>ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတၾင္ တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ဴမန္မာမဵား အာေမဋိတ္သံ ကဵယ္

>ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတၾင္ တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ဴမန္မာမဵား အာေမဋိတ္သံ ကဵယ္

> ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတၾင္တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ဴမန္မာမဵား အာေမဋိတ္သံ ကဵယ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ယေနႚ နယူးေယာက္ ကုလရုံးခဵႂပ္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ ကုလလုံဴခႃံေရးေကာင္စီတၾင္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီ၏ အေတၾႚအဳကႂံရႀင္းလင္းပၾဲသိုႚ ဴမန္မာ ၁၅၀ ေကဵာ္ခန္ႚ တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ဳကသည္။ ကုလအေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႁး၏ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီက ေဴပာဳကားရာတၾင္ ကုလ၏ အဳကံေပးခဵက္မဵားအတိုင္း စစ္အစိုးရ ႎႀင့္ အတိုက္အခံတိုႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးရန္ အလားအလာရႀိပၝေဳကာင္း ထည့္သၾင္း ေဴပာဆိုသၾားပၝသည္။ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဴမန္မာမဵားက ၎တိုႚ၏ ဳကံႂခဲ့ရသည္မဵားကို ေဴပာဴပရာတၾင္ – (Photo – UN-Myanmar SPDC Spoke Person – Kyaw Tin Swe , Internet) အေမရိကန္ႎႀင့္...

Read more »

>သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ေဟာေတာ္မႁသည့္ လူမိုက္ တရားေတာ္

>သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ေဟာေတာ္မႁသည့္ လူမိုက္ တရားေတာ္

> သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ေဟာေတာ္မႁသည့္လူမိုက္ တရားေတာ္ႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇– နားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ – (မ႖ေ၀ေပးသည့္ နစ္ေနမန္း ဘေလာက္ကို ေကဵးဇူးတင္ပၝသည္) No tags for this post.

Read more »

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သားေတၾ ဆင္းရဲတာလား၊ မၾဲ ေနတာလား

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သားေတၾ ဆင္းရဲတာလား၊ မၾဲ ေနတာလား

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သားေတၾသူမဵားႎိုင္ငံႎႀင့္ ယႀဥ္လ႖င္ဆင္းရဲတာလား၊ မၾဲ ေနတာလားဦးအင္ဂဵင္နီယာႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ႎႀင့္ အဴခားႎုိင္ငံတုိႛတၾင္ အနည္းဆုံး လုပ္ခရသူတစ္ဦးခဵင္းစီ၏ တစ္ေနႛတာ၀င္ေငၾႎႀင့္ စား၀တ္ေနေရး ကုန္ကဵစာရိတ္ ႎႁိင္းယႀဥ္ေဖာ္ဴပခဵက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ ယူအန္ဒီိပိီအ႒ကီးအကဲ ခဵားလ္စ္ပက္ထရီိ၏ ဴမန္မာဴပည္အစီရင္ခံစာႎႀင့္ ပၝတ္သက္၍ ဴမန္မာႎုိင္ငံစီမံကိန္းနင့္ဖၾံႚဴဖိႂးေရး၀န္႒ကီးက ဴပည္သူ ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာသိုႛ တင္ဴပရာတၾင္ ဴမန္မာဴပည္ ဆင္းရဲေနရသည့္အေဳကာင္း ကို ရႀင္းလင္းေအာင္ မတင္ဴပႎိုင္ခဲ့ပၝသဴဖင့္၊ ေအာက္ပၝအတိုင္း အရႀိအတိုင္း၊ အရင္းအတိုင္း ဴပန္လည္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပၝသည္။ ၁။ ရႀင္းလင္းခဵက္ပၝ ကိန္းဂဏန္းမဵား၊ ရာခိုင္ႎႁန္းမဵားမႀာ တမင္ ရႀုပ္ေထၾးေစရန္ ထည့္သၾင္းထား ဴခင္းသာ ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂။ ဴပည္သူမဵား၏ ေနႛစဥ္၀င္ေငၾ ႎႀင့္ မသံုးမဴဖစ္ သုံးစၾဲရမည့္ စားေသာက္ေရးႎႀင့္ သၾားလာ...

Read more »

>ေမာင္မဵႂိးခဵစ္ (ရန္ကုန္) – ဴမန္မာဴပည္က တရားမ၀င္ လူကုန္ကူုးလုပ္ငန္းမဵား

>ေမာင္မဵႂိးခဵစ္ (ရန္ကုန္) – ဴမန္မာဴပည္က တရားမ၀င္ လူကုန္ကူုးလုပ္ငန္းမဵား

> ဴမန္မာဴပည္က တရားမ၀င္ လူကုန္ကူုးလုပ္ငန္းမဵားေမာင္မဵႂိးခဵစ္ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၁၃။ ၂၀၀၇ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူကုန္ကူးမႁကိုတုိက္ဖဵက္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းလက္ေတၾႛမႀာ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ကိုင္ႎိုင္ဘူး ဆိုတာေတၾႛရပၝတယ္။ ဒၝဟာလည္း ဖၾံႛဴဖိႂးဆဲႎိုင္ငံေတၾမႀာ ဴဖစ္ေလ့ဴဖစ္ထ ရႀိတဲ့သေဘာပၝ။ လူကုန္ကူးမႁဟာ လူကုန္ကူးခံရသူေတၾရဲႛ သေဘာဆႎၬ ပၝ၀င္တာေဳကာင့္ အကာအကၾယ္ေပးဖိုႛခက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာလက္ရႀိ အေဴခအေနအရဆိုရင္ လူကုန္ကူးမႁဟာ အေရာင္ေဴပာင္း သၾားခဲ့ပၝတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူေတၾကို မလိမ့္တပတ္ ဥပေဒ လက္တစ္လုံးဴခားေတၾ လုပ္လာတယ္။ အထးူအဴဖင့္ ဴမန္မာမိနး္ကေလးေတၾဟာ ယံုလၾယ္တယ္။ အသိဉာဏ္ဗဟုုသုတပိုင္း အားနညး္ လၾန္းတယ္။ ဒၝေတၾေဳကာင့္ ပိုဴပီးသိမ္းသၾင္းရ လၾယ္ပၝတယ္။ ေနာက္ အေရးဳကီးဆံုးတစ္ခဵက္က ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံ စီးပၾားေရးအေဴခအေနေဳကာင့္ပၝ၊ ေအာက္ေဴခလူတန္းစားေတၾ ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲလာတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ကိုယ့္ႎုိင္ငံမႀာ လုပ္စားရတာ အဆင္မေဴပေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ အလၾယ္လမ္း လုိက္လာဳကတယ္။...

Read more »

> ပန္းခဵီထိန္လင္း လန္ဒန္မႀာ အႎုပညာသရုပ္ေဖာ္ဴပပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (လန္ဒန္)ႎို၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၇ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဳကညာခဵက္အေပၞ မိုးသီးဇၾန္သေဘာထားဗိုလ္ေကဵာ္ေဇာ္ေဴပာတဲႚ ဗိုလ္ရန္ေအာင္အေဳကာင္းစကႆာပူနဲႚ နအဖ အေဴခအေနဂန္ဘာရီခရီးစဥ္ သုံးသပ္ခဵက္ဦးပန္တဵာ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ၂၁ ရာစုအဖၾင့္မႀာ ပၾင့္ေသာ သံဃာဂုဏ္ေတာ္သစ္မဵား

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ၂၁ ရာစုအဖၾင့္မႀာ ပၾင့္ေသာ သံဃာဂုဏ္ေတာ္သစ္မဵား

> ၂၁ ရာစုအဖၾင့္မႀာ ပၾင့္ေသာ သံဃာဂုဏ္ေတာ္သစ္မဵားပန္းခဵီ ထိန္လင္းႎို၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၇ ၁၊ သံဃာေတာ္အရႀင္ဴမတ္မဵား ေဳကာင့္သာလဵင္ႎႀစ္ ေထာင့္ငၝးရာေကဵာ္ ႎႀစ္မဵားဆီကဗုဒၭ ရႀင္ေတာ္ဴမတ္အား ထင္ထင္ရႀားရႀားဖူးေမ႖ာ္ပူေဇာ္ခၾင့္ ငၝတိုႚခဲ့ဳက၊ဓမၳအစစ္အား ဳကားနာခၾင့္ရခဲ့ဳက။ ၂၊ သံဃာေတာ္ဴမတ္မဵား ရႀိေနေသာေဳကာင့္သာလ႖င္အိပ္မက္ဆိုးႎႀင့္ ႎိုးခဲ့ရတိုင္းပရိတ္ေရ အဴမိႂက္ေအးဖၾင့္ေသာက္လိုႚဳကည္ဳကည္လင္လင္ ရၿင္ရၿင္ဴပဴပငၝတိုႚ မိုးေသာက္ထခၾင့္ ရခဲ့ဳက။ ၃၊ သံဃာေတာ္ဴမတ္မဵား ရႀိေနေသာေဳကာင့္သာလ႖င္ဆယ္စုႎႀစ္ ဓၝးခဵက္မဵားဳကားသိမ္၀င္ပုတီးကို လည္မႀာဆၾဲ၍၎ပရိတ္ဳကိႂးကို လက္ေမာင္းအုိးမႀာ စၾဲဴမဲ ၍၎က႗ႎု္ပ္တိုႚ တည္ဳကည္ခၾင့္ရဳကေပသည္။ ၄၊ သံဃာေတာ္ဴမတ္မဵား ရႀိေနေသာေဳကာင့္သာလ႖င္က႗ႎု္ပ္တိုႚ ေဂဟာမဵား အ၀င္၀မႀမဵက္ႎႀာသုတ္ပု၀ၝ သန္ႚသန္ႚတိုႚႎႀင့္ ေစာင့္ဳကိႂကာ၎တိုႚေဴခဖ၀ၝးအစုံကို တယုတယသန္ႚစင္ခၾင့္ ရဳကေပသည္။ ၅၊ သံဃာေတာ္မဵား ရႀိေနေသာေဳကာင့္သာလ႖င္ေနေရာင္ဴခည္လင္းပေသာ လမ္းမမဵားေပၞ၌၎တိုႚ ကိုယ္ေပၞမႀ ဴဖာကဵလာေသာ အရိပ္တိုႚကိုမနင္းမိေစရန္ ဂရုစိုက္ေရႀာင္ရႀားဴခင္းဴဖင့္က႗ႎု္ပ္တိုႚ၏ ရိုေသေလးဴမတ္မႁကို ဴပသခၾင့္ရဳကေပသည္။ ၆၊...

Read more »

>ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ ဳသ၀ၝဒ

>ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ ဳသ၀ၝဒ

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲ ့ခဵႂပ္ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ ဳသ၀ၝဒ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ဘုန္းဳကီးသည္ ၁၉၅၇ ခုနႀစ္၊ ဴမန္မာဴပည္မႀ ထၾက္ခၾာခဲ့ဴပီး ဓမၳဒူတ သာသနာဴပႂ ပညာရပ္မဵား သင္ဳကားေနရင္း သာသနာဴပႂ လုပ္ငန္းရပ္မဵားကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္ကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသၾားေသာ သတင္းကို ဳကားရေသာေဳကာင့္ လၾန္စၾာ စိတ္ထိ ခိုက္ခဲ့ပၝသည္။ ဒၝေပမဲ ့ တေန ့ေကာင္းနိုး ေကာင္းနိုး နႀင့္ ေမႀဵာ္ကိုးေနခဲ့ရာမႀ ပိုမို ဆိုးရၾားလာတာကို ဴမင္ေတၾႚရသဴဖင့္ ေမႀဵာ္လင့္ခဵက္ ကင္းမဲ့လာ၍ ေတၾေ၀ေနစဥ္ လၾန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ အေရးအခင္းမဵားတၾင္ အဴပစ္မရႀိ လက္နက္မဲ့ ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူ...

Read more »

>ေအာင္ေ၀း – ေနာက္ဆုံးေပၞေရာဂၝ

> ေနာက္ဆုံးေပၞေရာဂၝေအာင္ေ၀းႎို၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၇ ဒီေရာဂါဟာကုရာနတၳိေဆးမရွိ။ ဒီေရာဂါဟာျမန္မာျပည္ကလဲြလို့ကမၻာမွာမရိွေသးဖူး။ ဒီေရာဂါဟာလႊတ္ထားရင္ကမ္းကုန္ေအာင္ရက္စက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီေရာဂါမွာလူေတြကိုေၾကာက္တဲ့ေရာဂါ၀င္ေနတာ ၾကာျပီ။ ဒီေရာဂါဟာေၾကာက္ကန္ကန္ျပီးျမင္ျမင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေတာ့တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ တို့ဒီေရာဂါ မရဖို့ေသနပ္ေျပာင္းေတြကိုကြန္ဒံုးစြပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ No tags for this post.

Read more »

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံတၾင္ နယူးေယာက္ဴမိႂႚေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ စည္ကားစၾာ ကဵင္းပခဲ့

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံတၾင္ နယူးေယာက္ဴမိႂႚေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ စည္ကားစၾာ ကဵင္းပခဲ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားထံမႀ နယူးေယာက္ေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲႎႀင့္ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္ ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကို ယူအင္န္ပၝလာဇာ ခန္းမဳကီးတၾင္ ပရိသတ္ ၂၀၀ ေကဵာ္ဴဖင့္ စည္ကားစၾာ ကဵင္းပခဲ့ေဳကာင္းသိရႀိရသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးမဵားအပၝအ၀င္၊ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဆရာေတာ္မဵားက ဴမန္မာမိသားစုမဵားကို ဳသ၀ၝဒမဵား မိန္ႚဳကားခဲ့ဳကရာ ပရိသတ္မဵားက အားရ၀မ္းသာ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အခမ္းအနားတၾင္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးပညာ၀ံသက မိန္ႚဳကားရာ၌ သာသနာႚအေပၞကဵေရာက္ေနေသာ အႎၨရာယ္ကို ၀ိုင္း၀န္းကာကၾယ္ဴပီး၊ သံဃာေတာ္မဵားကို ေစာင့္ေရႀာက္ဳကရာတၾင္၊ ဒၝယကာ ဒၝယိကာမမဵားက ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ ရတနာ...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – ဥေပကၡာတရားနဲႛ ဥေပကၡာ အမႀား

>အရႀင္ဉာဏိက – ဥေပကၡာတရားနဲႛ ဥေပကၡာ အမႀား

> ဥေပကၡာတရားနဲႛ ဥေပကၡာ အမႀားအရႀင္ဉာဏိကႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇ စစ္အစုိးရက သံဃာေတာ္ေတၾကုိ သတင္းစာမဵား၊ ေရဒီယုိမဵားကေန စၾပ္စဲၾပုတ္ခတ္ေနတာကုိ အလၾန္ စိတ္မခဵမ္းမသာဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ရဟန္းေတာ္ေတၾကုိ အာဏာနဲႛ သကႆန္း၀တ္ခ႗တ္ခုိင္းလ႖င္ လူဴဖစ္သၾားပၝသလား ဆုိတဲ့အေဳကာင္း ဒကာက ဆရာေတာ္တစ္ပၝးကုိ ေလ႖ာက္ထားေမးဴမန္းပၝတယ္။ “ဘုန္း႒ကီး မေဴဖပၝရေစနဲႛ။ ႎုိင္ငံေရးကေန ေ၀းေ၀းပဲ ေနပၝရေစ။ ဘုန္း႒ကီးက သူတုိႛကုိ ဥေပကၡာဴပႂထားတယ္” လုိႛ မိန္ႛသတဲ့။ ၎ဆရာေတာ္ရဲႚအေဴဖကုိ အားမရလုိႛဆုိ႓ပီး စာေရးသူကုိ ေမးဴပန္ပၝတယ္။ ေအာက္မႀာေရးထားတဲ့အတုိင္း ေဴဖလုိက္တယ္။ ဒကာသေဘာကဵဴဖစ္သၾားေအာင္ ေဴဖခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဥေပကၡာဆုိတာ မ႖တမႁသေဘာ ဴဖစ္တယ္။ ဘက္လုိက္မႁ သေဘာမရႀိဘူး။ ဴဖစ္ပဵက္မႁ သေဘာတရားေတၾကုိလည္း ဴဖစ္ပဵက္တဲ့အတုိင္း၊ ရႀိတဲ့အတုိင္း မယိမ္းမယုိင္ လက္သင့္ခံမႁသေဘာ ဴဖစ္တယ္။ မဆုိင္သလုိေနမႁ မဟုတ္ဘူး။...

Read more »

>စကႆာပူ ဴမန္မာမဵားက သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ယုံဳကည္ေထာက္ခံေဳကာင္း

>စကႆာပူ ဴမန္မာမဵားက သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ယုံဳကည္ေထာက္ခံေဳကာင္း

> စကႆာပူ ဴမန္မာမဵားက သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ယုံဳကည္ေထာက္ခံေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဳကညာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကႆာပူ)ႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္ပေရာက္မဵိႂးခဵစ္ဴမန္မာမဵား အစည္းအရုံးက သာသနာဴပႂဆရာေတာ္ဳကီးမဵား၏ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို ယုံဳကည္ေထာက္ခံပၝေဳကာင္း၊ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးမဵား၏ သာသနာဴပႂလုပ္ငန္းမဵားကို ေနာက္ပၝးမႀ ထမ္းေဆာင္၀တ္ဴပႂခၾင့္ေပးပၝရန္ ႎႀင့္ လမ္းညၿန္ဳသ၀ၝဒမဵား ေပးပၝရန္ အေဳကာင္းဳကားသည့္ ေဳကညာခဵက္ကို ႎို၀င္ဘာ ၉ ရက္စၾဲဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ ယခင္ကတည္းက ႎိုင္ငံေရး၊လူမႁေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာေရး နာေရးမဵားတၾက္ တက္႔ကစၾာ ေဆာင္ရၾက္ေလ့ရႀိေသာ အိုးေ၀ စကႆာပူ၊ လမ္းဴပဳကယ္ စာဳကည့္တိုက္၊ စကႆာပူ ေကာလိပ္၊ ေကဵာင္း ႎႀင့္ တကၠသိုလ္ေပၝင္းစုံမႀ ေကဵာင္းသားမဵား၊ စက္မႁတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေဟာင္းမဵား(စကႆာပူ)၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံေပၝင္းစုံမႀ အလုပ္သမား၊ ရုံးသမားမဵား စသည့္...

Read more »

>တင္မိုး – ရဲရဲခဵီ

>တင္မိုး – ရဲရဲခဵီ

> ရဲရဲခဵီတင္မိုးႎုိ၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇ အာဏာကို ခဵႂပ္ကိုင္ႎုိင္ငံကို ထၾင္းေဖာက္ေတာ့ေကဵာက္သံပတၨဴမားေတၾ ထၾက္လာတယ္၊သားသမီးေတၾနဲႛဇနီး ေ႑ခၾရံသင္းပင္းေတၾကေရၿဒဂႆၝးကိုေတာင္ ေထၾခင္းကစားေနဳကသတဲ့။ ဴပည္သူအေပၝင္းကေတာ့ေမဵာက္ေလာင္း ေမဵာက္ေလာင္းပၝပဲ။ ငတ္သမ႖အေဳကာင္းပၝးစပ္က ေမာင္းခတ္သူေတၾကိုလည္းတပ္ခင္း႓ပီး ႎႀိမ္နင္းေတာ္မူတယ္။ တိုးတက္တဲ့ကမၲာမႀာအမဵႂိးဖဵက္သတၨ၀ၝေတၾ ႒ကီးစိုး႓ပီးဟီးရိုး လုပ္ေနတာ ခံရဴပန္မထႎိုင္တာ ရႀက္ဖၾယ္ပၝလား။ မသာ ဓားဴပေတၾကအာဏာရေအာင္ အတင္းအုပ္႓ပီးမင္းလုပ္ အုပ္ခဵႂပ္ေနဳကသတဲ့၊အကဵင့္ယုတ္သူေတၾ ေကာင္းစားဴပည္သူေတၾက သူေတာင္းစားမတရားမႁက မင္းမူနာလန္မႀ ထူႎိုင္ပၝေတာ့မလား။ လၾတ္ေဳကာင္း႒ကံေနတဲ့ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾလည္းႎိုင္ငံေတာ္အတၾင္းသံေဴခကၾင္း အစၾပ္ခံေနရရႀာ႓ပီ။ ခံႎိုင္ရည္ရႀိရႀိသံမဏိ စိတ္ဓာတ္နဲႛဴပတ္သားတဲ့ အားမာန္ေတာ္လႀန္ေရးအလံလၿင့္ရဲရဲရင့္ရင့္ ခဵီတက္ဳကမႀေအာင္ပၾဲရမယ္။ ။ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေနႛတၾင္ ေရးဖၾဲႛခဲ့သည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဘုရား သာသနာ နဲႚ စစ္သား သာသနာ ေရၾးဳကရာ၀ယ္

>ဘုရား သာသနာ နဲႚ စစ္သား သာသနာ ေရၾးဳကရာ၀ယ္

> ဘုရား သာသနာ နဲႚ စစ္သား သာသနာ ေရၾးဳကရာ၀ယ္ ေမာင္သက္ဴပင္း (စကႆာပူ)ႎို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးပညာ၀ံသနဲႚ ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသတိုႚ ဦးေဆာင္တဲ့ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီး ကို ဴပည္ပေရာက္ သံဃာေတာ္ေတၾ၊ လူဒၝယကာ၊ ဒၝယိကာမေတၾက တညီတညၾတ္တည္း ဳကိႂဆိုလိုက္ဳကပၝတယ္။ သူႚအဖၾဲႚ၊ ငၝ့အဖၾဲႚ ကၾဲေနသူေတၾ၊ အဖၾဲႚေတၾ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားနဲႚ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ သံဃာေတာ္ဦးေဆာင္မႁ၊ လမ္းညၿန္မႁမႀာ တစုံတခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ စည္းလုံးလာဳကလိမ့္မယ္လိုႚ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။ စည္းလုံးဳကမႀ ဴဖစ္မႀာပၝ၊ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾနဲႚ အေပၝင္းအပၝေတၾေတာင္ မသူေတာ္ခဵင္း ေပၝင္းဖက္ေတၾႚေနဳကေသးရင္၊ ကဵေနာ္တိုႚဖက္ကလည္း ကိုယ့္ သာသနာဴပႂေနတဲ့ သံဃာေတၾဖက္က တစုတေ၀းတည္း ညီညၾတ္ဳကမႀ ဴဖစ္မႀာေပၝ့။ မဟုတ္လုိႚကေတာ့၊ ဴပည္တၾင္းက သံဃာသတ္၊ လူသတ္တဲ့ စစ္အစိုးရရဲႚ သာသနာေရး...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းသပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁ အရႀိန္တိုးဴမႀင့္လာ

> ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းသပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁ အရႀိန္တိုးဴမႀင့္လာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာသပိတ္အေရးေတာ္ပုံတၾင္ သံဃာေတာ္မဵားကို ဆၾမ္းကပ္ဴခင္း၊ ေရလႀႃဴခင္းဴပႂခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမဵားအား စစ္အစိုးရက ယခုအခဵိန္အထိ စာေရးခၾင့္၊ အႎုပညာလႁပ္ရႀားခၾင့္မဵား ပိတ္ပင္ထားဆဲဴဖစ္သည္။ ေဇာ္သက္ေထၾး၊ သန္းဴမင့္ေအာင္၊ ကိုဦးေဆၾ၊ ေအာ္ပီကဵယ္ ႎႀင့္ စိုး၀င္းဴငိမ္းတိုႚအဴပင္၊ အာရႀစာေပဆု ဆန္ခၝတင္အေရၾးခံရသူ ႎုႎုရည္(အင္း၀)လည္း အပိတ္ခံရသူမဵားထဲတၾင္ ပၝသည္ဟု ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားခဲ့သည္။ မိုးမခမႀ သီးဴခား အတည္ဴပႂ မရႎိုင္ေသးေသာ္လည္း ကဗဵားဆရာ ေအာင္ေ၀းအပၝအ၀င္ စာနယ္ဇင္းသမားမဵား၊ သံဃာေတာ္မဵားမႀာ တိမ္းေရႀာင္လဵက္ ရႀိေနရသည္ကေတာ့ လက္ေတၾႚပင္ဴဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအလိုကဵ ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိဴပီး၊ သံဃာ့သပိတ္ေမႀာက္ ကံေဆာင္မႁကို ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ႖က္ရႀိေသာ ဴမတ္ခိုင္ ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမဵားဆိုသူ အေပၝင္းအပၝမဵားကို...

Read more »

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ သံဃာေတာ္မဵားဳကား ေသၾးခၾဲရန္ဳကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိ

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ သံဃာေတာ္မဵားဳကား ေသၾးခၾဲရန္ဳကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိ

> သာသနာေရး၀န္ဳကီးဆိုသူႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵားသာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ သံဃာေတာ္မဵားဳကား ေသၾးခၾဲရန္ဳကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ေနႚစၾဲဴဖင့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို သာသနာဴပႂဆရာေတာ္ဳကီးမဵားက ဖၾဲႚစည္းခဲ့အဴပီး၊ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူ သံဃာေတာ္မဵား၊ ဆႎၬဴပႂေပးဳကသူ သံဃာေတာ္မဵားထံသိုႚ ဖုန္းမဵား၊ ဖက္စ္မဵားဴဖင့္ ဆက္သၾယ္ကာ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပရႀိ သံဃာအခဵင္းခဵင္း ဂိုဏ္းကၾဲ၊ ေသၾးကဲၾေစရန္ စစ္အစိုးရဖက္မႀ သာသနာေရး ၀န္ဳကီးဆိုသူႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝတစ္စုက ဳကံစည္လုပ္ကိုင္လာဳကသည္ဟု သိရႀိရသည္။ အယ္လ္ေအမႀ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး အေမရိကန္အေရႀႚပိုင္းသိုႚ မ႔ကခဵီမီ၊ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းသိုႚ ဖက္စ္ဴဖင့္ စာပိုႚဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးအေနဴဖင့္ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႚကဵင္ေနသည့္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးႎႀင့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဴခင္း မဴပႂရန္၊ ဴပည္တၾင္းမႀ သံယာနာယကအဖၾဲႚမဵားကို မဴဖိႂခၾဲရန္ စသည္ဴဖင့္ ေရးသားထားေသာ သာသနာေရး၀န္ဳကီးထံမႀ ဆိုသည့္...

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 9th Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 9th Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 9th Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚ နအဖနဲႚ ေဆၾးေႎၾးေရး ႒ကိႂတင္ ညိၟႎိႁင္း၊ဴမန္မာ့ အေရး တၾန္းတၾန္းတုိက္တိုက္ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ AIPMC ကို ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား စာေရး ေတာင္းဆိုပဲခူးတုိင္း ဇီးကုန္း႓မိႂႚမႀာ နအဖ သတင္းစာ ေတၾကို ဆုပ္႓ဖဲ လၿင့္ပစ္၊ ပခုကၠႃမႀာ သံဃာေတၾကို ေမတၨာပိုႛ လမ္းေလ႖ာက္ဖိုႛ စာကပ္ တိုက္တၾန္း၊ေ႟ၿတိဂုံ ဘုရား ဖူးႎိုင္ဖိုႛ မႀတ္ပုံတင္ ေဆာင္စိုႚ အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္း ေတၾနဲႚအာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵား အဖၾဲႚ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ သတင္းေတၾ...

Read more »

>ေအ၀မ္း ဦးစိုးဴမင့္ ကၾယ္လၾန္ဴပီ

>ေအ၀မ္း ဦးစိုးဴမင့္ ကၾယ္လၾန္ဴပီ

> ေအ၀မ္း ဦးစိုးဴမင့္ ကၾယ္လၾန္ဴပီ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္က လာတဲ့ ဓာတ္ပုံ – ဘုရာဖူးအတုမဵား မ၀င္ရ

>ဴမန္မာဴပည္က လာတဲ့ ဓာတ္ပုံ – ဘုရာဖူးအတုမဵား မ၀င္ရ

> ေခတ္သစ္ သံေပၝက္ –(ဘုရားသၾားခၝနီး ရၾတ္ပၝ) မႀတ္ပံုတင္မပၝက ဘုရားမဖူးရဘုရားဖူးမည္ဆိုပၝလ႖င္ ယူခဲ့မႀတ္ပံုတင္မပၝရင္ မဖူးရ အဲဒၝ န အ ဖ(ေကာင္းကင္ဴပာ) ဓာတ္ပုံ – အီးေမးမဵားကတဆင့္ No tags for this post.

Read more »

>ဳသစေဳတးလဵ၊ ဆစ္ဒနီအရပ္က ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားက သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို ေထာက္ခံေဳကာင္းေဴပာဳကား

> ဳသစေဳတးလဵ၊ ဆစ္ဒနီအရပ္က ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားကသာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို ေထာက္ခံေဳကာင္းေဴပာဳကားမိုးမခအေထာက္ေတာ္ (ဆစ္ဒနီ)ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီအရပ္၀န္းကဵင္ရႀိ ဴမန္မာဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း ၅ ေကဵာင္းတၾင္ ကထိန္သကႆန္းအလႀႃပၾဲမဵား ကဵင္းပလဵက္ရႀိရာ၊ ကထိန္တရားပၾဲတခုတၾင္ ဴမန္မာဒၝယကာတဦး၏ ေမးဴမန္းစုံစမ္းမႁကို ေဴဖဳကားရာ၌ ထည့္သၾင္းေဴပာဳကားသၾားပၝသည္။ Libgomp ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၊ Campsie ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၊ Yarona ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၊ ပၝရမီ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း ႎႀင့္ ပဏၧိတရာမ ဘုန္းေတာ္ဳကီး ၅ ေကဵာင္းတိုႚမႀ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္မဵားက ေဴပာဳကားရာတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေရာက္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား ဦးေဆာင္သည့္ သာသနာႚဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးသည္ သာသနာ့အေရးအတၾက္ ဓမၳ၀ိနယႎႀင့္အညီ ေဆာင္ရၾက္သည္ဴဖစ္ရာ မိမိတိုႚအေနဴဖင့္ ကန္ႚကၾက္စရာမလိုေဳကာင္း၊ သံဃာေတာ္မဵား၏ ဆႎၬဴပႂဳကသည့္အညီဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴဖဳကားသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ယခုကဲ့သိုႚ ကထိန္အလႀႃပၾဲမဵား ေနရာေဒသအႎႀံႚကဵင္းပေနခဵိန္၊ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက သံဃာေတာ္မဵား ထံ...

Read more »

>DASSK statement through UN

> DASSK statement through UN No tags for this post.

Read more »

>အင္တာနက္ေပၞက တခဵႂိႚေသာ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္မဵားကို သတိထားရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို

>အင္တာနက္ေပၞက တခဵႂိႚေသာ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္မဵားကို သတိထားရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို

> အင္တာနက္ေပၞက တခဵႂိႚေသာ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္မဵားကို သတိထားရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ ယခုရက္မဵားအတၾင္း ရႀက္ဖ္ရီ၀က္ဆိုက္ ( http://shelfari.com ) သိုႚ ၀င္ေရာက္ဳကရန္ အီးေမးလ္မဵား ရရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ ခင္မင္သူမိတ္ေဆၾမဵားက ပိုႚတာဴဖစ္၍ မိမိလည္း ထို စာအုပ္မဵားေ၀မ႖သည့္ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္ (၀ၝသနာတူမဵားစုေ၀းရာ အင္တာနက္ဌာန ဟု ဘာသာဴပန္ရမည္ ထင္ပၝသည္) သိုႚ မႀတ္ပုံတင္လိုက္မိေဳကာင္း၊ ဤတၾင္ မိမိသုံးေသာ အီးေမးလိပ္စာႎႀင့္ စကား၀ႀက္ကိုပၝ ေတာင္းသဴဖင့္ ေပးလိုက္မိရာ၊ ခဵက္ခဵင္းဆိုသလို မိမိ စာတိုက္ထဲမႀ မိတ္ေဆၾလိပ္စာမဵားကိုပၝ ထို၀က္ဆိုက္က ရယူသၾားဴပီး၊ မိမိပိုႚသည့္ပုံစံႎႀင့္ မိတ္ေဆၾမဵားထံ ဖိတ္ေခၞစာမဵား ေပးပိုႚေတာ့ေဳကာင္း၊ ထိုႚေဳကာင့္ မိမိအီးေမး လိပ္စာ၊ စကား၀ႀက္ ႎႀင့္ မိတ္ေဆၾစာရင္းမဵား...

Read more »

>ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္

>ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္

> ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ ဳကာသာပေတးေနႚတၾင္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ ေဒၞစုတိုႚ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရခဲ့ဴပီး၊ ကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီက ၎အဴပန္ခရီး၊ စင္ကာပူ ညသန္းေကာင္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေဒၞစု၏ အမႀာစကားကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။ ထိုေဳကညာခဵက္ အဴပည့္အစုံကို ေအာက္ပၝအတိုင္း ဘာသာဴပန္တင္ဴပလိုက္ရပၝသည္။ “ကဵမတိုႚႎႀင့္အတူတကၾ ရပ္တည္ေပးဳကေသာ ဴပည္တၾင္း၊ ဴပည္ပမႀ ပုဂၢိႂလ္မဵားအားလုံးကို ေကဵးဇူးတင္ပၝသည္။ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး မဵားအတၾက္ မယိမ္းမယိုင္ ေထာက္ခံေပးလဵက္ရႀိသည့္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁး ဘင္ကီမၾန္းကိုလည္း ေကဵးဇူးအထူးတင္ရႀိပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဦးေအာင္ဳကည္ကို ဆက္သၾယ္ေရး၀န္ဳကီး ခန္ႚအပ္ဴခင္းကိုလည္း ဳကိႂဆိုပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တၾင္...

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵားေအေအပီပီ အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုတိတ္ႎိုင္ ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ဦးဳကည္ေမာင္ ၏ တိုင္းဴပည္ကို ဦးေဆာင္သူမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ ေဴပာဳကားခဵက္ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ၏ ကဗဵာ – ရဲရဲခဵီေမာင္စၾမ္းရည္ ၏ ေဆာင္းပၝး – ေရၿ၀ၝေရာင္ ႎိုင္ငံေရးေ၀ၝဟာရမဵား (၂)စာေရးဆရာ ေမာင္သာရ၊ စာေရးဆရာမ ခုိင္မာေကဵာ္ေဇာ ႎႀင့္ ဦးစိန္လႁိင္ (ပဲခူး) တိုႛ၏ ေဴပာဳကားခဵက္မဵား No tags for this post.

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 7th Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 7th Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 7th Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) ရန္ကုန္မႀာ စစ္အစိုးရ ဆန္ႚကဵင္ေရး စာတန္းမဵား ေရးသားတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ ဴပႂလုပ္ေန၊ ပဲခူးမႀာ ဳကခတ္ဝိုင္း ဆရာေတာ္ကို သပိတ္ေမႀာက္၊ေတာင္ကုတ္မႀာ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး စာ႟ၾက္ေတၾ ေနႛစဥ္ ဴဖန္ႛေဝ ေနသလို၊ တနဂႆေႎၾ ညတိုင္း ဆီးမီးထၾန္း၊ဆႎၬဴပ သံဃာေတာ္ ေတၾအား ဆၾမ္း ေရခဵမ္း ကပ္လႀႃတဲ့ စစ္ဗိုလ္ တဦးကို ဖမ္းရန္ အမိန္ႚထုတ္၊ အဖမ္းအဆီးနဲႚ ဖမ္းဆီး ခံရသူေတၾ အေဴခအေန အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္းေတၾနဲႚကုလ သမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ ဂမ္ဘာရီ၊ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ နအဖ...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းကလာတဲ့ အႎုပညာ

>ဴပည္တၾင္းကလာတဲ့ အႎုပညာ

> ဴပည္တၾင္းကလာတဲ့ အႎုပညာ ႎို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၇ ဇာဂနာ ဴပတင္း ဘေလာက္က ေကာက္ႎုတ္သည္။ အင္တာနက္ မိုးေလ၀သမႀာ နံပၝတ္ ၄ နဲႚ ၅ ဳကားမႀာ ရႀိပုံရသည္။ No tags for this post.

Read more »

>နယူးေယာက္ေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲႎႀင့္ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္ ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲ

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားထံမႀနယူးေယာက္ေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲႎႀင့္ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္ ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲအစီအစဥ္ အေသးစိတ္ ထပ္မံဴဖည့္စၾက္ေဳကညာ ႎို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ ေနႚရက္။ ။ ႎို၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္၊ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စေနေနႚေနရာ ။ ။ အမႀတ္ (၇၇၇) ယူအန္ပၝလာဇာ၊ ႎႀစ္ထပ္၊ (၄၄)လမ္းႎႀင့္ ပထမရိပ္သာလမ္းေထာင့္၊ မန္ဟန္တန္၊ နယူးေယာက္ဴမိႂႚ။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ နံနက္ (၁၀း၀၀)မႀ (၁၁း၃၀) – သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ဆရာေတာ္မဵားအားဆၾမ္းကပ္ဴခင္း။နံနက္ (၁၁း၃၀)မႀ (၁၂း၃၀) – ေအာက္ေမ့ဖၾယ္၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းဴခင္း။ေနႚလည္(၁း၀၀)မႀ (၄း၀၀) – သာသနာဴပႂ ဥေသ႖ာင္ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားထံမႀ ဳသ၀ၝဒခံယူဴခင္း။ ဳကၾေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိသတ္မဵားအား နံနက္ (၁၀း၃၀)မႀ (၁၁း၃၀)အတၾင္း အစားအစာမဵားဴဖင့္ ဧည့္ခံပၝမည္။ No tags...

Read more »

>စကႆာပူက ေပးတဲ့စာ – လၾတ္လပ္ေရးကို ဒီေနႚ ယူမႀာလား၊ နက္ဴဖန္မႀ လား

>စကႆာပူက ေပးတဲ့စာ – လၾတ္လပ္ေရးကို ဒီေနႚ ယူမႀာလား၊ နက္ဴဖန္မႀ လား

> စကႆာပူက ေပးတဲ့စာ – လၾတ္လပ္ေရးကို ဒီေနႚ ယူမႀာလား၊ နက္ဴဖန္မႀ လားေမာင္ေမာင္ စလုံးႎို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ ေရၿျမန္မာမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႎိုင္ငံဴခားးေရာက္ နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားနဲ ့ စကားအေခ်အတင္ေျပာတဲ့အခါ အဲဒီ နအဖ (အိုဗာဆီး ဳကံ့ဖြၾတ္) ေတၾြ လက္သံုးစကားကေတာ့ “ေလနဲ ့ တိုက္ခိုက္မေနနဲႚ၊ တကယ္မေကဵနပ္ရင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး လုပ္ပါလား” လိုႚေျပာျပီး အႎိုင္ယူူခ်င္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တိုႚ ျပည္ပေရာက္ အမ်ားစုဟာ အင္တာနက္ထဲမႀာ၊ သူငယ္ခ်င္းနဲႚ ဖုန္းေျပာတဲ့ဆီမႀာ၊ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆိုင္ စကား၀ိုင္းေတၾမႀာ ဴမန္မာဴပည္ေရး ေဆၾးေႎၾးတာ၊ အသိေပးတာ၊ ေ၀ဖန္တာေတၾ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္းလုပ္ေနဳကတာ ၉၀ ရာႎႁန္းေသာ ျမန္မာမ်ားပၝ။ ၉ ရာႎႁန္းကေတာ့ ဘာသတင္းမွႀ မသိတဲ့ ေရခဲတံုး...

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 6th Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 6th Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 6th Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) နအဖ သတင္းစာ ေတၾကို ဖဵက္ဆီးတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ စတင္၊ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး စာ႟ၾက္ စာတမ္းေတၾ ဴဖန္ႛေဝ၊သစၤာ မဆုိရဲတဲ့ အာဏာပိုင္ေတၾ ပုံဖဵက္႓ပီး သမင္ဇာ ဆရာေတာ္႒ကီးအား လႀႃဖၾယ္ ဝတၪႃေတၾ ကပ္လႀႃရန္ ႒ကိႂးစား၊ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ရည္စူးကာ ကုသိုလ္ ဒၝန ဴပႂဳက၊ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ရည္စူးကာ ကုသိုလ္ ဒၝန ဴပႂဳက၊အဖမ္းအဆီး ေတၾနဲႚ ဖမ္းဆီး ခံေနရ သူေတၾရဲႚ သတင္းေတၾ အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္းေတၾနဲႚကုလ အထူး ကုိယ္စားလႀယ္ရဲႚ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ...

Read more »

>နယူးေယာက္ဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးစုေပၝင္း၍ သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံ ဳသ၀ၝဒ ခံယူဳကမည္

>နယူးေယာက္ဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးစုေပၝင္း၍ သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံ ဳသ၀ၝဒ ခံယူဳကမည္

> နယူးေယာက္ဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးစုေပၝင္း၍သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံ ဳသ၀ၝဒ ခံယူဳကမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇ ယေနႚမနက္က သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား နယူးေယာက္သိုႚ ေရာက္ရႀိဳကဴပီဟု ဳကားသိရသည္။ နယူးေယာက္ဴမိႂႚႎႀင့္ အနီးပတ္၀န္းကဵင္ရႀိ ဴမန္မာမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အားလုံး စုစည္းဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားကို ဆၾမ္းကပ္ဴခင္း ႎႀင့္ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ ကဵင္းပရန္ စီစဥ္လဵက္ရႀိသည္။ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ စတင္ဖၾဲႚစည္းသည့္ေနႚကတည္းက နယူးေယာက္ဴမိႂႚရႀိ ဴမန္မာမဵားက ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားအား ပင့္ေဆာင္ဖိတ္ဳကားဴပီး ဴမန္မာဴပည္ သာသနာဴပႂေရးကိစၤမဵား အေရးယူေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္ ဆုံးမဳသ၀ၝဒမဵား ခဵီးဴမႀင့္ေပးပၝရန္ ႎႀင့္ လမ္းညၿန္ဦးေဆာင္မႁမဵား ေပးပၝရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ဳကဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ဳကားသိရသည္။ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ သာသနာထၾန္းကားေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာရႀိ ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးက...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္