>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

> ျပည္သူကို ယုံပါ၀င္းေပၚေမာင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ရရွိလာသမွ် ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ နအဖက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပမည္ဟု ႐ုတ္တရက္ ေၾကညာလိုက္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရပါသည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အကင္းမေသေသးခ်ိန္၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကခ်ိန္၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား တိုးပြားေနခ်ိန္တြင္ နအဖဖက္က ဒီလိုေျခလွမ္းမ်ိဳး လွမ္းရန္မရွိဟု မိမိ္ အပါအ၀င္ အမ်ားစုက တြက္ဆထားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလြန္ ေႏွးေကြးေလးကန္စြာ...

Read more »

>ခင္ဴမဇင္ – ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း

>ခင္ဴမဇင္ – ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း

> အႎုပညာေမႀာ္ေအာင္ထားေသာ ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း ခင္ဴမဇင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ေကဵာ္က က႗န္မသည္ ထူးဴခားသည့္ပန္းခဵီဴပပဲၾတစ္ပဲၾကုိ ဳကည့္ရႀႂခ့ဲရပၝသည္။ ထုိဴပပဲၾမႀာ အမဵႂိးသမီးပန္းခဵီပညာရႀင္ ေဒၞခင္ခင္၀င္း၏ “လမ္းခဲၾကေလး“ အမည္ရိႀ ပန္းခဵီဴပပဲၾဴဖစ္သည္။ နာမည္ေလးက ရုိးေသာ္လည္း သူေဖာက္ခ့ဲေသာလမ္းကေလးကေတာ့ ထူးဴခားသည္ဟု ဆုိရမည္။ စုတ္တံႎႀင့္ေဆးႎႀင့္ေရးဆဲၾသည့္ ပန္းခဵီကားခဵပ္မဵားမဟုတ္ဘဲ ေရာင္စုံေဳကၾစကၠႃစမဵားကုိ လက္ဴဖင့္ဆုတ္ဴဖဲကာ ေကာ္ဴဖင့္ကပ္၍ ပုံေဖာ္ရင္း ပန္းခဵီကားမဵား ဴဖစ္လာခ့ဲဴခင္းပင္။ အခဵႂိႛမႀာ အ၀တ္စဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ထားသည္။ ေရာင္စုံအ၀တ္စမဵားကုိ အပ္ခဵည္ဴဖင့္ တဲၾခဵႂပ္ ပုံေဖာ္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္မႁပညာႎႀင့္ကၾာဴခားခဵက္မႀာ စကၠႃစမဵားကုိကပ္၍ Collage Art လက္ရာမဵား ဖန္တီးခ့ဲဴခင္းဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႎု ရင့္ လင္း ေမႀာင္ အေရာင္အေသၾးမဵား၏ ေဴပဴပစ္ညီညၾတ္မႁမႀာ ရုပ္ပုံအဆင့္မႀ ပန္းခဵီကားမဵား (Knifeဴဖင့္ေရးသည့္ Impression...

Read more »

>တပ္မေတာ္အစိုးရဆိုဴပီး ဴပည္သူေတၾကို မီးေဘး၊ ကပ္ေဘးေတၾက ကာကၾယ္မေပးႎိုင္

> တပ္မေတာ္အစိုးရဆိုဴပီး ဴပည္သူေတၾကို မီးေဘး၊ ကပ္ေဘးေတၾက ကာကၾယ္မေပးႎိုင္၊ ကယ္တင္ ေစာင့္ေရႀာက္တာလည္း မလုပ္ႎိုင္။ ဒၝနဲႚမဵား …စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵားေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မိုးမခအဖၾဲႚဆီကို ၀င္လာတဲ့စာေတၾကတဆင့္ သတင္းေတၾ၊ စာေတၾ တင္ဴပေပးရတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီတပတ္မႀာ တတိုင္းဴပည္လုံး မင္းေဘးသင့္ေနတဲ့ဳကားထဲ၊ မီးေဘး အဳကီးအကဵယ္ သင့္ဳကရေတာ့ သူတိုႚစာေတၾကို သတင္းအဴဖစ္ ဴပန္မေရးႎိုင္ေတာ့ဘဲ သူတိုႚ စာတခဵႂိႚကို တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။ မိုးမခ ေရ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ သဘာ၀ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား၊ နဲႛ ေရာဂၝကပ္ဆိုးမဵားကို ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းမဵား မလုပ္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဒီတဳကိမ္မႀာလည္း ဴပည္သူလူထုက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဴပန္လည္ထူေထာင္ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ဳကရအုံးမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရရဲႚ အခန္းကၸဟာ ဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတၾက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဴဖစ္ရုံကလၾဲလိုႚ မလိုအပ္ေဳကာင္း...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ No tags for this post.

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာ

> အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇ ကိုဟိုဒင္းေရ- ကဵေနာ္တိုႛဗမာႎိုင္ငံသားေတၾ အစၾမ္းဴပရမယ့္အခဵိန္ ေရာက္လာဴပန္ပၝေပၝ့လားဗဵာ။ မဵက္စိလည္မသၾားနဲႛအုန္းေနာ္၊ မိတ္ေဆၾ႒ကီး။ ကဵေနာ္ဆိုလိုတာက နအဖကဵင္းပေတာ့မယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ႒ကီးကိုေဴပာတာ။ ဘာတဲ့၊ ေမလထဲမႀာကဵင္းပမယ္ဆို မဟုတ္လား။ နအဖတိုႛမဵား လုပ္ခဵလိုက္တာ၊ ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုဥပေဒဆိုတာကို ေဳကညာေတာင္ မေဳကညာရေသးဘူး၊ အတည္ဴပႂဖိုႛအစီအစဥ္ေဳကညာေန႓ပီ။ ကေလးမေမၾးခင္ကတည္းက သူႛအတၾက္ ပခက္တင္ပၾဲဖိတ္စာကမ္းေန တာနဲႛမတူဘူးလား။ တနည္းေဴပာရရင္ ဗမာဴပည္သားေတၾဟာ သတိုႛသားမဵက္ႎႀာေတာင္မဴမင္ရပဲ အေပးစားခံရမယ့္သေဘာဗဵ။ ေနာက္႓ပီး ဖၾဲႛစည္းပံုမႀအတည္မဴပႂရေသးဘူး၊ အဲဒီအထဲက ဴပႉာန္းတဲ့အတိုင္း ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပဖိုႛရက္သတ္မႀတ္ေန႓ပီ။ ငၝဘုရင္- ခုတင္ကိုဘယ္ႎႀစ္ပတ္၊ ပတ္-ပတ္၊ ပတ္လိုႛရတယ္ဆို႓ပီးလုပ္ေနဳကတာေတၾပဲ။ သူတိုႛနဲႛအကဵိႂးအေဳကာင္းေဴပာလုိႛမဴဖစ္ပၝဘူး။ ဒီတပၾဲမႀာ နအဖဟာ ဘယ့္ကေလာက္အပိုင္တၾက္ထားသလဲဆိုရင္ လူထုကိုႎႀစ္လပဲ အခဵိန္ေပး႓ပီး အဴပတ္လုပ္ဖိုႛဴပင္ထားရံုမက၊ ေနာက္ေဴခလႀမ္းအတၾက္ေတာင္ စီမံကိန္းကို ေဳကဴငာလိုက္ေသးတယ္။ သူတိုႛဖက္ကဘာေတၾ၊ ဘယ္လိုဴပင္ဆင္ထားတယ္ေတာ့...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္း

>ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္း

> ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ဒီ က ဗဵာ

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ဒီ က ဗဵာ

> ဒီ က ဗဵာပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဒီ က ဗဵာကေနဳကိႂေဴပာထားခဵင္တာက …ဒီကဗဵာထဲမႀာေနာက္ထပ္ ကဗဵာတပုဒ္ကိုဘယ္သူမႀ မရိပ္မိေအာင္ ဴမႂပ္မထားဘူး။ ဒီကဗဵာကဘယ္ေနႚေရာက္ရင္ ဘာလုပ္ဳကမယ္လိုႚ ဘယ္သူႚကိုမႀအခဵိန္းအခဵက္ မေပးခဲ့ပၝဘူးဒီကဗဵာကို ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့စာေဳကာင္းေတၾရဲႚ ထိပ္စီးစာလုံးေတၾကိုေဒၝင္လိုက္ ဖတ္လိုက္ပၝ“အာဏာရူးဳကီး” လိုႚ အဓိပၯၝယ္မထၾက္ပၝဘူး။ ဒီကဗဵာကိုေနာက္ဆုံးကေန ေဴပာင္းဴပန္ ဖတ္ဳကည့္စမ္းပၝလူသတ္သမားဳကီးလိုႚ မေတၾႚရပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ခင္ဗဵားဆီလာခဲ့ရတဲ့ လမ္းတေလဵာက္လုံးမႀာဒီကဗဵာဟာလက္မရၾႚံမင္နီဓၝးခဵက္ေတၾဳကားမႀာေသလုေမဵာပၝး ေရႀာင္ရႀားခဲ့ရတယ္။ ေရာဂၝပိုးေတၾ ဳကည့္သလိုအဏုဳကည့္မႀန္ဘီလူးဳကီးေအာက္မႀာတထိတ္ထိတ္နဲႚ အဳကည့္ခံခဲ့ရတလၿာခဵင္း ခ႗တ္ခၾာဴပခဲ့ရအရႀက္ကအစ ပၾတ္သပ္ ရႀာေဖၾတာ ခံခဲ့ရဓာတ္ပုံနဲႚ ကဗဵာနဲႚ တိုက္ဳကည့္တာ ခံခဲ့ရတဴဗီးဴဗီး ဆၾဲဆုတ္ခံေနရတဲ့စာမဵက္ႎႀာေတၾဳကားမႀာကိုယ့္စကားလုံးေတၾ မကဵေပဵာက္ေအာင္သယ္ေဴပးလာရတဲ့ဒီ က ဗဵာ ။ ဳကည့္ …ေခတ္ထဲ ဴဖတ္ေဴပးလာခဲ့ရလိုႚေသၾးစေတၾ ေပကဵံေနဆဲဒီ က ဗဵာတပုဒ္လုံးမႀာ ကန္ႚလန္ဴဖတ္ အရိႁးရာ စာတန္းေတၾဴပည့္ေနတာေတာင္ေနာက္ေကဵာမလုံ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ တိမ္ဦးေလေဴပ ေမာင့္ကိုေစ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာလူထုလႁပ္ရႀားမႁ ဳကီးဳကပ္ေရးေကာ္မီတီရဲႚ ေဳကဴငာခဵက္ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚ – ရန္ႎိုင္ထၾန္း(ကိုရီးယား)ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား အသတ္ခံေနရဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ သုံးသပ္ခဵက္ – စိုးခဵစ္ (ဗကပ)စစ္အစိုးရက ဴမန္မာဴပည္သူကို စိမ္ေခၞလိုက္ဴပီ – ဗဳသဂမ္ဘာရီ ဳကားဴဖတ္သတင္းအယ္ဒီတာထံ ေပးစာ – ေခတ္ဴပိႂင္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး No tags for this post.

Read more »

>စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီ

> စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီဘီဘီစီ၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈၊ ညပိုင္းအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂႎိုင္ေရးအတၾက္ ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ကို ဴပဌာန္းလိုက္ပၝ႓ပီ။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘန္ေကာက္က ကိုမင္းထက္ေရ အေသးစိတ္ေဴပာပၝဦးရႀင္။ အခုပဲ ဒီည ၈ နာရီသတင္းမႀာ ေဳကညာသၾားတာပၝ။ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း အတည္ဴပႂေရး ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒဆို႓ပီး နအဖရဲႛဥပေဒအမႀတ္ ၁/၂၀၀၈ နဲႛ ေဳကညာသၾားတာပၝ။ ဒီဥပေဒမႀာ အခန္း ၁၂ ခန္း ပၝမယ္။ ဒီ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ကို ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႛမယ္၊ မဲစာရင္းဴပႂစုမယ္၊ ဆႎၬမဲေပးတာေတၾကို ေရၿႛဆိုင္းဖဵက္သိမ္း မယ္၊ ဆႎၬမဲ ေဳကညာမယ္ ဒီလိုအခန္းေတၾ ၁၂ ခန္းပၝ၀င္တဲ့ အေဴခခံဥပေဒထၾက္လာမႀာပၝ။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မနက္ဴဖန္မႀာထုတ္ေ၀မယ့္ သတင္းစာထဲကဵမႀပဲ...

Read more »

>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

> အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵားမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲ နဲႚ ဴငိမ္းခဵမး္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ တေလဵာက္လုံးမႀာ အမဵႃိးသားေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ လႁပ္ရႀားသူမဵားနဲႚ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သူ စာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ေနထိုင္ခဲ့ရာ၊ ေခၝင္းခဵခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ဴမႂိႚ၊ စမ္းေခဵာင္းဴမိႂႚနယ္က အိမ္ေဂဟာေလးကို ယခုရႀိေနတဲ့အတိုင္း တင္ဴပထားတဲ့ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္သူလူထုရဲႚ မဵက္ႎႀာ၊ တိုင္းဴပည္အကဵႃိးကိုသာ ဳကည့္ခဲ့တဲ့၊ ဴပတ္သား ရဲရင့္ ဴပည့္၀တဲ့ ပညာရႀိ စာဆိုဳကီး ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အမဵႂိးသားေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ထာ၀ရ စံဴပႂရတဲ့သူတဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

> မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္ဳသရသ နဲႛ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္

> ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္ေဒၞရီရီေအာင္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၃ အစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ေသာတရႀင္မဵားရႀင္ ဒီသတင္းပတ္ထဲမႀာပဲ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေရးဆၾဲ႓ပီးစီးသၾား႓ပီလိုႛ ဴမန္မာအစိုးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။ ဒီလိုေဴပာဆိုေဳကညာမႁထၾက္ေပၞ႓ပီး႓ပီးခဵင္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ အားလံုးပၝ၀င္ခၾင့္ရႀိတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္ဖိုႛလိုအပ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ ေဴပာေရးဆို ခၾင့္ရႀိသူ မယ္ရီအိုဂၝဘီက ေဴပာဆိုထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ “ကုလသမဂၢရဲႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားခၾင့္ရရင္ ဒီဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကိစၤကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛေကာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအ၀င္ အဴခား သက္ဆိုင္သူအားလံုးနဲႛပၝ ေဆၾးေႎၾးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုဳကည္စိတ္ခဵရမလဲဆိုတာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ အားလံုးပၝ၀င္ပတ္သက္ႎိုင္မလားဆိုတဲ့အေပၞမႀာ မူတည္ပၝတယ္ …”...

Read more »

>လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ

> လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ဗၾီအိုေအ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄ ၂၀၀၈ “အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း လူထုဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကရန္ လႁံႛေဆာ္စည္းရံုးဴခင္း” ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒသစ္အတၾက္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို ေမလအတၾင္းမႀာကဵင္းပ႓ပီး အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပၾဲ ေတၾကို သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္မႀာလုပ္ေပးမယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဳကဴငာလိုက္ဴခင္းဟာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူေတၾဳကားမႀာေရာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႀာပၝ အေတာ္ေလး ဂယက္ရုိက္ခတ္သၾားေစခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို လံုး၀အသိအမႀတ္မျပႂဘဲ ဆန္ႛကဵင္ဳကဖိုႛ အတိုက္အခံေတၾဳကားမႀာ ေဆာ္ဳသမႁေတၾ ရႀိလာသလို လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ အသိအမႀတ္ျပႂပၝ၀င္႓ပီး ဆန္ႛကဵင္မဲေတၾထည့္ဳကပၝလိုႛ ေဆာ္ဳသတာေတၾလည္း ရႀိလာ ေနပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႀာဆိုရင္လည္း ဒၝဟာ စစ္အစိုးရက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုမႀာ ပထမဦးဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္ အခဵိန္ဇယားတခုကို ခဵဴပလုိက္တာပဲဴဖစ္တယ္လိုႛ...

Read more »

>မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံး

>မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံး

> မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ မႎၨေလးဴမိႂႚရဲႚ ဒုတိယအဳကီးဆုံးေစဵး – ရတနာပုံေစဵးဳကီး တခုလုံး ယေနႚ ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ၈ နာရီက စဴပီး မီးေလာင္ခဲ့တာ ယခု ညေနပိုင္းမႀာမႀ မီးစၾယ္ကဵႂိးပၝတယ္။ ေစဵးဳကီးတခုလုံးလည္း ဆုံးရႁံးသၾားပၝတယ္။ အဲဒီမႀာရႀိတဲ့ MICT ကၾန္ပဵႃတာစင္တာလည္း ပၝသၾားတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ တဆိုင္ကို သိန္းေထာင္ခဵီဴပီး တန္ဖိုးရႀိတဲ့အတၾက္ သိန္း ေထာင္ေပၝင္း ရာနဲႚခဵီဴပီး ဆုံးရႁံးခဲ့တယ္လိုႚ ေဴပာႎိုင္ပၝတယ္။ http://anony.pictiger.com/images/14303693/ က ဓာတ္ပုံေတၾကို ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ သဘာ၀ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား၊ နဲႛ ေရာဂၝကပ္ဆိုးမဵားကို ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းမဵား...

Read more »

>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

> ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး၏ ပန္းခဵီဴပပဲၾကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ သု၀ဏၧဘူမိပန္းခဵီဴပခန္းတၾင္ ယမန္ေနႛက ဖၾင့္လႀစ္ခ့ဲသည္။ တစ္လဳကာဴပႂလုပ္မည့္ဴပပဲၾတၾင္ ေကဵာ္စုိး၊ သန္ႛဇင္၊ မဵႂိးေကဵာ္၊ လႀဘုန္းေအာင္၊ ဴမင့္ေအာင္ တုိႛ၏ လက္ရာမဵား ပၝ၀င္သည္။ ဖၾင့္ပဲၾေနႛတၾင္ အဆုိပၝ ပန္းခဵီဆရာမဵားကုိလည္း ေတၾႛရသည္။ ဴပပဲၾကုိ Ecstatic Value of Myanmar ဟု အမည္ေပးထားသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

> ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ KNU (ကရင္အမဵႂိးသား အစည္းအရုံး) အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးခဲ့မႁအတၾက္ ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားတရပ္ကုိ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂ့တၾင္ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၂၄ ရက္ တနဂႆေႎၾေနႚ ကဴပႂလုပ္ခဲ့သည္ ။ အခမ္းအနားသို့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အမဵားစုအပၝအ၀င္ ဂဵပန္လူမဵႂိးတခဵႂိ့ပၝ လူ(၂၀၀)နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္ ။ ဖဒိုမန္းရႀာႎႀင့္ လူခဵင္းေတၾ့ဆုံဖူးသူမဵားက – ၄င္းအေပၞ ေလးစားမႁႎႀင့္အတူ ႎႀေဴမာတသမိေဳကာင္း ၊ မႌ့္သူ့ကိုမဆို လက္ခံေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးတတ္သႌ့္ ဟိတ္ဟန္မရႀိပုံ အေဳကာင္းမဵားကို ဴပန္ေဴပာင္းသတိရဳကဴပီး အမႀတ္တရ ေဴပာဆိုဳကသည္ ။ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

> ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

> ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳကမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၨပတ္က သံလ႖င္ဴမိႂႚတၾင္ စာေရးဆရာမဵား စုေပၝင္းဴပီး စာေရးဆရာဳကီး ဒဂုန္တာရာႎႀင့္ မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဴဖစ္ဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵား မဳကာခဏ ဆုံေတၾႚဳက၊ စကားလက္ဆုံေဴပာဴဖစ္ဳကတဲ့ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံေတၾ ေ၀မ႖ေပးတဲ့အတၾက္လည္း ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ တက္ေရာက္ဳကတဲ့သူေတၾကေတာ့ ဓာတ္ပုံမဵားအရ မႀတ္မိသေလာက္ကို ေဴပာရရင္ ထက္ဴမက္၊ ဳကည္ႎိုင္၊ ေအာင္ေမာ္သန္း၊ ရီေနႎိုင္၊ မင္းထက္ေမာင္၊ လင္းထင္၊ ယဥ္မင္းပိုက္၊ ဦးႎိုင္ဴမင့္၊ ေဇာ္လင္း၊ ေမာင္တင္သစ္၊ ေမာင္လင္းယုံ(ရႀမ္းဴပည္)၊ ေဒၞခင္ေမ (ေတာ္ဘုရားေလးဇနီး)၊ ေဒ၀ီ၊ အ့ံေမာင္၊ လကဵာ္၀င္း၊ ယဥ္ေထၾး၊ မႎႀင္းႎႀင္းေအးနဲႚ သန္းဴမင့္ေအာင္တိုႚ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ကေလာင္နာမည္အတိုင္း ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္လိုႚ ဦးေတၾ ေဒၞေတၾ...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

> နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ ဗဳသေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္တင္ေအာင္ဴမင္ဦးလက္မႀတ္နဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ နအဖရဲႛ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၁/၂၀၀၈တိုႛဟာ စစ္ေဳကဴငာခဵက္တခုအလား ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပမႀာ ဂယက္ထသၾားတယ္။ နအဖက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုရဲႛ စတုတၪေဴခလႀမ္းဴဖစ္တဲ့ သူတိုႛစိတ္ဳကိႂက္ေရးဆၾဲခဲ့တဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒအတၾက္ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ေတာ့မယ္။ ေနာင္၂ႎႀစ္ဳကာရင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကိုလည္း လုပ္ေတာ့မယ္လိုႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တယ္။ နအဖဟာ ဆႎၬခံယူပၾဲဆိုတာကို အခုလိုအံ့ဳသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေစာ႓ပီး ကဵင္းပမယ္ဆိုတဲ့အတၾက္ အားလံုးအဖိုႛ ပေဟဠိဴဖစ္သၾားခဲ့ရတယ္။ ဒီေနာက္ကၾယ္မႀာ ဘာအေကာက္႒ကံထားတာေတၾရႀိေနလဲ၊ အာဏာရႀင္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ ဘာေဳကာင့္ သူတိုႛကိုယ္သူတိုႛ ဒၝေလာက္ေတာင္ ယံုဳကည္မႁ ရႀိေနတာလဲ။ နအဖအဖိုႛေဴပာရရင္ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံဟာ ဟန္ဴပသက္သက္ပဲ။ သူတိုႛဳကိႂက္သေလာက္ အခဵိန္ဆၾဲ၊ သူတိုႛနားခဵင္တဲ့ အခဵိန္မႀာနား၊ သူတိုႛထုတ္ဴပန္ခဵင္တာကို ထုတ္ဴပန္လိုႛရတဲ့ညီလာခံဴဖစ္တယ္။ အလားတူ အဲဒီမႀာ ေရးဆၾဲတယ္ဆိုတဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံု...

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

> ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး ေမာင္ေရၿဳကႃးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ရုရႀား – ဗမာ သံဆက္တာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ဴပီ ဆိုဴပီး ပူတင္-သန္းေရၿ ႎႁတ္ဆက္သ၀ဏ္လၿာေတၾ တခမ္းတနားဖၾဲႚလာတာေတၾ ေတၾႚရေတာ့ ေရနံႎိုင္ငံေရး၊ သယံဇာတႎိုင္ငံေရးပၝလားလိုႚ ေတၾးဴပီး ဴပႂံးမိတယ္။ သူႚႎိုင္ငံေတာ္မႀာ ေရနံမာဖီးယားလို အုပ္စုိးေနတဲ့ ေကဂဵီဘီ လူထၾက္က ဗိုလ္သန္းေရၿနဲႚ ႎိုင္ငံေရးကူးေဴပာင္းေရးကို ေအာင္ဴမင္ပၝေစတဲ့။ ေစ့စပ္လုိႚရထားတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဳကီးကို မစစ္ဘူး၊ ေဖာက္ဴပန္တဲ့ ဖဆပလကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ရမယ္ ဆိုဴပီး ေမာ္စကိုညၿန္ဳကားခဵက္နဲႚ ဗမာဴပည္ဳကီး ေသၾးေခဵာင္းစီးခဲ့ရတာပဲ။ ဒၝဴဖင့္ ဴပည္တၾင္းစစ္ဟာ ရုရႀားရဲႚ ပထမဆုံး ခဵစ္ဳကည္ေရးလက္ေဆာင္ေပ့ၝ။ အာရ္အိုင္တီတိုႚ အင္ယားလိတ္တိုႚထက္ အမဵားဳကီး၊ အမဵားဳကီး အသုံးကဵတာေပၝ့။ ဟင္း …...

Read more »

>ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္း ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀ တၾင္ ၁၀၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ

>ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္း ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀ တၾင္ ၁၀၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ

> ကာတြန္း ဦးဘဂ်မ္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ တြင္ ၁၀၆ႏွစ္ျပည့္ျပီ မိုးမခေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ကာတြန္းဆရာၾကီးဦးဘဂ်မ္း၏ အသက္ ၁၀၆ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ႏွင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၅၅ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕ အမွတ္တရ အျဖစ္ ေမာင္ဗုိလ္ေမႊးေရးသားေသာ ဦးဘဂ်မ္းကာတြန္း တေစ့တေစာင္းစာအုပ္၊ အလကၤာေက်ာ္စြာ ကာတြန္း၀ိဇၨာဦးဘဂ်မ္း၏ ဟာသရသကာတြန္းမ်ားစာအုပ္ႏွင့္ ဘေထြးေရးသားေသာ ကာတြန္း ဦးဘဂ်မ္းႏွင့္ သူတုိ႕အျမင္စာအုပ္မ်ားမွ ေကာက္ႏွဴတ္တင္ဆက္ လုိက္ရပါသည္။ ဦးဘဂ်မ္းအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း ကာတြန္း၀ိဇၨာဦးဘဂ်မ္းသည္ မအူပင္ခရုိင္ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕၊ ၁၂၆၃-ခုႏွစ္ တပုိ႕တဲြလဆန္း ၁၃ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႕ (၁၉၀၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္) ၌ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္းေျခာက္ေယာက္ရွိသည့္အနက္ ဦးဘဂ်မ္းမွာ...

Read more »

>ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္

>ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္

> ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္မင္းတေစေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ နစ္ေနမန္းဘေလာ့က ဴပန္ကူးေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဳကိႂက္လိုႚပၝ။ (မိုးမခ) No tags for this post.

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗဟုိ) က စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း ဆႎၬခံယူပၾဲ ႎႀင့္ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပေရး ေဳကဴငာခဵက္ ၁/ ၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ တိုႚသည္ ယခင္ကတည္းက ၎တိုႚကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ထားဴပီး ကတိမဵား၊ ဥပေဒမဵားကို ခဵႂိးေဖာက္ရာေရာက္သဴဖင့္ ဥပေဒႎႀင့္မညီေဳကာင္း တရားမ၀င္ေဳကာင္း၊ ထုိႚအတၾက္ ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း၊ ဤဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မဵားအစား ႎိုင္ငံတကာႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ၏ သေဘာထားအတိုင္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၊ ရဟန္းသံဃာ သီလရင္မဵားႎႀင့္တကၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦးတိုႚကို အကဵဥ္းမႀခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးဴပီး အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး...

Read more »

>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ သေဘာထားမဵား

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ သေဘာထားမဵားဴပည္ပက ၀ိုင္းေမာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဒူး၀ၝးေဇာ္ေအာင္က သပိတ္ေမႀာက္ေစလိုဴပည္ပေရာက္ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ ေအာင္သူဴငိမ္းက ကန္ႛကၾက္မဲဖက္ အေလးသာဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၉ ရက္၊ မနက္ပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပမယ့္ အစီအစဥ္ဟာ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ေဳကဴငာခဵက္ေတၾနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က မေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရ က ၁၉၉၀ဴပည့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကေန ဴပည္သူလူထု ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္ထားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဖိုႛ တာ၀န္ရႀိတယ္လိုႛ ေဳကဴငာခဲ့ေဳကာင္း၊ အခု စစ္အစိုးရက လူထုဆႎၬခံယူမယ့္ အေဴခခံဥပေဒကို လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ေရးဆၾဲထားတာ မဟုတ္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာပၝတယ္။ အေဴခခံဥပေဒကို လူထုဳကားထဲ ခဵဴပေဆၾးေႎၾးတာမရႀိေသးသလို လူထုအေနနဲႛ အေဴခခံဥပေဒနဲႛပတ္သက္လိုႛ...

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံ

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံ

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞအမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ဒီေနရာကေန ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝဴပီ။ No tags for this post.

Read more »

>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္ ဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ႎႀင့္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဦးသိန္းညၾန္ႛ ေမးဴမန္းခန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (၁၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ၊ ညပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပမယ့္အစီအစဥ္ဟာ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛေဴပာဳကား႓ပီး အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေဴပာ ဳကားလိုက္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကေန ဴပည္သူလူထု ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္ထားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဖိုႛတာ၀န္ရႀိတယ္လိုႛ ေဳကညာခဲ့ေဳကာင္း၊ အခု စစ္အစိုးရက လူထုဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္မယ့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ေရးဆၾဲထားတာ မဟုတ္ေဳကာင္း လည္း ေဴပာပၝတယ္။ အေဴခခံဥပေဒကို လူထုဳကားမႀာ ခဵဴပေဆၾးေႎၾးတာမရႀိေသးသလို လူထုအေနနဲႛ အေဴခခံဥပေဒနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဆၾးေႎၾးလိုႛမရေအာင္...

Read more »

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂ ၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ေထာင္အဝင္မႀာ ဆရာစၾမ္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဲဒီလို မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္ဖၾယ္ ကိစၤေတၾနဲႛ ဝင္လာ ခဲ့ရတဲ့ ကဵေနာ္ဟာ ေထာင္က ဴပန္လာတဲ့ အခဵိန္ ကဵေတာ့လည္း မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္စရာေတၾထပ္ဳကံႂရ ဴပန္ပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ္ ေနာက္ဆုံး ထၾက္လာ ခဲ့ရတဲ့ ေထာင္ဟာ သာယာဝတီ ေထာင္ပၝ၊၊ အဲဒီေနႛက သာယာဝတီ ကေန ည႒ကီး မိုးခဵႂပ္ အခဵိန္႒ကီး ကဵမႀ ရန္ကုန္ကို ဴပန္ေရာက္ ပၝတယ္၊၊ အိုးမရႀိ အိမ္မရႀိတဲ့ ကဵေနာ္ဟာ တလမ္းလုံး “ဘယ္သူ ့ဆီ အရင္ ဝင္ရမလဲ၊...

Read more »

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

> စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္မိသားစုက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမသန္းတင့္ (၁၉၂၉ – ၁၉၉၈) ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲကို ရန္ကုန္ဴမႂိႚ စမ္းေခဵာင္းရပ္၊ ဖဵာပုံလမ္းေနအိမ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵားသာမက ၎နဲႛေခတ္ဴပိႂင္ ႎိုင္ငံေရးမဵိႂးဆက္မဵား ႎႀင့္ မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္မဵား တက္ေရာက္ဳကတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ယခုလထုတ္ စာေစာင္တခဵႂိႚမႀာလည္း ဆရာဴမသန္းတင့္ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္မဵားနဲႚ ပုံႎႀိပ္ဴဖန္ႚခဵိတာကိုလည္း ေတၾႚရပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံႎႀင့္ သတင္းေပးပိုႚသူမဵားကို မိုးမခက ေကဵးဇူးအထူးတင္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

> ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာေရၿေဒၝင္းဴဖႃေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နိဒၝန္း မိုးမခအယ္ဒီတာမင္းမဵားက စာေရးသူကို စာဖတ္သူမဵားက ဳသဘာေပးသည့္ ေပးစာေတၾကို ေပးလႀာ၏။ မဵက္ေစာင္းကလည္း ခဲဴပလိုက္ေသးသည္။ ဇာဂနာ ဴပက္လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည္။ “ေရးခဵင္တာေရး၊ ဒၝေတာ့ မေရးနဲႚ။ ဆိုခဵင္တာ ဆို ဒၝေတာ့ မဆိုနဲႚ၊ တီးခဵင္တာတီး ဒၝေတာ့ မတီးနဲႚ”လိုႚ ဒိုင္လူဳကီးက မိန္ႚမႀာသည္။ “ဆရာေရ … အဲဒီ “ဒၝေတာ့” ဆိုတာကို လင္းေတာ္မူပၝ” ဆိုေတာ့ ဒိုင္လူဳကီးက “ေမးခဵင္တာေမး၊ “ဒၝေတာ”့ မေမးနဲႚ ” လိုႚ ဴပန္ေဴဖတာကို ပၾဲကဵခဲ့တာ သတိရသည္။ သိုႚေသာ္လည္း ေရးေတာ့ ေရးရအုံးမည္။ စာတည္းက “ဒၝေတာ့” မတင္ဘူးဆိုလဵင္ေတာ့ အရပ္တကာလႀည့္ဴပီး ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္ လႀည့္ေရာင္းေနရုံသာ။...

Read more »

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

> ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ လန္ဒန္တၾင္ မၾန္တိုင္းရင္းသားမဵားက ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေနႚပၾဲ ကဵင္းပဆင္ႎၾဲဳကစဥ္ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း တင္ဴပလိုက္ပၝသည္။ လူရၿင္ေတာ္ေဟာင္း ပန္းခဵီထိန္လင္းရဲႚ အဴငိမ့္နဲႚ ဴပက္လုံးအစီအစဥ္မႀာ ပရိသတ္ပၾဲအလၾန္ကဵသည္ ဟု ဆိုပၝသည္။ ထိုႚအတူ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ဂဵာမဏီ၊ ဖရန္ႚဖၾတ္တၾင္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသားမဵားက ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေနႚ ဆင္ႎၾဲဳကသည့္ ဓာတ္ပုံမဵားကိုလည္း တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္