>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – 10th Dec 2007

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – 10th Dec 2007

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေနဴပည္ေတာ္ေရာက္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္ဆရာ႒ကီးမင္းသု၀ဏ္ရာဴပည့္ဴမတ္ခိုင္နဲ ့(ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း) ေအာင္႒ကီးရန္ကုန္ကဴမိႂ ့နယ္မဵား ေခတၨ ေရဴပတ္ေတာက္ဴမန္မာ့ ဒီဗီဒီဇာတ္ကား ထူးခၾဵန္ဆုမဵားေပးရန္ရႀိ ေနဴပည္ေတာ္ေရာက္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္ ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ ဴမန္မာႎႀစ္ႎိုင္ငံအဳကားမႀာ စစ္ေရးပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္မႀုမဵား တိုး႑မႀင့္လာေနတယ္လို ့ အကဲဴဖတ္သူမဵား ေ၀ဖန္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာပဲ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန ့က ေဴမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္က သူ ့ရဲ ့ခန္ ့ အပ္လၿာကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿထံ ေပးအပ္လိုက္ပၝတယ္။ ေနဴပည္ေတာ္ရႀိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဒီအခမ္းအနားကို နအဖ အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ဴမင့္ဦး၊ ႎိုင္ငံဴခားေရး ၀န္႒ကီး ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္႒ကီး...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား

>မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား

> မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေ၀ၝဟာရသစ္၊ ဴမန္ႎႁန္းဴမင့္၊ ရႀာေဖၾလၾယ္ ေတၾႛရိႀလၾယ္ ေ၀ၝဟာရသစ္ ၂၀၀၇ ဟာ ဴမန္မာဴပည္က ထင္ရႀားတ့ဲ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ အစုလုိက္အ႓ပႂံလုိက္ ေထာင္ထဲေရာက္တ့ဲ ႎႀစ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေရာက္သၾားသူေတၾထဲက တစ္ေယာက္ကေတာ့ မစုစုေႎၾးပၝပဲ။ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲလ ၁၃ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ဴမရိပ္ညိႂ ရၾိႂင္ရယ္ဟုိတယ္နားမႀာ ဖမ္းခံရတာပၝ။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ မစုစုေႎၾးက “အေမရိကန္အားကိုး ပုဆိန္ရိုး” လုိႛေရးထားတ့ဲ လမ္းေဘးက ဧရာမပိုစတာ႒ကီးေအာက္မႀာ အဴဖႃေရာင္ပိတ္စတစ္စ ခဵိတ္ဆဲၾေနတယ္၊ ပိတ္စေပၞမႀာေတာ့ “တရုတ္အားကိုး ေခၾးသူခိုး၊ လူသတ္၀ၝဒီမဵားကို ဆနႚ္ကဵင္ဳက“ လုိႛ ေရးထားတယ္ စသဴဖင့္ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခ့ဲပၝတယ္။ “အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ ပုဆိန္ရုိး၊ လူသတ္၀ၝဒီ“ ဆုိတ့ဲ စကားလုံးေတၾက...

Read more »

>ႎိုင္ငံတကာလူအခၾင့္အေရးေနႚ လူထုစုေ၀းပၾဲ ဆန္ဖရန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့

>ႎိုင္ငံတကာလူအခၾင့္အေရးေနႚ လူထုစုေ၀းပၾဲ ဆန္ဖရန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့

> ႎိုင္ငံတကာလူအခၾင့္အေရးေနႚ လူထုစုေ၀းပၾဲ ဆန္ဖရန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေဘးဧရိယာရႀိ ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ႎႀင့္ ဘာသာ၊လူမဵႂိးေပၝင္းစုံတိုႚ စုေ၀းဳကလဵက္၊ ဴမန္မာ့အေရး ႎႀင့္ ဴမန္မာ သံဃာေတာ္မဵား အသက္ေဘး အႎၨရာယ္မဵားမႀ ကင္းေ၀းေစေရး ဆႎၬဴပႂဴခင္း၊ ဆုေတာင္း၀တ္ဴပႂဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။ ဴမန္မာအေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္မဵားအဖၾဲႚက ဴပင္ဆင္ေပးဴပီး၊ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္း) ႎႀင့္ Buddhist Peace Fellowship တိုႚမႀ ၀ိုင္း၀န္း ပၝ၀င္ ေဆာင္ရၾက္ဳကသည္။ ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္ခမ္းမေရႀႚရႀိ ရင္ဴပင္ဥယဵာဥ္တၾင္ လူမဵႃိး၊ ဘာသာ ေပၝင္းစုံမႀ မိသားစုမဵား ၅၀ ခန္ႚ စုေ၀းဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ဓာတ္ပုံမဵားကို စုစည္း တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္။...

Read more »

>သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္ဳကီး ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္း တရားပၾဲစဥ္မဵား ထၾက္ရႀိ

>သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္ဳကီး ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္း တရားပၾဲစဥ္မဵား ထၾက္ရႀိ

> သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ အေမရိကန္အေနာက္ျခမ္း ခရီးစဥ္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ တရားနာရန္ ဖိတ္စာမ်ား ထြက္ရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၇ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာ မွ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ဖိတ္စာ – ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ား ေဘးဧရိယာရွိ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမ်ဳိးဘာသာေပါင္းစုံ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲ – ဒီဇင္ဘာ ၁၇ အာရီဇိုးနား၊ ဖီးနစ္ျမိဳ႔မွ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ဖိတ္စာ – ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္ အရပ္မွ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ဖိတ္စာ – ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ Tags: ဆန္ဖရန္

Read more »

>MoeMaKa enforce again the boycott call of the Monks to Burmese junta

>MoeMaKa enforce again the boycott call of the Monks to Burmese junta

> MoeMaKa enforce again the boycott call of the Monks to Burmese junta No tags for this post.

Read more »

>ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

>ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

> ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား သတင္းတိုထၾာ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုယ္က ဴမန္မာဴပည္သံဃာေတာ္မဵားကို ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ဴဖင့္ ဂုဏ္ဴပႂမည္ေနာ္ေ၀းအေဴခစိုက္ အတိုက္အခံ ဴမန္မာ သတင္းဌာန သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ၂၀၀၇ အတၾက္ ရရႀိဒီဗီဘီ သတင္းသမား ကိုစုိး၀င္းညိႂ ကၾယ္လၾန္ကေနဒၝေရာက္ ဴမန္မာတဦးက ဴမန္မာ့အေရးႎိႁးေဆာ္သည့္ တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္းမည္ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုယ္က ဴမန္မာဴပည္သံဃာေတာ္မဵားကို ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ဴဖင့္ ဂုဏ္ဴပႂမည္ (ဆန္ဖရန္စစၤကို၊ ဒီဇင္ဘာ ၅)- ေရႀႚတပတ္ ၁၄ ရက္ေနႚ၊ တကၠသိုယ္ မဟာတန္းမဵားအတၾက္ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္တၾင္၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝရဂူဘၾဲႚကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ အာဇာနည္သံဃာေတာ္မဵားသိုႚ ရည္မႀန္းဴပီး ေပးအပ္မည္ဴဖစ္သည္။ ယေနႚတကၠသိုယ္၏ သတင္းစဥ္တၾင္ ထုတ္ဴပန္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာ့အာဇာနည္မဵား...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ အမဵႂိးသားစာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ခံရတဲ့ ေကဵာ္၀င္း၂၀၀၆ အမဵႃိးသား စာေပဆုစစ္အစိုးရရဲႚ မီဒီယာ တန္ဴပန္ ထုိးစစ္မဵားရန္ကုန္ဴမိႂႚက ပန္းဴခံမဵားရဲႚ ကဵန္းမာေရးရန္ကုန္ဴမိႂႚက တကၠစီေတၾ မီတာတပ္ေတာ့မယ္ထုိင္းဘုရင္ ေမၾးေနႚ ထိုင္းအကဵဥ္းသားမဵား လၿတ္ေပးတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အမဵႂိးသားစာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ခံရတဲ့ ေကဵာ္၀င္း ထင္ရႀားတဲ့ စာေရးဆရာ ေကဵာ္၀င္းကို ယခုႎႀစ္အတၾက္ အမဵႂိးသားစာေပ ဘာသာဴပန္ သုတဆုကို စစ္အစိုးရက ခဵီးဴမႀင့္လိုက္ပၝတယ္။ New York Times သတင္းစာဳကီးရဲႚ ပင္တိုင္ေဆာင္းပၝးရႀင္ Thomas L. Friedman ရဲႚ The World is Flat ကို ဘာသာဴပန္တဲ့ “ကမၲာဴပားဴပီ” နဲႚ ဒီဆု ကို သူရရႀိတာ...

Read more »

>အ၀ီစီေဒၝ့ကၾန္မႀာ ေစာင့္ေနမယ္

>အ၀ီစီေဒၝ့ကၾန္မႀာ ေစာင့္ေနမယ္

> အ၀ီစီေဒါ့ကြန္မွာ ေစာင့္ေနမယ္မုိးမခ ၀င္းဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ မေကာင္းမူနဲ႕ ေကာင္းမူ၊ ဘယ္ဟာကျပဳဖုိ႕ ခက္သလဲ။ ဘယ္ဟာက ျပဳဖို႕ လြယ္သလဲ တဲ့။ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥာဏိႆရ၏ “လူမိုက္တုိ႕ သြားရာလမ္း“ တရားနာအျပီးမွာ ရလာတဲ့ တရား ေပါ့ေနာ္။ ယခုတေလာေတာ့ လူေတြ တရားခ်ည္း ဖ,ိ နာေနၾကတာ ကေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဘယ္သြားလုိက္ သြားလုိက္ တရားသံေတြပဲ ၾကားေနရေတာ့တယ္။ ေတြ႕တဲ့အခါ “ဘယ္တရား နာျပီးပလား … ” နဲ႕ ေမးၾကတာေလ။ မနာရေသးရင္ ေဟာဒီမွာ … ဆုိျပီး ထုိးေပးလုိက္ေသး။ တက္ကၠစီေပၚလည္း တရားသံ၊ ေစ်းထဲလည္း တရားသံ၊ အသိမိိတ္ေဆြနဲ႕ လမ္းမွာ ေတြ႕တဲ့အခါေလးေတာင္ တရားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလုိက္...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ဘေလာ့ေရးသူမဵားသိုႚ

>မိုးထက္ေန – ဘေလာ့ေရးသူမဵားသိုႚ

> ဘေလာ့ေရးသူမ်ားသို ့မိုးထက္ေနဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇ က်ေနာ္တို႔ စစ္အစိုးရရဲ႔ ရူးေၾကာင္မူးေၾကာင္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးလႈပ္႐ွားမႈကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ၾကံခိုင္ေရးေတြကို ဘေလာ့ဂါသင္တန္းေတြေပးၿပီးေတာ့၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ေရး ခိုင္းတဲ့ အစီအစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ မတိုင္ခင္ အထိ ဘေလာ့ ဆိုတာကို ၾကားဘူးနားဝ ႐ွိဘူး႐ံုကလြဲလို ့ လိုက္လဲမဖတ္ဘူး၊ ကိုယ္ပိုင္လဲ ဘေလာ့မ႐ွိပါဘူး။ အြန္လိုင္း အသိုင္းအဝုိင္းနဲ ့ေဝးတယ္ပဲေျပာေျပာ၊ က်ေနာ္ ဘေလာ့ေတြ၊ ဘေလာ့ဂါေတြ နဲ ့က ဘုန္းၾကီးနဲ႔ ဘီးလို ပါပဲခင္ဗ်ာ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ စက္တင္ဘာ လူထုတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ က ျမန္မာျပည္နဲ ့ေတာ္ေတာ္ေဝး ျပီး ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္နည္းတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ေရာက္ေနခဲ့ပါတယ္။...

Read more »

>Masoeyane Monestery of Mandalay celebrate 100 year anniversary

>Masoeyane Monestery of Mandalay celebrate 100 year anniversary

> မစိုးရိမ္ေကဵာင္း ရာျပည့္ပြဲေတာ္ စည္ကားသို္က္ျမိဳက္စြာ က်င္းပ ညိဳၾကီး (မူပိုင္) မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇ (မိုးမခ အယ္ဒီတာ စကား – မႏၱေလးျမိဳ႔၊ လူထုနဲ႔ သာသနာ့ က်က္သေရေဆာင္ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးရဲ႔ ရာျပည့္ အခမ္းအနားၾကီးကို ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး (နအဖ အေခၚ ေထာင္ထြက္ဘုန္းၾကီး) ရဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြ၊ ဆုံးမစာေတြကို ထင္ရွားစြာ ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ထားတာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္သားေတြ၊ သပိတ္ေမွာက္ သံဃာေတာ္ေတြက မစိုးရိမ္ရာျပည့္မွာ သူတို႔ရဲ႔ အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ သတိၱနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကို ထုတ္ျပရဲေသးတာ၊ ျပည္ပက ျမန္မာေတြကလည္း သပိတ္ေမွာက္ သံဃာထုၾကီးဖက္က ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် အားေပးရပ္တည္ရဲၾကရမွာေပါ့လို႔...

Read more »

>Burmese Movement in Singapore to Free Burma – Weekly News –

> Burmese Movement in Singapore to Free Burma – Weekly News – 5th Dec 2007 No tags for this post.

Read more »

>မာဆိုး – ထင္ရာဴမင္ရာ ခဵစ္လိုႚေဴပာတာ

>မာဆိုး – ထင္ရာဴမင္ရာ ခဵစ္လိုႚေဴပာတာ

> ထင္ရာျမင္ရာ … ခ်စ္လို႔ေျပာတယ္ မွတ္ပါမစၥတာမာဆိုးဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၇ ပိေတာက္ေျမ (http://padaukmyay.blogspot.com/) အေတာ္သတိထား သင့္တဲ့ ဘေလာ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ လိုရာစြဲေခၚေဆာင္ သြားဖို ့ၾကိဳးစားထားတဲ့ ဘေလာ့တစ္ခုလို ့ျမင္ပါတယ္။ တတိယလမ္း အကာအကြယ္ ယူျပီ စိတ္ဓာတ္သက္သက္သာ ႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါး မဝတဲ့ လူငယ္ေတြ ကို ဦးတည္ခ်က္႐ႈပ္ေထြး ေအာင္ အားထုတ္ထား တာလို ့ထင္ပါတယ္။ လက္႐ွိ နအဖ ေအာက္ေစာင့္ေတြ ျဖစ္တဲ့ သာကီႏြယ္ တို ့၊ ေစြေစာင္း တို ့ထက္ အေတြးအေခၚေရာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ပါ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္တာကိုေတြ ့ရပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေဝး အေၾကာင္း၊ အေ႐ွ ့ေတာင္ အာ႐ွႏိုင္ငံေတြ...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ မိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၇ သံဃာနာယကအဖၾဲႚအေပၞကဲ့ရဲႚမႁမဵားကို ဂရုဴပႂမႀာ မဟုတ္ဆိုတဲ့ ဦးကုမာရ စစ္အစိုးရ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲက ခဵယ္မႁန္းတဲ့ စက္တင္ဘာသံဃာနဲႚ လူထုဆႎၬဴပပၾဲဳကီး ထၾက္ေပၞလာေတာ့မည့္ စစ္အစိုးရရဲႚ ဘေလာ့ဂ္ဂၝမဵား သံဃာနာယကအဖၾဲႚအေပၞကဲ့ရဲႚမႁမဵားကို ဂရုဴပႂမႀာ မဟုတ္ဆိုတဲ့ ဦးကုမာရ ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ – ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေနႚက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဆဌမအဳကိမ္ ႎိုင္ငံေတာ္ သံဃာနာယကအဖၾဲႚ အစည္းအေ၀းမႀာ ဥကၠဌ မေကၾးဴမိႂႚဆရာေတာ္ ဦးကုမာရက ေလာကီႆ လူမႁကိစၤမဵားမႀာ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္မႁ မဴပႂဳကဖိုႚ အဖၾဲႚအေပၞေ၀ဖန္ဴပစ္တင္မႁမဵားအေပၞ အေလးဂရုဴပႂေလာက္စရာ မဟုတ္လိုႚ ဓမၳပဒကို ကိုးကားဴပီး မိန္ႚဆိုသၾားခဲ့ေဳကာင္း ေဳကးမုံသတင္းစာက ေဖာ္ဴပသၾားခဲ့ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵားရဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ...

Read more »

>အယ္လ္ေအက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေစဵးေရာင္းအလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>အယ္လ္ေအက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေစဵးေရာင္းအလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

> အယ္လ္ေအက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေစဵးေရာင္းအလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း ေမာင္ရစ္ဒီဇင္ဘာ ၀၄၊ ၂၀၀၇ ဒီစာက လစဥ္ေရးေနဳက ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁရန္ပုံေငၾ အလႀႃရႀင္ေတၾဆီ ပိုႚတဲ့ အစီရင္ခံစာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အယ္လ္ေအက အလႀႃရႀင္ေတၾကို ေကဵးဇူးတင္တဲ့ စာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိုးမခ ပရိသတ္အတၾက္လည္း ဓာတ္ပုံေဆာင္းပၝးလည္း အပၝအ၀င္ေပၝ့။ အယ္လ္ေအက ဴမန္မာမိသားစုေတၾ၊ ဓမၳေဇာတိ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းက ဆရာေတၾ၊ တကာေတၾက လၾန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ဒီမိုကေရစီေရး ရန္ပုံေငၾ စတင္ကတည္းက တက္ဳကၾစၾာ ပၝ၀င္ဳကသူေတၾပၝ။ ႎို၀င္ဘာ လဆန္းမႀာေတာ့ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းဳကဖိုႚ ၀ိုင္း၀န္း တိုင္ပင္ဴပီး ေဆာင္ရၾက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေရမုန္ႚ၊ ဒန္ေပၝက္နဲႚ ဳကက္ဆီ ထမင္းဆိုင္တန္း အခုလို ႎိုင္ငံဴခားေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၇ ဆဲၾေဆာင္မႁရိႀရိႀဆႎၬဴပဴခင္း၊နအဖရဲႛ တန္ဴပန္သပိတ္၊ ေထာင္၀င္စာ ဆဲၾေဆာင္မႁရိႀရိႀဆႎၬဴပဴခင္း ႎုိင္ငံဴခားေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾဟာ နအဖအာဏာပုိင္တုိႛကုိ ဆႎၬဴပတ့ဲအခၝ ဆုိင္းဘုတ္ကုိင္႓ပီး ေအာ္ဟစ္တာထက္ ပုိမုိဆဲၾေဆာင္မႁရိႀတ့ဲနည္းနာကုိ သုံးလာဳကပၝ႓ပီ။ပုံမႀာေတၾႛရတ့ဲအတုိင္း လူတခဵႂိႛ လဲကဵေနပၝတယ္။ သူတုိႛကေတာ့ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားဴဖစ္႓ပီး နအဖစစ္အစုိးရကုိ ဆႎၬဴပေနဳကတာပၝ။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရဟန္းေတာ္ေတၾ၊ အရပ္သားေတၾကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ဘယ္လုိႎႀိပ္ကၾပ္တယ္ဆုိတာ ႎုိင္ငံဴခားသားမဵားသိေစဖုိႛ သရုပ္ေဖာ္ေနဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေနႛကဴဖစ္႓ပီး ေနရာကေတာ့ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႛေတာ္၊ စကႆာပူသံ႟ုံးေရႀႛဴဖစ္ပၝတယ္။ (ဓာတ္ပုံ၊ ေအအက္ဖ္ပီ) အဂႆလန္ေရာက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁံႛေဆာ္သူမဵားကလည္း ထူးထူးဴခားဴခား ဆႎၬဴပခ့ဲဳကဖူးပၝတယ္။ လူေသေကာင္ထည့္တ့ဲအိတ္႒ကီးေတၾထဲ ၀င္အိပ္ဳက၊ ဒဏ္ရာအဴပင္းအထန္ရခ့ဲသလုိမဵႂိး အကႆဵီမႀာလည္း အနီေရာင္ ေဆးဆုိးဳကပၝတယ္။ပုံမႀာဴမင္ရတ့ဲအတုိင္း ႓ပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္ ေမလက လန္ဒန္႓မိႂႛ၊...

Read more »

>စာေရးဆရာမ ေဒၞခင္ေဆၾဦး ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ အလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>စာေရးဆရာမ ေဒၞခင္ေဆၾဦး ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ အလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

> စာေရးဆရာမ ေဒၞခင္ေဆၾဦး ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ အလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္းမိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၇ ဓာတ္ပုံ မႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္ဴမိႂႚ ဆရာ၀န္မဵား အသင္းတိုက္မႀာ ဴမန္မာ စာေပေလာကသားမဵား စုံစံုလင္လင္ တက္ေရာက္ဳကပၝတယ္။ ဒဂုန္တာရာ နဲႚ ေမာင္မိုးသူ သန္းဴမင့္ေအာင္ ေအာ္ပီကဵယ္ ေအာ္ပီကဵယ္ နဲႚ ဂဵႂး စမ္းစမ္းႎၾဲႚ (သာယာ၀တီ)နဲႚ ဴမေႎႀာင္းညိႂ သခင္အုံးဴမင့္ ဳကည္စိုးထၾန္း ေမာင္စူးစမ္း နဲႚ ဇနီး ႎုႎုရည္ (အင္း၀) သုေမာင္နဲႚ ခင္ေဆၾဦး စာနယ္ဇင္းသမားမဵား ေအာ္ပီကဵယ္၊ ကိုတာ ေမာင္၀ဏၧ နဲႚ ေမာင္၀ံသ အမည္မသိ၊ တကၠသုိလ္ေရႊရည္၀င္း၊...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ၉၂ – ေမၾးေနႚ အလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>လူထုေဒၞအမာ ၉၂ – ေမၾးေနႚ အလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

> လူထုေဒၞအမာ ၉၂ – ေမၾးေနႚ အလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းတုိထြာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၀၂၊ ၂၀၀၇ ဓာတ္ပုံ မႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ မႎၨေလးဴမိႂႚ၊ မဟာဂႎၭာရုံ ေကဵာင္းတိုက္မႀာ သံဃာေတာ္ ၁၀၀၀ ေကဵာ္ကို ဆၾမ္းေလာင္းလႀႃခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံ ပိုႚေပးသူ ကိုေအာင္မိုး၀င္းကို ေကဵးဇူးတင္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၇

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာ မိုးမခ ရဲႚ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္း ပေဒသာ သီးေလးသီး အဴငိမ့္ႎႀင့္ ဴပက္လုံးမဵား ဖိုးသံ(လူထု) ရဲႚ သူစကား၊ သူႚကဗဵာ ေအ၀မ္းစိုးဴမင့္ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၀မ္းနည္း အမႀတ္တရ အစီအစဥ္ ေခတ္ဴပိႂင္အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ မီးပဵက္ဴခင္းသတင္း နဲႚ မီးပဵက္သီခဵင္း ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>MoeMaKa (Rangoon) – News from Inside

>MoeMaKa (Rangoon) – News from Inside

> ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းတိုထြာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇ အေမရိကန္ မိခင္မ်ားရဲ႔ ေမတၱာကို ျမန္မာနဲ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ တိုက္ခိုက္လိုက္တဲ့ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)စစ္အစိုးရ ရဲ႔ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ ပရိတ္ျပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနဲ႔ စာရိတ္ ၅၅,၀၀၀/ – က်ပ္ အေမရိကန္ မိခင္မ်ားရဲ႔ ေမတၱာကို ျမန္မာနဲ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ တိုက္ခိုက္လိုက္တဲ့ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) က ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ သမိုင္း အစဥ္အလာ မတူၾကရင္ တထပ္တည္း ပုံစံတူု ကိုက္ညီေအာင္ အတုမခိုးသင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္ရင္း အေမရ္ိကန္ အေမမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအေမမ်ားကို ႏွဳိင္းယွဥ္လိုက္ပါတယ္။ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)က ထင္ရွားတဲ့ ေတးေရးဆရာ ၀င္းမင္းေထြးရဲ႔ ”ကိုယ္တိုင္ေရး...

Read more »

>Dismise of the Mother of Htay Kywe

>Dismise of the Mother of Htay Kywe

> ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မိခင္ ၏ နာေရးဖိတ္စာ လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးမခ မွတဆင့္လည္း ရပ္နီးရပ္ေ၀း မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားအား တဆင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာင္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းက ပိတ္ပင္ တားျမစ္ေသာ သာေရး၊ နာေရးမ်ားကို မိုးမခ က ေမတၱာျဖင့္ တင္ဆက္ပါမည္။ No tags for this post.

Read more »

>Kyaw Thu invites his friends and families of his daughter’s wedding via email

>Kyaw Thu invites his friends and families of his daughter’s wedding via email

> ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီးသည္ ေရႊဇီးကြက္တို႔က သမီး မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာကို သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာခြင့္မရသျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ဖိတ္ရ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးမခ မွတဆင့္လည္း ရပ္နီးရပ္ေ၀း ေက်ာ္သူ မိသားစု ပရိသတ္၊ နာေရးကူညီမွဳအသင္း လူမွဳေရးမိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာမိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားအား တဆင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္

> ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းတုိထြာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ယေန႔မနက္တြင္ ၈၈ မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္ မိခင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းၾကားရပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ႏြယ္စိမ္းေ၀ က လူထုေဒၚအမာေမြးေန႔တြင္ ေအာင္ေ၀း ကဗ်ာ ကို ပရိသတ္သို႔ ေ၀ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရပါသည္။ မဂၢင္ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကို စစ္အစိုးရက လမ္းေပၚ ႏွင္ခ်ျပီးေနာက္၊ ၀င္ေရာက္ ကူညီ လက္ခံထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား ႏွင့္ ျပည္္သူလူထုအားလုံးကို စစ္တပ္က တားဆီးျခိန္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပုံ – ကေမၻာဒီးယားသြားတဲ့ နအဖ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ကို ၾကိဳဆိုေနၾကစဥ္ – ေအဖက္ပီ No tags for this post.

Read more »

>မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္

> မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပၝအတိုင္း ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႛရသည္။ အဴပည့္အစုံကို သာသနာ့ေမာဠိ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ရယူႎိုင္ပၝသည္။ ” … စစ္အာဏာရႀင္မဵားအေနႎႀင့္ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား ခဵိတ္ပိတ္ပင္ဴခင္းသည္ မတရားေသာ လုပ္ရပ္ဴဖစ္၍ ႓ပည္ပ ေရာက္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ရႀႂတ္ခဵသည္။ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား အဴမန္ဆုံး ဴပန္လည္ဖၾင့္လႀစ္၍ ေကဵာင္းေန သက္ေတာ္ရႀစ္ဆယ္ေကဵာ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအပၝအ၀င္ အရၾယ္မေရာက္ေသးေသာ ရႀင္သာမေဏမဵားႎႀင့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရႀင္မဵားအား မူလအတုိင္းဴပန္လည္ ေနထုိင္ခၾင့္ဴပႂရန္ အာဏာရႀင္စစ္အုပ္စုအား ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ႓ပည္တၾင္းရႀိ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္လည္း သံဃာ့ညီညၾတ္မႀႂကုိေရႀးရႀႂ၍ မည္သုိႛေသာ အႎၨရာယ္ႎႀင့္ ဳကႂံေတၾႛေနရသည္႓ဖစ္ပၝေစ၊ ဗုဒၭသားေတာ္အခဵင္းခဵင္း ေမတၨာေရႀႚထား၍ ခုိကုိးရာမဲ့ေနေသာ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

>အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

> သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ အရႀင္ဉာဏိကႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန္အခၝသည္ ဗုဒၭအဆုံးအမတရားေတာ္မဵားကုိ ပိဋကကဵမ္းစာေတာ္လာအတုိင္း မႀန္္မႀန္ကန္ ကန္ ေဟာေဴပာညၿန္ဳကားရန္၊ ေလ့လာသင္ဳကားရန္၊ ပၾားမဵားအားထုတ္ႎုိင္ရန္ႎႀင့္ ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ဘ၀လုံ႓ခႂံမႁအတၾက္ပၝ အဆုံးရၾားဆုံး အပိတ္အပင္ အေႎႀာင့္အယႀက္ အခံရဆုံးအခဵိန္ဴဖစ္ပၝသည္။ ပခုကၠႃတၾင္ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ ညႀင္းဆဲႎႀိပ္စက္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမဵားမႀ သည္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ တနံတလဵား ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႁမဵားကုိ အဳကမ္းဖက္ နည္းမဵားဴဖင့္ ရုိက္ပုတ္ညႀင္းဆဲ၊ ေကဵာင္းတုိက္မဵားအတၾင္း အခဵိန္္မေတာ္ စီးနင္း၀င္ေရာက္ကာ ရဟန္း ေတာ္မဵားႎႀင့္ သံဃာပုိင္ပစၤည္းမဵားကုိ လုယက္ဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵားကုိလည္း မင္းမုိက္စရုိက္ဴဖင့္ တရား လက္လၾတ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝသည္။ သံဃာေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ မတရားဴပႂမူခဲ့မႁမဵားအတၾက္ ၀န္ခဵေတာင္းပန္ရန္ သံဃာေတာ္မဵား ၏ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိလည္း မေထမဲ့ဴမင္ လဵစ္လဵႃဴပႂကာ...

Read more »

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရအရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ –စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ – ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵားက ရဲ၀န္ထမ္း အေတာ္မဵားမဵားကို ေနရာအေဴပာင္းအေရၿႚ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အတည္မဴပႂရေသးတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ထၾက္ေနပၝတယ္။ အေရအတၾက္ အတိအကဵ မသိရေသးေပမယ့္ ရဲ၀န္ထမ္းအခဵႂိႚ ေဴပာင္းမိန္ႚမဵား လက္ခံရရႀိဴပီးဴပီ လုိႚ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက...

Read more »

>ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ

>ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ

> အဲဒီညကေလ … အေမ …။ မိုးေလးေတြက တဖြဲဖြဲက်လို႔မသဲလွေပမယ့္ အသည္းကေတာ့ က်င္ေနတယ္မခြဲခ်င္တာေတာ့ အမွန္ပါအရင္ဆံုးျဖတ္တာက တံခြန္တိုင္ေနာက္ … အရာေတာ္ေတာင္ျမင့္ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္းထဲမွာတေနရာၿပီး တေနရာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္စားခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိအိပ္ခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိစဥ္းစားခ်င္တာပဲ ရွိေပမယ့္ဘာမွစဥ္းစားလို႔လည္း မေပၚေၾသာ္ … ျမစ္ငယ္ေတာင္ ေက်ာ္သြားပါေပါ့လား …။ အေဖနဲႚ အေမကို ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ညီနဲ႔ အမ ႏွမငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ၾကေနာ္တကိုယ္ေကာင္းဆန္တာ မဟုတ္သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခ်င္တာလည္း မဟုတ္အေျခအေနက တြန္းပို႔ေတာ့ဒို႔မွာ ေ႐ြးစရာ မရွိလို႔သာနားလည္ၾကပါကြာအေဖနဲ႔ အေမကိုဂ႐ုစိုက္ၾကပါကြာ … လို႔။အဲဒီေနာက္ေတာ့ အေမရယ္ေတာင္ေတြ … ေတာေတြေခ်ာင္းေတြ … အင္းေတြလႊားကနဲ လႊားကနဲ … တသြားထဲသြားနယ္စြန္နယ္ဖ်ားထိကဗ်ာတပုဒ္ေတာင္ ေရးမိေသးတယ္အေမမွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္ ….“အေနာက္ကို တခ်က္ငဲ့ၾကည့္လို႔အေရွ႕ကိုတဲ့ ထြက္ခဲ့တယ္” ဆိုတာေလျပကၡဒိန္ စာမ်က္ႏွာေတြသက္႐ြက္ေျခာက္ေတြလိုတေ၀ေ၀ လြင့္က်နီသူေတြျဖဴ...

Read more »

>ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ – ၉၂ လူထု အေမသိုႚ

> ၉၂ ႏွစ္ျပည့္ လူထုအေမသို႔ အလြမ္းစာေဒါက္တာလြဏ္းေဆြႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ‘အေမ ေနေကာင္းလား’ လို႔ခရီးေရာက္မဆိုက္ က်ေနာ္တို႔ ေျပးေတြ႕ေတာ့ခပ္ေႏြးေႏြး ရင္ေငြ႕ကက်ေနာ္တို႔ဆီ ျပန္ေျပးလာ‘ငါ့သားတို႔ ဘယ္ရထားနဲ႔ လာၾကလဲကြဲ႕ထိုင္ၾက … ထိုင္ၾက’ တဲ့ေႏြးေထြးတဲ့ အေမ့ ႏႈတ္ဆက္သံၾကည္ေမြ႕တဲ့ အေမ့ အျပံဳးက်ေနာ္တို႔ကို ဖံုးလႊမ္းခရီးပမ္းသမွ်က်ေနာ္တို႔ လန္းဆန္းခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။ ‘ အေမ … ဒီမွာ ဆရာေျမဇာဒီမွာ ဆရာ၀သုန္ဟိုဘက္ခံုမွာ ကိုေအာင္ေ၀းဒီေဘးက ကိုသာခ်ဳိဟိုဘက္က ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္’ လို႔ခပ္႐ို႕႐ို႕ က်ေနာ္ မိတ္ဆက္ေတာ့ …အေမက‘ျမင္တာေပါ့ ငါ့သားအေမ့သားေတြ အားလံုးကိုအေမ အကုန္လံုး ျမင္တာေပါ့’ ဆိုၿပီးျပံဳးျပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနတဲ့အေမ့ရဲ႕ပံုရိပ္ရင္ထဲကို ယိုဖိတ္စီးဆင္းေအးျမတဲ့ ျမစ္တစင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။ ‘ငါ့သားေတြ အရက္ သိပ္မေသာက္ၾကနဲ႔ေနာ္’‘အေမတို႔ဘက္ကလူေတြ အသက္ရွည္တာကိုပဲ...

Read more »

>အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ

>အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ

> အေမနဲ႔ သား (သို႔) “သ”၀ဂ္ကထာ(အေမလူထုေဒၚအမာ ၉၂ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔သို႔ …)ေအာင္ေ၀းႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ (၁)အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ သြားမွ ျဖစ္မယ္။အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစအေမ တမလြန္ ခရီးကို မသြားပါနဲ႔ဦးက်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဆီ သြားရဦးမယ္ အေမ …။ (၂) အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းမွ ျဖစ္မယ္။အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစအေမ … လူ႔ဘ၀ကို မသိမ္းပါနဲ႔ဦး က်ေနာ္တို႔ ေသြးစြန္းေနတဲ့ သကၤန္းေတြ ေသြးစြန္းေနတဲ့ ေဒါင္းအလံေတြ ေသြးစြန္းေနတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ သိမ္းရဦးမယ္ အေမ …။ (၃)အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

> ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္မႀ နာမည္ေကဵာ္အဆုိရႀင္မဵားႎႀင့္ ခဵင္းမုိင္မႀ ၀ၝသနာရႀင္လူငယ္မဵား၏ စင္တင္ဂီတပဲၾ(ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ) ဴမန္မာဴပည္မႀနာမည္႒ကီးအဆုိေတာ္အခဵႂိႛပၝ၀င္ေသာ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတစ္ခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္(ဇင္းမယ္)႓မိႂႛတၾင္ ယေနႛညေနပုိင္းက ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ဆုန္သင္းပၝရ္၊ ဇမ္ႎူး၊ အယ္လ္ဆုိင္းဇီ စသည့္ နာမည္ရအဆုိေတာ္ ၃ ဦးႎႀင့္အတူ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႛေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ဂီတ၀ၝသနာရႀင္ လူငယ္မဵား ပူးေပၝင္းတင္ဆက္ခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾသုိႛ ပရိသတ္ ၃၀၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္အားေပးခ့ဲ႓ပီး၊ ၄င္းတုိႛမႀာ ခဵင္းမုိင္တၾင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားဴဖစ္သည္။ လက္မႀတ္တစ္ေစာင္လ႖င္ ဘတ္ ၂၀၀ (၇ေဒၞလာခန္ႛ) ဴဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ အားေပးခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ မၾန္ဴပည္နယ္မႀ အလုပ္သမားတစ္ဦးက – “သမီး ရၾာဴပန္ေရာက္တ့ဲအခၝ...

Read more »

>လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း – ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

>လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း – ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

> ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာလိုည္းေႎၾေႎႀာင္းႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ အေမဟာ …ဂုဏ္ပကာသန၊ မာန္မာန မရႀိပကတိ ဴဖႃစင္တဲ့ ေရၿအတိ႓ပီးေသာ ႎႀလံုးသားႎႀင့္ပင္လယ္ေရဴပင္ပမာ ထာ၀ရ စီးဆင္းေနဆဲပၝ။ အေမဟာ …အေမ့ရဲႛဘ၀ကို ကႎၨာရ အဴဖစ္ ႒ကံႛ႒ကံႛခံရင္းသမီးတိုႛ ေမာင္ႎႀမတေတၾကို အိုေအစစ္ ဴဖစ္ေစခဲ့တာပၝ အေမ။ အေမဟာ …တုိင္းဴပည္ရဲ. ႓ငိမ္းခဵမ္းဴခင္းအတၾက္အေဴဖမႀန္ကို ရႀာေဖၾကာ ေထာက္ဴပအသက္စၾန္ႛရမႀာကို နည္းနည္းေလးမႀ မေဳကာက္ခဲ့သူပၝ အေမ။ အေမဟာ …ဘာ၀နာတရားကို ပၾားမဵား႓ပီးအေမ့ရဲ. သားသမီးေတၾအတၾက္အေမ့ရဲ. တုိင္းဴပည္အတၾက္ဘ၀ေတၾကို ေပးဆပ္စာေတၾ၊ ကဗဵာေတၾကို ရင္ႎႀင့္သီဖၾဲႛဴပည့္သူေတၾရဲႛဆႎၬကို ရာစုတစ္ခုဳကာ ဴဖည့္ဆည္းခဲ့တာေဳကာင့္အေမ့ရဲ. ေမတၨာအလင္းကေနတစ္စင္းပမာ …အေမ့ရဲ. ကရုဏာတရားကလမင္း ပမာ …အႎႁိင္းမဲ့ သာ႓မဲ သာေနလဵက္ပၝ အေမ။ အေမဟာ …ကဗဵာေတၾေရး စာေတၾေရးသား သမီးေတၾရဲႛ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္