း သီဆိုေနေသာ သီခ်င္းသံျဖစ္ရမည္။သီခ်င္းမွာ ရာဇ၀င္ အထုပၸတၱိလဲ ရိွရမယ္ ေမာ္ကြန္းလဲထိုးေလာက္တယ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္ … ဟူေသာ ဗမာ့သူရဲေကာင္းသီခ်င္း၊ တူရိယာပစၥည္းအသံ လံုး၀ မပါေစရ။ ကေလးမ်ား သံျပိဳင္ သီဆိုေနမွဳကိုသာ ေပၚလြင္ေစရမည္) အာဇာနည္ကုန္းျမင္ကြင္း တေျဖးေျဖး၀င္လာ၊ ကင္မရာကို ေက်ာေပးကာ စုေ၀းသီဆိုေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား …ကင္မရာ(ေဒၚလီေရွာ့တ္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေဴပာင္းခဵိန္ – ေမရႀင္သတင္းတုိထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ဳသဘာစာေရႀးေဖေဖႎႀင့္ ေခတ္ေဖေဖ – သီးေလးသီးဟာသဴမန္မာသံဃာနဲႚ ဦး၀ိစာရ – ဦးေအာင္ခင္၊ ေခတ္ဴပိႂင္ဂဵပန္ ဴမန္မာ ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းစကႆာပူ အိမ္ေဖာ္ ဴမန္မာတိုႚေပဵာ္ ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္၊ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး ဘၾဲ ့တံဆိပ္မဵား

>ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္၊ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး ဘၾဲ ့တံဆိပ္မဵား

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈အတၾင္း ဟိုတယ္နဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္ဖၾယ္ရႀိ စီးပၾားေရးကဵဆင္းလာမႀႂနဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း ဆုတ္ယုတ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ ယခုႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ အတၾင္းမႀာ အလတ္တန္းစား ဟိုတယ္အခဵိႂ ့နဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း ကုမၯဏီအခဵိႂ ့ ပိတ္ပင္ရဖၾယ္ရႀိတယ္လို ့ ရန္ကုန္ဴမိႂႚရႀိ စကႆာပူ အေဴခစိုက္ ဳကယ္ငၝးပၾင့္အဆင့္ ဟိုတယ္႒ကီးတခုရဲႚ ဒၝရုိက္တာတဦးက ညစာစားပၾဲတစ္ခုမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးမတည္ဴငိမ္မႀႂမဵားနဲႚ စီးပၾားေရးကဵဆင္းမႀႂကို တိုက္ရုိက္ခံစားရတဲ့ လုပ္ငန္းမဵားထဲမႀာ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းဟာ ထိပ္ဆံုးကဴဖစ္တယ္လိုႚ သူက ဆိုဴပီး ခရီးသၾားနည္းပၝးလႀတာေဳကာင့္ ဟိုတယ္မဵားအေနနဲ ့ လည္ပတ္မႀႂစရိတ္ပင္ မကာမိဘဲ အ႒ကီးအကဵယ္အရႀႂံးေပၞေနေဳကာင္းဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအဴပီး ေနာက္ပိုင္း...

Read more »

>စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ

>စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ

> စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ မိုးမခဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေကဵာ္၀င္းရဲႚ စာအုပ္မဵားႎႀင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာအုပ္ေတၾနဲႚ အေဆၾခင္ပၾန္းဴပႂ ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုန္ ေ၀ဖန္လိုသူေတၾကေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မႀ ဴဖစ္မယ္။ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာအုပ္ေတၾနဲႚ လုံးေထၾးရႀင္သန္ခဲ့သူ၊ ပူပူေႎၾးေႎၾး အမဵႂိးသားစာေပဆုရႀင္ ေကဵာ္၀င္းက သူဖတ္၍ ဴငိခဲ့တဲ့ စာအုပ္အခဵႂိႚအေပၞမႀာ ရင္ခုန္သမ႖ကို စာဖတ္သူေတၾထံ တိုင္တည္ ခဵဴပလိုက္တာပၝ။ စာအုပ္ေတၾက အမဵႂိးအစားစုံလႀသလို ကေလာင္ကလည္း အမယ္စုံလႀတယ္။ နတ္ႎၾယ္ရဲႚ “ တကၠသိုလ္ႎႀင့္ ဴပင္ပကမာၲ”ကို ရင္ခုန္ထားသလို၊ ဆင္ဴမႃရယ္ဟန္တင္တန္ရဲႛ “တတိယလႁိင္း (The Third Wave) ကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။ လူငယ္စာေရးဆရာ သည္ေမာ္ႎိုင္ရဲႚ “အင္တာနက္ပုံဴပင္” ကို မိတ္ဆက္ေပးထားသလို ေသာမတ္စ္ဖရီးမင္းရဲႚ “ကမာၲဴပားဴပီ”...

Read more »

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

> ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ သံဃာေတာ္မဵား ႔ကခဵီလာဳကဴပီေမတၨာသုတ္ကို ရၾတ္ဆိုလ႖က္ ႔ကခဵီလာဴပီ“အေရႀႚအရပ္၌ရႀိေသာ အႎၨစဳကႆာ၀ဠာ …”” တိုႚေမတၨာစၾမ္း ကမာၲလၿမ္း ဴငိမ္းခဵမ္းဳကပၝေစ …”အသံေတၾက လႁိက္လႁိက္တုန္ေနသည္သူတိုႚသည္ သဃႆန္းမဵားကို ခတ္တင္းတင္းရုံထားဳကသည္ေရႀႚဆုံးက သံဃာက သာသနာ့အလံကို မတ္မတ္ ကိုင္ထားသည္ခဵႂိႚငဲ့ေသာ တကာ၊ တကာမမဵား၏ ဆၾမ္းတလုပ္ကို ဘုန္းေပးဴပီးသူတိုႚ ေသၾးခင္းလမ္းအတိုင္း ႔ကခဵီလာဳကသည္။ သူတိုႚ႔ကခဵီလာေသာ လမ္းသည္သမိုင္း အဆက္ဆက္ကေကဵာင္းသားမဵား၏ ေသၾးအလုပ္သမားမဵား၏ ေသၾးလယ္သမားမဵား၏ ေသၾးဴပည္သူမဵား၏ ေသၾးမဵား သၾန္းေလာင္းထားေသာ လမ္းမဵားဴဖစ္သည္။ လမ္းေဘး ၀ဲယာတၾင္တကာ၊ တကာမမဵားက မဵက္ရည္မဵား တေတၾေတၾ စီးလဵက္ လက္အုပ္ခဵီဳကသည္။စိုးရိမ္ ၀မ္းသာ အားထားေသာ မဵက္နက္၀န္းမဵားဴဖင့္ ဦးခိုက္ဳကသည္။ သံဃာေတာ္တိုႚသည္ ရက္စက္လၾန္းေသာယုတ္မာလၾန္းေသာ စစ္အာဏာရႀင္မဵားေရႀႚေမႀာက္သိုႚ ေမတၨာဓာတ္မဵား ပိုႚလၿတ္ကာ႔ကခဵီလာဳကဴပီ။ သူတိုႚ၏...

Read more »

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား –႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္က ဴပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကုိ အပုိင္း၃ပုိင္းခဲၾဴပီး တင္ဆက္ခ့ဲပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနကုိ သေရာ္ထားတ့ဲ ဴပဇာတ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးခဵည္းပဲ မဟုတ္ပၝ။ လူမႁေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁဴမင္ကၾင္းေတၾကုိလည္း ထင္ဟပ္ထားပၝေသးတယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး႓ဂိႂလ္က ႓ဂိႂလ္သားပိစိေကၾးေလး ဂမ္ဂမ္က ဇာတ္လုိက္ေကဵာ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ မုိႎုိေလာ့ဂ္ႎုိင္ငံကုိ ႓ဂိႂလ္သားေလး ေရာက္လာပုံနဲႛ ဇာတ္လမ္းကုိ အစခဵီထားပၝတယ္။ ပရိသတ္ေတၾ ရယ္ေမာဳကမယ့္ဴပဇာတ္ပၝ။ ဴပဇာတ္ထဲက ႎုိင္ငံနာမည္ကုိက ရယ္စရာ ေကာင္းေနပၝတယ္၊ “မုိႎုိေလာ့ဂ္” တ့ဲ။ မုိႎုိေလာ့ဂ္ (monologue)ဆုိတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက အဆက္မဴပတ္ စကားေဴပာတယ္လုိႛ ဘာသာဴပန္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းဌာနရဲႛ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာကတဆင့္ ႓ဂိႂလ္သားေလးရဲႛ မုိႎုိေလာ့ဂ္ႎုိင္ငံခရီးစဥ္ အပုိင္း၃ပုိင္းကုိ ရယ္ရယ္ေမာေမာ နားဆင္ႎုိင္ပၝေသးတယ္။ ဴပဇာတ္အမည္က...

Read more »

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

> က်မ၏အေၾကာင္းဇူးလူးဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်မအသက္၃၆ႏွစ္ျပည့္ၿပီိိ။ က်မတြင္ အေမ၊ အကိုတေယာက္၊ ေမာင္တေယာက္၊ ခင္ပြန္းသည္၊ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ ရွိသည္။ က်မအသက္၃၆ႏွစ္တြင္ က်မ၌ သူငယ္ခ်င္း ၃၆ေယာက္မက ရွိေနၿပီး မိတ္္္ေဆြဟု ထင္ရသူလည္း ၃၆ေယာက္မက ရွွွိေနကာ၊ ရန္သူဟုထင္ရသူ ၃၆ေယာက္နီးပါးခန္႔ ရွွွိသည္။ (ထိုအခ်က္မွာ က်မ၏ အထင္သာျဖစ္၏)။ တခ်ိဳ႕ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ က်မကခင္၍ က်မကိုမခင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ က်မကို သူတို႔ကခင္၍ က်မက ျပန္ခင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ထိုသူတို႔ စိတ္မေကာင္းမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတြက္ က်မ အနည္းငယ္ လိမ္လည္ရပါသည္။ က်မသည္ အသက္ ၃၆ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပိပိရိရိ လိမ္ညာေျပာဆုိေနတတ္ၿပီျဖစ္သည္။...

Read more »

> ( စာတည္းမႀတ္ခဵက္ – ေဆာင္းပၝးထဲက အဖၾား (အေဘာင္ရႀန္) မေနႚက ရန္ကုန္အခဵိန္ ၄း၃၀ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝတယ္။ အသက္ ၉၄ ႎႀစ္ ရႀိပၝဴပီ တဲ့။ အေ၀းက သူႚေဴမး ရဲႚစာ နဲႚ သူဴမစ္ရဲႚကာတၾန္းပုံေလးနဲႚ ေဆာင္းပၝးကို အခု အမႀတ္တရ ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပေပးလိုက္ပၝတယ္။ အားလုံးရဲႚ ေဴမး အဘိုး အဘၾားေတၾ၊ မိဘ သားသမီးေတၾ ဥမကၾဲ၊ သိုက္မပဵက္ ေပဵာ္ရၿင္ခဵမ္းေဴမႚႎိုင္ဳကပၝေစ။ ) No tags for this post.

Read more »

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

> ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚစာေရးဆရာမဵားရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးေနႚႛ မိတ္ဆုံပၾဲတၾင္ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၄ ရက္၊ ဴမန္မာဴပည္ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚမႀာ သက္ေတာ္ရႀည္ စာေရးဆရာဳကီးမဵား ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဒဂုန္တာရာ နဲႚ ပၝရဂူတိုႚကို အမႀႃးထားဴပီး ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ မိတ္ဆုံ အမႀတ္တရပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္ လိုႚ သိရပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ဆရာဳကီးေတၾ အမႀတ္တရေဴပာဳကတဲ့ စကားလက္ဆုံေတၾကို အသံဖိုင္အေနနဲႚ ဒီေနရာကေန တင္ဴပဖိုႛ စီစဥ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္ေနရင္းကပဲ အမႀတ္တရ ေကာက္ႎုတ္မိသမ႖ကိုလည္း စာနဲႚပၝေရးဴပီး တခၝတည္း တၾဲဴပီး တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ရသစာမဵက္ႎႀာ ေခတ္ဴပိႂင္အင္တာနက္ဂဵာနယ္ရဲႛ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မယ္လုိႛ ေဳကာ္ဴငာထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ အင္း- ဒၝလည္း သတင္းပဲလုိႛ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းဆင္း ပူပူေႎၾးေႎၾး အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ယူဆပၝတယ္။ ရသစာေပ ေရးသားသူ၊ ဖတ္ရႀႂသူမဵားအတၾက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ပၝ။ ေခတ္ဴပိႂင္ရသစာမဵက္ႎႀာမႀာ ကဗဵာ၊ အက္ေဆး၊ ၀တၨႂတုိ၊ ခရီးသၾားရသ၊ စာေပႎႀင့္ အႎုပညာေရးရာ၊ စာအုပ္အေတၾးအေရး၊ ကေလာင္သစ္၊ အေထ့အေငၝ့ေတၾကုိ ေတၾႛရပၝတယ္။ ရသကုိအရိႀန္ေလ႖ာ့တာဟာ ၁ – အင္တာနက္ကေန ဖတ္တ့ဲပရိသတ္က ရသစာမဵက္ႎႀာဘက္ကုိ အေရာက္နည္းတယ္။ ၂။ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ဆက္လက္တာ၀န္ယူဖိုႛ ၀ုိင္းေတာ္သားအင္အား မလုံေလာက္ဘူး။ ၃။ ဘတ္ဂဵက္နည္းလုိႛ လုပ္ငန္းတခဵႂိႚ ေလ႖ာ့လုိက္တယ္။ ၄။ သတင္းကုိ ပုိဴပီး ဦးစားေပးခဵင္တယ္။ ၅။...

Read more »

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

> ဇာဂနာ နဲ႔ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ျပက္လုံးခြင္မ်ား – ၂ဇာဂနာ ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ စိန္သီး ။ ။ ေကာင္ကေလး … ေကာင္ကေလး … မေလးရွားကို လိုက္မလား၊ မေလးရွားကို လိုက္မလား … ပန္းသီး။ ။ မလိုက္ဘူး … မလိုက္ဘူး …။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ ဗမာျပည္ကို တို႔ခ်စ္တယ္ … တို့ႏိုင္ငံကို တို့ ခ်စ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ စိန္သီး။ ။ မီးရထား … မီးရထား … ။ မေလးရွားက မီးရထား… တနာရီ ေနာက္က်သြားရင္၊ တမိနစ္ ေနာက္က်သြားရင္၊ ခရီးသြား...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦးဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အခဵိန္မႀာ … ရင္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပႎိုင္စၾမ္းမရႀိေလာက္တဲ့ ခံစားမႁ အသီးသီးနဲႚ ေတၾႚဆုံရဖိုႚအတၾက္ ဴပင္ဆင္ခဲ့ဳကတယ္။ ပထမဆုံးေနႚ …အဲဒီေနႚေပၝ့။ အင္းစိန္ေထာင္မဳကီးနဲႚ အလႀမ္းမေ၀းလႀတဲ့ ဂိတ္အ၀မႀာ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရဖိုႚအတၾက္ သံတိုင္ အထပ္ထပ္၊ တံခၝးေတၾ အထပ္ထပ္၊ ၀န္ထမ္းေတၾ အလဵႂိလဵႂိေတၾရဲႛ ဳကားကေနဴပီး လိုအပ္တဲ့ စာရၾက္စာတမ္း အသီးသီး၊ အစစ္အေဆး အမဵႃိ္းမဵႃိးကို ေကဵာ္ဴဖတ္လာခဲ့ရတယ္။ အဖမ္းဆီးခံ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲႚ မိဘ ေမာင္ဘၾားတိုႚက အဴပန္အလႀန္ အားေပးရင္း၊ လုိအပ္မႁေတၾကို ကူညီေဴဖရႀင္းရင္းကေန တေယာက္တလက္တၾဲဴပီး တအူတုံရင္း ညီအကို၊ ေမာင္ႎႀမ အရင္းအခဵာမဵားသဖၾယ္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္