>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

> ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း No tags for this post.

Read more »

>ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က စစ္အစိုးရလမ္းေဳကာင္းကို အညံ့မခံႎိုင္ေဳကာင္း

> ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က စစ္အစိုးရလမ္းေဳကာင္းကို အညံ့မခံႎိုင္ေဳကာင္းဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္ဴပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲကဵင္းပေရးနဲႚ ေရၾးေကာက္ပၾဲအသစ္ ကဵင္းပေရး ေဳကဴငာခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ခဵိန္မႀာ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ကေတာ့ အညံ့ခံလိုက္ေလ႖ာမႁေတၾဴပႂလုပ္ဴပီး အကဵဥ္းေထာင္ထဲက ထၾက္လာမယ့္အစား ေဆးရုံကေန အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ဴပန္၀င္သၾားပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲႚ အစီအစဥ္ေတၾကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဴငင္းပယ္လိုက္ဴပီး ၎တေလ႖ာက္လုံး ကိုင္စၾဲရပ္တည္ေနတဲ့ – ေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးေရး၊ လၿတ္ေတာ္ေခၞယူေရး နဲႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးမႀာပဲ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ဆဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ဴပသလိုက္တဲ့ သေဘာပၝပဲ။ ေဒၞစုကို ၀န္းရံ၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရ ပၝတီကို ၀န္းရံ နဲႚ ဴပည္သူေတၾေရၾးတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုသာ ၀န္းရံေရးတိုႚကို ယခုအခဵိန္ထိ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ယုံဳကည္ဴမႂတ္ႎႀံထားတယ္...

Read more »

>နန္းညၾန္ႛေဆၾ – ဗုိလ္ခဵႂပ္အေမၾ ရယူေစေလာ့

>နန္းညၾန္ႛေဆၾ – ဗုိလ္ခဵႂပ္အေမၾ ရယူေစေလာ့

> ဗုိလ္ခဵႂပ္အေမၾ ရယူေစေလာ့နန္းညၾန္ႛေဆၾေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၁။ ေလးဆယ့္သုံးႎႀစ္၊ ပဵႂိငယ္ဴမစ္ကမိခဵစ္မာတာ၊ မကဵန္းမာ၍ေရာက္လာရသူ၊ လႀပဵႂိဴဖႃ – – ။ ၂။ ႎႀစ္ႎႀစ္သမီး၊ ရႀႂမဴငီးကဘုန္း႒ကီးေတေဇာ္၊ တပ္မေတာ္၏ဴမင္ေဴမာ္အ့ံခဵီး၊ ဖခင္႒ကီးကုိစည္းေ၀းေနခုိက္၊ ေခၾးထက္မုိက္သည့္လူမုိက္တု၊ လုပ္႒ကံမႁေဳကာင့္ဴပည္သူႛမဵက္ရည္၊ မုိးသုိႛေစၾသည္မေကဵဥဒၝန္းတၾင္၏တည္း။ ၃။ အဘမ့ဲသည့္၊ ခဵစ္ဖၾယ့္သမီးမိခင္႒ကီးတုိႛ၊ ဴပည္႒ကီးပေ၀ဏီဴမိႂႛေဒလီ၌၊ ဴမန္ဴပည္သံအမတ္တာ၀န္အပ္၍၊ ေကဵာင္းအပ္ပညာသင္ယူပၝသည္၊ လၾယ္ကာဆယ္တန္းေအာင္ခ့ဲ၏။ ၄။ ဘိလတ္ႎုိင္ငံ၊ ပုိင္စံအ့ံခဵီးဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဟု၊ ေ၀းနီးေကဵာ္ထင္ေမာင့္ဘက္တင္၏၊ ခင္မင္သမႁကူညီဴပႂ၍၊ ရၾယ္ႎုငယ္ငယ္သက္ႎႀစ္ဆယ္က၊ ေ၀းနယ္ဴပိႂင္စံဴမိႂႛလန္ဒန္၌၊ ဆက္ခံပညာ သင္ယူပၝသည္၊ထူးစၾာ ဘီေအေအာင္ခ့ဲ၏။ ၅။ ေကဵာင္းသူထဲတၾင္၊ ထူးကဲအဴမင္ထမီဆင္သည့္၊ ႎုယဥ္ဟန္ခဵီမစုဳကည္ကုိ၊ စုံညီသက္လႀယ္ကုိမုိက္ကယ္က၊ ဆက္သၾယ္ေမတၨာအပ္ႎႀင္းလာသည္၊ ဖူးစာဆုံခ့ဲဳကသတည္း။ ၆။ ကုလသမဂၢ၊ အဖဲၾႛခဵႂပ္မႀတည့္ခဵစ္စၾခင္ဴပီး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီးကုိေ၀းနီးဆက္ခၝ၊ ဒၝရုိက္တာဟုသာယာေ၀စည္၊ ဂဵပန္ဴပည္၌ယုံဳကည္ခန္ႛထား၊ တာ၀န္ပၾားခ့ဲလင္သားတသၾယ္၊ ကုိမုိက္ကယ္ကေ၀းနယ္ဘူတန္၊ တဖန္နီေပၝနယ္တေဳကာ၌၊...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ေတာဆင္ခမည္း

>မိုးထက္ေန – ေတာဆင္ခမည္း

> ေတာဆင္ခမည္းမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္တို႔့ လူမ်ိဳးေတြမွာ ထံုးစံတစ္ခု႐ွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ကေလးငယ္ေတြကို က်န္းမာေရး ေကာင္းေအာင္ ဆိုၿပီး မိဘမဟုတ္တဲ့ အၾကီးအကဲ(အဘိုး၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး) ေတြကေနၿပီး အေဆာင္သေဘာ လက္ဖြဲ႔သေဘာ လက္ေဆာင္ေပးတတ္တယ္။ ခ်ည္ဆြဲၾကိဳးေလးလိုမ်ိဳး၊ တိရစာၦန္ေလးေတြေမြးဖို႔ ေပးတဲ့ အေလ့႐ွိတယ္။ (ေက်းလက္ေတြမွာေတာ့ ၾကက္ေပါက္ကေလး ေပးေလ့ ႐ွိတယ္) တက္ႏိုင္တဲ့သူေတြ ကလဲ ေ႐ႊနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ဆြဲၾကိဳးေလး၊ လက္စြပ္ေလး ေပးေလ့႐ွိတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကေလးငယ္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေက်းလက္ထံုးစံ အတိုင္း ခမည္းေပးတဲ့ ေနရာမွာလည္း ခ်စ္စရာ၊ အျပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ကပ္စီးလည္းနည္း ကိုယ္ေပးတဲ့ ခမည္းဟာလည္း တန္ဖိုးႀကီးတာျဖစ္ေစ့ခ်င္တဲ့ လူေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ၾကီးၾကီးမားမား ကတိေတြ...

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

> ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ မာမာေအးက သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ မာမာေအးက သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ တနဂႆေႎၾေနႚက ဂီတပညာရႀင္ (ေဒၞ) မာမာေအး “သားေမေမ” လိုႚ အမည္ေပးထားတဲ့ ေတးသီခဵင္းတပုဒ္ သီဆိုဴဖန္ႚခဵိလိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ နဲႚ အမိဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အေ၀း၊ ခဵစ္ခင္သူမိဘေမာင္ဘၾားမဵားရဲႚ အေ၀းကို ေရာက္ရႀိေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတၾ၊ သားသမီးေတၾ နဲႚ ခၾပ္ေဒၝင္းမဵႂိးဆက္ေတၾအတၾက္ ရည္ရၾယ္တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ႎိုင္ငံေရးနဲႚ အေထၾေထၾအဳကပ္အတည္း ဆင္းရဲဒုကၡတၾင္းနက္ထဲက ဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို စစ္အစိုးရက ေထာက္ထားညႀာတာဴခင္းကင္းစၾာနဲႚ ဥပကၡာဴပႂ မတရားမႁေတၾ ကဵႂးလၾန္ေနခဵိန္မႀာ သူအေနနဲႚ တတ္စၾမ္းႎိုင္တဲ့ ဂီတအႎုပညာနဲႚ ပရိသတ္ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အားေပးေဆာင္ရၾက္ရတာပၝ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။...

Read more »

>ေဇာ္ဂဵီ – တိုႚဴုပည္ေထာင္စု

>ေဇာ္ဂဵီ – တိုႚဴုပည္ေထာင္စု

> No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ တံဆိပ္ေခၝင္း

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ တံဆိပ္ေခၝင္း

> No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ ႎႀင့္ ေဒၞခင္ဳကည္

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ ႎႀင့္ ေဒၞခင္ဳကည္

> No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႎႀင့္ စာေပ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႎႀင့္ စာေပ

> No tags for this post.

Read more »

>တကၠသိုလ္ ေန၀င္း – ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ ငၝးမူးတန္းရုပ္ရႀင္

>တကၠသိုလ္ ေန၀င္း – ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ ငၝးမူးတန္းရုပ္ရႀင္

> No tags for this post.

Read more »

>အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္

>အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္

> အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ပဵားရည္ဆမ္း – ခဵစ္သူမဵားေနႚသီခဵင္း၊ မာမာေအးသတင္း ႎႀင့္ သီခဵင္းပေဒသာမဵႂိးခဵစ္စိတ္နဲႚ ေရးတဲ့စာ – ေဳကးမုံဦးေသာင္းပေဒၝင္တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ေဆာင္းပၝး – ဧရာ၀တီဳကားဴဖတ္သတင္း တပုဒ္ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိပ္နဲႚ ဗိလပ္ဴပန္သန္း – ေရၿေဒၝင္းဴဖႃအကယ္ဒမီပၾဲႎႀင့္ ဇာဂနာ့အဴမင္ဴမန္မာစကားေဴပာဳကမယ္ အစီအစဥ္ ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္၊ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>ကိုေ၀ – ယာခင္းေလးနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ

>ကိုေ၀ – ယာခင္းေလးနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ

> ကိုေ၀ – ယာခင္းေလးနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ No tags for this post.

Read more »

>ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္လႁံႛေဆာ္

>ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္လႁံႛေဆာ္

> ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္လႁံႛေဆာ္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႛညေနပုိင္းတၾင္ ထုိင္းႎုိင္ငံ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛေတာ္ေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားက ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပဲၾတစ္ခု ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း တစ္ခုတၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ အဆုိပၝဆုေတာင္းပဲၾတၾင္ ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္ ၁၀၀ ၀န္းကဵင္ ခဵမႀတ္ခံထားရေသာ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား၏ လက္ရိႀအေဴခအေနႎႀင့္ပတ္သက္၍ အကဵယ္တ၀င့္ ရႀင္းလင္းေဟာေဴပာမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ရႀမ္း၊ ထုိင္း၊ အဂႆလိပ္ဘာသာစကား သုံးမဵႂိးဴဖင့္ဴပႂလုပ္သည့္ ဆုေတာင္းပဲၾတၾင္ ဴဖန္ႛေ၀ေသာ လႁံႛေဆာ္စာတၾင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ သုံးပၾင့္ဆုိင္ေဆၾးေႎၾးေရးတုိႛကုိ ေတာင္းဆုိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္။ ႎုိင္ငံေရးအဖဲၾႛအစည္း႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္သည့္ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႛခဵႂပ္၏ ယမန္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ေသာ ေဳကညာခဵက္တၾင္လည္း အလားတူ ေဖာ္ဴပထားသည္။ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ ၉ ဦးကုိ ၄င္းတုိႛေဒသ၊...

Read more »

>အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္း

>အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္း

> အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္းေဖေဖာ၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ (အယ္ဒီတာမႀတ္ခဵက္ – ေဳကညာခဵက္စာတမ္းအားေရးသား ေပးပုိႛသူမႀာ ရန္ကုန္ဴမိႂႛမႀ ၀ၝရင့္ပန္းခဵီဆရာတစ္ဦးဴဖစ္သည္။) က႗ႎု္ပ္သည္ မည္သည့္ႎုိင္ငံေရးပၝတီ၀င္တစ္ဦးမ႖လည္း မဟုတ္ပၝ။ ၄င္းဴပင္ ႎုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ပၝ။ က႗ႎု္ပ္သည္ အႎုပညာရႀင္တစ္ဦးမ႖သာလ႖င္ဴဖစ္၍ က႗ႎု္ပ္၏ အသက္အရၾယ္မႀာ လူ႒ကီးတစ္ေယာက္လည္း ဴဖစ္ေနဴပီ ဴဖစ္ပၝသည္။ သုိႛဴဖစ္၍ က႗ႎု္ပ္တုိႛ၏ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၌ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ လူႛအခၾင့္အေရးမဵား ေပဵာက္ဆုံးေနသည့္ကိစၤ၊ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုန္းေနသည့္ကိစၤ၊ ဴပည္သူႛတရားဥပေဒမဵား ဴပန္လည္ေပၞထၾန္းလာေရး၊ တုိင္းဴပည္ဴငိမ္းခဵမ္းသာယာ၀ေဴပာေရးတုိႛႎႀင့္ ဗလငၝးတန္ ဴပန္လည္ရႀင္သန္လာေရးတုိႛအတၾက္ က႗ႎု္ပ္တုိႛလည္း တာ၀န္ရိႀသည္ဟု ခံစားေနရကာ မသိကဵႂိးက႗န္ဴပႂေနဴခင္းမႀာလည္း အဴပစ္ရိႀသည့္သူတစ္ဦးက့ဲသုိႛ ခံစားေနရပၝသည္။ သုိႛဴဖစ္ရာ ႎုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္၏ တာ၀န္၊ လူသားတစ္ဦး၏ ၀တၨရားမဵား ရိႀေနဳကသည္ႎႀင့္အညီ ဤစာတန္းကုိ ေရးသား၍ တင္ဴပရေပသည္။ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏အေရးကိစၤမႀာ ၁၉၆၂ခုႎႀစ္မႀပင္...

Read more »

>ဖိုးသံ (လူထု) – ကိုဳကည္လင္နဲႛကဵေနာ္

>ဖိုးသံ (လူထု) – ကိုဳကည္လင္နဲႛကဵေနာ္

> ကိုဳကည္လင္နဲႛကဵေနာ္ဖိုးသံ (လူထု)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ဳကည္လင္ဆိုတာက သူႛအိမ္နာမည္၊ ေကဵာင္းနာမည္၊ ကဵေနာ္တိုႛေခၞတဲ့နာမည္။ ဳကည္ေအာင္ဆိုတာက သူႛကေလာင္ နာမည္၊ စာေပဗိမာန္ကဗဵာဆုရတဲ့နာမည္။ သူႛနာမည္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဴပာစမႀတ္အဴဖစ္အပဵက္တခုကို ဳကားဖူးသူမဵား ဳကားဖူးဳကပၝလိမ့္မယ္။ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားဘ၀ အခဵင္းခဵင္းေတၾ တခၝဆံုဳကတုန္း လူငယ္တိုႛဘာသာဘာ၀ ေပဵာ္ဳက ေနာက္ဳကရင္း ကဗဵာဆရာတင္မိုးက “တင္မိုး-ဗင္ဂိုး“လိုႛ ေ႐ကၾးေဳကာ္လိုက္ပၝသတဲ့။ ဒီအခၝမႀာ ကိုဳကည္လင္ကလည္း ခဵက္ဴခင္းဆိုသလိုအညံ့မခံဘဲ “ဳကည္လင္-လီနင္ကၾ” လိုႛ ဴပန္ေ႐ကၾးေဳကာ္လိုက္လိုႛ မႀတ္မႀတ္ရရ ေဴပာစရာ အဴဖစ္အပဵက္ကေလးတခုအဴဖစ္ အေပၝင္းအသင္းမဵား အဳကားမႀာ ကဵန္ရစ္ပၝတယ္။ အဲဒၝ သူႛနာမည္ရင္းပၝ။ ကဵေနာ္ေရးမႀာက သူႛေကဵာင္းသားဘ၀ပၝ၊ စိဳတကဗဵာမဵား၊ လမင္းတရာကဗဵာမဵားနဲႛ ဒုႉ၀တီမႀဧရာ၀တီသိုႛကဗဵာမဵားတိုႛကို ဖန္တီးတဲ့ ကာလက အေဳကာင္းအရာေတၾပၝ။ ကဵေနာ္ သူႛကို ရင္းႎႀီးတာက အဲဒီကာလေတၾသာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီကာလေတၾ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – တပ္မေတာ္ရဲႛ ေစတနာ

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – တပ္မေတာ္ရဲႛ ေစတနာ

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ – တပ္မေတာ္ရဲႛ ေစတနာ No tags for this post.

Read more »

>တူေမာင္ညိႂ – အသင့္ဴပင္ထားရမည့္ အဆိုးဆံုး ဆိုသည္မႀာ

> အသင့္ဴပင္ထားရမည့္ အဆိုးဆံုး ဆိုသည္မႀာတူေမာင္ညိႂေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီလ (၃၀) ရက္ေနႛတၾင္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္၊ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သည္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ (၇)ဦး၊ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းတိုႛႎႀင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာဧည့္ေဂဟာ ၌ ေတၾႛဆံုခၾင့္ရရႀိခဲ့ပၝသည္။ ဆက္ဆံေရး၀န္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ႎႀင့္လည္းေတၾႛဆံုခဲ့ပၝသည္။ အဖဲၾႛခဵႂပ္ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ထိုသုိႛ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟုိ အလုပ္အမႁေဆာင္မဵားႎႀင့္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေတၾႛဆံုဳကရဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အေဴခအေန အခဵက္အလက္တခဵိႂႛကို မီဒီယာမဵားသုိႛ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ တကယ္ေတာ့ အဖၾဲႛခဵႂပ္တာ၀န္ရႀိသူမဵားအေနဴဖင့္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေဴပာဳကားခဵက္၊ မႀာဳကားခဵက္၊ အေလးထားခဵက္မဵားကို ယခုလို မီဒီယာမဵားသုိႛ ဴပန္လည္ေဴပာဳကားသည္ထက္ မိမိတိုႛအေလးထားမႁအလုိက္၊ ဴပႍနာ တစ္ရပ္ဴခင္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၤမဵားကို စကားလံုး၊ အသံုးအႎႁန္း၊ တိကဵရႀင္းလင္းစၾာဴဖင့္ ေရးသား...

Read more »

>ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေန

>ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေန

> ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေနမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ လူထုဆႎၬခံယူပဲၾ၊ ေရၾးေကာက္ပဲၾတုိႛကုိ မဳကာမီဴပႂလုပ္မည္ဟူေသာ စစ္အစုိးရ၏ ဳကညာခဵက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ကန္ႛကၾက္ေဴပာဆုိမႁမဵား ခဵက္ခဵင္း ထၾက္ေပၞလာသည္။ ဆႎၬခံယူပဲၾ၏ရလဒ္မဵား မသိရေသးမီ ေရၾးေကာက္ပဲၾကုိ ၂၀၁၀တၾင္ဴပႂလုပ္မည္ဟု ေဳကညာခ့ဲသည္ဟု အဓိကႎုိင္ငံေရးအဖဲၾႛ႒ကီးဴဖစ္ေသာ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္၏ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက မႀတ္ခဵက္ခဵခ့ဲေဳကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိႛစ္သတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ အဓိပၯာယ္မႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားက ရလဒ္ကုိ တင္႒ကိႂသိရိႀေနဴခင္းဴဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ဴပထားသည္။ ႎုိင္ငံတကာတၾင္မူ အဂႆလန္ႎုိင္ငံက ဦးစၾာ တုံႛဴပန္ခ့ဲသည္။ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိႛအသၾင္ကူးေဴပာင္းသည့္အခၝ သက္ဆုိင္ရာႎိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး ပၝ၀င္ရန္လုိအပ္ေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရ၏ေဳကညာခဵက္ကုိ အ့ံအားသင့္မိေဳကာင္း စသဴဖင့္ ေဴပာဳကားလုိက္သည္။ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္ေနေသာ အဂႆလန္အေဴခစုိက္ ဘားမားကန္ပိန္းယူေက အဖဲၾႛက ဒီမုိကေရစီမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မဵားဴဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္လုိက္သည္။ ဆႎၬဴပမႁမဵားကုိ ေခဵမႁန္းခ့ဲဴပီး၊ စီးပၾားေရးပိတ္ဆုိႛခံရမႁပုိဆုိးလာသည့္အေဴခအေနတၾင္...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီမဵား ေပးဴပီခင္ဗဵ။ အကယ္ဒမီဆုရႀင္ေတၾက ဗုိလ္ခဵႂပ္သီဟသူရတင္ေအာင္ဴမင့္ဦးတုိႛ ဇနီးေမာင္ႎႀံကုိ “သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂဳကဴပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပၝတယ္” တ့ဲ။ ေဳကးမုံသတင္းစာမႀာ သုိႛကလုိ ေရးထားပၝတယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္။ ေဳကးမုံသတင္းအရဆုိရင္ ႎုိင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲေတၾ အမဵားအဴပား ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္ကဵ ခဵီးဴမႀင့္ဳကပၝတယ္။ ရုပ္ရႀင္မင္းသမီး မင္းသားေတၾကုိ အခုလုိအားေပးတ့ဲအတၾက္ ရုပ္ရႀင္ေလာက႒ကီး ေအာင္ဴမင္တုိးတက္ေတာ့မယ္ နိမိတ္မဟုတ္လားဗဵာ။ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဓာတ္ရႀင္ကား စုစုေပၝင္း ၈ ကား ကုိ ႎုိင္ငံေတာ္က စိစစ္ဴပီး အခုလုိ ေရၾးခဵယ္ ဆုေပးခ့ဲပၝေဳကာင္း။ ဇာတ္ေဆာင္ – ရန္ေအာင္ – ဂုဏ္ရိႀန္ဴပင္းတ့ဲခဵစ္ဴခင္းသိကၡာဇာတ္ေဆာင္ – နႎၬာလိႁင္ –...

Read more »

>မဵႂိးဴမင့္ေမာင္ – သီခဵင္းဆိုပၝဦးကိုေအာင္မိုး၀င္း

>မဵႂိးဴမင့္ေမာင္ – သီခဵင္းဆိုပၝဦးကိုေအာင္မိုး၀င္း

> သီခ်င္းဆိုပါဦး ကိုေအာင္မိုး၀င္းမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္႔အေျခအေနက သူမ်ားတကာေတြလို အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္တို႕နဲ႕ လက္လွမ္းမီွလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလးစားခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ပရင့္ထုတ္ၿပီး ေပးပို႔လာမွသာ ဖတ္ရသူပါ။ အခုလည္း ခ်စ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ပို႔ေပးလာလုိ႔ ေရႊေဒါင္းျဖဴတုိ႔ (ကို)ေအာင္မိုး၀င္းတို႔ ေရးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဖတ္ရတာပါ။ ေရႊေဒါင္းျဖဴ က “၂၀၀၆ အစိုးရစာေပဆု (၀ါ) ေတာင္စမုခ္က ေထာင္ထုပ္” ကိုေအာင္မိုး၀င္း က “နာက်င္ေနသူရဲ႕ ျမစ္တစင္းဆီက သီခ်င္းစာသားတခ်ဳိ႕” သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ေရးၾကတာက စာေရးဆရာ၊ ဘာသာျပန္ဆရာ (ကို)ေက်ာ္၀င္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဘာသာျပန္(သုတ) ဆုရတဲ့ကိစၥကို “တည္” ၿပီး ေျပာၾက ေရးၾကတာေတြပါ။ ေက်ာ္၀င္း ကို “ကမၻာျပားၿပီ” စာအုပ္နဲ႕ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြက္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္

>အရႀင္ဉာဏိက – ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္

> ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္အရႀင္ဉာဏိကေဖေဖာ္၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ အစည္းအေ၀း႓ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ သိလုိတာမဵား ေမးဳကဴမန္းဳက ေလ႖ာက္ထားဳက၊ ၅ နာရီခန္ႛမႀာေတာ့ SCC ကေန ပီနန္ဆရာေတာ္တုိႛ တည္းခုိသီတင္းသုံးေနတဲ့ Centre Point Hotel ကုိ ခဏနားဖုိႛ သၾားဳကတယ္။ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဒီညသူတုိႛတည္းခုိရာဟုိတယ္မႀာ ကဵိန္းဖုိႛမိန္ႛဳကားတာနဲႛ တညကဵိန္းဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္လုိက္တယ္။မူလ စိတ္ကူးထားတာကေတာ့ ဒီညမႀာပဲ မဲေဆာက္ကုိထၾက္မည့္ ေနာက္ဆုံးကားနဲႛ မဲေဆာက္ကုိ ဆက္သၾားဖုိႛပၝ။ သုိႛေပ မယ့္ ညဦးပုိင္းမႀာ သတင္းစာမဵားနဲႛ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းေဴဖဳကားမႁဴပႂလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ရႀိတယ္ဆုိေတာ့ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ေလ့လာႎုိင္တာေပၝ့။ ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပၝပဲ။ ဟုိတယ္ကုိေရာက္ေတာ့ ေနာက္ေနႛမႀာလည္း မဟာခဵိႂင္ေဒသ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ အမဵားဆုံးေနထုိင္တဲ့ေနရာ မႀာလည္း ေဟာေဴပာပၾဲရႀိေသးတယ္ဆုိတာ...

Read more »

>ေကလတ္ – ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾ

>ေကလတ္ – ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾ

> ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾေကလတ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ “ဦးတုတ္႒ကီး၊ ဘယ္ကဴပန္လာတာလဲဗဵ။” ဆံပင္ညႀပ္ဆရာက ေမးသည္။ ဦးတုတ္႒ကီး ခဵက္ခဵင္း ဴပန္မေဴဖႎုိင္။ ေမာဟုိက္လာပုံရသည္။ ခုံရႀည္ေပၞပစ္ထုိင္ခဵလုိက္ဴပီး အသက္ဴပင္းဴပင္း ရႀႃေနသည္။ ဴပီးမႀ တုံးတိတိ ဴပန္ေဴဖသည္။ “ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾက။“ ကုိပိန္က ဦးတုတ္႒ကီးအေမာေဴဖေနသည္ကုိ ခဏေစာင့္သည္။ ဴပီးမႀ ေမးခၾန္းထုတ္သည္။ “ဒီတစ္ပတ္ထဲမႀာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾေတၾ ရိႀဦးမႀာလား။“ ဦးတုတ္႒ကီး ေခၝင္းခၝဴပသည္။ “မရိႀေတာ့ဘူး။ ဒီလုိကၾာ၊ ဒီဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾက ၂ခုေပၝင္းလုပ္တာ။ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပတယ္၊ ဴပီးေတာ့ အမဵႂိးသားညီလာခံကုိ ေထာက္ခံဆႎၬဴပတယ္။“ ကုိပိန္ႎႀင့္ဆံပင္ညႀပ္ဆရာတုိႛ အ့ံအားသင့္သၾားဴပီး တစ္ေယာက္ႎႀင့္တစ္ေယာက္ စုိက္ဳကည့္မိဳကသည္။ ဦးတုတ္႒ကီး ေရတစ္ခၾက္ခပ္သည္။ တစ္ခဵက္တည္း ကုန္ေအာင္ေမာ့ေသာက္လုိက္သည္။ ဴပီးမႀ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုန္စင္ ရႀင္းဴပသည္။ “ေဳကၾးေဳကာ္သံေတၾ ေအာ္ရတယ္ကၾာ၊...

Read more »

>Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10

>Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10

> Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10 No tags for this post.

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလ၊ ဇၾန္လမႀာ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံသိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အလုပ္သမား ၃၀၀၀ ပိုႛေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္မႁထမ္းေဟာင္း အဖၾဲႛ၏ ေရၿအင္း၀ ကုမၯဏီက တာ၀န္ယူထားေဳကာင္း၊ ေလ႖ာက္လၿာမဵား ပိတ္သၾားဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အလုပ္သမား သုံးေသာင္းေကဵာ္ ကိုရီးယားစကားေဴပာ သင္တန္းစာေမးပဲၾ ေဴဖဆိုရန္ ဴပင္ဆင္ေနေဳကာင္း၊ စာေမးပၾဲ ေအာင္မႀ သၾားေရာက္ရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း။ ရုပ္ဴမင္သံဳကား ဇာတ္လမ္းဳကည့္လည္း ကိုရီးယား၊ ဟုိနားသၾားလည္း ကိုရီးယား၊ ဒီေနရာ သၾားလည္း ကိုရီးယား။ ဒီလိုနဲႛ ကိုရီးယား ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မကဘဲ အေရႀႛေတာင္အာရႀမႀာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေရပန္းစားေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုလို ဴဖစ္ေနပၝဴပီ။ ေမာ္ဒယ္ဴဖစ္ေနတဲ့ ကိုရီးယားအေဳကာင္း...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

> ရမ္ဘိုကို ရမ္ဘိုလို ေနပါေစမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေပၚေရာဂါလို႔ ေျပာရမလား။ က်ေနာ္တို႔ဆရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ကားအေၾကာင္း ေရးၾကတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အစကတည္းက ေရးဖို႔ အစီအစဥ္လည္း မ႐ွိဘူး၊ သေဘာထားေပးဖို႔လည္း စိတ္မပါဘူး။ ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ကေန က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာရႏိုင္မလဲဆိုတာပါလုိ႔ မဝံ့မရဲ ေတြးၾကည့္မိတာေတာ့ ႐ွိတာေပါ့ေလ။ ခုေတာ့ အေျခအေနတစ္ခုအရ မေရးလို႔၊ တရားဝင္ သေဘာထားမေပးလို႔ မရေတာ့တာေၾကာင့့္ က်ေနာ္လည္း ေခတ္ထဲ ခုန္ခ်လိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ့ ဂ်ိမ္းစဘြန္းဓာတ္႐ွင္ေတြ၊ ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ေတြ ဆိုတာကလည္း မင္းသားခံရ၊ ျပန္ခ်၊ ဇာတ္သိမ္းေတာ့ လူဆိုးေတြအကုန္ေသ ဆိုတဲ့ ပက္တန္(pattern) ေတြပဲ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေနရာသာ ေျပာင္းသြားတာ ႐ွိတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ စတုတၳေျမာက္ ရမ္ဘိုဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့...

Read more »

>ဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္

> ႎိုင္ငံတကာက စီးပၾားေရးသပိတ္မဵားနည္းတူဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ယခုတပတ္အတၾင္း အေမရိကန္ ေဂဵာ့ဘုရႀ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ စစ္အာဏာပိုင္ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵားကို ပစ္မႀတ္ထားေသာ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ေငၾေဳကးကူးသန္းမႁမဵား ပိတ္ဆိုႚအေရးယူမႁမဵား တိုးဴမႀင့္လိုက္သည့္ နည္းတူ၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းတၾင္လည္း နအဖ စစ္အာဏာပိုင္တိုႚ၏ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားကို သပိတ္ေမႀာက္ဳကရန္ ႎိုးေဆာ္သည့္ စာမဵား ဴဖန္ႚေ၀ဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အဴပစ္မဲ့သည့္ ရဟန္းသံဃာ ေကဵာင္းသားဴပည္သူမဵားကို မတရား ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဴခင္း၊ လုိက္လံဖမ္းဆီး လဵက္ရႀိုုဴခင္း၊ အမဵႂိးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေသးဘဲ ေရႀာင္လၿဲေနဴခင္း၊ တိုင္းဴပည္၏ အေထၾေထၾ ဆင္းရဲဒုကၡ အဳကပ္အတည္းမဵားကို လဵစ္လဵႂရႁ၍ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ မိသားစု ဳကီးပၾားေရး၊ လက္နက္အားကိုးသည့္ အာဏာတည္ဴမဲေရးကိုသာ...

Read more »

>စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵား

> စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵားဴပည္သူတိုႚရဲႚစကားဴပန္တဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အမႁ ဴမင္ကၾင္း – ၁ ဇန္န၀ၝရီ စမ္းေခဵာင္း တရားရုံးတၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူတဦးကို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ဴခိန္းေဴခာက္မႁနဲႚ တရားစၾဲဆို တင္ပိုႚထားပၝတယ္။ တရားခံဆီမႀ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ရႀာေဖၾပုံစံမႀတ္တမ္းပၝ ဓၝးလက္နက္ ႎႀင့္ တရားရုံးတင္ ဓၝးလက္နက္တိုႚ လုံး၀ကၾဲလၾဲေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ၎ကို ဖမ္းဆီးစဥ္က သိမ္းဆည္းေသာ ဓၝးလက္နက္ဟူသည္မႀာ လက္သည္းညႀပ္ႎႀင့္အတူ တၾဲလဵက္ပၝေသာ ၂ လက္မခန္ႚရႀိ ဓၝးငယ္ေလး ဴဖစ္ဴပီး၊ ယခု ရုံးတင္ထားတဲ့ ဓၝးမႀာ မီးဖိုေခဵာင္သုံး ဓၝးဳကီး ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ သက္ေသခံမဵားက တညီတညၾတ္တည္း ဴငင္းဆိုသဴဖင့္ တရားရုံးတင္ ဓၝးမႀာ ဴမိႂႚနယ္ စခန္းမႀႃး ေဴပာင္းလဲတင္ဆက္တဲ့ ဓၝးဴဖစ္ေဳကာင္း...

Read more »

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

> ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကိုခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁၉၅၀ ေႎႀာင္းပ္ိုင္းႎႀစ္မဵား၏ ရန္ကုန္ကေလာင္ရႀင္အသင္း စာေပလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ထင္ရႀားေသာ ကဗဵာဆရာတဦးဴဖစ္သူ ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲကို သိမ္ဴဖႃလမ္းရႀိ ေဗဒၝ စာအုပ္တိုက္တၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည္ဟု ဳကားသိရသည္။ ထုိေနႚက မိသားစုမဵား၊ စာေပမိတ္ေဆၾမဵား ေတၾႚဆုံသည့္ ဴမင္ကၾင္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္။ ပန္းခဵီ ယဥ္မင္းပိုက္က အမႀတ္တရ ပန္းခဵီဆၾဲလက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္