>မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း

>မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္း

> မုန္တုိင္းအလၾန္ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္းသတင္းဓာတ္ပုံေမ ၄၊ ၂၀၀၈ – – No tags for this post.

Read more »

>သတင္းတုိထၾာ

> မုန္တုိင္းသတင္းတုိထၾာႎုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမဵားေမ ၄၊ ၂၀၀၈ ဧရာ၀တီတုိင္း ေသဆုံးမႁမဵားဴပား မုန္တုိင္းေဳကာင့္ လူေပၝင္း ၂၄၀ ေကဵာ္ ေသဆုံးေဳကာင္း အစုိးရက ဆုိသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းအတၾင္းရိႀ ကဵႂိက္လတ္၊ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္မဵားတၾင္ အမဵားဆုံးဴဖစ္ပၾားခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္တၾင္လည္း ေသဆုံးမႁ အနည္းငယ္ရိႀသည္။ အယ္လ္ဂဵာဇီးယားသတင္းဌာန အေသအေပဵာက္ရန္ကုန္တၾင္ လူ ၄ ဦး ေသဆုံးေဳကာင္း အစုိးရသတင္းဌာနမဵားက ယေနႚ အတည္ဴပႂေဴပာဳကားသည္။ သုိႚေသာ္လည္း မုန္တုိင္းဒဏ္ အဴပင္းထန္ဆုံး ခံခ့ဲရေသာ ဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသအေဴခအေနမဵားကုိ ေဖာ္ဴပဴခင္းမရိႀေပ။ရုိက္တာသတင္းဌာန ေသာက္သုံးေရဴပတ္ရန္ကုန္တၾင္ ေရပုိက္မဵားလည္း ပဵက္စီးသၾားသည္။ လူအမဵားအဴပားသည္ ေသာက္သုံးေရ ၀ယ္ယူရန္ ႒ကိႂးစားေနဳကသည္။ ေသာက္ေရသန္ႚေရာင္းသည့္ဆုိင္ အနည္းစုသာ ဖၾင့္လစ္ထားေဳကာင္းေတၾႚရသည္။ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခ့ဲရေသာ ေဒသမဵား စေနေနႚနံနက္က တုိက္ခုိက္ခ့ဲေသာ မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ ကရင္၊...

Read more »

>သေဘႆာႎႀင့္ဆိပ္ခံေဘာတံတားမဵားနစ္ဴမႀႂပ္

> ရန္ကုန္ရိႀသေဘႆာႎႀင့္ဆိပ္ခံေဘာတံတားမဵားနစ္ဴမႀႂပ္ပဵက္စီးေဳကာင္း ဴမန္မာ့ရုပ္သံကေဳကညာဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနေမ ၄၊ ၂၀၀၈(မနက္ပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္) ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းရုိးတန္း၊ ဧရာ၀တီဴမစ္၀ကၾဵန္းေပၞေဒသ နဲႚ ရန္ကုန္တုိင္းဘက္မႀာ တုိက္ခတ္ခ့ဲတ့ဲ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေဳကာင့္ လူေသဆုံးမႁအဴပင္ အပဵက္အစီး အမဵားအဴပား ရိႀႀခ့ဲတယ္လုိႚ သတင္းရရိႀပၝတယ္။ သစ္ပစ္ေတၾနဲႚ ဓာတ္႒ကိႂးေတၾ ပဵက္ကဵ႓ပီး အေဆာက္အဦးေတၾရဲႚ အမုိးေတၾ လၿင့္ထၾက္ကုန္တယ္လုိႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ မေနႚညက ေဳကညာသၾားတ့ဲ ဴမန္မာ့ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္းထဲမႀာေတာ့ “ဒလ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဴမစ္ကမ္းတေလႀဵာက္ ဆုိက္ကပ္ထားတ့ဲ – စက္တပ္ သမၱာန္မဵား၊ – ခရီးသည္တင္ ကဵန္စစ္သားသေဘႆာနဲႚ – သုေသတီ-၁ သေဘႆာတုိႚ နစ္ဴမႀႂပ္ဴပီး အိမ္အခဵႂိႚနဲႚ အေဆာက္အဦးအခဵႂိႚ ေရနစ္ဴမႀႂပ္ဴခင္းမဵား ရိႀခ့ဲေဳကာင္း သိရိႀရပၝတယ္။ လူေသဆုံးမႁမဵားရိႀေဳကာင္း နဲႚ အတည္ဴပႂ စစ္ေဆးဆဲဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း သိရိႀရပၝတယ္။” အဲဒီသတင္းထဲမႀာ...

Read more »

>မုန္တိုင္းေအာက္က ဴမန္မာဴပည္၊ သင့္ကို အလုိရႀိသည္

> မုန္တိုင္းေအာက္က ျမန္မာျပည္၊ သင့္ကို အလုိရွိသည္စိုင္းမြန္ေမ ၄၊ ၂၀၀၈ မုန္တိုင္း၀င္တာဗ်ာ၊ သစ္ပင္လဲတာတို႔၊ ေခါင္မိုးေတြလွန္မွာတို႔၊ ေရၾကီးတာေတြ၊ လမ္းေတြပ်က္စီးမွာေတြ၊ ေရာဂါေတြ ၀င္လာမွာေတြက ျဖစ္ကိုျဖစ္မွာ၊ ဒါေတြကို ဘယ္လိုပ်က္စီးမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္္ကာကြယ္လို႔ရတယ္ ဆိုတာလည္း တိုးတက္လာေသာေခတ္နဲ႔အညီ ရိွေနၾကပါတယ္။ မုန္တိုင္းမ၀င္ခင္ ၄၈နာရီေလာက္ကို ( ၃၆နာရီေတာ့ ) ေကာင္းေကာင္းအခ်ိန္ရလိုက္ပါတယ္။ ဘာမွ ၾကိဳမျပင္ခဲ့ၾကပါ။ အခုေတာ့ မုန္တိုင္း ၀င္ျပီးသြားပါျပီ။ အခု က်ေနာ္တို႔တေတြ ၀ိုင္းျပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရပါေတာ့မယ္။ သတင္းေတြ ပို႔ၾကရပါမယ္။ အကူအညီေတြ ေပးၾကရပါေတာ့မယ္။ နားစြင့္ၾက။ လက္ဆင့္ကမ္းၾကေစလိုပါတယ္။ ျပည္ပက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ကုလအဖြဲဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ အစီအစဥ္ေတြကို ေလ့လာျပီး ၀ိုင္း၀န္းေပးၾကပါ။ ျပည္တြင္းက...

Read more »

>အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ

>အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ

> ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေဳကာင့္ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾားေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၄၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-Xinhua) (ဓာတ္ပုံ-DVB) (ဓာတ္ပုံ-DVB) No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

> မုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ရန္ကုန္ႎႀင့္ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီးဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနေမ ၃၊ ၂၀၀၈(ညပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္) မေနႚညတုန္းက ရန္ကုန္နဲႚ ဧရာ၀တီေဒသကုိ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အ႒ကီးအကဵယ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သၾားတ့ဲအတၾက္၊ ေနာက္ဆုံးရရိႀတ့ဲ သတင္းေတၾအရ၊ ႓မိႂႚထဲမႀာ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾား႓ပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတၾ ႓ပိႂလဲကုန္တ့ဲအတၾက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾ၊ ဓာတ္အားေပးလုိင္းေတၾ ပဵက္ေနပၝတယ္။ အိမ္ေခၝင္မုိးေတၾ ဴပႂတ္ထၾက္ကုန္႓ပီးေတာ့ အင္တာနက္အဆက္အသၾယ္လည္း အခက္အခဲေတၾနဲႚ ေတၾႚေနရပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀအပ တဴခားေနရာေဒသက အပဵက္အစီးသတင္းေတၾကုိေတာ့ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္မႀာ လူ ၃ ေယာက္ ေသဆုံးတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ေနေပမယ့္ အတည္ဴပႂခဵက္ေတၾကေတာ့ သီးဴခား မရရိႀေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကုိ ေလာေလာဆယ္ ပိတ္ထားရ႓ပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ အေရးေပၞအေဴခအေန ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လုိႚ အခုေနာက္ဆုံးသတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။...

Read more »

>ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္

>ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္

> ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္ ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံက ဴဖန္ႚေ၀ေသာ အထက္ပၝဓာတ္ပုံမႀာ ယမန္ေနႚ(ေမလ ၂ ရက္၊ ေသာဳကာေနႚ)က ရန္ကုန္႓မိႂႚသုိႚ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္႓ပီးေနာက္ ေတၾႚရေသာ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခုဴဖစ္သည္။ သစ္ပင္ကဵႂိး႓ပီး ဓာတ္႒ကိႂးႎႀင့္ကားေပၞသုိႚ ကဵေနသည္။ အရာရႀိတစ္ဦးက မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္တၾင္ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးေနသည္၊ ေနရာအေတာ္မဵားမဵားတၾင္ အိမ္အမုိးမဵား လႀန္ထၾက္သၾား႓ပီး လႀဵပ္စစ္မီး ဴပတ္ေတာက္လဵက္ရိႀသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန/ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံ) No tags for this post.

Read more »

>ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ

>ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ

> ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၃၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ကုန္သည္႒ကီးမဵားဟုိတယ္တၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ မဂႆလာ သတုိႚသမီး သတုိႚသား ၀တ္စုံ ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾမႀ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခု။ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန) No tags for this post.

Read more »

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ႓သ၀ၝဒ ေကာက္ႎုတခဵက္

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ႓သ၀ၝဒ ေကာက္ႎုတခဵက္

> သာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပဆရာေရာ တကာေရာ မေလွ်ာ့ေသာစိတ္ေတြဘယ္ရန္သူမ်ဳိး ထိုးေဖာက္ပါေစဒို႕မမႈ ေပါင္းစုကာကြယ္မေလသာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပ။ (ဦေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ-မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္) No tags for this post.

Read more »

>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika

>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika

> ေကဵးဇူးဂုဏ္ရႀိန္ ထူး ထိန္ ထၾဋ္မုိႛဦးႎႀိမ္ညၾတ္လုိႚ ရႀိခုိးမယ္အရႀင္ဉာဏိကေမ ၂၊ ၂၀၀၈ စာေရးသူက မစုိးရိမ္စာသင္သားေဟာင္း။ မစုိးရိမ္မႀာေနခဲ့႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားဆီက ပညာေတၾ ေလ့လာဆည္း ပူးခဲ့တာ။ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ငၝးခဵဥ္မုိႛ ကို္ယ္ခဵဥ္တယ္ဴဖစ္မႀာစုိးလုိႛ မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားအေဳကာင္း မေဴပာလုိခဲ့ဘူး။ သုိႛေပမယ့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးေကဵးဇူးမကင္းလုိႛ မစုိးရိမ္ အေပၞသံေယာဇဥ္ရႀိတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾက မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအေဳကာင္း ေဴပာဴပဖုိႛတုိက္တၾန္းဳကတယ္။ မစုိးရိမ္ ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးကေတာ့ ပရိယတၨိနယ္ပယ္မႀာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ခဵဲႛေအာက္ကလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အာဏာရႀင္မဵားေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵိႂးသား ေရးလႀႂပ္ရႀားမႁမႀန္သမ႖မႀာ၊ ထိပ္ဆုံး ကရႀိတဲ့ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္တယ္လုိႛဆုိလုိက္လဵင္ အတန္ ႓ခႂံငုံမိမႀာပၝ။ ဒီေနရာမႀာ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္ထက္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသအေဳကာင္းကုိပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး စံလၾန္ေတာ္မူတဲ့သတင္းကုိ ဳကားမိတဲ့ ဒကာတစ္ဦးက မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ သူမတူ...

Read more »

>အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား

>အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား

> ဆမတ္ကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္- “တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီေနာ္၊ ခၾန္ဆမတ္။ အာဏာရႀင္စနစ္ မဟုတ္ဘူးကၾ။ တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီ။” ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္။ “ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ႎုိင္ငံေရးမႀာ၀င္မပၝႎုိင္ေအာင္ တားထားတာ မႀားတယ္လုိႚ ကဵႂပ္ဴဖင့္ မဴမင္ေပၝင္။ သူက ႎုိင္ငံဴခားသားကုိ လက္ထပ္ခ့ဲတာကုိးဗဵ။ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာဆိုရင္ ဒီလုိ ရာဇ၀တ္မႁ ကဵႃးလၾန္ထားပုံမဵႂိးနဲႚေတာ့ သူ အိမ္တစ္လုံးေတာင္မႀ ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ ရမႀာ မဟုတ္ဘူး။ ႎုိင္ငံဴခားသားကုိေဳကာက္တာ ဘာမႀားသလဲဗဵာ။ ႓ပီးေတာ့ အာဏာရႀင္စနစ္ကေရာ ဘာမႀားေနလုိႚလဲဗဵာ။” (Stephff ၏ အထက္ပၝ ကာတၾန္းမႀာ www.irrawaddy.org www.nationmultimedia.com တုိႚတၾင္ ေဖာ္ဴပ႓ပီးဴဖစ္သည္။) No tags for this post.

Read more »

>Burmese Lawyers of Burma

>Burmese Lawyers of Burma

> ျမန္မာျပည္က ျပည္သူ႔ေရွ႔႔ေနမ်ားဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၂၊ ၂၀၀၈ မစုစုေႏြးေရွ႔ေန ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးေရွ႔ေန ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ အဲန္အယ္ဒီေရွ႔ေနတဦးျဖစ္ေသာ ဦးၾကည္၀င္းတို႔ကို မတ္ ၂၇ ၂၀၀၈၊ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ အတူတကြ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ No tags for this post.

Read more »

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

> မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာမညဆရာေတာ္ သာမညဆရာေတာ္ရဲႚ ရုပ္ကလာပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္လူတစ္စုက လုယက္ယူငင္သၾားတာ ဒီကေနႚ တစ္လဴပည့္ပၝ႓ပီ။ ဘယ္သူေတၾရဲႚ လက္ခဵက္ဴဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္က အခုခဵိန္ထိ ထုတ္ေဖာ္မေဴပာေသးပၝဘူး။ ဆရာေတာ္ရဲႚဂူဗိမာန္ေတာ္ဓာတ္ပုံ ကုိ myanmarisp.comမႀာေတၾႚလုိႚ ေဖာ္ဴပေပးလုိက္ပၝတယ္။ ဦးပိန္တံတားခၾင့္ရက္ရႀည္ယူ နာမည္ေကဵာ္ ဦးပိန္တံတား ကဵႂိးတယ္ ဆုိတ့ဲသတင္း ဖတ္လုိသူမဵားကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္းဂဵာနယ္က စိတ္အဆာေဴဖေပးပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္၀ိကလီအလဲဗင္းမႀာ တံတားရဲႚေနာက္ဆုံးအေဴခအေနကုိ ပုံနဲႚတကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေတာင္တမန္အင္း ဟုိဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္း ကူးလုိသူမဵား ေလႀနဲႚကူးေနရေဳကာင္း ပုံမႀာ ေတၾႚႎုိင္ပၝတယ္။ တံတားရဲႚ ေနရာတခဵႂိႚ အုတ္တုိင္ေတၾနဲႚ အစားထုိးထားတယ္ဆုိတာလည္း ေတၾႚႎုိင္ပၝရဲႚ။ ငၝးမင္းေဆၾ တန္ဖုိးရိႀပၝေစ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲေနႚ ေမလ...

Read more »

>သာသနေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵား ေရာက္ရႀိ

>သာသနေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵား ေရာက္ရႀိ

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာသနေမာဠိ ဥကၠ႒ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရတို႔ နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဌာေန ဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသႏွင့္တကြ အျခားေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္ေသာ သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကလ်က္ အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကျပီဟု ဆိုပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္ကို မိုးမခက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ – ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရိုးျပာတို႔ကို မွ်ေ၀ေပးေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားက အာဏာပိုင္တို႔ အတားအဆီးမ်ားကို ဥပကၡာျပဳလ်က္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏...

Read more »

>ဒီမုိကေရစီ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရမည္ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာသလုပ္

> ဴမန္မာဴပည္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေဳကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရမည္ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာသလုပ္ေအပီသတင္းဌာနေမ ၁၊ ၂၀၀၈ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ေရၾးေကာက္ပဲၾ၀င္ခၾင့္မရရန္ ေရးဆၾဲထားသည့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သည္ တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိႚ ဦးတည္ေနေဳကာင္း ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္က ဟာသလုပ္ ေဴပာဆုိလုိက္သည္။ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး တည္႓မဲေစရန္ ေရးဆဲၾထားသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမဵားက သတ္မႀတ္ထားသည့္ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္သူလူထုက ဆႎၬမဲေပးဳကမည္ဴဖစ္သည္။ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းအရ ႎုိင္ငံဴခားသားႎႀင့္ လက္ထပ္ခ့ဲဖူးသည့္အတၾက္ ေဒၞစုအား ေရၾးေကာက္ပဲၾမဵားတၾင္၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂမည္မဟုတ္ေပ။ ေဒၞစုသည္ ႓ပီးခ့ဲသည့္ ၁၈ ႎႀစ္အတၾင္း ၁၂ ႎႀစ္ဳကာ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူဴဖစ္သည္။ “ေဒၞစုကုိ သူတုိႚလၾတ္ေပးမႀာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိႚက ေဒၞစုကုိ ဖယ္ထုတ္ထားမႀာပဲ” ဟု ထုိင္းႎုိင္ငံ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္က ဆုိသည္။ ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္...

Read more »

>စၾန္ရဲ – ဆန္မႀာလား၊ စုႎ္မႀာလား

>စၾန္ရဲ – ဆန္မႀာလား၊ စုႎ္မႀာလား

> ဆန္မွာလား စုန္မွာလားစြန္ရဲေမ ၁၊ ၂၀၀၈ ေရကိုဆန္ဖို႕ မင္း ေမာေနရင္ေရစုန္မွာပဲ မင္း လိုက္ေတာ့မလား။ အမိုက္ဆံုး ေခတ္ အေမွာင္ဆံုး ေခတ္ထဲပညာသင္ရင္း လမ္း ေပ်ာက္ခဲ့ေတာ့ရိုးသားရင္း နစ္သထက္ နစ္ေတာ့ႀကိဳးစားရင္း ရံႈးသထက္ ရံႈးေတာ့ဆန္ရင္း တက္က်ိဳးခဲ့ေတာ့ …မင္းေကာင္းစားဖို႕ ဒီလူလို ညာေတာ့မလားမင္းႀကီးပြားဖို႕ သူ႕စကား နားေထာင္မလားမင္း၀မ္း၀ဖို႕ ဒီအသင္းထဲ ၀င္မလားမင္းတက္ဖို႕ လူေတြကို ငရဲေပးမလားမင္းအနာဂတ္ကို ငေတမာနဲ႕ လဲမလား။ ေခတ္ကို ဆန္ရင္း မင္း နစ္ေနရင္ ေခတ္ကို စုန္ရင္း မင္း လိုက္ေတာ့မလား။ ။ (၂၃ April 2008) Illustration Art Work by – Misha Gordin (internet) – http://www.bsimple.com/home.htm...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ကဵေနာ္တိုႚ အေမ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ကဵေနာ္တိုႚ အေမ

> က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အေမ ဘ၀တပါး ေျပာင္းသြား ကြယ္လြန္ခဲ့ေပမယ့္ေမာင္စြမ္းရည္ေမ ၁၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္တို႔ဆိုတာ ျပည္ပ(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) ကို ေရာက္လာၾကတဲ့ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ထြက္၊ လူထုတိုက္ထြက္ စာေပသမားေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။ အသက္အႀကီးဆံုးကစၿပီးေျပာရရင္ – ေမာင္သာရ၊ တင္မိုး၊ ၀င္းေဖ၊ ေမာင္စြမ္းရည္တို႔ ၄ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္သာရ ကို ရန္ကုန္ ႐ႈမ၀မဂၢဇင္းႀကီးက စင္တင္ေပးလိုက္လို႔ ေမာင္သာရရယ္လို႔ ကေလာင္ တလက္ ျဖစ္လာရေပမဲ့ သူလဲ မႏၲေလးမွာ ေနစဥ္က လူထုဂ်ာနယ္မ်ာ ကဗ်ာေရး ၿပီး ကေလာင္ေသြးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူ ျပည္ပကို ထြက္ မလာခင္က ဒုလႅဘ ရဟန္း၀တ္ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့လဲ သူ႔ ကို အေမလူထုေဒၚအမာကပဲ သကၤန္းစည္းေပးခဲ့တာပါ။ ရဟန္းအမ ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။...

Read more »

>Mr Creator – Vote NO cartoon

>Mr Creator – Vote NO cartoon

> Mr Creator – Vote NO cartoonMay 1, 2008 No tags for this post.

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟုိဌာနခဵႂပ္က ၁၂/ ၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟုိဌာနခဵႂပ္က ၁၂/ ၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္

> အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟုိဌာနခဵႂပ္က ၁၂/ ၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္ေမေဒးေနႚကို အမႀတ္တရဴပႂ၊ အလုပ္သမားအခၾင့္အေရး အာမခံခဵက္မရႀိသည့္ စစ္အစုိးရအေဴခခံဥပေဒကို ကန္ႚကၾက္မဲေပးရန္ တိုက္တၾန္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေမ ၁၊ ၂၀၀၈ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္အားေပးေနရသူမဵား၊ ကေလးစစ္သားမဵားကို ဆက္လက္စၾဲကိုင္ေနေသာ စစ္အစိုးရကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ နဂိုမူလရည္ရၾယ္ခဵက္ဴဖစ္သည့္ ႎိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံရုံးတင္ႎိုင္ေရး၊ ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီ ဦးေဆာင္ဴပီး အေရးယူႎိုင္ေရးတိုႚကို ထိုေဳကဴငာခဵက္ထဲတၾင္ ဂရုတစိုက္ ဴပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုထားသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အဴပည့္အစုံကို ဖတ္ဳကည့္ႎိုင္သည္။ No tags for this post.

Read more »

>Sitagu Sayadaw Dhamma Talk in Sydney, Australia, 26th April 2008

>Sitagu Sayadaw Dhamma Talk in Sydney, Australia, 26th April 2008

> သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရဳသစေဳတးလဵ၊ ဆစ္ဒနီတၾင္ ေဟာဳကားေသာသီတဂူ လုပ္ငန္းဌာနမဵားနဲႚ သုခခဵမ္းသာဴခင္း တရားေတာ္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ခင္သက္ပန္ေမ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>Interview with MoeMaKa – Lann Pya Kye Burmese Library in Singapore tunrs 1 year

>Interview with MoeMaKa – Lann Pya Kye Burmese Library in Singapore tunrs 1 year

> မိုးမခနဲႚ စကားလက္ဆုံ – စင္ကာပူက တႎႀစ္ဴပည့္ လမ္းဴပဳကယ္ စာဳကည့္တိုက္ မိုး မ ခေမ ၁၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာအမဵႂိးသားေတၾ ေစတနာ၀န္ထမ္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာဳကည့္တိုက္ကေလးတခုကို ဴပႂစုပဵႂိးေထာင္ခဲ့ဳကတာ ၁ ႎႀစ္ ရႀိသၾားဴပီလိုႚ သိရပၝတယ္။ အသင္း၀င္ေတၾ လုပ္အားေပးေတၾနဲႚ ရပ္တည္ဴပီး ဴမန္မာစာ ဴမန္မာမႁ၊ ဴမန္မာ့အေရး ႎိုင္ငံတကာအေရးေတၾကို အတူတကၾ လက္တၾဲလိုႚ ေ၀မ႖ခံစားရပ္တည္ဳကတဲ့ ပညာဒၝန၊ စာေပဒၝန၊ ဗဟုသုတဒၝန၊ ေစတနာရႀင္တိုႚေတၾရဲႚ စုေပၝင္းညီညာ ေအာင္ေဳကာင္းဴဖာဳကတဲ့ စာဳကည့္တိုက္လုပ္ငန္းတခု အတၾက္ မိုးမခက ဝုဏ္ယူ၀မ္းေဴမာက္လႀစၾာနဲႚ စကားလက္ဆုံေဴပာခဲ့ဳကတာကို မုဒိတာပၾား တင္ဆက္ေပးလိုက္ပၝရေစ။ လမ္းဴပဳကယ္ စာဳကည့္တိုက္ ၁ ႎႀစ္ဴပည့္တဲ့ အခဵိန္နဲႚ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ စာဳကည့္တိုက္ထူေထာင္ဳကသူ၊ ေစတနာ၀န္ထမ္း...

Read more »

>Funeral Service for Masoeyein Sayadaw U Kovida announced

>Funeral Service for Masoeyein Sayadaw U Kovida announced

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနား အစီအစဥ္ထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ စ်ာပန ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာကို အခုလိုေတြ႔ရပါတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli

>Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli

> ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ သာသနေမာဠိ ပဓာနေစရ၊ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ ဂုဏ္ရည္တို႔ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သည့္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ရပ္နီး ရပ္ေ၀းက တကာ၊ တကာမမ်ားကို သာသနေမာဠိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးက ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သည့္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေစတီေက်ာင္းကန္တို႔တြင္ျဖစ္ေစ ယခုလာမည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အႏၱိမစ်ာပန အစီအစဥ္ကို ျပည္တြင္းရွိ တပည့္သံဃာမ်ား၊ တကာ တကာမမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကေၾကာင္း၊...

Read more »

>တိုင္းရင္းသားပၝတီမဵားက အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ဆန့္ကဵင္ေဳကာင္း

> အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူက ဆန္႔က်င္ၾကရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အေလးအနက္တိုက္တြန္း၊ စစ္အစိုးရမဲစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး ျပင္ဆင္ေစလိုမုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၉ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ၀င္မ်ဴိးဆက္သစ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကေရး၊ ၾကက္ေျခခတ္ၾကေရး အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၊ စစ္တပ္ကလည္း ကန္႔ကြက္မဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျပီး မင္းမဲ့စရုိက္ တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္၊ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ေထာက္ခံမဲထည့္ေရး စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အစိုးရ သတင္း စာနယ္ဇင္းႏွင့္ အလုိေတာ္ရိမ်ားက အၾကီးအက်ယ္ ျခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက တခဲနက္စုစည္းၾကလ်က္ ျပည္သူမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ တရပ္ကို ဧျပီလ ၃၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စစ္အစိုးရ အတည္ျပဳမည့္ တရားမ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူက...

Read more »

>Aung Din – May 10 Road Maps

>Aung Din – May 10 Road Maps

> ႓ပိႂင္တူဟိန္းမႀ ႓ခိမ္းမယ့္မိုးေအာင္ဒင္ဧဴပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၁ – ကဵေနာ္တိုႛအားလံုး No ရဲေဘာ္မဵား မိတ္ေဆၾမဵားခင္ဗဵား ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ရဲႛ ဳသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမဵားက အစဴပႂခ့ဲတ့ဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပည္သူမဵားရဲႛ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီးက ဒီကေနႛအထိ အရႀိန္အဟုန္ဴမင့္မားစၾာနဲႛ ခဵီတက္ေနဆဲပၝပဲ။ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾရဲႛ အဳကမ္းဖက္တုံႛဴပန္မႁမဵားေအာက္မႀာ ဒူးမေထာက္ ဦးမႌၿတ္ပဲ လမ္းခၾဲခ့ဲရတ့ဲရဲေဘာ္မဵားကို ေဳကကၾဲစၾာ ႎႁတ္ဆက္၊ အိပ္မက္အသစ္ေတၾေမၾးဖၾား၊ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္မ့ဲ ခင္ဗဵားတိုႛရဲႛ လက္မဵားဟာ သန္မာေနဆဲ၊ ခင္ဗဵားတိုႛရဲႛ ရင္ခုန္သံေတၾဟာ ရဲရင့္ေႎၾးေထၾးေနဆဲ၊ ခင္ဗဵားတိုႛရဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္မဵားက လတ္ဆတ္ ေတာက္ပေနဆဲ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒုတိယလၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲရဲႛ ေအာင္ပန္းကို မဳကာခင္မႀာ ခင္ဗဵားတိုႛ ဆင္ဴမန္းႎိုင္ဳကေတာ့မယ္ ကဵေနာ္ယံုဳကည္မိပၝရဲႛ။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ကစခ့ဲတ့ဲ အဳကမ္းမဖက္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီေရး လူထုလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးဟာ အႎႀစ္...

Read more »

>Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida

>Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ သို႔ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႔ ၾသ၀ါဒကို အခုလို စာဖြဲဲ႔ျပီး အမွတ္တရ မွတ္သားထားမိပါတယ္။ “စစ္သားေတြက သတ္ရဲၾကတယ္၊ေသမွာကို ေၾကာက္တတ္လွတယ္။သံဃာေတြက ေသရဲၾကတယ္၊မသတ္ရဲ သတ္ပြဲေရွာင္ၾကတယ္။ ။” မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦေကာ၀ိဒကို ပူေဇာ္တဲ့ ပါဠိဂါထာ အသြား၊ ၈ လုံးဘြဲ႕ ကဗ်ာက ဒီလိုပါ။ စစ္အာဏာေခတ္ ေခတ္ဆိုးေခတ္ေမွာင္သံဃာကိုသတ္ မိုက္ၾကထိပ္ေခါင္အေမွာင္ေခတ္တြင္း အလင္းေရာက္ေအာင္ေမတၱာပြား တရားအလင္းေရာင္။ ဦးေကာ၀ိဒ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ကမာၻ႔ထိပ္က သပိတ္ကံေဆာင္မင္းဆိုးမင္းညစ္ ကင္းလြတ္ေလေအာင္အသက္ရင္း အလင္းဓာတ္ကုိေဆာင္။ (ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈၊ ညီမူရာ ခန္းမ၊ သာသနေမာဠိ ဌာနခ်ဳပ္။) No tags for this post.

Read more »

>Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli

>Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေၾကာင္း သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မႎၨေလး႓မိႂႛ၊ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္၊ မဟာနာယကအဖၾဲႛ၀င္၊ ပၝဠိအဘိဓာန္ကဵမ္းႎႀင့္ မစုိးရိမ္ ပၝရာဇိ ကဏ္ ေဴဖ၊ မစုိးရိမ္ သီလကၡန္အေဴဖ၊ မစုိးရိမ္ အႉသာလိနီအေဴဖကဵမ္းဴပႂ၊ သာသနေမာဠိ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ ပဓာနာေစရဆရာေတာ္၊ စာခဵအေကဵာ္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသည္ ဴမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀ ခု ၊ တန္ခူးလဴပည့္ေကဵာ္ (၉) ရက္၊ ခရစ္ႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခု၊ ဧ႓ပီလ ၂၉ ရက္၊ အဂႆၝေနႛ နယူးေယာက္စံေတာ္ခဵိန္ ေနႛလည္ (၁) နာရီ (၇) မိနစ္အခဵိန္တၾင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ၊ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္ ၊ နယူးေယာက္႓မိႂႛ၊...

Read more »

>ၽမစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူဴပီ

>ၽမစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူဴပီ

> သာသနေမာဠိ နာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သက္ေတာ္ ၈၁ ရွိျပီျဖစ္သည့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ သည္ ယေန႔ ေန႔ခင္း၊ နယူးေယာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၇ မိနစ္ခန္႔က ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ယေန႔ နံနက္က ႏွလုံးေရာဂါ ေ၀ဒနာျဖင့္ ေဆးရုံသို႔ အျမန္တင္ပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ ေဆးရုံတြင္ ကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ခႏၱာ၀န္ခ်ေတာ္မူသည္ဟု ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေ၀ယ်၀စၥအနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဦးတင္မ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔က နယူးေယာက္ သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခန္းမဖြင့္ အခမ္းအနားကိုလည္း ၾကြေရာက္ျပီး တရားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ သက္ေတာ္ၾကီးရင့္ျပီး က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႔ယြင္းေနသည့္ၾကားက သာသနာ့ အႏၱရာယ္ကို...

Read more »

>ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵား

>ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵား

> ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ထုိင္းႎုိင္ငံသုိႚသၾားထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵားမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂ဧ႓ပီ ၂၉၊ ၂၀၀၉ ဧည့္၀တ္ေကဵလၾန္းေသာ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္ ဆန္ဒရာ၀ပ္ ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္သည္ ထုိင္းႎုိင္ငံဘန္ေကာက္႓မိႂႚသုိႚ ယေနႚ ေနႚလည္ပုိင္းတၾင္ တရား၀င္အလည္အပတ္ ေရာက္ရိႀသၾားရာ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ကၾင္းတၾင္ သၾားေရာက္ ႒ကိႂဆုိဴခင္းမရိႀခ့ဲပၝ။ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္သည္ ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္အားတည္ခင္းမည့္ ယေနႚည ညစာစားပဲၾအတၾက္ ကုိယ္တုိင္ ခဵက္ဴပႂတ္စီစဥ္မည္ဟု ဆုိသည္။ “ယမန္ေနႚနံနက္ကတည္းက ခဵက္ဴပႂတ္ရန္ပစၤည္းမဵားကုိ သၾားေရာက္၀ယ္ယူထား႓ပီးဴဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မဵားကုိ ေဴပာဳကားေဳကာင္း” ဘန္ေကာက္ပုိႚစ္သတင္းစာ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ သုိႚေသာ္လည္း မည္သည့္ ဟင္းလဵာမဵားခဵက္ဴပႂတ္မည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဴခင္းမဴပႂေပ။ “ဒၝက လႀဵႂိႚ၀ႀက္ထားရမယ့္ဟာေလ။ ဴမန္မာအစုိးရက ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္ ဘယ္အစားအစာကုိ မ႒ကိႂက္ဘူးဆုိတာ ကဵႂပ္ကုိ အသိေပးထား႓ပီးသား။”ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ကေဴပာဆုိေဳကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိႚစ္က ေရးသားသည္။ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္သည္...

Read more »

>ေဟာသလုိ

>ေဟာသလုိ

> ဓာတ္ပုံသတင္းေဟာသလုိ ဳကက္ေဴခခတ္ဳကမႀာပၝဧ႓ပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဦးလူေဇာ္၊ ဦးပၝပၝေလး ႎႀင့္ ဦးလူေမာ္။ ဓာတ္ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ မႎၨေလးမႀ ႎုိင္ငံေကဵာ္လူရၿင္ေတာ္မဵားက ၄င္းတုိႚအိမ္အတၾင္းဴပႂလုပ္သည့္ အ႓ငိမ့္ပဲၾတၾင္ ဴပည္လုံးကၾဵတ္ဆႎၬခံယူပဲၾအေဳကာင္းကုိ ထည့္သၾင္းတင္ဆက္ခ့ဲေဳကာင္း ခရီးသည္တဦးကုိ ကုိးကား႓ပီး ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ဴပလုိက္သည္။ “စစ္အစုိးရက လူတုိင္းကုိ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံဥပေဒကုိေထာက္ခံဖုိႚ တုိက္တၾန္းေနတယ္၊ ကဵႂပ္တုိႚ ႎႁတ္ခမ္းေမၿးညီကုိေတၾကေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္း ကန္ႚကၾက္မဲပဲထည့္ဳကမႀာပဲ ဆုိတာကုိ အသိေပးခဵင္ပၝတယ္။ ေထာက္ခံမဲထည့္လုိက္လုိႚကေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ ရမႀာမဟုတ္ေတာ့ဘူး”ဟု ဦးပၝပၝေလးက ဆုိသည္။ ဦးလူေဇာ္ႎႀင့္ ဦးပၝပၝေလးသည္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္တၾင္ အ႓ငိမ့္ကခ့ဲေသာေဳကာင့္ အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရဖူးသည္။ အကဵဥ္းေထာင္ႎႀင့္ ရဲဘက္အလုပ္ဳကမ္းစခန္းသုိႚ ပုိႚေဆာင္ခံရ႓ပီး ၅ ႎႀစ္ေကဵာ္အဳကာတၾင္ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ- irrawaddy.org ) No...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္