>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

> ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး၏ ပန္းခဵီဴပပဲၾကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ သု၀ဏၧဘူမိပန္းခဵီဴပခန္းတၾင္ ယမန္ေနႛက ဖၾင့္လႀစ္ခ့ဲသည္။ တစ္လဳကာဴပႂလုပ္မည့္ဴပပဲၾတၾင္ ေကဵာ္စုိး၊ သန္ႛဇင္၊ မဵႂိးေကဵာ္၊ လႀဘုန္းေအာင္၊ ဴမင့္ေအာင္ တုိႛ၏ လက္ရာမဵား ပၝ၀င္သည္။ ဖၾင့္ပဲၾေနႛတၾင္ အဆုိပၝ ပန္းခဵီဆရာမဵားကုိလည္း ေတၾႛရသည္။ ဴပပဲၾကုိ Ecstatic Value of Myanmar ဟု အမည္ေပးထားသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

> ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ KNU (ကရင္အမဵႂိးသား အစည္းအရုံး) အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးခဲ့မႁအတၾက္ ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားတရပ္ကုိ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂ့တၾင္ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၂၄ ရက္ တနဂႆေႎၾေနႚ ကဴပႂလုပ္ခဲ့သည္ ။ အခမ္းအနားသို့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အမဵားစုအပၝအ၀င္ ဂဵပန္လူမဵႂိးတခဵႂိ့ပၝ လူ(၂၀၀)နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္ ။ ဖဒိုမန္းရႀာႎႀင့္ လူခဵင္းေတၾ့ဆုံဖူးသူမဵားက – ၄င္းအေပၞ ေလးစားမႁႎႀင့္အတူ ႎႀေဴမာတသမိေဳကာင္း ၊ မႌ့္သူ့ကိုမဆို လက္ခံေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးတတ္သႌ့္ ဟိတ္ဟန္မရႀိပုံ အေဳကာင္းမဵားကို ဴပန္ေဴပာင္းသတိရဳကဴပီး အမႀတ္တရ ေဴပာဆိုဳကသည္ ။ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

> ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

> ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳကမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၨပတ္က သံလ႖င္ဴမိႂႚတၾင္ စာေရးဆရာမဵား စုေပၝင္းဴပီး စာေရးဆရာဳကီး ဒဂုန္တာရာႎႀင့္ မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဴဖစ္ဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵား မဳကာခဏ ဆုံေတၾႚဳက၊ စကားလက္ဆုံေဴပာဴဖစ္ဳကတဲ့ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံေတၾ ေ၀မ႖ေပးတဲ့အတၾက္လည္း ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ တက္ေရာက္ဳကတဲ့သူေတၾကေတာ့ ဓာတ္ပုံမဵားအရ မႀတ္မိသေလာက္ကို ေဴပာရရင္ ထက္ဴမက္၊ ဳကည္ႎိုင္၊ ေအာင္ေမာ္သန္း၊ ရီေနႎိုင္၊ မင္းထက္ေမာင္၊ လင္းထင္၊ ယဥ္မင္းပိုက္၊ ဦးႎိုင္ဴမင့္၊ ေဇာ္လင္း၊ ေမာင္တင္သစ္၊ ေမာင္လင္းယုံ(ရႀမ္းဴပည္)၊ ေဒၞခင္ေမ (ေတာ္ဘုရားေလးဇနီး)၊ ေဒ၀ီ၊ အ့ံေမာင္၊ လကဵာ္၀င္း၊ ယဥ္ေထၾး၊ မႎႀင္းႎႀင္းေအးနဲႚ သန္းဴမင့္ေအာင္တိုႚ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ကေလာင္နာမည္အတိုင္း ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္လိုႚ ဦးေတၾ ေဒၞေတၾ...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

> နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ ဗဳသေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္တင္ေအာင္ဴမင္ဦးလက္မႀတ္နဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ နအဖရဲႛ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၁/၂၀၀၈တိုႛဟာ စစ္ေဳကဴငာခဵက္တခုအလား ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပမႀာ ဂယက္ထသၾားတယ္။ နအဖက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုရဲႛ စတုတၪေဴခလႀမ္းဴဖစ္တဲ့ သူတိုႛစိတ္ဳကိႂက္ေရးဆၾဲခဲ့တဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒအတၾက္ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ေတာ့မယ္။ ေနာင္၂ႎႀစ္ဳကာရင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကိုလည္း လုပ္ေတာ့မယ္လိုႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တယ္။ နအဖဟာ ဆႎၬခံယူပၾဲဆိုတာကို အခုလိုအံ့ဳသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေစာ႓ပီး ကဵင္းပမယ္ဆိုတဲ့အတၾက္ အားလံုးအဖိုႛ ပေဟဠိဴဖစ္သၾားခဲ့ရတယ္။ ဒီေနာက္ကၾယ္မႀာ ဘာအေကာက္႒ကံထားတာေတၾရႀိေနလဲ၊ အာဏာရႀင္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ ဘာေဳကာင့္ သူတိုႛကိုယ္သူတိုႛ ဒၝေလာက္ေတာင္ ယံုဳကည္မႁ ရႀိေနတာလဲ။ နအဖအဖိုႛေဴပာရရင္ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံဟာ ဟန္ဴပသက္သက္ပဲ။ သူတိုႛဳကိႂက္သေလာက္ အခဵိန္ဆၾဲ၊ သူတိုႛနားခဵင္တဲ့ အခဵိန္မႀာနား၊ သူတိုႛထုတ္ဴပန္ခဵင္တာကို ထုတ္ဴပန္လိုႛရတဲ့ညီလာခံဴဖစ္တယ္။ အလားတူ အဲဒီမႀာ ေရးဆၾဲတယ္ဆိုတဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံု...

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

> ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး ေမာင္ေရၿဳကႃးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ရုရႀား – ဗမာ သံဆက္တာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ဴပီ ဆိုဴပီး ပူတင္-သန္းေရၿ ႎႁတ္ဆက္သ၀ဏ္လၿာေတၾ တခမ္းတနားဖၾဲႚလာတာေတၾ ေတၾႚရေတာ့ ေရနံႎိုင္ငံေရး၊ သယံဇာတႎိုင္ငံေရးပၝလားလိုႚ ေတၾးဴပီး ဴပႂံးမိတယ္။ သူႚႎိုင္ငံေတာ္မႀာ ေရနံမာဖီးယားလို အုပ္စုိးေနတဲ့ ေကဂဵီဘီ လူထၾက္က ဗိုလ္သန္းေရၿနဲႚ ႎိုင္ငံေရးကူးေဴပာင္းေရးကို ေအာင္ဴမင္ပၝေစတဲ့။ ေစ့စပ္လုိႚရထားတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဳကီးကို မစစ္ဘူး၊ ေဖာက္ဴပန္တဲ့ ဖဆပလကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ရမယ္ ဆိုဴပီး ေမာ္စကိုညၿန္ဳကားခဵက္နဲႚ ဗမာဴပည္ဳကီး ေသၾးေခဵာင္းစီးခဲ့ရတာပဲ။ ဒၝဴဖင့္ ဴပည္တၾင္းစစ္ဟာ ရုရႀားရဲႚ ပထမဆုံး ခဵစ္ဳကည္ေရးလက္ေဆာင္ေပ့ၝ။ အာရ္အိုင္တီတိုႚ အင္ယားလိတ္တိုႚထက္ အမဵားဳကီး၊ အမဵားဳကီး အသုံးကဵတာေပၝ့။ ဟင္း …...

Read more »

>ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္း ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀ တၾင္ ၁၀၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ

>ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္း ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀ တၾင္ ၁၀၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ

> ကာတြန္း ဦးဘဂ်မ္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ တြင္ ၁၀၆ႏွစ္ျပည့္ျပီ မိုးမခေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ကာတြန္းဆရာၾကီးဦးဘဂ်မ္း၏ အသက္ ၁၀၆ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ႏွင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၅၅ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕ အမွတ္တရ အျဖစ္ ေမာင္ဗုိလ္ေမႊးေရးသားေသာ ဦးဘဂ်မ္းကာတြန္း တေစ့တေစာင္းစာအုပ္၊ အလကၤာေက်ာ္စြာ ကာတြန္း၀ိဇၨာဦးဘဂ်မ္း၏ ဟာသရသကာတြန္းမ်ားစာအုပ္ႏွင့္ ဘေထြးေရးသားေသာ ကာတြန္း ဦးဘဂ်မ္းႏွင့္ သူတုိ႕အျမင္စာအုပ္မ်ားမွ ေကာက္ႏွဴတ္တင္ဆက္ လုိက္ရပါသည္။ ဦးဘဂ်မ္းအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း ကာတြန္း၀ိဇၨာဦးဘဂ်မ္းသည္ မအူပင္ခရုိင္ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕၊ ၁၂၆၃-ခုႏွစ္ တပုိ႕တဲြလဆန္း ၁၃ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႕ (၁၉၀၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္) ၌ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္းေျခာက္ေယာက္ရွိသည့္အနက္ ဦးဘဂ်မ္းမွာ...

Read more »

>ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္

>ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္

> ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္မင္းတေစေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ နစ္ေနမန္းဘေလာ့က ဴပန္ကူးေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဳကိႂက္လိုႚပၝ။ (မိုးမခ) No tags for this post.

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗဟုိ) က စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း ဆႎၬခံယူပၾဲ ႎႀင့္ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပေရး ေဳကဴငာခဵက္ ၁/ ၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ တိုႚသည္ ယခင္ကတည္းက ၎တိုႚကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ထားဴပီး ကတိမဵား၊ ဥပေဒမဵားကို ခဵႂိးေဖာက္ရာေရာက္သဴဖင့္ ဥပေဒႎႀင့္မညီေဳကာင္း တရားမ၀င္ေဳကာင္း၊ ထုိႚအတၾက္ ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း၊ ဤဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မဵားအစား ႎိုင္ငံတကာႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ၏ သေဘာထားအတိုင္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၊ ရဟန္းသံဃာ သီလရင္မဵားႎႀင့္တကၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦးတိုႚကို အကဵဥ္းမႀခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးဴပီး အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး...

Read more »

>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ သေဘာထားမဵား

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ သေဘာထားမဵားဴပည္ပက ၀ိုင္းေမာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဒူး၀ၝးေဇာ္ေအာင္က သပိတ္ေမႀာက္ေစလိုဴပည္ပေရာက္ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ ေအာင္သူဴငိမ္းက ကန္ႛကၾက္မဲဖက္ အေလးသာဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၉ ရက္၊ မနက္ပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပမယ့္ အစီအစဥ္ဟာ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ေဳကဴငာခဵက္ေတၾနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က မေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရ က ၁၉၉၀ဴပည့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကေန ဴပည္သူလူထု ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္ထားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဖိုႛ တာ၀န္ရႀိတယ္လိုႛ ေဳကဴငာခဲ့ေဳကာင္း၊ အခု စစ္အစိုးရက လူထုဆႎၬခံယူမယ့္ အေဴခခံဥပေဒကို လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ေရးဆၾဲထားတာ မဟုတ္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာပၝတယ္။ အေဴခခံဥပေဒကို လူထုဳကားထဲ ခဵဴပေဆၾးေႎၾးတာမရႀိေသးသလို လူထုအေနနဲႛ အေဴခခံဥပေဒနဲႛပတ္သက္လိုႛ...

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံ

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံ

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞအမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ဒီေနရာကေန ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝဴပီ။ No tags for this post.

Read more »

>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္ ဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ႎႀင့္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဦးသိန္းညၾန္ႛ ေမးဴမန္းခန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (၁၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ၊ ညပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပမယ့္အစီအစဥ္ဟာ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛေဴပာဳကား႓ပီး အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေဴပာ ဳကားလိုက္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကေန ဴပည္သူလူထု ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္ထားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဖိုႛတာ၀န္ရႀိတယ္လိုႛ ေဳကညာခဲ့ေဳကာင္း၊ အခု စစ္အစိုးရက လူထုဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္မယ့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ေရးဆၾဲထားတာ မဟုတ္ေဳကာင္း လည္း ေဴပာပၝတယ္။ အေဴခခံဥပေဒကို လူထုဳကားမႀာ ခဵဴပေဆၾးေႎၾးတာမရႀိေသးသလို လူထုအေနနဲႛ အေဴခခံဥပေဒနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဆၾးေႎၾးလိုႛမရေအာင္...

Read more »

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂ ၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ေထာင္အဝင္မႀာ ဆရာစၾမ္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဲဒီလို မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္ဖၾယ္ ကိစၤေတၾနဲႛ ဝင္လာ ခဲ့ရတဲ့ ကဵေနာ္ဟာ ေထာင္က ဴပန္လာတဲ့ အခဵိန္ ကဵေတာ့လည္း မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္စရာေတၾထပ္ဳကံႂရ ဴပန္ပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ္ ေနာက္ဆုံး ထၾက္လာ ခဲ့ရတဲ့ ေထာင္ဟာ သာယာဝတီ ေထာင္ပၝ၊၊ အဲဒီေနႛက သာယာဝတီ ကေန ည႒ကီး မိုးခဵႂပ္ အခဵိန္႒ကီး ကဵမႀ ရန္ကုန္ကို ဴပန္ေရာက္ ပၝတယ္၊၊ အိုးမရႀိ အိမ္မရႀိတဲ့ ကဵေနာ္ဟာ တလမ္းလုံး “ဘယ္သူ ့ဆီ အရင္ ဝင္ရမလဲ၊...

Read more »

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

> စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္မိသားစုက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမသန္းတင့္ (၁၉၂၉ – ၁၉၉၈) ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲကို ရန္ကုန္ဴမႂိႚ စမ္းေခဵာင္းရပ္၊ ဖဵာပုံလမ္းေနအိမ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵားသာမက ၎နဲႛေခတ္ဴပိႂင္ ႎိုင္ငံေရးမဵိႂးဆက္မဵား ႎႀင့္ မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္မဵား တက္ေရာက္ဳကတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ယခုလထုတ္ စာေစာင္တခဵႂိႚမႀာလည္း ဆရာဴမသန္းတင့္ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္မဵားနဲႚ ပုံႎႀိပ္ဴဖန္ႚခဵိတာကိုလည္း ေတၾႚရပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံႎႀင့္ သတင္းေပးပိုႚသူမဵားကို မိုးမခက ေကဵးဇူးအထူးတင္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

> ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာေရၿေဒၝင္းဴဖႃေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နိဒၝန္း မိုးမခအယ္ဒီတာမင္းမဵားက စာေရးသူကို စာဖတ္သူမဵားက ဳသဘာေပးသည့္ ေပးစာေတၾကို ေပးလႀာ၏။ မဵက္ေစာင္းကလည္း ခဲဴပလိုက္ေသးသည္။ ဇာဂနာ ဴပက္လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည္။ “ေရးခဵင္တာေရး၊ ဒၝေတာ့ မေရးနဲႚ။ ဆိုခဵင္တာ ဆို ဒၝေတာ့ မဆိုနဲႚ၊ တီးခဵင္တာတီး ဒၝေတာ့ မတီးနဲႚ”လိုႚ ဒိုင္လူဳကီးက မိန္ႚမႀာသည္။ “ဆရာေရ … အဲဒီ “ဒၝေတာ့” ဆိုတာကို လင္းေတာ္မူပၝ” ဆိုေတာ့ ဒိုင္လူဳကီးက “ေမးခဵင္တာေမး၊ “ဒၝေတာ”့ မေမးနဲႚ ” လိုႚ ဴပန္ေဴဖတာကို ပၾဲကဵခဲ့တာ သတိရသည္။ သိုႚေသာ္လည္း ေရးေတာ့ ေရးရအုံးမည္။ စာတည္းက “ဒၝေတာ့” မတင္ဘူးဆိုလဵင္ေတာ့ အရပ္တကာလႀည့္ဴပီး ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္ လႀည့္ေရာင္းေနရုံသာ။...

Read more »

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

> ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ လန္ဒန္တၾင္ မၾန္တိုင္းရင္းသားမဵားက ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေနႚပၾဲ ကဵင္းပဆင္ႎၾဲဳကစဥ္ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း တင္ဴပလိုက္ပၝသည္။ လူရၿင္ေတာ္ေဟာင္း ပန္းခဵီထိန္လင္းရဲႚ အဴငိမ့္နဲႚ ဴပက္လုံးအစီအစဥ္မႀာ ပရိသတ္ပၾဲအလၾန္ကဵသည္ ဟု ဆိုပၝသည္။ ထိုႚအတူ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ဂဵာမဏီ၊ ဖရန္ႚဖၾတ္တၾင္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသားမဵားက ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေနႚ ဆင္ႎၾဲဳကသည့္ ဓာတ္ပုံမဵားကိုလည္း တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ကို စစ္တပ္က ၀င္စီး

> ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ကို စစ္တပ္က ၀င္စီးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခဲ့သည့္ ေသာဳကာေနႚက စစ္ဖက္နဲႚ ရဲဖက္ လက္နက္ကိုင္မဵားက ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္တိုက္ကို ၀င္ေရာက္ဴပီး ရႀာေဖၾပုံစံမပၝဘဲ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ရႀာေဖၾသိမ္းဆီးတဲ့အဴပင္ အယ္ဒီတာ ကိုသက္ဇင္နဲႚ တိုက္အုပ္ ကိုစိန္၀င္းေမာင္တိုႚကို ဖမ္းဆီးသၾားပၝတယ္။ ကၾန္ပဵႂတာကိရိယာပစၤည္းမဵားကိုလည္း ဴဖႂတ္သိမ္းသၾားတယ္ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ၂၀၀၆ ကမႀ စတင္ထူေထာင္တဲ့ ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ရဲႚ အယ္ဒီတာ ကိုသက္ဇင္ဟာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ယခုထက္ထိ ၎တိုႚ အေဴခအေနကို စစ္အစိုးရက ထုတ္ဴပန္ဴခင္း မရႀိပၝဘူး။ ဴပည္ပအေဴခစိုက္ ဘီအမ္ေအ အမည္ရ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမီဒီယာအစည္းအရုံးက ကန္ႚကၾက္စာ ထုတ္ဴပန္ေပမယ့္ ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းသမားမဵားဆီက သေဘာထားကို ေတာင္းဆိုဖိုႚ ခုခဵိန္ထိ...

Read more »

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 17th Feb 2008

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 17th Feb 2008

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သားေမေမ – မာမာေအးသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာေဳကာ္ညာကၸဒုဗိုလ္မႀႃးဳကီးေဟာင္း ေအးဴမင့္ႎႀင့္ စကားလက္ဆုံပၾဲခဵစ္သူမဵားရဲႚ သီးေလးသီး ေတၾႚဆုံခန္းဳသစေဳတးလဵ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ရဲႚ သမိုင္း၀င္ေတာင္းပန္စကားေပၞေလးရဲႚ ဘုန္းဳကီးသီလေပး ဟာသဖဒိုမန္းရႀာ ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အစီအစဥ္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ဴမတ္ခိုင္ No tags for this post.

Read more »

>ေစာေ၀ – အေမ

>ေစာေ၀ – အေမ

> ေစာေ၀ – အေမ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမႀာ တခၝက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အႎုပညာသရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႁ မႀတ္တမ္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – ၂၀၀၇ ဴမိႂႚ

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – ၂၀၀၇ ဴမိႂႚ

> No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲ

> ကမာၲအဆိုး၀ၝးဆုံး အာဏာရႀင္ ၁၀ ဦး စာရင္းတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ “ပရိတ္” စာနယ္ဇင္းတိုက္က ႎႀစ္စဥ္ ထုတ္ဴပန္ေလ့ရႀိေသာ “ကမာၲႚလူမိုက္ထိပ္သီး အာဏာရႀင္ဳကီးမဵားစာရင္း” တၾင္ ဴမန္မာဴပည္က ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃူးဳကီး သန္းေရၿ ယမန္ႎႀစ္ နံပၝတ္ ၆ က အဆင့္ခုန္ဴပီး ယခုႎႀစ္တၾင္ တတိယေနရာသိုႚ ေရာက္ရႀိလာပၝဴပီ။ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန၊ လူအခၾင့္အေရးေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ၊ လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ ႎႀင့္ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားတိုႚ၏ အစီရင္ခံစာမဵားကို ကိုးကားဴပီး စာရင္းထုတ္ဴပန္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားသည္။ ၁၉၉၂ တၾင္ အာဏာရသူ သန္းေရၿ (၇၅ ႎႀစ္) သည္ ၂၀၀၇ စက္တင္တင္ဘာတၾင္...

Read more »

>ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ

>ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား “မိစၥာသန္းေရၿလူသတ္သမား ငရဲဴပည္သုိႛသၾား” ဆုိတ့ဲ ၀ၝကဵကုိ ထည့္၀ႀက္ဴပီး ဖဲၾႛဆုိထားတ့ဲကဗဵာကုိ ဖတ္ဴပီးဳကပၝဴပီလား။ ဆရာေစာေ၀ရဲႛလက္ရာ မဟုတ္ပၝဘူး။ သုိႛေပမ့ဲ သူႛေရးခ့ဲတ့ဲ ဟန္အတိုင္း ေရးထားပၝတယ္။ “အေငၾႛ” ဆုိတ့ဲ ဴမန္မာဘေလာ့ဂၝရဲႛလက္ရာပၝ။ စိတ္ရဲႛတံခၝးမႀာ ေဆးေရာင္အဴဖႃ သုတ္ထားပၝ လုိႛ အမည္ေပးထားတ့ဲ အေငၾႛ ရဲႛကဗဵာကုိ http://angwei.myanmarbloggers.org မႀာ ဖတ္ႎုိင္ပၝတယ္။ အေငၾႛရဲႛကဗဵာမႀာ ေစာေ၀ရဲႛအေငၾႛကုိ ေတၾႛႎုိင္ပၝရဲႛ။ ေစာေ၀အဖမ္းခံရဴပီး ၂ ရက္အဳကာမႀာ တင္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္ ၂ရက္အဳကာမႀာပဲ ေစာေ၀ပုံစံ ကဗဵာတစ္ပုဒ္ကုိ ဘေလာ့ဂ္ဂၝတစ္ေယာက္က ေရးဖၾဲႛဴပန္ပၝတယ္။ ကဗဵာရႀင္ညိႂ႒ကီးရဲႛ ဘေလာ့ဂ္ “http://bigbbrown.blogspot.com” မႀာ...

Read more »

>ေဒၝင္းနီ – ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္

>ေဒၝင္းနီ – ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္

> ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္ ေဒၝင္းနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ အဖိႎႀိပ္ခံ အလၿာမဵားစၾာအတၾက္ဘ၀တစ္ခုလုံး ရင္းႎႀီးေပးဆပ္ရသမ႖နဲ ့ ေရာင့္ရဲေကဵနပ္ရဲရင့္စၾာ သမာသမတ္နဲ ့ ရန္ငၝစည္းဴပတ္သူ ၊ ရသင့္တဲ့ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ေလာကဓံမဵား ခၝးစည္းကဵားကန္ရုိးသားစၾာ မာန္ဗီဇနဲ ့တၾင္ကဵန္လက္နက္မခဵ အလံမလဲ အာခံေတာ္လႀန္သူ ၊ ယုံဳကည္ခဵက္တူ အႎိၨမခရီးေဖာ္ေတၾအတၾက္ရင္ရင္းဖၾင့္ ေကဵာထမ္းခင္းေပးဆက္တၾဲလက္မဵား ခိုင္ဴမဲဖို ့ ေနၾးေထၾးစၾာေပၾ ့ဖက္ဂုဏ္သိကၡာ ရႀင္းသန္ ့ဴပည္ ့၀ ထက္ဴမက္သူ ၊ စံထားတမ္းတရသူ – – အဲ့ဒီ သူရုတ္တရက္ ပဵက္စီးခံ ေဳကၾလၾင့္ဇာတ္လမ္းမဴပီးဆုံးခင္ ခၾဲရေပမဲ့ရာဇ၀င္မႀာ ထင္ကဵန္စံရစ္အမဵႂိးသား အာဇာနည္အစစ္ခဵစ္သူမဵားရဲ ့ ေရဆန္ ဴဖစ္တယ္ ၊ခဵစ္သူမဵားရဲ ့ ေရဆန္ ဴဖစ္တယ္ ၊ခဵစ္သူမဵားရဲ ့...

Read more »

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈(၁) ႎိုင္ငံတိုင္း ႎိုင္ငံတိုင္းရဲႛ အမဵိႂးသားစာေပ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁ သမိုင္းလမ္းေဳကာင္းတေလ႖ာက္မႀာ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ စံထားစရာ ဂုဏ္ယူစရာ ႒ကီးဴမတ္တဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီးရႀိဳကေလ့ ရႀိပၝတယ္၊၊ အိႎၬိယမႀာ “တဂိုး“၊ တရုုတ္မႀာ “လူရၿင့္“တိုႛလို စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾမဵိႂးကို ဆိုလိုတာပၝ၊၊ ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ မတူဴခားနားတဲ့ ေခတ္ကာလအေလဵာက္ ေအာင္ဴမင္ထင္ရႀား ေရပန္းစားတဲ့ စာေပ အႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီး အသက အသက တေယာက္မက ႎႀစ္ေယာက္မက အေဴမာက္အမဵား ေပၞထၾန္း ဴဖစ္တည္လာႎိုင္ေလ့ ရႀိေပမယ့္ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ တကယ့္ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးမဵိႂး အဆင့္ကေတာ့...

Read more »

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

> တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း ေအပီသတင္းဌာနေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေနဴပည္ေတာ္ဴမိႂႛေတာ္သစ္သုိႛ ပထမဦးစၾာ ေရႀၾႛေဴပာင္းခံရသူမဵားမႀာ ၀န္ထမ္းမဵားဴဖစ္ဳကသည္။ ယခု အလႀည့္ကဵသူမဵားမႀာ တိရိစၥာန္မဵားဴဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ၀န္ခဵီစက္ႎႀင့္ထရပ္ကားမဵားအသုံးဴပႂဴပီး ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္မႀ ဆင္၊ ေမဵာက္၊ ငႀက္မဵႂိးစုံ၊ ဳက့ံ၊ ၀ံ၊ သမင္ စသည့္တိရိစၥာန္မဵားကုိ ေခၞထုတ္သၾားသည္။ ဴပီးခ့ဲသည့္ အဂႆၝေနႛက ပထမအသုတ္ တိရိစၥာန္မဵား ေနဴပည္ေတာ္သုိႛ စတင္ထၾက္ခၾာသည္။ ၂၀၀၅ ႎုိ၀င္ဘာတၾင္ စစ္အစုိးရက ၀န္ဳကီးဌာနရုံးမဵားကုိ ရန္ကုန္မႀ ေဴပာင္းခ့ဲသည္။ ေတာေတာင္မဵားဳကားရိႀ ပူဴပင္းေဴခာက္ေသၾႛဖုန္ထူေသာ ေနဴပည္ေတာ္သုိႛ ေရႀၾႛခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဆင္မဵားကုိ စတင္ေရႀၾႛေဴပာင္းစဥ္ ကဵန္ရိႀေနေသာ ဆင္မဵားက ေအာ္ဟစ္ဳကေဳကာင္း၊ ေကဵၾးသည့္ အစာကုိလည္း မစားဳကေဳကာင္း ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဴဖစ္သူ ဦးသီဟေဇာ္ကရႀင္းဴပသည္။ “ဆင္ေလးေတၾကုိ ေခၞထုတ္သၾားခဵိန္မႀာ ဆင္ဳကီးေတၾက ငုိဳကတယ္။...

Read more »

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

> စံေပတူး ပုံေျပာမယ္ – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ေရႊဘိုသားေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေရႊဘိုသားက တကိုယ္တည္းလူပ်ိဳႀကီး။ အပူမရွာခ်င္တာလိုလို၊ သူမ်ားကို အပူမေပးခ်င္တာလိုလိုနဲ႕ အမွန္က ျပန္ႀကိဳက္မယ့္သူမရွိတာနဲ႕ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္သလိုေနေနရတယ္။ မိုးထက္ေနတို႕လိုလည္း ရတဲ့သူ ဖမ္းဆြဲထားတာမ်ိဳး မလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔လည္း တခါတခါသူမ်ားေတြကို ေျပာေနတတ္တယ္။ မာဆိုး ေျပာတာကေတာ့ မိုးထက္ေနကလည္း လူအထင္ႀကီးေအာင္သာ ေကာင္မေလးရွိတယ္ေျပာတာ၊ တကယ္မဟုတ္ဘူးလို႕ေျပာတာပဲ။ ထားပါေတာ့ေလ။ ေျပာခ်င္တာကအဲဒါမဟုတ္ဘူး။ ေရႊဘိုသား ၾကားခဲ့ရဖူးတဲ့ ပံုျပင္ေလးေတြအေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာ။ ေရႊဘိုသားက လူပ်ိဳႀကီးဆိုေတာ့ အပ်ိဳႀကီးလူပ်ိဳႀကီးေတြရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ကေလးေတြကိုပဲ မုန္႔ဖိုးကေလးေပးလိုက္။ မုန္႔ေလး၀ယ္ေကြ်းလိုက္နဲ႕ ကေလးခ်စ္တတ္တဲ့သူလိုလို ဘာလို ပံုဖမ္းၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ အေဒၚေတြ၊ အစ္မေတြကို သမာဓိပိုးေလး ပိုးေနရတဲ့ဘ၀။ ေရႊဘိုသားက ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း။ တစ္ခါတစ္ခါ စာတိုေပစေလးေတြလည္း ေရးတတ္တယ္။ ေရႊဘိုသားေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေလးကလည္း...

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ရင္ သင္တန္းသားဘ၀က က႗တ္လၾတ္ပၝဴပီ၊ ေနာက္ႎႀစ္ေတၾဆို အလုပ္သမား ဴဖစ္ပၝဴပီတဲ့၊ ၁ ႎႀစ္ ဴပည့္ဴပီးသၾားတဲ့ သူေတၾကို လစာ ေဒၞလာ ငၝးဆယ္ တစ္ရာ တိုးေပးဳကပၝတယ္၊ အဲဒီအခဵိန္က စဴပီး သင္တန္းသား အခၾင့္အေရး မရေတာ့ပၝဘူး၊ စက္ရုံက ေနစရာ မေပးဘူးဆုိရင္ ကိုယ့္ဘာသာ ငႀားေနရပၝတယ္၊ ဴပႍနာတစ္ခုဴဖစ္လိုႛ ပၾဲစား ကုမၯဏီကို တိုင္ဳကားခဲ့ရင္ “၁ ႎႀစ္ေကဵာ္တာေတာင္ ေနစရာ ထိုင္စရာေပးထားတာပဲ၊ ဒၝေလးေတာ့ ေလ႖ာ့လိုက္ပၝ၊ မေလ႖ာ့ခဵင္ရင္ မင္းတိုႛဘာသာ မင္းတိုႛ ေနထိုင္စားေသာက္“ တဲ့။ စက္ရုံ ပိုင္ရႀင္က မေဴပာ၊ ပၾဲစားကုမၯဏီက ေဴပာပၝတယ္။...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

> ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္ဉာဏ္ဴမင့္စိုးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ လူႚေလာကထဲ သူေနခဲ့ရတာက ၃၂ ႎႀစ္ ၅ လ ၆ ရက္ ထဲရယ္ပၝ။ ၁၃-၂-၁၉၁၅ မႀ ၁၉-၇-၁၉၄၇နတ္ေမာက္ ဦးေသာဘိသေကဵာင္း၊ ေရနံေခဵာင္းအမဵိႂးသားေကဵာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေတၾမႀ ပညာဆည္းပူးခဲ့။ ၁၉၃၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢ အမႁေဆာင္နဲႚ ႎို္ငံေရးဘ၀ စတင္။ ႎိုင္ငံေရးလုပ္သက္ ၁၃ ႎႀစ္။အဓိက ဴဖတ္သန္းမႁေတၾက – သမဂၢ၊ ဒိုႚဗမာ၊ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္၊ ဖဆပလအဓိက ေအာင္ဴမင္မႁကေတာ့ – ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး သိုႛမဟုတ္ စတုတၨဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္ အရပ္ပုပု၊ မဵက္ေမႀာင္ကုတ္ကုတ္၊ ပိုသီပတ္သီ အညာသား။ဘီေအ ေကဵာင္းသား၊ စကားမေဴပာ၊ ေဴပာရင္မရပ္၊ ညႀင္းသိုးသိုး၊ အရိုးခံ။ ေခၝင္းအမာဆံုး၊ ဇၾဲအရႀိဆံုး၊ စိတ္ဓာတ္ အဴပင္းထန္ဆံုး လူသား။ သူမသိ...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

> ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာေမာင္စၾမ္းရည္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ပဒုိမန္းရႀာသူ ေသရႀာဴပီ။ သူေသသည္မႀာ“လူေသ” ေသဴခင္းဴဖစ္ပၝ၏။ လူေသဴခင္းသည္“မူ” ေသဴခင္းလည္းမဟုတ္ပၝ။လူသာေသလည္းနာမည္ေသမည္မဟုတ္ပၝ။ လူကုိေခၾးသတ္ဇာတ္ေဳကာင္းထပ္လည္း သတ္သူသာေသ၊ ေသသူရႀင္မည္အာဇာနည္မဵႂိး၊ ေသရုိးမရိႀေခတ္၏ေဆာင္ပုဒ္၊ အသစ္ထုတ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းမႀမန္းရႀာလာဖန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းထိေသၾးလမ္း႒ကီးသည္၊ ခရီးရႀည္ခ့ဲမညီသမ႖ မဆုံးႎုိင္။ ပဒုိမန္းရႀာ၊ ေသၾးသစၤာဴဖင့္ငၝတုိႛလူထု၊ သစၤာဴပႂစုိႛဴပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီေအာင္ရမည္။ ေသၾးစည္းညီညီ၊ ေဆာင္ဳကမည္။ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄ No tags for this post.

Read more »

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

> သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္အဖၾဲႚမႀသည္ ဴပည္သူႚဆႎၬထင္ဟပ္သည့္ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဆီသိုႚေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚသည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကို ေဖဵာ္ေဴဖဴပီးသည့္ေနာက္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာမိသားစုမဵားဆီသိုႚ ခဵီတက္ေတာ့မည္ ဴဖစ္သည္။ ဂဵပန္သံရုံးသိုႚ ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာ ေလဵာက္ထားရာတၾင္ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ အဆင္ေဴပာေခဵာေမၾႚသည္ကို ေတၾႚရသဴဖင့္ ၀မ္းသာေဳကာင္း အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ လူရၿင္ေတာ္ ေဂၞဇီလာက ဆိုပၝသည္။ လၾန္ခဲ့သည္လကမႀ ဴပည္ပသိုႚ အဴငိမ့္အဖၾဲႚ၏ ေဖဵာ္ေဴဖေရးခရီးစဥ္ကို စခဲ့ရာ ထိုင္း၊ မေလးရႀား ႎႀင့္ စကာႆပူတိုႚေရာက္ေနသည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသူ၊ ႎိုင္ငံသားမဵားက ၀မ္းသာအားရ ဳကိႂဆိုဳကသည္။ သူတိုႚကလည္း ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁ အကအလႀ ႎႀင့္ ရင္သပ္ရႁေမာဖၾယ္ရာ ဴပက္လုံးပေဒသာတိုႚဴဖင့္ ေပဵာ္ေတာ္ဆက္ခဲ့ဳကသည္။ ယခုလည္း ေတာင္ကိုရီးယား အဴငိမ့္ပၾဲအဴပီးမႀာ ေခတၨအနားယူမည္မႀ မဳကံရေသးခင္၊ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္