>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

> ေရငုတ္သမားပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေကဵာမႀာ ပိုးထားတဲ့အႎုပညာကိုသာအသက္ရႁခၾင့္ မရခဲ့ရင္ဒီေလာကဳကီးထဲဒီေလာက္နက္နက္ငုတ္လဵႂိးႎိုင္လိမ့္မယ္မထင္ … (ဇၾန္ ၆၊ ၂၀၀၇) (ထိန္လင္းရဲႚ ပန္းခဵီကား “ညငုတ္ဴခင္း” ကို ဴပန္သုံးပၝတယ္။ ဒီကဗဵာကို ဴပည္တၾင္းက စာေစာင္မႀာ ထည့္သၾင္းခၾင့္ မရခဲ့ပၝဘူး။ ) No tags for this post.

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃ ရက္ေနႚက သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵားတိုႚ ၃ လပတ္ အစည္းအေ၀း ကဵင္းပခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦပညာ၀ံသ တိုႚ၏ ဳသ၀ၝဒလမ္းညၾန္မႁမဵားႎႀင့္အညီ ကဵင္းပဳကရာတၾင္ စိတ္ပၝ၀င္စားေတာ္မူဳကေသာ ဆရာေတာ္မဵားလည္း တက္ေရာက္ ဳကားနာဳကသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာလက စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴပီးေနာက္ပိုင္းတၾင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား အပၝအ၀င္ အမႁေဆာင္သံဃာေတာ္အသီးသီးက မိမိတိုႚ သီတင္းသုံးရာဌာနမဵားသာမက ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ဳကၾခဵီဴပီး သာသနာ့အေရး ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား၊ အဖၾဲႚခၾဲမဵား တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္းမႁမဵား၊ လူပုဂၢႂိလ္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသိုႚ တရားေဟာေဴပာ...

Read more »

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

> ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ ခဵႂိစိမ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ တေနႛက ေနာ္ေ၀ မိတ္ေဆၾတစ္ေယာက္ႎႀင့္ စကားေဴပာရင္း ထုိမိတ္ေဆၾက … ” မင္းတုိႛ ေထာင္ထဲမႀာ ႎႀိပ္စက္ခံရတာေတၾ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညႀဥ္းပန္းမႁေတၾအေဳကာင္းကို အ႓မဲဳကားရပၝတယ္၊၊ မင္းတုိႛဘက္က တုံႛဴပန္ေတာ္လႀန္တာေတၾ ခုခံတာေတၾေရာ ရႀိဘူးလား“ ဟု ေမးလာပၝသည္၊၊ ကဵေနာ္က “ေတာ္လႀန္တာေရာ၊ ခုခံတာေရာ ရႀိခဲ့တယ္၊၊ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾကလည္း ဒု နဲႛ ေဒး၊ ဟုိး ေရႀးကတည္းက ရႀိခဲ့တယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ ေထာင္ထဲမႀာ ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲႛ “ႎိုင္ငံေရး ေတာ္လႀန္ေရး သမားကၾ …“ လုိႛ ေနခဵင္ရင္ ပထမဦးဆုံး “ေကဵာ“ နဲႛ...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

> ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း – ၃ဇာဂနာေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေနရာ။ ။ ပဲခူးေဆာင္အခ်ိန္။ ။ ည ရနာရီသရုပ္ေဆာင္။ ။ ေအာင္ဆန္း၊ သိန္းေဖ၊ သီဟန္၊ ေက်ာ္ျငိမ္း (ဖိုင္တဲြ ကို စားပဲြေပၚပစ္တင္လိုက္ျပီး) ေက်ာ္ျငိမ္း။ ။ အဲဒီေတာ့ ဒါ ဘာ ဆက္လုပ္ရမွာလဲ။သိန္းေဖ။ ။ ျပီးျပီေလ၊ ရပ္လိုက္ရံုပဲေပါ့။ ေအာင္ဆန္း။ ။ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ မင္းဟာ က ရွဳပ္ခ်ည္ ႏွပ္ခ်ည္ နဲ႔။သိန္းေဖ။ ။ ဒါ ႏိုင္ငံေရးပဲ။ ကိုယ္ မွားတယ္ထင္တဲ့ဟာကို ဇြတ္ေပေတ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ ျပင္သင့္ ျပင္ရမွာပဲ။ ေက်ာ္ျငိမ္း။ ။ ခု ေက်ာင္းသားေတြက မင္း လက္မွတ္လိုက္ထိုးခိုင္းလို႔...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ေနဘုန္းလတ္ ႎုိင္ငံေတာ္က ဘေလာ့ဂၝ ေနဘုန္းလတ္ကုိ ေခၞေဆာင္သၾားတာ ၇ ရက္ တစ္ပတ္ ဴပည့္သၾားပၝဴပီ။ မေနႛကေတာ့ မဇၤဵိမသတင္းဌာနက ေနဘုန္းလတ္ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံးကုိ ေရာက္ေနေဳကာင္း ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသူႎုိင္ငံေရးသမားေတၾကုိ ကုိးကားဴပီး ေရးသားခ့ဲပၝတယ္။ ေပဵာက္ေနတ့ဲ ဘေလာ့ဂၝ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံး၀င္းထဲမႀာ ရိႀေနတယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္းေဳကာင့္ သူႛမိသားစုရဲႛ ေသာကအပုိင္းအစတခဵႂိႛ ေဴပေပဵာက္သၾားေကာင္းပၝရဲႛ။ ႎုိႛေပမ့ဲ ကဗဵာဆရာေစာေ၀လည္း အဲဒီ၀န္႒ကီးရုံး၀င္းထဲကေန အင္းစိန္ေထာင္ကုိ ေရာက္သၾားတာေဳကာင့္ ကာယကံရႀင္မိသားစုအဖိုႛ ခံစားခဵက္သက္သာမယ္မထင္ပၝဘူး။ ေနဘုန္းလတ္ရဲႛ သူငယ္ခဵင္း ဘေလာ့ဂၝတခဵႂိႛကလည္း သူတုိႛရဲႛခံစားခဵက္ကုိ ေဖာ္ဴပခ့ဲဳကပၝတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႎၨေလးက ဘေလာ့ဂၝမဵားလည္း သူတုိႛရဲႛဘေလာ့ဂ္ေတၾမႀာ ေနဘုန္းလတ္နဲႛပတ္သက္ဴပီး အနည္းဆုံး စာတစ္ေဳကာင္းႎႀစ္ေဳကာင္း...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

> No tags for this post.

Read more »

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

> ဂ်န္န၀ါရီေနာလိတ္ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈ နအဖ အားကိုး ပုဆိန္ရုိးမ်ား ႏွစ္ကူး အစိုးရေပးတဲ့ ဘြဲ.စာရင္းထဲမွာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းတုန္းက စြမ္းအားရွင္ေတြကို ေငြေပးျပီး လူေတြေခါင္းခြဲခိုင္းတဲ့ ဖိုးစိန္လမ္းက ဦးရဲေအာင္က လူမႈထူးခၽြန္ (ဒု)၊ သူ႔မိန္းမ ေဒၚခင္လဲ့လဲ့၀င္းက သုဓမၼသိဂၤ ီရတာေတြကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ဒီ့ျပင္လည္း ရဲမွဴးေတြ၊ စ သုံးလုံးေတြ၊ အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိေတြ၊ မ ယ က ေတြ စီမံထူးခၽြန္ ေတြ ရၾကေလရဲ႔။ လူမႈထူးခၽြန္မွာ ဘုန္းၾကီးေတြ၊ ေစ်းသည္ေတြနဲ႔ ေဗဒင္ဆရာေတြလည္း ပါပါေသးတယ္။အခါေပးလား၊ စြမ္းအားရွင္လား။ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂၤ ီရတဲ့ တိုင္းရင္းေဆးက ညႊန္မွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား လွဴတန္းေနပါလိမ့္။ မိဘအသိုင္းအ၀န္းက ခ်မ္းသာလို႔ လွဴတယ္ေျပာလည္း ၀န္ထမ္းနဲ႔...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ခင္ေမာင္ရင္ – ဘိုးဘိုးေအာင္ သီခဵင္းသတင္းတိုထၾာ သီခဵင္းပေဒသာ၅၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ၀မ္းနည္းဖၾယ္ သတင္း ၂ ပုဒ္ဆူဟာတို ေနာက္ဆုံးေနႚမိုးမခ သတင္းစကား (ဦးေဖသိန္းေမၾးေနႚ နဲႚ ပင္ဂၾင္းေမၾးသူမဵား)ပထမံ ဆရာလိႁင္ ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ အဴဖႂတ္ခံထားရတ့ဲ ေထာက္လႀမ္းေရးဗုိလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္၀င္းကုိ မႀတ္မိဳကတယ္မဟုတ္လား။ ႎုိင္ငံေတာ္က သူႛကုိ တာ၀န္ေတၾ ဴပန္ေပးထားတယ္လုိႛ သတင္းရရိႀေဳကာင္း ဒီလထုတ္ Irrawaddy မဂၢဇင္း၊ ေထာက္လႀမ္းေရးစာမဵက္ႎႀာက ဆုိပၝတယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္၊ သူက ႎုိင္ငံေတာ္က အ႒ကီးအကဵယ္ အားကုိးခ့ဲရတ့ဲ တပ္မေတာ္ ေထာက္လႀမ္းေရးဌာနရဲႛ အ႒ကီးအကဲတစ္ေယာက္ပၝ။ ေထာက္လႀမ္းေရးဌာန႒ကီးကုိ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း ဖဵက္သိမ္းလုိက္ဴပီးတ့ဲေနာက္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ခင္ညၾန္ႛက အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵခံရ၊ ဗုိလ္မႀႃးေတၾက အကဵဥ္းခဵႂပ္ခဵခံရပၝတယ္။ သူကေတာ့ အလုပ္ဴဖႂတ္တာပဲ ခံခ့ဲရတယ္လုိႛ အမဵားက ယူဆပၝတယ္။ အဴဖႂတ္မခံရခင္က ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးေဘးမႀာ သူအဴမဲရိႀေနတာ ရုပ္ဴမင္သံဳကားမႀာ ေတၾႛေနရပၝတယ္။ တိမ္းေရႀာင္ေနတ့ဲ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌးဳကၾယ္တုိႛကုိ ရႀာမေတၾႛလုိႛ...

Read more »

>ဆူဟာတို – အာရႀလူဳကမ္းဳကီး တဦး

>ဆူဟာတို – အာရႀလူဳကမ္းဳကီး တဦး

> ဆူဟာတို (၀ါ) အာရွလူၾကမ္းၾကီး တဦး ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ စစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ အာရွမွာ ကိုလိုနီႏိုင္ငံေတြ လြတ္လပ္ေရးရလာၾကတဲ့အထဲမွာ စစ္မျဖစ္ခင္က ဒတ္ခ်္အင္းဒီးစ္လို႔ သိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားလည္း ပါတယ္။ ဂ်ားဗား၊ ေဘာ္နီယို၊ စူုမၾတား၊ စူလာေ၀စီ၊ ဘာလီ စသည့္ ကၽြန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပထမဦးဆုံး စုစည္းမိျခင္းပဲ။ ယဥ္ေက်းမႈ အင္မတန္ျမင့္တဲ့ ဂ်ာဗားလို ပေဒသရာဇ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကေန ေဘာ္နီယိုက ကမာၻဦး တိုင္းသားေတြ ထိ ပါ၀င္တဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံဟာ ဆူကာႏို၊ ဟာတာ စတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီေတြရဲ႔ စြမ္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပထမဦးဆုံး အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံအဆင့္ တက္လွမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒတ္ခ်္နယ္ခ်ဲ႔ကို ခုခံစစ္ ၄ ႏွစ္ၾကာ ဆင္ႏြဲျပီး ၁၉၄၉ မွာ လြတ္လပ္ခဲ့ေပမယ့္...

Read more »

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္း

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚက သတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းခိုင္းလိုက္သည္။ စာေပမိတ္ေဆၾ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေဴပာဳကားရာတၾင္ ေဒၝင္းစာေပမႀ ဂၝရ၀ဴပႂ အလႀႃေငၾေပးအပ္မည့္ ပုဂၢႂိလ္မဵားသည္ စစ္အစိုးရက ဳကည္ညိႂသည့္သူမဵား မဟုတ္သဴဖင့္ ကဵန္မာေရးအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခၾင့္ကို ယခုကဲ့သိုႚ အခမ္းအနားဴဖင့္ ကဵင္းပဴခင္းကို တားဆီးရဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ေဴဖဳကားဳကသည္။ ဴမန္မာစာေပ လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခၾင့္ႎႀင့္ အမဵႂိးသားေရးကိစၤမဵားတၾင္ အစဥ္အလာရႀိရႀိ တက္ဳကၾစၾာ ရပ္တည္ေဆာင္ရၾက္သူမဵားအဴဖစ္ ဴပည္သူကလည္း ခဵစ္ခင္၊ စာေပမိတ္ေဆၾမဵားကလည္း ေလးစားေသာ လူဳကီးမဵားကို ယခုကဲ့သိုႚ အခမ္းအနားဴဖင့္ အသိအမႀတ္ဴပႂ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ဴခင္းကို...

Read more »

>ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္း

>ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္း

> ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္းခင္ေမာင္႒ကီး (ရႀမ္းဴပည္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ဆရာေအာင္ဗလရဲႚ သတင္းစာဆရာဘဝသက္တမ္း ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ခဲ့႓ပီမိုႛ ဆရာ့အတၾက္ ဂုဏ္ဴပႂပၾဲတစ္ရပ္ကုိ နယူးေယာက္႓မိႂႛမႀာလည္း ကဵင္းပမယ္လုိႛ ဴပည္သူႛအဴမင္ စာစဥ္ တာဝန္ခံဦးေကဵာ္ဝင္းက အေဳကာင္းဳကားလာတဲ့အခၝ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ဴဖစ္မိ႓ပီး၊ ဆရာေအာင္ဗလနဲႛ တကၾ သတင္းစာဆရာ႒ကီးတခဵႂိႛနဲႛ ကဵေနာ္ေတၾႛဆုံ သိက႗မ္းခင္မင္ခဲ့ရပုံမဵားကုိ ဴပန္ေဴပာင္းသတိရေနမိပၝတယ္။ ကဵေနာ္ဟာ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားဘဝမႀာ မ႟ၾယ္ဘဲနဲႛ သတင္းေထာက္ ခဏဴဖစ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္ ေႎၾေကဵာင္းပိတ္ခဵိန္ သ႒ကႆန္မတိုင္ခင္ေလးမႀာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဴမန္မာဌာန ကထိက ဆရာ ဦးလႀေရၿ (ေနာင္မႎၨေလးတကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဴဖစ္လာသူ) ဦးေဆာင္႓ပီး၊ အဖၾဲႛဝင္ ၅၀ ေကဵာ္ေလာက္ပၝဝင္တဲ့ ေကဵာင္းသားခဵစ္ဳကည္ေရး ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛတဖၾဲႛ တရုတ္ဴပည္သူႛသမၳတႎိုင္ငံ၊ ယူနန္ဴပည္နယ္ကုိ ခဵစ္ဳကည္ေရးခရီးသၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။...

Read more »

>ဉာဏ္ဦးေမာင္ – ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္း

>ဉာဏ္ဦးေမာင္ – ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္း

> ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္းဉာဏ္ဦးေမာင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေမ့အိမ္ တံခၝးေပၝက္ကုိေရာက္ေတာ့ လၾမ္းေလာက္စရာ့ ေဒၝနေတာင္တန္း႒ကီးကုိ မိႁင္းပဵပဵ လႀမ္းလုိႛဴမင္ရတယ္။ ေဳသာ္ … ဒီေဴမဟာ အမိေဴမ၊ ဒီေရဟာ အမိေရ၊ ဒီေလကလည္း အမိေလ လုိႛ မႀန္းဆမိေတာ့ လၾမ္းစိတ္က ပုိမိတယ္။ ဒီ ေဒၝနေတာင္တန္း႒ကီးမႀာ တုိႛညီအစ္ကုိ ေမာင္ႎႀမေတၾ ဘယ္ေလာက္မဵား အသက္ေတၾ စေတးသၾားခဲ့ဳကရလဲလုိႛ ေတၾးမိဴပန္ေတာ့ ၀မ္းနည္းစိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ရတယ္။ တေဴမတည္းေန တေရတည္းေသာက္ ၊ ေသၾးရင္းသားရင္း ညီေနာင္အခဵင္းခဵင္း ႎႀစ္ေပၝင္းရႀည္ဳကာ စစ္ေတၾ ခင္းလာလုိက္ခဲ့ဳကရတာက။ ခုတုိင္ မ႓ပီးဆုံးႎုိင္စၾာ။ အေဴဖကုိရဖုိႛ အဆုံးမရႀိမႀန္း သိေနတဲ့ နည္းေတၾနဲႛ အခဵိန္ေတၾကုိ ဴဖႂန္းတီးေနဳကတာ။ တုိက္ခုိက္ဴခင္းေတၾ၊ ေခဵမႁန္းဴခင္းေတၾ၊ အဴငင္းပၾားဴခင္းေတၾ၊ အဴခင္းမဵားဴခင္းေတၾ။...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ရာဇသံ

>မိုးထက္ေန – ရာဇသံ

> ရာဇသံမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာမ်ား စစ္အုပ္စုဟာ ၄င္းတို႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ကလြဲလို ့ တျခားဘယ္သူမ်က္ႏွာမွာ မၾကည့္ဘူး ဆိုတာ က်ေနာ္တို ့ သေဘာေပါက္ဖို ့ အခ်ိန္တန္ၿပီလို ့ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ ့ေသြးေတြ၊ အသက္ေတြကို သူတို႔အာဏာယႏၱရားရဲ႔ ေခ်ာဆီအျဖစ္ သံုးခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔မိဘေတြရဲ႔ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာေတြက က်ေနာ္တို႔ရင္ဘတ္ေတြ အထိ မရပ္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးက ေပါက္ကြဲသံနဲ႔အ႐ိုင္းေခတ္ကို စတင္ခဲ့တယ္။ ကိုကိုးကြ်န္းေပၚက လူမသိသူမသိ ယုတ္မာမႈေတြ ႐ွိတယ္။ ဦးသန္ ့အေရးအခင္း၊ မိႈင္းရာျပည့္ မွာ က်တဲ့ ေသြးေတြ ဟာ က်ေနာ္တို ့ မိဘေတြ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာေတြ ျဖစ္တယ္။...

Read more »

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္ မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေတၾးအဴမင္ မဂၢဇင္းကို စဥ္ဆက္မဴပတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္အဴဖစ္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရး အလႀႃေငၾ ေပးအပ္ပၾဲ ကဵင္းပမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ေမာင္၀ံသ၊ ဇနီး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္၊ ေဒၝင္းစာေပ ႎႀင့္ အေတၾးအဴမင္ အဖၾဲႚသားမဵား အားလုံးက မိတ္ေဆၾမဵားသိုႚ ခဵစ္ဳကည္ေလးစားစၾာ ဖိတ္ဳကားပၝေဳကာင္း ေပးပိုႚသည့္ဖိတ္စာတၾင္ ဴမန္မာ့အလင္း ဦးသန္းညၾန္ႚ( သတင္းစာဆရာ)၊ ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) (ကဗဵာဆရာ)၊ လမ္းစဥ္ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ (သတင္းစာဆရာ)၊ ဴမင္းဴခံဦးဴမင့္လၾင္ (သတင္းစာဆရာ)၊ ကိုနီဟိန္း (ကဗဵာဆရာ)၊ ေဒၞရီေ၀ (ကဗဵာဆရာ)၊ ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္း နာမကဵန္း ေထာက္ပ့ံေရး...

Read more »

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

> ဧကစာခဵႂိ – မ အ ေအာင္ သင္တာ ဘာလဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

> စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ကိုဟုိဒင္းေရ- ” ႎႀင္းေလးတမႁံမံႁ၊ ေလေအးေလးတသုန္သုန္နဲႛ ခဵမ္းလိုႛမဵားတုန္႓ပီဆိုမႀဴဖင့္ …” ကဵေနာ္လည္း စာဆိုေတာ္ေနႛေတၾအေဳကာင္းေရးမယ္လိုႛ စဥ္းစားလိုက္တာနဲႛ ကဗဵာလိုလို၊ ကေဴပာင္လိုလိုေတၾ ေခၝင္းထဲက ခုန္ထၾက္လာတာဗဵိႂႛ။ စာအေဳကာင္းေပအေဳကာင္းကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ေဴပာ၊ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နားေထာင္ေဆၾးေႎၾးဆိုတဲ့ အစဥ္အလာေလးေတာင္မႀ အခုေတာ့ ဒီႎိုင္ငံမႀာ သမိုင္းလိုလို၊ အိပ္မက္လိုလိုဴဖစ္သၾား႓ပီဆိုတာကို ဴပန္ေတၾးဳကည့္ရင္ လၾမ္းသလိုလို၊ နာကဵည္းသလိုလို ဴဖစ္ေနမိတယ္ဗဵာ။ ဗမာဴပည္မႀာတုန္းက ကိုယ္က စာေရးဆရာမဟုတ္ေပမဲ့ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေဳကာင္းေတၾနဲႛ စာေပေဟာေဴပာေတၾကို သၾားနားေထာင္ခဲ့၊ စာေရးဆရာေတၾ နယ္လႀည့္ေဟာေဴပာရာေတၾကို လိုက္ပၝခဲ့ဖူးေတာ့၊ စာဆိုေတာ္ေနႛရဲႛနက္နဲသိမ္ေမၾႛမႁ၊ ဳကည္ႎူးစရာ ေတၾကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပၝက္႓ပီး သံေယာဇဥ္တၾယ္မိေနတာေပၝ့ဗဵာ။ ဴပန္စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ သမိုင္းကလည္း ဳကာခဲ့႓ပီကိုး။ ဒုတိယကမၲာစစ္၊ ဂဵပန္ေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ေခတ္ တကယ့္အေမႀာင္ေခတ္ထဲမႀာမႀ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံက...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

> ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းေလာကတၾင္ သက္ေတာ္ရႀည္ စာနယ္ဇင္းကာတၾန္းဆရာဳကီးအဴဖစ္ ထင္ရႀားသူ ကာတၾန္းေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚဖိတ္စာကို ဆရာဳကီးကိုယ္တိုင္ မိတ္ေဆၾ တပည့္သားခဵင္းမဵားသိုႚ အစဥ္အလာအတိုင္း ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ ထုတ္ဴပန္ဖိတ္ဳကားလိုက္ဴပီ ဴဖစ္သည္။ ယခင္ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းကလည္း စာနယ္ဇင္း ကာတၾန္းဆရာမဵားက ဆရာဳကီးမဵားဴဖစ္ေသာ ကာတၾန္းေဖသိန္း၊ ကာတၾန္းေအာင္ရႀိန္ ႎႀင့္ ကာတၾန္းေရၿမင္းသားတိုႚကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပၾဲ ဴပႂခဲ့ဳကဴပီး၊ ယခု ဆရာဳကီးဦးေဖသိန္းကလည္း ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ ေမၾးေနႚမိတ္ဆုံပၾဲကို ကဵင္းပလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရးရအဴပီး ပၝလီမန္ေခတ္ ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းသမိုင္းတၾင္ အေရးပၝလႀေသာ သတင္းစာကာတၾန္းသည္ စစ္အာဏာရႀင္ေခတ္တၾင္ ပိတ္ဆိုႚတားဆီးမႁမဵားေဳကာင့္ တိမ္ဴမႂပ္ေပဵာက္ကၾယ္ခဲ့ရသည္။ ဂဵာနယ္ႎႀင့္ မဂၢဇင္း...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

> ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာမိုးမခ စာဖတ္သူ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သူ ့ရဲ ့ လက္စၾဲေတာ္ ေဗဒင္ဆရာရဲ ့ တၾက္ခဵက္မႀႂေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿတစ္ေယာက္ သူႚရဲ ့ ကဵဆင္းလာတဲ့ ဳသဇာအာဏာနဲႚ ဴပည္တၾင္း ႎိုင္ငံေရး မဴငိမ္သက္မႀႂမဵားကို ေဴဖရႀင္းဖို ့ ေနာက္ဆံုးေပၞ ယဳတာတခုကို ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ဖို ့ ႒ကိႂးစားေနပၝတယ္။ အဲဒီယဳတာကေတာ့ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ပင္ဂၾင္းငႀက္ေမၾးဖိုႚဴဖစ္ဴပီး ဒီစစ္ဆင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိႚ Supreme ေသာက္ေရသန္ႚကို ပင္ဂၾင္းေနထိုင္ရန္ အေအးခန္းေဆာက္လုပ္ဖိုႚ တာ၀န္ေပးလိုက္တာေဳကာင့္ ကုမၯဏီတာ၀န္ရႀိသူမဵား ေခၝင္းနားပန္း႒ကီးေနတယ္လိုႚ Supreme ၀န္ထမ္းတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကား လိုက္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

> အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ႎႀင့္ ဂရင္းကတ္ခရီးသၾားလက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူမဵားကိုစကႆာပူက လက္မခံေတာ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ သိုႚမဟုတ္ မိခင္ႎုိင္ငံ၏ သက္တမ္းရႀိႎိုင္ငံကုူးလက္မႀတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမဵားသာ စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္းသိုႚ ၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း စကႆာပူ ဗီဇာႎႀင့္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးက ရုတ္တရက္ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္လိုက္သည္ဟု ခရီးသၾားရန္ဴပင္ဆင္ေနသည့္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ တဦးက အေဳကာင္းဳကားလာသည္။ “ကဵေနာ္က ႎိုင္ငံေရးဒုကၡသည္၊ မိခင္ႎိုင္ငံက ဘာ ပတ္စ္ပိုႚမႀလည္း မရႀိဘူး။ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသားလည္း မဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္အစိုးရက ထုတ္ေပးတဲ့ ဒုကၡသည္ ခရီးသၾားလက္မႀတ္ပဲ ရႀိတယ္။ တဴခားတေယာက္က အဴမဲတမ္းေနထိုင္ခၾင့္ရထားေတာ့ ဂရင္းကဒ္ ခရီးသၾားလက္မႀတ္ရႀိတယ္။ ႎႀစ္ေယာက္လုံးကို စကႆာပူ ဗီဇာေကာင္စစ္၀န္ရုံးက ဴငင္းလိုက္တယ္။ ႎိုင္ငံသားတေယာက္ရဲႚ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ မရႀိရင္ သူႚတိုင္းဴပည္လာစရာ မလုိပၝဘူး...

Read more »

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

> သာသနာေမာဠိ သို႔ သစၥာစကား ဇင္ေ၀ေသာ္ ( ေအ၊ အို၊ ေအ၊ ဘီ )ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ “ခ်စ္သားတို႔ စိမ္းညိဳ႕ မို႔ေမာက္ေနသည္႔ေတာအုပ္ကို ၾကည္႔ လိုက္ၾက။ ထိုေတာအုပ္ကို ပုစဥ္းရင္ကြဲတို႔၏ ေတးဟစ္ဆိုသံ ေတြၿဖင္႔စိုးအုပ္ထားတန္ရာ၏ ။ ထိုအခိုက္ အဂၤါေလးပါးႏွင္႔ ၿပည္႔စံုေသာ စစ္တပ္ခ်ီလာ၏ ။ ထုိအခုိက္ စစ္တပ္၏ ဆင္သံ ၊ ၿမင္းသံ ၊ တံပိုးခရာသံတို႔ေၾကာင္႔ ပုစဥ္းရင္ကြဲ တို႔ အသံသည္ တဒဂၤတိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ သြားတန္ရာ၏ ။ သို႔ေသာ္ ထိုစစ္တပ္တို႔ အသံမ်ား တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ သြားရာ၌ ထိုေတာအုပ္သည္ ပုစဥ္းရင္ကြဲတို႔ အသံၿဖင္႔ တဖန္ မင္းမူစိုးအုပ္ေလရာ၏ ။ အေၾကာင္းမူ...

Read more »

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

> သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC အရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သု၀ဏၧဘူမိ ေလဆိပ္ကအထၾက္မႀာ လာ႒ကိႂမည့္သူကုိ ဟုိဟုိဒီဒီရႀာမိတယ္။ သူႛကုိလည္း ကုိယ္ကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိ လည္း သူကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္သူပၝလုိႛ မိတ္ဆက္ေဴပာဖုိႛ ၀န္ေလးတဲ့ကုိယ္ကလည္း ႒ကိႂတင္႓ပီး ဖုန္းေတာင္ ဆက္မထားခဲ့ဆုိေတာ့ လာ႒ကိႂသူ လာ မလာကလည္း မေသခဵာ။ ေရာက္တဲ့ခရီးကုိ ႒ကႂံသလုိပဲ သၾားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေမၾးထားတာမုိႛ ႒ကိႂသူ မလာလဵင္လည္း သူႛတာ၀န္ပဵက္ကၾက္လုိႛ မဟုတ္ပၝဘူး။ လာခဲ့လဵင္ေတာ့ ေလယာဥ္ တစ္စီးလုံးမႀာမႀ တစ္ပၝးတည္းေသာ ရဟန္းေတာ္ဴဖစ္တဲ့ စာေရးသူကုိ ရႀာေဖၾဖုိႛ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေလာက္မယ္ မထင္ပၝ ဘူး။ ဟုိဟုိဒီဒီရႀာဳကည့္တယ္။ အားလုံးကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾလုိႛ ထင္ရ။ သုိႛေသာ္ ဘယ္သူမႀ လႀန္းေခၞသံ မဳကား။...

Read more »

>ေက – ပုံရိပ္

>ေက – ပုံရိပ္

> ပုံရိပ္ ေကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္၊ တရုတ္အုိလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္သံမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ တင္းဳကပ္စၾာ ထိမ္းခဵႂပ္ထားေသာ တရုတ္ႎိုင္ငံက လက္ခံကဵင္းပမည့္ ေႎၾရာသီ အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အသံကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ဳကားေနရဴပီ ဴဖစ္သည္။ တိဘက္ လၾတ္လပ္ေရး ႎႀင့္ ဖဲန္လၾန္ဂၾန္း ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဖၾဲႚမဵားကလည္း ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ခရီးဆန္ႚလာမည့္ အိုလံပစ္မီးရႀႃးတုိင္ကို ေရာက္ရာအရပ္မဵားက ဆန္ႚကဵင္ရႁံႚခဵ ဆႎၬဴပဳကရန္ တပ္လႀန္ႚေဆာင္ရၾက္ေနဳကဴပီ ဴဖစ္သည္။ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံက ခဵားလ္စ္ မင္းသားကလည္း အိုလံပစ္ ဧည့္ခံပၾဲမဵားသိုႚ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ တရုတ္ဴပည္ အိုလံပစ္ဖၾင့္ပၾဲသိုႚလည္း တက္ေရာက္မည္္ မဟုတ္ေဳကာင္း တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားလုိက္သည့္အတၾက္ သပိတ္ေမႀာက္အဖၾဲႚမဵားအတၾက္...

Read more »

>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

> ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား ခၾန္ပန္းစိန္ဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီလိုေနရာေလးမႀာ ေနရတာ သိပ္သက္သာတာပဲ။ ဘာလုိႚဆို ဒီမႀာက ဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုယ္က အကူအညီေပးခဲ့ဖူး ခဲ့ဖူး၊ ဘယ္ေနရာမႀာပဲ ဴပန္ေတၾႚေတၾႚ၊ ႎႀႂတ္ဆက္တာ ဴပံႂးဴပတာမဵိႂး ဒီအရပ္မႀာမရႀိဳကဘူးေလ။ ဒၝေဳကာင့္ သိပ္သက္သာတယ္လိုႚေဴပာတာ၊ ေစဵးပဲသၾားသၾား လဘက္ရည္ဆိုပဲထိုင္ထိုင္ ဴပံႂးဴပႎႀုတ္ဆက္တ့ဲဲ ဓေလ့မရႀိႚဳကဘူး။ တခုေတာ့ရႀိတယ္။ ေကာင္းဘၾိႂင္ကားေတၾထဲကလို တေယာက္ကို တေယာက္ေတၾႚဳကရင္ ခၝးက ေသနတ္နဲႚ ထုတ္ပစ္ဳကေတာ့မယ့္ အိုက္တင္နဲႚ၊ ၀င္ထိုးေတာ့မယ့္ပံုနဲႚ တေယာက္ကို တေယာက္ဳကည့္ဳကတယ္။ ကိုယ္က တက္ကဆက္တိုႚ မက္ဆီကိုတိုႚ ေရာက္ေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ ဒၝကလည္းတခုခုအေဳကာင္းေတာ့ရႀိမႀာေပၝ့ေလ၊ ထားလိုက္ပၝေတာ့၊ ဘယ္ေနရာ သၾားသၾား ဘယ္သူႚကိုမႀ သၾား ဴပံႂးဴပစရာ မလိုေတာ့ ေအးတာပဲ။ ကိုယ့္ကိုလည္း ဘယ္သူကမႀ...

Read more »

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

> မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘိုထိန္လင္းဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၅ ရက္ေနႛက စလိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ရံုတင္ေနတဲ့ “ရမ္ဘို“ ရုပ္ရႀင္ကား ဳကည့္႓ပီးဳက႓ပီလား။ မဳကည့္ရေသးလိုႛ ကိုယ္တိုင္ သၾားမဳကည့္ဴဖစ္ေသးရင္ေတာင္ နီးစပ္ရာလူေတၾကို သၾားဳကည့္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းေစခဵင္ပၝတယ္။ ဇာတ္ကားက ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ မေကာင္းတဲ့အေဴခအေနေတၾကို ေကာင္းေကာင္း႒ကီး ရိုက္ဴပထားတာမိုႛ ေကာင္းတဲ့အရသာေရာ မေကာင္းတဲ့အရသာပၝ တခၝတည္း ခံစားသၾားရမယ္လိုႛ ဆိုရပၝလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူကမႀ လာဘ္မထိုးရဘဲ ဴမန္မာဴပည္အေဳကာင္း ကမၲာကသိေအာင္ ရုပ္ရႀင္ရိုက္ခဲ့တဲ့သူေတၾကို ကဵေနာ္ကလည္း အခမဲ့ ေဳကာ္ဴငာေပးတဲ့သေဘာေပၝ့။ ဒီဇာတ္ကားကို ဴမန္မာသရုပ္ေဆာင္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္နယ္စပ္မႀာ ရုိက္လိမ့္မယ္လိုႛ သတင္းစကားေတၾ ႒ကိႂတင္ထၾက္ခဲ့ေပမယ့္ ဴမန္မာဴပည္နဲႛပတ္သက္လိုႛ တစၾန္းတစ ပဲ ပၝလိမ့္မယ္၊ အမဵား႒ကီး ေဇာင္းေပး႓ပီး ရိုက္လိမ့္မယ္လိုႛ မထင္ခဲ့မိပၝဘူး။ တကယ္ေတာ့ အဲဒၝရဲႚ...

Read more »

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

> No tags for this post.

Read more »

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

> ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲဂဵာနယ္လစ္ကိုကိုဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာ့ရုပ္ရႀင္ထူးခ႗န္ဆုေတၾကို ေဖေဖာ္၀ၝရီလဆန္းပိုင္းမႀာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေပးေတာ့ မယ္တဲ့ခင္ဗဵ။ စက္တင္ဘာ လူသတ္စစ္အစိုးရက ေပးအပ္ခဵီးဴမႀင့္မယ့္ အကယ္ဒမီဆုေပးပၾဲ႒ကီးေပၝ့ခင္ဗဵာ။ ဴပည္တၾင္း ထုတ္ ဂဵာနယ္တေစာင္မႀာ ဖတ္ရတာကို ေဴပာဴပတာပၝ။ “ကၾန္ဖမ္း”ဴဖစ္မဴဖစ္ကေတာ့ ဂဵာနယ္လစ္ကိုကိုလည္း အာမမခံ ႎိုင္ဘူးခင္ဗဵ။ နအဖလက္ထက္မႀာက ဒီကေနႛ မနက္ဴဖန္ ေသခဵာတာရယ္လိုႛ ဘာဆိုဘာမႀ မရႀိေလေတာ့ တပ္အပ္မ ေဴပာႎိုင္တာကို အဴပစ္လိုႛ မဆိုပၝနဲႛေပၝ့ေနာ္။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္။ အရင့္အရင္ ႎႀစ္ကာလေတၾတုန္းကေတာ့ အကယ္ဒမီဆုေပးပၾဲ နီးလာရင္ ပရိသတ္ေတၾ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား မုန္ႛ ဖုတ္စား (အဲေလ … ေယာင္လိုႛ) စိတ္၀င္တစား ရႀိတတ္ဳကေပမယ့္ ဒီကႎႀစ္မႀာေတာ့ ဴပည္သူေတၾခမဵာ စိတ္၀င္စား...

Read more »

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

> ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္ မီးလ႖ံေဴမေခၾး ဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မစံတိုႚေရ ငၝတို ရမ္ဘုိ ဒီေနႚ သၾားဳကည့္ဳကတယ္။ ေသာဳကာေနႚက ရုံတင္တာပၝ။ ဗမာဴပည္ထဲကို ခရစ္ယန္အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို ၀င္ကယ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းပၝ။ ဗမာသရုပ္ေဆာင္ေတၾ ပၝတယ္။ ဒီကားဴပီးမႀ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း ဴဖစ္ေပမယ့္ ပထမဆုံး ကား မစမီ လက္ရႀိႎိုင္ငံေရးအခင္းအကဵင္းေနာက္ခံ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက ပုံေတၾဴပတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတိုႚ ဆႎၬဴပေနတာေတၾ။ စီအဲန္အဲန္ကဴပတဲ့ စစ္သားေတၾ ေကဵာင္းသားကို ႎႀိပ္စက္တာေတၾ အကုန္ ဴပတယ္။ မိတ္ေဆၾတေယာက္ကဆိုရင္ ရုံေရႀႚမႀာ လက္မႀတ္၀ယ္ဴပီးကို လာသမ႖ ဗမာေတၾအကုန္ သူ၀ယ္ဴပတယ္။ ရုံထဲမႀာ ဗမာေတၾ အဴပည့္ပဲ တဲ့။ စစ္သားတေယာက္ကို သတ္လိုက္ရင္၊ လူေတၾက...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

> ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရးေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ ႎႀလုံးသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚႎႀလုံးသားမဵားက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚခႎၨာအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚ၏ ခႎၨာက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္