>မုန္တိုင္းေနာက္ဆက္တဲၾသတင္းတုိထၾာ ၆

> မုန္တိုင္းေနာက္ဆက္တဲၾသတင္းတုိထၾာ ၆ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ သတင္းဌာနမဵားေမ ၇၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာ ေလေဘးအေရး ကုလလုံျခဳံေရးမွာ တင္ခြင့္မရ (TCC) ျပင္သစ္ ဦးေဆာင္ျပီး ျမန္မာျပည္ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးအေျခအေန အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ကုလ လုံျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ၾကားနာခြင့္၊ တင္ျပခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္ ကယ္ဆယ္ေရး ကုလလုံျခဳံေရးတင္ခြင့္ကို တားဆီးေနသူမ်ားမွာ တရုတ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ရုရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားတို႔ထဲမွ ျဖစ္သည္ဟု အေနာက္သံတမန္က ဆိုသည္။ ေသဆုံးသူ ၁၀၀,၀၀၀ အေမရိကန္ သံတမန္မဵားအဆုိအရ အနည္းဆုံး လူ ၁ သိန္း ေသဆုံးေဳကာင္း ခန္ႚမႀန္းလိုက္သည္။ ထိ္ုင္းက တေနႚ ေလယာဥ္ ၁ စင္းစာ ကူ ထိုင္းႎိုင္ငံက အစိုးရအကူမဵားကို ေနႚစဥ္ ေလယာဥ္...

Read more »

>ဧရာ၀တီဴမင္ကၾင္း – ၁

>ဧရာ၀တီဴမင္ကၾင္း – ၁

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ဧရာ၀တီဴမင္ကၾင္း – ၁ သတင္းဓာတ္ပုံ ေမ ၇၊ ၂၀၀၈ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္ (ဓာတ္ပုံ – AFP) လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္ (ဓာတ္ပုံ – AFP) ေဒးဒရဲ႓မိႂႚနယ္ ယေနႚဴမင္ကၾင္း (ဓာတ္ပုံ – AFP) ေဒးဒရဲ႓မိႂႚနယ္ ယေနႚဴမင္ကၾင္း (ဓာတ္ပုံ – AFP) မုန္တုိင္းအ႓ပီး ဟုိင္း႒ကီးကၾဵန္း (ရက္စဲၾမသိရ) (ဓာတ္ပုံ – AFP) မုန္တုိင္းအ႓ပီး ဟုိင္း႒ကီးကၾဵန္း (ရက္စဲၾမသိရ) (ဓာတ္ပုံ – AFP) မုန္တုိင္းအ႓ပီး ဧရာ၀တီတုိင္း၊ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္။ (ရက္စဲၾမသိရ) (ဓာတ္ပုံ – AFP) မုန္တုိင္းအ႓ပီး ဧရာ၀တီတုိင္း၊ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္။ (ရက္စဲၾမသိရ) (ဓာတ္ပုံ – AFP) ဧရာ၀တီတုိင္း၊...

Read more »

>သတင္းတုိထၾာ ၅

>သတင္းတုိထၾာ ၅

> မုန္တိုင္းေနာက္ဆက္တဲၾသတင္းတုိထၾာ ၅ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ သတင္းဌာနမဵား ေမ ၇၊ ၂၀၀၈ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ ဴမန္မာသံရုံးေရႀႚတၾင္ ယေနႚ ေနႚလည္ပုိင္းက ကန္ႚကၾက္ ဆႎၬဴပေနသူမဵား။ အကူအညီေပးေရးအဖဲၾႚမဵားအေပၞကန္ႚသတ္မႁမဵားကုိ ရပ္တန္ႚရန္၊ ဴပည္လုံးကၾဵတ္ဆႎၬခံယူပၾဲထက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမဵားကုိ ဦးစၾာလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိတုိက္တၾန္းေနဴခင္းဴဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံReuters) ဧရာ၀တီအေ၀းဴမင္ကၾင္း (AP) ဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသသည္ ေဘးအႎၨရာယ္ ကဵေရာက္ရာ အဓိကေဒသ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီေရဴမင့္တက္ ေရ႒ကီးရာ ေဒသမဵားတၾင္ လူေသအေလာင္းမဵား ေမဵာေနေဳကာင္း၊ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းတၾင္ အလၾန္႒ကီးမားသည့္ စိန္ေခၞမႁ အခက္အခဲမဵားရိႀေနေဳကာင္း ကုလအရာရိႀမဵားက ယေနႚ ေဴပာဆုိလုိက္သည္။ ဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသ အမဵားစုကုိ လက္လႀမ္းမမီႎုိင္ေသးဟု ဆုိသည္။ (ေနႚ ၂း၄၅) ဧရာ၀တီတုိင္းကုိ သၾား႓ပီ (Reuters)တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္မဵားက ဧရာ၀တီဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသ မုန္တုိင္းေဘးအႎၨရာယ္ ကဵေရာက္ခ့ဲသူမဵားထံသုိႚ ေသာက္ေရႎႀင့္ရိကၡာမဵား...

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၄

>ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၄

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၄သတင္းဓာတ္ပုံေမ ၆၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္တုိင္း မဂႆလာေတာင္ညၾန္ႚ႓မိႂႚနယ္၊ ဖဆပလရပ္ကၾက္ဟု ယူဆရသည့္ေနရာတၾင္ ပလက္ေဖာင္းေပၞေရခဵႂိး၊ ေရသယ္ေနဳကသူမဵား။ No tags for this post.

Read more »

>မုန္တိုင္းသတင္းတုိထၾာ ၅

> မုန္တိုင္းသတင္းတုိထၾာ ၅ႎိုင္ငံတကာ သတင္းေအဂဵင္စီမဵားေမ ၆၊ ၂၀၀၈ ႎိုင္ငံတကာက အကူအညီမဵား ပထမအသုတ္ အဴဖစ္ ေရာက္ရႀိ ( ေအပီ၊ မိုးမခ) ထိုင္းႎိုင္ငံ စစ္တပ္ရဲႚ စီ ၁၃၀ ေလယာဥ္ပဵံနဲႚ ေသာက္ေရသန္ႚမဵားအပၝအ၀င္ အကူအညီမဵား ပထမဦးဆုံး အသုတ္အေနနဲႚ ေရာက္လာပၝတယ္္။ စစ္သားမဵား၊ ရဲမဵားက လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ယူေနတာကုိ ေတၾႛရပၝတယ္။ အဓိက အထိခုိက္ဆုံးေနရာဴဖစ္တဲ့ ကမ္းရိုးတန္းနဲႚ ဴမစ္၀က႗န္းေပၞေဒသေတၾကို ဘယ္လို ထိေရာက္ေအာင္ ကူညီမယ္ဆိုတာ မသိရေသးပၝဘူး။ လူဦးေရ ၆ သန္းခၾဲရႀိတဲ့ ရန္ကုန္မႀာ ေသာက္သုံးေရေတၾကုိ အ၀ိစိတၾင္းကေန ေရကန္ေတၾဆီသိုႚ တခၝသုံး ၂ ေသာင္းနဲႚ မီးစက္ကိုငႀားဴပီး ေရတင္သုံးရပၝတယ္။ မီးကလည္း မလာေသးပၝဘူး။ ေလာင္စာဆီ ဴပန္လည္ ဴဖန္ႚေ၀ေပးေပမယ့္...

Read more »

>ေနာက္ဆက္တဲၾသတင္းတုိထၾာ – ၃

> မုန္တုိင္းေနာက္ဆက္တဲၾသတင္းတုိထၾာ – ၃ ႎုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမဵား ေမ ၆၊ ၂၀၀၈ ကူညီေရးအဖဲၾႚမဵား သၾားလာေရးခက္ခဲ (AP) ဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသႎႀင့္အနီးဆုံးေလဆိပ္မႀာ ရန္ကုန္တၾင္ရိႀေဳကာင္း ဘန္ေကာက္အေဴခစိုက္ ကုလသမဂၢအရာရိႀတစ္ဦးဴဖစ္သူ Richard Horseyက ေဴပာသည္။ “ရန္ကုန္ကေန ဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞကုိ ကားနဲႚ သၾားလုိႚရတယ္၊ လမ္းတ၀က္အထိပဲ။ အကူအညီေပးတ့ဲအဖဲၾႚေတၾက အစၾန္အဖဵားေဒသေတၾကုိ သၾားဖုိႚဆုိရင္ ရဟတ္ယာဥ္ေတၾ၊ ေလႀေတၾနဲႚသၾားမႀရမယ္”ဟု ဆုိသည္။ ေသဆုံးသူ ၂ေသာင္းေကဵာ္႓ပီ (AP) အစုိးရေရဒီယုိက မုန္တုိင္းေဳကာင့္ေသဆုံးမႁစာရင္း ထပ္မံေဳကညာရာ ၂၂၄၆၄ ဦးရိႀသည္ဟု ဆုိသည္။ ေပဵာက္ဆုံးစာရင္းမဵာ ၄၁၀၀၀ ဦးဴဖစ္သည္။ (သတင္းထၾက္ေပၞခဵိန္ – ည ၇း၀၀ နာရီ) အဖဲၾႚခဵႂပ္က စစ္အစုိးရအစီအစဥ္ကုိ ကန္ႚကၾက္ (AFP) ဆႎၬခံယူပၾဲကုိဆက္လုပ္မည့္ အစုိးရအစီအစဥ္ကုိ လုံး၀လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း အတုိက္အခံ...

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၄

>ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၄

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၄ သတင္းဓာတ္ပုံ ေမ ၆၊ ၂၀၀၈ မုန္တုိင္းမဵားမႀာ ေနရာေဒသကုိလုိက္႓ပီး အေခၞအေ၀ၞမဵား ကဲၾလဲၾသၾားသည္။ အပူပုိင္းေဒသဆုိင္ကလုန္းကုိ ဟာရီကိန္း သုိႚမဟုတ္ တုိင္ဖၾန္း ဟုလည္း ေခၞဆုိႎုိင္သည္။ ဘန္ေကာက္ေလတပ္စခန္းတၾင္ေတၾႚရေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀ အကူအညီမဵား။ မုန္တုိင္းအ႓ပီး ရန္ကုန္မႀာ ဘာေတၾ အေရာင္းသၾက္သလဲ။ မုန္တုိင္းအ႓ပီးေတၾႚရေသာ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္ရုံး။ မုန္တုိင္းမတုိင္မီေတၾႚရေသာ အဖဲၾႚခဵႂပ္ရုံး။ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးဆုိင္းဘုတ္၊ ခေမာက္ပုံ၊ အလံ ၃ လက္တုိႚ မုန္တုိင္းအတၾင္း ဴပႂတ္ထၾက္သၾားဟန္ရိႀသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္ အထက္တန္းေကဵာင္းအမႀတ္ ၃ အေဴခအေန။ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆူးေလးဘုရားအနီး ပန္း႓ခံအတၾင္းရိႀ အလႀဴပေရကန္မႀ ေရယူေနသူမဵား No tags for this post.

Read more »

>The Funeral Service of Masoeyein Sayadaw proceeded accordingly

>The Funeral Service of Masoeyein Sayadaw proceeded accordingly

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသ အႏၱိမ အဂၢိ စ်ာပနာအခမ္းအနား ျပီးစီးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေမ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလ ၂၉ က ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ေရာက္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသ၏ အႏၱိမ အဂၢိ စ်ာပနာအခမ္းအနားကုို ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားျဖင့္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ သာသနေမာဠိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္အတြက္ ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးပညာ၀ံသ၊ လန္ဒန္ျမိဳ႔ေရာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရႏွင့္တကြ ျပည္နယ္အသီးသီးက ဆရာေတာ္မ်ား လာေရာက္ျပီး စ်ာပနအခမ္းအနားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကလည္း ၎တို႔ေရာက္ရွိေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ စ်ာပနာကို ရည္မွန္းပူေဇာ္ေသာ အလွဴကုသိုလ္ျပဳပြဲမ်ား က်င္းပၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။...

Read more »

>Burmese in Fort Wayne staged vote "NO" protest to Burmese junta’s referendum

>Burmese in Fort Wayne staged vote "NO" protest to Burmese junta’s referendum

> ေမ ၃ မွာ ဖုိ႔၀ိန္းက ျမန္မာေတြ စစ္အစိုးရ ဆႏၵခံယူပြဲ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့ဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၅၊ ၂၀၀၈ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးက သံဃာေတာ္ ၂ ပါးနဲ႔ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀းတို႔ နဲ႔အတူ ဖို႔၀ိန္းေဒသေရာက္ ေျပာင္းေရႊ႔ျမန္မာမိသားစုမ်ား စုစည္းျပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>မုန္တုိင္းသတင္းတုိထၾာ – ၂

>မုန္တုိင္းသတင္းတုိထၾာ – ၂

> မုန္တုိင္းသတင္းတုိထၾာ – ၂ ႎုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမဵားေမ ၅၊ ၂၀၀၈ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ အကူအညီမ်ား အျမန္ဆုံးေစလႊတ္ရန္ လုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ (CNN) ကုလသမဂၢ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘက္ကီမြန္းက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံရႈံးရျခင္းအတြက္ အထူး၀မ္းနည္းပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီမ်ား အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ကတိျပဳပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။ အေမရိကန္အေျခစုိက္ ေ၀ါလ္ဒ္ဗြီးရွင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ၾကီးက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အစိုးရ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ကူညီရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေလေဘးဒုကၡသည္ ၂ သန္းအတြက္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ယခုလို အကူအညီလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံျခင္းမွာ ခဲယဥ္းေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ No...

Read more »

>မုန္တိုင္းေအာက္က ဴမန္မာဴပည္၊ အင္တာနက္ေပၞက မုန္တိုင္း၊ သတင္းစာေပၞက မုန္တိုင္း

>မုန္တိုင္းေအာက္က ဴမန္မာဴပည္၊ အင္တာနက္ေပၞက မုန္တိုင္း၊ သတင္းစာေပၞက မုန္တိုင္း

> မုန္တိုင္းေအာက္က ျမန္မာျပည္၊ အင္တာနက္ေပၚက မုန္တိုင္းႏွင့္ သတင္းစာေပၚက မုန္တိုင္း စာဖတ္သူတဦးေမ ၅၊ ၂၀၀၈ ေမ ၂ ရက္ ည ၁၂ နာရီေလာက္ ေလၿပင္းစတိုက္တယ္။ ေနာက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီေလာက္မွ ေလၿငိမ္သြားတယ္။ တိုက္ေတြေပၚက satellite dishes ေတြ၊ TV antenna ေတြ ၿပဳတ္က်တယ္ ၊ သြတ္ေတြကြာၿပီး လြင့္တယ္၊ သစ္ပင္အႀကီးေတြ လဲတယ္၊ အပင္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ဓါတ္တိုင္၊ telephone တိုင္၊ optical fiber တိုင္ေတြပါလဲကုန္တယ္ ။ ဓါတ္တိုင္ေတြလဲလို႔ မီးေပးလို႔မရေတာ့ဘူး၊ မီးမရေတာ့ ေရလည္းမရေတာ့ဘူး ၊ ၿမိဳ႕စြန္ေတြမွာေတာ့ ေရလွည္းေတြနဲ႔ အလုပ္ၿဖစ္ေနတုန္းပဲ၊ အထပ္ၿမင့္တိုက္အိမ္ေတြမွာေတာ့ တဦးခ်င္းပိုင္ generator,...

Read more »

>မုန္တုိင္းေနာက္ဆက္တဲၾ ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္း

>မုန္တုိင္းေနာက္ဆက္တဲၾ ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္း

> မုန္တုိင္းႎႀင့္ မုန္တုိင္းေနာက္ဆက္တဲၾ ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္း ႎုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမဵား ေမ ၅၊ ၂၀၀၈ Myanmar asks for help (CNN) ေမလ ၅ ရက္ေနႚ၊ ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ည ၁၀း၃၀ နာရီ ( ရုပ္သံဳကည့္ရန္ ရက္စဲၾေပၞကုိ ႎႀိပ္ပၝ ) Myanmar devastated by storm (CNN) ေမလ ၄ ရက္ေနႚ ( ရုပ္သံဳကည့္ရန္ ရက္စဲၾေပၞကုိ ႎႀိပ္ပၝ ) Myanmar deaths ‘run into thousands’ (Reuters) ေမလ ၅ ရက္ေနႚ ည ၉း၃၀ နာရီ ( ရုပ္သံဳကည့္ရန္ ရက္စဲၾေပၞကုိ ႎႀိပ္ပၝ...

Read more »

>သတင္းတုိထၾာ

>သတင္းတုိထၾာ

> မုန္တုိင္းသတင္းတုိထၾာ ႎုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမဵား ေမ ၅၊ ၂၀၀၈ ေသဆုံးမႁ တစ္ေသာင္းအထိရိႀႎုိင္ (AP)ဴမန္မာႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီးက ေသဆုံးသူဦးေရ တစ္ေသာင္းအထိရိႀႎုိင္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားသည္။ ယေနႚဴပႂလုပ္သည့္ ေတၾႚဆုံမႁတစ္ခုတၾင္ ၀န္႒ကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက အထက္ပၝက့ဲသုိႚ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ႎုိင္ငံဴခားသံတမန္မဵားက ဆုိသည္။ ေတၾႚဆုံပဲၾတၾင္ သံတမန္မဵား၊ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ ႎုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖဲၾႚတုိႚမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ၀န္႒ကီးက ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞေသဆုံးသူေပၝင္း ၅၉ ဦးရိႀသည္ဟု ရႀင္းဴပခ့ဲေဳကာင္း သံတမန္တစ္ဦးက ဆုိသည္။ (သတင္းထၾက္ခဵိန္ ည ၉း၀၀ နာရီခန္ႚ) ၄၀၀၀ ေသ၊ ၃၀၀၀ ေပဵာက္ဆုံး (Aung Hla Tun/Reuters) ယခုအခဵိန္အထိ ဧရာ၀တီတုိင္းႎႀင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတၾင္း ေသဆုံးသူေပၝင္း ၃၉၃၄ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၄၁ ဦး၊...

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၃

>ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၃

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၃သတင္းဓာတ္ပုံေမ ၅၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-ေအဂဵင္စီသတင္းဌာနမဵား) No tags for this post.

Read more »

>ဘဂႆလားေဒ့ရ္ႀတၾင္လည္း အနည္းဆုံး ၃၄၀၀ ေသဆုံး

>ဘဂႆလားေဒ့ရ္ႀတၾင္လည္း အနည္းဆုံး ၃၄၀၀ ေသဆုံး

> ဘဂႆလားေဒ့ရ္ႀတၾင္လည္း အနည္းဆုံး ၃၄၀၀ ေသဆုံး ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၅၊ ၂၀၀၈ နာကစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခ့ဲရေသာ ဴပည္သူမဵားလုိအပ္သည့္ဆန္ကုိ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရက ေစဵးႎႁန္းေလႀဵာ့ခဵ႓ပီး ေရာင္းခဵေပးသည့္ ဒၝကာ႓မိႂႚေတာ္မႀ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခု။ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ေဒၞလာသန္း ၄၀ တန္ စားနပ္ရိကၡာမဵား ေပးပုိႚလႀႃဒၝန္းမည္ဟု ယမန္ေနႚကေဳကညာလုိက္သည္။ နာကစ္မုန္တုိင္းသည္ ဘဂႆလားေဒ့ရ္ႀတၾင္ ၁ နာရီ မုိင္ ၁၅၀ ႎႁန္းဴဖင့္ တုိက္ခတ္ခ့ဲရာ အနည္းဆုံး လူ ၃၄၀၀ ေသဆုံးခ့ဲသည္။ (ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ ၁ နာရီ မုိင္ ၁၂၀ ႎႁန္းဴဖင့္ တုိက္ခတ္ခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။) (ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန) No tags for this post.

Read more »

>ဆႎၬခံယူပၾဲကုိရက္ေရၿႚမည္မဟုတ္

> မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခ့ဲရေသာ္လည္း ဆႎၬခံယူပၾဲကုိရက္ေရၿႚမည္မဟုတ္ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနေမ ၅၊ ၂၀၀၈ မုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ လူရာႎႀင့္ခဵီေသဆုံး႓ပီး၊ လူေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ အုိးအိမ္မ့ဲဴဖစ္သၾားေသာ္လည္း ဆႎၬခံယူပၾဲကုိ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ဴပႂလုပ္သၾားမည္ဟု အစုိးရသတင္းဌာနက ေဳကညာလုိက္သည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္မႁေဳကာင့္ အနည္းဆုံး ၃၅၁ ဦး ေသဆုံး႓ပီး လူ တစ္သိန္းခန္ႚ အုိးမ့ဲအိမ္မ့ဲဴဖစ္သၾားေဳကာင္း၊ အေဆာက္အဦး ေထာင္ႎႀင့္ခဵီ ဴပိႂကဵပဵက္စီးခ့ဲေဳကာင္း၊ လႀဵပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမဵား ဴပတ္ေတာက္ခ့ဲေဳကာင္း အစုိးရ သတင္းဌာနက ဆုိသည္။ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခ့ဲရေသာေဒသမႀဴပည္သူမဵားသည္ သစ္ပင္မဵား႓ပိႂလဲဴခင္း၊ ေရပိုက္လုိင္းမဵား ပဵက္စီးဴခင္း၊ တယ္လီဖုန္းလုိင္းဴပတ္ေတာက္ဴခင္း၊ လမ္းမမဵားပိတ္ဆုိႚဴခင္းတုိႚကုိ ႒ကံႂေတၾႚခ့ဲရသည္ဟု ဆုိသည္။ မုန္တုိင္းဒဏ္စတင္ခံခ့ဲရသည့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဟုိင္း႒ကီးကၾဵန္းတၾင္ ၁၀၉ ဦး ေသဆုံးေဳကာင္း အစုိးရရုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနက ယမန္ေနႚ ညက သတင္းထုတ္ဴပန္သည္။ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ေညာင္တုန္း႓မိႂႚတၾင္ လူ တစ္ဦး ေသဆုံးခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။...

Read more »

>Rangoon after the cyclone (2)

>Rangoon after the cyclone (2)

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း – ၂သတင္းဓာတ္ပုံေမ ၅၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-ေအဂဵင္စီသတင္းဌာနမဵား) No tags for this post.

Read more »

>မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း

>မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္းသတင္းဓာတ္ပုံေမ ၄၊ ၂၀၀၈ – – No tags for this post.

Read more »

>သတင္းတုိထၾာ

> မုန္တုိင္းသတင္းတုိထၾာႎုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမဵားေမ ၄၊ ၂၀၀၈ ဧရာ၀တီတုိင္း ေသဆုံးမႁမဵားဴပား မုန္တုိင္းေဳကာင့္ လူေပၝင္း ၂၄၀ ေကဵာ္ ေသဆုံးေဳကာင္း အစုိးရက ဆုိသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းအတၾင္းရိႀ ကဵႂိက္လတ္၊ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္မဵားတၾင္ အမဵားဆုံးဴဖစ္ပၾားခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္တၾင္လည္း ေသဆုံးမႁ အနည္းငယ္ရိႀသည္။ အယ္လ္ဂဵာဇီးယားသတင္းဌာန အေသအေပဵာက္ရန္ကုန္တၾင္ လူ ၄ ဦး ေသဆုံးေဳကာင္း အစုိးရသတင္းဌာနမဵားက ယေနႚ အတည္ဴပႂေဴပာဳကားသည္။ သုိႚေသာ္လည္း မုန္တုိင္းဒဏ္ အဴပင္းထန္ဆုံး ခံခ့ဲရေသာ ဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသအေဴခအေနမဵားကုိ ေဖာ္ဴပဴခင္းမရိႀေပ။ရုိက္တာသတင္းဌာန ေသာက္သုံးေရဴပတ္ရန္ကုန္တၾင္ ေရပုိက္မဵားလည္း ပဵက္စီးသၾားသည္။ လူအမဵားအဴပားသည္ ေသာက္သုံးေရ ၀ယ္ယူရန္ ႒ကိႂးစားေနဳကသည္။ ေသာက္ေရသန္ႚေရာင္းသည့္ဆုိင္ အနည္းစုသာ ဖၾင့္လစ္ထားေဳကာင္းေတၾႚရသည္။ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခ့ဲရေသာ ေဒသမဵား စေနေနႚနံနက္က တုိက္ခုိက္ခ့ဲေသာ မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ ကရင္၊...

Read more »

>သေဘႆာႎႀင့္ဆိပ္ခံေဘာတံတားမဵားနစ္ဴမႀႂပ္

> ရန္ကုန္ရိႀသေဘႆာႎႀင့္ဆိပ္ခံေဘာတံတားမဵားနစ္ဴမႀႂပ္ပဵက္စီးေဳကာင္း ဴမန္မာ့ရုပ္သံကေဳကညာဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနေမ ၄၊ ၂၀၀၈(မနက္ပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္) ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းရုိးတန္း၊ ဧရာ၀တီဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသ နဲႚ ရန္ကုန္တုိင္းဘက္မႀာ တုိက္ခတ္ခ့ဲတ့ဲ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေဳကာင့္ လူေသဆုံးမႁအဴပင္ အပဵက္အစီး အမဵားအဴပား ရိႀႀခ့ဲတယ္လုိႚ သတင္းရရိႀပၝတယ္။ သစ္ပစ္ေတၾနဲႚ ဓာတ္႒ကိႂးေတၾ ပဵက္ကဵ႓ပီး အေဆာက္အဦးေတၾရဲႚ အမုိးေတၾ လၿင့္ထၾက္ကုန္တယ္လုိႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ မေနႚညက ေဳကညာသၾားတ့ဲ ဴမန္မာ့ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္းထဲမႀာေတာ့ “ဒလ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဴမစ္ကမ္းတေလႀဵာက္ ဆုိက္ကပ္ထားတ့ဲ – စက္တပ္ သမၱာန္မဵား၊ – ခရီးသည္တင္ ကဵန္စစ္သားသေဘႆာနဲႚ – သုေသတီ-၁ သေဘႆာတုိႚ နစ္ဴမႀႂပ္ဴပီး အိမ္အခဵႂိႚနဲႚ အေဆာက္အဦးအခဵႂိႚ ေရနစ္ဴမႀႂပ္ဴခင္းမဵား ရိႀခ့ဲေဳကာင္း သိရိႀရပၝတယ္။ လူေသဆုံးမႁမဵားရိႀေဳကာင္း နဲႚ အတည္ဴပႂ စစ္ေဆးဆဲဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း သိရိႀရပၝတယ္။” အဲဒီသတင္းထဲမႀာ...

Read more »

>မုန္တိုင္းေအာက္က ဴမန္မာဴပည္၊ သင့္ကို အလုိရႀိသည္

> မုန္တိုင္းေအာက္က ျမန္မာျပည္၊ သင့္ကို အလုိရွိသည္စိုင္းမြန္ေမ ၄၊ ၂၀၀၈ မုန္တိုင္း၀င္တာဗ်ာ၊ သစ္ပင္လဲတာတို႔၊ ေခါင္မိုးေတြလွန္မွာတို႔၊ ေရၾကီးတာေတြ၊ လမ္းေတြပ်က္စီးမွာေတြ၊ ေရာဂါေတြ ၀င္လာမွာေတြက ျဖစ္ကိုျဖစ္မွာ၊ ဒါေတြကို ဘယ္လိုပ်က္စီးမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္္ကာကြယ္လို႔ရတယ္ ဆိုတာလည္း တိုးတက္လာေသာေခတ္နဲ႔အညီ ရိွေနၾကပါတယ္။ မုန္တိုင္းမ၀င္ခင္ ၄၈နာရီေလာက္ကို ( ၃၆နာရီေတာ့ ) ေကာင္းေကာင္းအခ်ိန္ရလိုက္ပါတယ္။ ဘာမွ ၾကိဳမျပင္ခဲ့ၾကပါ။ အခုေတာ့ မုန္တိုင္း ၀င္ျပီးသြားပါျပီ။ အခု က်ေနာ္တို႔တေတြ ၀ိုင္းျပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရပါေတာ့မယ္။ သတင္းေတြ ပို႔ၾကရပါမယ္။ အကူအညီေတြ ေပးၾကရပါေတာ့မယ္။ နားစြင့္ၾက။ လက္ဆင့္ကမ္းၾကေစလိုပါတယ္။ ျပည္ပက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ကုလအဖြဲဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ အစီအစဥ္ေတြကို ေလ့လာျပီး ၀ိုင္း၀န္းေပးၾကပါ။ ျပည္တြင္းက...

Read more »

>အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ

>အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ

> ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေဳကာင့္ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၄၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-Xinhua) (ဓာတ္ပုံ-DVB) (ဓာတ္ပုံ-DVB) No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

> မုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ရန္ကုန္ႎႀင့္ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီးဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနေမ ၃၊ ၂၀၀၈(ညပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္) မေနႚညတုန္းက ရန္ကုန္နဲႚ ဧရာ၀တီေဒသကုိ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အ႒ကီးအကဵယ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သၾားတ့ဲအတၾက္၊ ေနာက္ဆုံးရရိႀတ့ဲ သတင္းေတၾအရ၊ ႓မိႂႚထဲမႀာ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾား႓ပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတၾ ႓ပိႂလဲကုန္တ့ဲအတၾက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾ၊ ဓာတ္အားေပးလုိင္းေတၾ ပဵက္ေနပၝတယ္။ အိမ္ေခၝင္မုိးေတၾ ဴပႂတ္ထၾက္ကုန္႓ပီးေတာ့ အင္တာနက္အဆက္အသၾယ္လည္း အခက္အခဲေတၾနဲႚ ေတၾႚေနရပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀအပ တဴခားေနရာေဒသက အပဵက္အစီးသတင္းေတၾကုိေတာ့ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္မႀာ လူ ၃ ေယာက္ ေသဆုံးတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ေနေပမယ့္ အတည္ဴပႂခဵက္ေတၾကေတာ့ သီးဴခား မရရိႀေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကုိ ေလာေလာဆယ္ ပိတ္ထားရ႓ပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ အေရးေပၞအေဴခအေန ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လုိႚ အခုေနာက္ဆုံးသတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။...

Read more »

>ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္

>ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္

> ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္ ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံက ဴဖန္ႚေ၀ေသာ အထက္ပၝဓာတ္ပုံမႀာ ယမန္ေနႚ(ေမလ ၂ ရက္၊ ေသာဳကာေနႚ)က ရန္ကုန္႓မိႂႚသုိႚ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္႓ပီးေနာက္ ေတၾႚရေသာ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခုဴဖစ္သည္။ သစ္ပင္ကဵႂိး႓ပီး ဓာတ္႒ကိႂးႎႀင့္ကားေပၞသုိႚ ကဵေနသည္။ အရာရႀိတစ္ဦးက မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္တၾင္ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးေနသည္၊ ေနရာအေတာ္မဵားမဵားတၾင္ အိမ္အမုိးမဵား လႀန္ထၾက္သၾား႓ပီး လႀဵပ္စစ္မီး ဴပတ္ေတာက္လဵက္ရိႀသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန/ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံ) No tags for this post.

Read more »

>ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ

>ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ

> ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၃၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ကုန္သည္႒ကီးမဵားဟုိတယ္တၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ မဂႆလာ သတုိႚသမီး သတုိႚသား ၀တ္စုံ ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾမႀ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခု။ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန) No tags for this post.

Read more »

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ႓သ၀ၝဒ ေကာက္ႎုတခဵက္

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ႓သ၀ၝဒ ေကာက္ႎုတခဵက္

> သာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပဆရာေရာ တကာေရာ မေလွ်ာ့ေသာစိတ္ေတြဘယ္ရန္သူမ်ဳိး ထိုးေဖာက္ပါေစဒို႕မမႈ ေပါင္းစုကာကြယ္မေလသာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပ။ (ဦေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ-မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္) No tags for this post.

Read more »

>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika

>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika

> ေကဵးဇူးဂုဏ္ရႀိန္ ထူး ထိန္ ထၾဋ္မုိႛဦးႎႀိမ္ညၾတ္လုိႚ ရႀိခုိးမယ္အရႀင္ဉာဏိကေမ ၂၊ ၂၀၀၈ စာေရးသူက မစုိးရိမ္စာသင္သားေဟာင္း။ မစုိးရိမ္မႀာေနခဲ့႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားဆီက ပညာေတၾ ေလ့လာဆည္း ပူးခဲ့တာ။ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ငၝးခဵဥ္မုိႛ ကို္ယ္ခဵဥ္တယ္ဴဖစ္မႀာစုိးလုိႛ မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားအေဳကာင္း မေဴပာလုိခဲ့ဘူး။ သုိႛေပမယ့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးေကဵးဇူးမကင္းလုိႛ မစုိးရိမ္ အေပၞသံေယာဇဥ္ရႀိတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾက မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအေဳကာင္း ေဴပာဴပဖုိႛတုိက္တၾန္းဳကတယ္။ မစုိးရိမ္ ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးကေတာ့ ပရိယတၨိနယ္ပယ္မႀာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ခဵဲႛေအာက္ကလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အာဏာရႀင္မဵားေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵိႂးသား ေရးလႀႂပ္ရႀားမႁမႀန္သမ႖မႀာ၊ ထိပ္ဆုံး ကရႀိတဲ့ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္တယ္လုိႛဆုိလုိက္လဵင္ အတန္ ႓ခႂံငုံမိမႀာပၝ။ ဒီေနရာမႀာ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္ထက္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသအေဳကာင္းကုိပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး စံလၾန္ေတာ္မူတဲ့သတင္းကုိ ဳကားမိတဲ့ ဒကာတစ္ဦးက မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ သူမတူ...

Read more »

>အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား

>အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား

> ဆမတ္ကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္- “တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီေနာ္၊ ခၾန္ဆမတ္။ အာဏာရႀင္စနစ္ မဟုတ္ဘူးကၾ။ တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီ။” ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္။ “ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ႎုိင္ငံေရးမႀာ၀င္မပၝႎုိင္ေအာင္ တားထားတာ မႀားတယ္လုိႚ ကဵႂပ္ဴဖင့္ မဴမင္ေပၝင္။ သူက ႎုိင္ငံဴခားသားကုိ လက္ထပ္ခ့ဲတာကုိးဗဵ။ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာဆိုရင္ ဒီလုိ ရာဇ၀တ္မႁ ကဵႃးလၾန္ထားပုံမဵႂိးနဲႚေတာ့ သူ အိမ္တစ္လုံးေတာင္မႀ ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ ရမႀာ မဟုတ္ဘူး။ ႎုိင္ငံဴခားသားကုိေဳကာက္တာ ဘာမႀားသလဲဗဵာ။ ႓ပီးေတာ့ အာဏာရႀင္စနစ္ကေရာ ဘာမႀားေနလုိႚလဲဗဵာ။” (Stephff ၏ အထက္ပၝ ကာတၾန္းမႀာ www.irrawaddy.org www.nationmultimedia.com တုိႚတၾင္ ေဖာ္ဴပ႓ပီးဴဖစ္သည္။) No tags for this post.

Read more »

>Burmese Lawyers of Burma

>Burmese Lawyers of Burma

> ျမန္မာျပည္က ျပည္သူ႔ေရွ႔႔ေနမ်ားဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၂၊ ၂၀၀၈ မစုစုေႏြးေရွ႔ေန ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးေရွ႔ေန ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ အဲန္အယ္ဒီေရွ႔ေနတဦးျဖစ္ေသာ ဦးၾကည္၀င္းတို႔ကို မတ္ ၂၇ ၂၀၀၈၊ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ အတူတကြ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ No tags for this post.

Read more »

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

> မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာမညဆရာေတာ္ သာမညဆရာေတာ္ရဲႚ ရုပ္ကလာပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္လူတစ္စုက လုယက္ယူငင္သၾားတာ ဒီကေနႚ တစ္လဴပည့္ပၝ႓ပီ။ ဘယ္သူေတၾရဲႚ လက္ခဵက္ဴဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္က အခုခဵိန္ထိ ထုတ္ေဖာ္မေဴပာေသးပၝဘူး။ ဆရာေတာ္ရဲႚဂူဗိမာန္ေတာ္ဓာတ္ပုံ ကုိ myanmarisp.comမႀာေတၾႚလုိႚ ေဖာ္ဴပေပးလုိက္ပၝတယ္။ ဦးပိန္တံတားခၾင့္ရက္ရႀည္ယူ နာမည္ေကဵာ္ ဦးပိန္တံတား ကဵႂိးတယ္ ဆုိတ့ဲသတင္း ဖတ္လုိသူမဵားကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္းဂဵာနယ္က စိတ္အဆာေဴဖေပးပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္၀ိကလီအလဲဗင္းမႀာ တံတားရဲႚေနာက္ဆုံးအေဴခအေနကုိ ပုံနဲႚတကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေတာင္တမန္အင္း ဟုိဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္း ကူးလုိသူမဵား ေလႀနဲႚကူးေနရေဳကာင္း ပုံမႀာ ေတၾႚႎုိင္ပၝတယ္။ တံတားရဲႚ ေနရာတခဵႂိႚ အုတ္တုိင္ေတၾနဲႚ အစားထုိးထားတယ္ဆုိတာလည္း ေတၾႚႎုိင္ပၝရဲႚ။ ငၝးမင္းေဆၾ တန္ဖုိးရိႀပၝေစ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲေနႚ ေမလ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္