>တုံးေကဵာ္ ဘ ဴဖစ္ပၝေစေသာ္၀္

>တုံးေကဵာ္ ဘ ဴဖစ္ပၝေစေသာ္၀္

> တံုးေက်ာ္ ဘ ျဖစ္ပါေစေသာ္၀္မာမာေအးမတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကေပါ့၊ က်မအိပ္တဲ့ေဘးမွာ လက္ကိုင္ဖုန္းကေလးႏိုးတာနဲ႔ အလင္းေရာင္ေပၚစ မနက္ ၇ နာရီမခြဲခင္မွာ ႏိုးလာပါတယ္။ ဖုန္းထဲမွာေပၚေနတဲ့ နာမည္က “ဦးေသာင္း”တဲ့။ ဒါကိုျမင္တာနဲ႔ က်မ ႏွလံုးက တဒုန္းဒုန္းျမန္လာၿပီး ေခါင္းတက္ေခါက္သလို အီလယ္လယ္ မူးေနာက္ေနာက္ ေၾကာက္သြားပါတယ္။ “ဦးေသာင္း”ဆိုတာ “ေအာင္ဗလ”ဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ၊ ေၾကမံုသတင္းစာေထာင္ခဲ့လို႔ “ေၾကးမံုဦးေသာင္း” ျဖစ္လာတဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီးပါ။ “၁၉၂၆” တေထာင့္ကိုးရာႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာဆိုေတာ့ အသက္ ၈၂ ႏွစ္ရွိၿပီေလ။ ဒီလို မနက္ေစာေစာစီးစီး ဦးေလးေသာင္းတို႔ဆီက တခါမွ ဖုန္းမဆက္ဘူးေလေတာ့ ဟာ … ဘာမ်ားျဖစ္ ပါလိမ့္။ တခုခုပဲဆိုၿပီး ေၾကာက္သြားမိတာ က်မ မလြန္ဘူးထင္ပါတယ္ရွင္၊ အသက္ကလည္း...

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ တိဗက္ဴပည္တၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားက ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုကို လက္နက္ဴဖင့္ ႎႀိမ္ႎႀင္းေနဴခင္းမဵားကို စိတ္ထိခုိက္ရပၝေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္မဵားက တိဗက္ဴပည္သူတုိႚ၏ စစ္မႀန္ေသာ လိုအင္ဆႎၬကို နားေထာင္ေစလိုေဳကာင္း သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပဓာနာေစရ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴပီး သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားက တရုတ္ဴပည္၏ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ လာေရာက္ဴခင္းကိုလည္း ကန္ႚကၾက္ထားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ မဟာမိတ္ တရုတ္ႎိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္၎၊ တရုတ္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အကာအကၾယ္ေပးေနဴခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ လိုလားေသာ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္...

Read more »

>ကဗဵာဆရာမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံတကာ ကဗဵာေနႚ

>ကဗဵာဆရာမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံတကာ ကဗဵာေနႚ

> ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔ ျမန္မာနယ္စပ္ေရာက္ ကဗ်ာဆရာမ်ား က်င္းပဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ကဗ်ာရြတ္ဆုိေနေသာ ကဗ်ာဆရာဇြန္မိႈင္း။ ထုိအခမ္းအနားကုိ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႔တြင္ ယမန္ေန႔ညကျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ျပည္ပေရာက္ကဗ်ာဆရာတခ်ဳိ႔ႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူတခ်ဳိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>တိဗက္ဴပည္က ရဟန္းေတာ္ႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားကို တရုတ္စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႎႀိမ္ႎႀင္း

>တိဗက္ဴပည္က ရဟန္းေတာ္ႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားကို တရုတ္စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႎႀိမ္ႎႀင္း

> တိဗက္ဴပည္က ရဟန္းေတာ္ႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားကို တရုတ္စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႎႀိမ္ႎႀင္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ တနလာႆေနႚကစဴပီး တိဗက္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားက တရုတ္အာဏာပိုင္မဵားအား ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရဟန္းေတာ္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား စတင္ခဲ့ရာ ယခု စေနႎႀင့္ တနဂႆေႎၾတၾင္ အဳကမ္းဖက္အဓိကရုဏ္းမဵားအဴဖစ္ အကဵည္းတန္ေသၾးစၾန္းခဲ့ရဴပီ ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာဴပည္ ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ေရၿ၀ၝေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ စတင္သကဲ့သိုႚ ရဟန္းေတာ္မဵားက သူတိုႚခဵည္း ခဵီတက္စုေ၀း ဆႎၬဴပဳကခဲ့ဴပီးေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မဵားကဲ့သုိႚ တရုတ္အာဏာပိုင္မဵားက အင္အားသုံး ဖိႎႀိပ္ေခဵမႁန္းခဲ့သည္။ တိဗက္ဴပည္သူမဵား၏ ေဒၝသူပုန္သည္ တိဗက္ဴပည္တၾင္း လာေရာက္အေဴခခဵသည့္ တရုပ္လူမဵႂိးမဵား၊ လုပ္ငန္းမဵားႎႀင့္ အေဆာက္အဦမဵားေပၞသိုႚ ကဵေရာက္ခဲ့ဴပီး တရုတ္စစ္တပ္သည္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကို လက္နက္ဴဖင့္ ေဴဖရႀင္းရဴခင္းေဳကာင့္ ေနရာအႎႀံႚတၾင္ ေသနတ္သံမဵား၊...

Read more »

>"မဲရုံ မဲရုံကိုလာ – တဴပည္လုံးက႗တ္ ဆႎၬမဲ" အတၾက္ ၀ၝဒဴဖန္ႚနဲႚ လာဘ္ေပးေနဴပီ

>"မဲရုံ မဲရုံကိုလာ – တဴပည္လုံးက႗တ္ ဆႎၬမဲ" အတၾက္ ၀ၝဒဴဖန္ႚနဲႚ လာဘ္ေပးေနဴပီ

> “မဲရုံ မဲရုံကိုလာ – တဴပည္လုံးက႗တ္ ဆႎၬမဲ” အတၾက္ ၀ၝဒဴဖန္ႚနဲႚ လာဘ္ေပးေနဴပီ ဴပည္တၾင္းက မိုးမခ စာဖတ္သူတဦးမတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမႂိႚ ၅၁ လမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းရုံးမႀာ ထိမ္းသိမ္းထားတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ႎႀင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ စက္ဘီး ေထာင္ေကဵာ္ကို ဴပန္လည္ထုတ္ယူခၾင့္ေပးေနပၝတယ္။ ေထာက္ခံမဲနဲႚ လဲလႀယ္ဴပီး စည္းရုံးတဲ့ သေဘာလိုႚ ဆိုေနဳကပၝတယ္။ ဳကိႂတင္မဲ ေပးတဲ့စနစ္ရႀိရင္လည္း နည္းဥပေဒထဲမႀာ ေရးထားတာ မဴမင္ရေသးပၝဘူး။ ဒၝ့အဴပင္ ေဳကးရည္တတ္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို “ဴမန္ဂုဏ္ဴမင့္” နံပၝတ္ဴပားတပ္ ေနာက္ဆုံးေပၞေမာ္ဒယ္ဴမင့္ကားမဵားကိုလည္း သီးသန္ႚေစဵးႎႁန္း အခၾင့္အေရးနဲႚ ၀ယ္ယူခၾင့္ေပးေနတယ္လိုႚလဲ သိရပၝတယ္။ စစ္အစိုးရနဲႚ အခဵိတ္အဆက္ရႀိတဲ့ စီးပၾားေရး၊ ၀န္ထမ္းနဲႚ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက လူတခဵႂိႚနဲႚ မိသားစုေတၾမႀာ ဘယ္လို အေပးအယူေတၾ...

Read more »

>ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားမဵား မဲေပးႎိုင္ရန္ မႀတ္ပုံတင္စာရင္းသၾင္းႎိုင္ဳကဴပီ

>ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားမဵား မဲေပးႎိုင္ရန္ မႀတ္ပုံတင္စာရင္းသၾင္းႎိုင္ဳကဴပီ

> ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားမဵား မဲေပးႎိုင္ရန္ မႀတ္ပုံတင္စာရင္းသၾင္းႎိုင္ဳကဴပီမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ဴမိႂႚ၊ ေအအိုင္တီ တကၠသိုလ္တၾင္ ပညာသင္ေနဳကသည့္ ဴမန္မာ ဆရာ၊ ဆရာမမဵား၊ ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ မိသားစုတိုႚထံမႀ ကိုယ္ေရးမႀတ္တမ္းမဵား ဴဖည့္သၾင္းရန္ ေဖာင္ကို ဴမန္မာသံရုံးမႀ ဴဖန္ႚခဵိလဵက္ရႀိဴပီး၊ ဘန္ေကာက္ ဖုံးနံပၝတ္ ၁ ခုသုိႚ မတ္ ၁၂ မတိုင္မီ ဖက္စ္ပိုႚေပးရန္ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း ေကဵာင္းသား တဦးထံမႀ သတင္းရရႀိသည္။ ထုိ ေဖာင္တၾင္ ေမလတၾင္ ဴပႂလုပ္မည့္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ မဲေပးရန္ မႀတ္ပုံတင္သည့္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ရႀိေဳကာင္း တရား၀င္ ေဖာ္ဴပထားဴခင္းမရႀိေသာ္လည္း လက္ဆင့္ကမ္းေပးဳကသည့္ ဆရာႎႀင့္ ေကဵာင္းသားမဵားက ထင္ဴမင္ခဵက္အေနႎႀင့္ ႎႁတ္ဴဖင့္ ထုတ္ေဴပာသည္ကို ေတၾႚရသည္။ မည္သူကမ႖...

Read more »

>တပ္မေတာ္ရဲႚ အတုမရႀိတဲ့ ေစတနာ – တေစၦ

>တပ္မေတာ္ရဲႚ အတုမရႀိတဲ့ ေစတနာ – တေစၦ

> တပ္မေတာ္ရဲႚ အတုမရႀိတဲ့ ေစတနာ – တေစၦမတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ေကေအာင္ခင္ – မင္းလုပ္သမ႖ ဳကိႂက္သူမဵား

>ေကေအာင္ခင္ – မင္းလုပ္သမ႖ ဳကိႂက္သူမဵား

> မင္း လုပ္သမွ် ႀကိဳက္သူမ်ားေကေအာင္ခင္မတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြလုပ္မယ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္မယ္လုိ႔ ဆုိေတာ့ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားလည္း ရိွပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ ၀မ္းသာအားရ ေထာက္ခံေနၾကသလဲ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ စုစည္းျပီး တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါျပီ။ ေကအုိင္အုိ (ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ KIA ရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ) ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာ အေရးႀကီးေသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပီး ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ေကအုိင္အုိနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အၾကားမွာ လူေတြမသိတ့ဲ ဆက္ဆံေရးေတြရိွလုိ႔ အားတက္သေရာေထာက္ခံလုိက္ပုံရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကအုိင္အုိအရာရိွေတြ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ျပီး ေဆြးေႏြးခ့ဲတာေတြနဲ႔ လက္ရိွေၾကညာခ်က္ကေတာ့ တကယ့္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါပဲ။ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေကအုိင္အုိေၾကညာခ်က္ – http://3.bp.blogspot.com/_3VJpYG2z2WI/R70mZbUOHDI/AAAAAAAAACY/Oslvupmkd6A/s1600-h/KIO+statement+on+SPDC+Referendom.jpg ) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)...

Read more »

>၉၀ အႎိုင္ရပၝတီ အဲန္အယ္ဒီက အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၃-၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္

>၉၀ အႎိုင္ရပၝတီ အဲန္အယ္ဒီက အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၃-၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္

> ၉၀ အႎိုင္ရပၝတီ အဲန္အယ္ဒီက အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၃-၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရက အတည္ဴပႂရန္ ဴပင္ဆင္ေနသည့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ယခု ထုတ္ဴပန္ေပးရန္ႎႀင့္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒထုတ္ဴပန္ရန္တိုႚကို အဴမန္ဆုံး ေဆာင္ရၾက္ရန္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီ ဗဟုိအမႁေဆာင္အဖၾဲႚက အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၃-၂၀၀၈ ဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝသည္။ ၁၃ ရက္ မတ္လ တၾင္ ကဵင္းပေသာ အစည္းအေ၀းဆုံးဴဖတ္ခဵက္အရဟု ဆိုထားဴပီး မတ္လ ၁၄ ရက္ ေနႚစၾဲႎႀင့္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ ကုလအထူးအရာရႀိ ဂမ္ဘာရီ တနလာႆေနႚက ဴပန္သၾားအဴပီး အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ယခုကဲ့သိုႚ အထူးေဳကဴငာခဵက္ ထုန္ဴပန္လိုက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ ယခင္ အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၁-၂၀၀၈ တၾင္ ယခု အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဴခင္း၊ ဆႎၬခံယူပၾဲ...

Read more »

>ဖဒိုမန္းရႀာ ကဵဆုံးဴခင္း ၁ လ ဴပည့္ အမႀတ္တရ စကားမဵား

>ဖဒိုမန္းရႀာ ကဵဆုံးဴခင္း ၁ လ ဴပည့္ အမႀတ္တရ စကားမဵား

> ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းကြယ္လြန္ျခင္း တစ္လျပည့္အမွတ္တရ မိုးမခ မတ္ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကြယ္လြန္သူ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ကရင္အမ်ဳိးအသားအစည္းအ႐ုံး KNU)ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ရဲေဘာ္မ်ား၊ ေလးစားသူမ်ားက အမွတ္တရ ေရးသားေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္မ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ေျမာက္ပိုင္းခ်ီ (မဒတ) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ စစ္ေရး မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းခ်ီ (မဒတ) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေကအန္ယူဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆရာႀကီး ဦးစိုးေအာင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေကအန္ပီပီဥကၠ႒ ဖဲဖူးဖဲက ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေရးတာ၀န္ခံက ေကအန္ပီပီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ခူးရီမာန္ထူးျဖစ္ပါတယ္။ မန္းရွာက ဒု စစ္ေရးတာ၀န္ခံျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအစဥ္အရၾကည့္ရင္ မန္းရွာဟာ နံပါတ္ (၄) အဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းခ်ီ (မဒတ) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ေကအန္ယူဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာကို...

Read more »

>ပီနန္ ဆရာေတာ္ ေဟာဳကားခဵက္ – ဆစ္ဒနီ – မတ္ ၉ – အသံ

>ပီနန္ ဆရာေတာ္ ေဟာဳကားခဵက္ – ဆစ္ဒနီ – မတ္ ၉ – အသံ

> မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ၾသစေၾတးလ်တြင္ ပီနမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာၾကားခ်က္မ်ား ဦးပန္တ်ာ စီစဥ္တင္ဆက္သည္မတ္ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ႏိုင္ငံတကာက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔့ ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီး၊ အဂၤလန္မွ ဦးဥတၱရႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈက သံဃာေတာ္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံျပီး အေတြ႔အၾကံဳရွင္းျခင္း၊ ျမန္မာျပည္လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ေဟာေျပာခ်က္အခ်ဳိ႔ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ နားဆင္ရန္ ပုံကို ႏွိပ္ပါ။ No tags for this post.

Read more »

>ဂမ္ဘာရီ ေမ႖ာ္တိုင္းေ၀း

>ဂမ္ဘာရီ ေမ႖ာ္တိုင္းေ၀း

> ဂမ္ဘာရီ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း – တေစၦမတ္ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္သူ အသည္းထဲက လာတဲ့ မဲ လက္နက္

>ဴပည္သူ အသည္းထဲက လာတဲ့ မဲ လက္နက္

> ဖက္ဆစ္ေတြအတြက္ အားလုံးက ပို႔သလိုက္ေသာ အသည္းထဲက ေမတၱာ မဲမ်ား မတ္ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ေထာက္ ခံမဲ ထည့္ဳကရန္ စစ္အစိုးရ တိုက္တၾန္း

>ေထာက္ ခံမဲ ထည့္ဳကရန္ စစ္အစိုးရ တိုက္တၾန္း

> ေရြးေကာက္ပဲြအခ်ိန္မီက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲထည့္ၾကရန္ စစ္အစုိးရကတုိက္တြန္းမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၃မတ္ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကရန္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက လႈံ႔ေဆာ္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္အစုိးရက ေထာက္ခံမဲထည့္ေရးအတြက္ တုိက္တြန္းလ်က္ရိွသည္။ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္တြင္ ဒီမုိကေရစီအျမန္ဆုံးလုိခ်င္ပါက ေထာက္ခံမဲေပးၾကဟု တုိက္တြန္းေရးသားထားသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ မဟာသမြန္၏ ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္လွ်င္ ေဆာင္းပါးတြင္ ထုိသုိ႔ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ http://burmesepeople.blogspot.com/ ဘေလာ့ဂ္ ဖန္တီးသူက ထုိသုိ႔ ေရးသားျခင္းသည္ ေထာက္ခံမဲမေပးသည္ ့ သူမ်ားကိုျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ကိုေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ နအဖ၏ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ထားရွိေသာမရိုးေျဖာင့္ ေကာက္က်စ္မည့္အရိပ္ေရာင္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ No tags for this post.

Read more »

>Htein Lin Perform his YES or NO on 13th March

>Htein Lin Perform his YES or NO on 13th March

> ထိန္လင္း ရဲ႔ အႏုပညာနဲ႔ ဆႏၵျပ – ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူးဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ တကိုယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပဲြတြင္ Yes or No ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈ (performance art show) ကုိ ျပသေနေသာ ပန္းခ်ီထိန္လင္း။ လက္ရိွျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ေဖာ္က်ဴးသည့္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈျဖစ္သည္။ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႔ သု၀ဏၰဘူမိပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပပဲြျဖစ္ျပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘ၀ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဖန္တီးခ့ဲေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ မၾကာေသးမီက ေရးဆဲြခ့ဲေသာ အခ႐ုိင္းလစ္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ၆ ရက္ၾကာ ျပသသြားမည္ဟု သိရသည္။ No tags for this post.

Read more »

>Burmese Human Rights Day celebrates outside Burma

>Burmese Human Rights Day celebrates outside Burma

> ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္ တုိက်ဳိျမိဳ႔ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႔သုိ႔သြားေရာက္၍ ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား။ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၄၀၀ ခန္႔ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံမ်ား – ေအပီသတင္းဌာန) ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ တုိက်ဳိျမိဳ႔ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႔ျမင္ကြင္း ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ျမိဳ႔ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႔တြင္ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ဆုိးလ္ျမိဳ႔ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႔ လႈပ္ရွားမႈျမင္ကြင္း No tags for this post.

Read more »

>ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ကဵန္းမာေရး စိုးရိမ္ရ

>ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ကဵန္းမာေရး စိုးရိမ္ရ

> ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ကဵန္းမာေရး စိုးရိမ္ရ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ယေနႚနံနက္သတင္းမဵားအရ သံမဏိသက္ရႀည္ သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း ( ၈၂ ႎႀစ္) သည္ ကဵန္းမာေရး ခဵႂိႚယၾင္းလာသဴဖင့္ ၎ေနထိုင္ရာ အေမရိကန္၊ ဖေလာ္ရီဒၝဴပည္နယ္၊ တမာရက္ အရပ္ရႀိ ေဆးရုံတၾင္ ေဆးကုသခံလဵက္ရႀိေဳကာင္း သိရသည္။ ဆရာဳကီး ကိုယ္ေရးအကဵဥ္းမႀာ ေအာက္ပၝအတိုင္းဴဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လမႀာ ပထမ အ႒ကိမ္ အဴဖစ္ ဖန္မီးအိမ္ စာေပ ခဵစ္သူမဵား မႀ ထုတ္ေဝ ဴဖန္ႚခဵိ ခဲ့တဲ့ ကဗဵာဆရာ ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၆ လဴပည့္ အမႀတ္တရ စာစုက စာေရးဆရာ...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – လူထုစိန္၀င္း၊ ဦး၀င္းတင္ နဲႚ ေန၀င္းေမာင္

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – လူထုစိန္၀င္း၊ ဦး၀င္းတင္ နဲႚ ေန၀င္းေမာင္

>မိုးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမ်ား – လူထုစိန္၀င္းရဲ႔ တုိက္ပဲြေခၚသံ၊ ‘စု၊ လႊတ္၊ ေတြ႔’လမ္းျပေျမပုံ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းမတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈ လူထုစိန္၀င္းရဲ႔ တုိက္ပဲြေခၚသံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ (USCB)က ပုိ႔လာတ့ဲ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကုိ ဖတ္ရပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ကုိသြားျပီး ၾကား၀င္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားခ့ဲတယ္၊ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၃၅ ၾကိမ္ ရိွခ့ဲတယ္ လုိ႔ ေရးထားပါတယ္။ အားပါးပါး- မ်ားလုိက္တ့ဲ ခရီးစဥ္ေတြ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကုိ ေဒၚစုတုိ႔ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔တုိ႔နဲ႔ ေအးရာေအးေၾကာင္းညိွႏိႈင္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း နားခ်တ့ဲ ခရီးစဥ္ေတြ ျဖစ္ပါသတ့ဲ။ ပရိသတ္မ်ား သိတ့ဲအတုိင္း ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္ ၃ခုကုိေတာ့ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီက ဦးေဆာင္သြားေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ခရီးစဥ္မ်ားရဲ႔ရလဒ္ကုိေတာ့ ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပၚမွာ ခ်စ္စြာေသာပရိသတ္တုိ႔ ၾကည့္႐ႈခ့ဲျပီးျပီမဟုတ္ပါလား။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္က...

Read more »

>ဖိုးသူေတာ္တစ္ေယာက္၊ ဘေလာ့ဂါတစ္ေယာက္၊ ဂဏန္းႀကီးတစ္ေကာင္

>ဖိုးသူေတာ္တစ္ေယာက္၊ ဘေလာ့ဂါတစ္ေယာက္၊ ဂဏန္းႀကီးတစ္ေကာင္

> ဖိုးသူေတာ္တစ္ေယာက္၊ ဘေလာ့ဂါတစ္ေယာက္၊ ဂဏန္းႀကီးတစ္ေကာင္ေကေအာင္ခင္မတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ရဲမြန္ ဆုိတ့ဲ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူတစ္ေယာက္က ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ဆႏၵခံယူပဲြလုပ္ခ်င္တယ္ မဲထည့္ၾကပါလုိ႔ စည္းရုံးေနခ်ိန္မွာ ေျပာျပတ့ဲ ပုံျပင္ပါ။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေရာက္ ဖိုးသူေတာ္ တစ္ဦးက ဂဏန္းအလြန္စားခ်င္ေနသတဲ့။ ဖိုးသူေတာ္ ျဖစ္ေနေတာ့ သူ႔အသက္ကို သတ္လို႔မရ။ ဒါနဲ႔ မီးဖိုျပီး အိုးႀကီးတစ္လံုးထဲ ေရထည့္၊ ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ က်ဳိတယ္။့ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း အိုးေပၚ တင္တယ္။ ဂဏန္းေတြ ဖမ္းၿပီး တုတ္ေပၚေလွ်ာက္ခုိင္းတယ္။ နင့္ထိုက္နဲ႔နင့္ကံ တုတ္ဟိုဘက္အထိ ေလွ်ာက္ႏုိင္ရင္ လြတ္ေစ ဆိုေသးသတဲ့။ ဂဏန္းေလးေတြလည္း ေရေႏြးအိုးထဲကို တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေပါ့။ ဂဏန္းအႀကီးႀကီး တစ္ေကာင္ကို မိလာျပန္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း တုတ္ေပၚျဖတ္ခိုင္းပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဂဏန္းႀကီးက တုတ္ဟိုဘက္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။...

Read more »

>စိုင္းထီးဆိုင္ စဵာပန ဴမင္ကၾင္း ဓာတ္ပုံသတင္း

>စိုင္းထီးဆိုင္ စဵာပန ဴမင္ကၾင္း ဓာတ္ပုံသတင္း

> စိုင္းထီးဆိုင္ စဵာပန ဴမင္ကၾင္း ဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဂူသၾင္းစဥ္ ဗိုဴဖႃ နန္းအိအိဇာ၊ စိုင္းစိုင္း၊ စိုင္းခမ္းလိတ္ အသုဘရႁရန္ ဴပင္ထားစဥ္ စိုင္းဆိုင္ေမာ္ မိသားစု ႎႁတ္ဆက္ခဵိန္ခဵစ္ခင္ေသာ ပရိသတ္ No tags for this post.

Read more »

>ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ဦးညိႂ၀င္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၇ ႎႀစ္ဴပည့္ ဆၾမ္းေက႗းကဵင္းပ

>ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ဦးညိႂ၀င္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၇ ႎႀစ္ဴပည့္ ဆၾမ္းေက႗းကဵင္းပ

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ဦးညိႂ၀င္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၇ ႎႀစ္ဴပည့္ ဆၾမ္းေက႗းကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၈ ရက္ ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္မႀာ စစ္အစိုးရ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံထားရစဥ္ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္ ေကာင္းမၾန္စၾာ ေဆးကုသခၾင့္ မရရႀိဘဲ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ရသူ ဴပည္သူႚတိုးတက္ေရးပၝတီ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးညိႂ၀င္း (ေရၿကဵင္) ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၇ ႎႀစ္ဴပည့္ ဆၾမ္းေက႗းကို ကဵန္ရစ္သူမိသားစုက ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ကဵန္ရစ္သူ ဇနီးသည္ ေဒၞစန္းပၾင့္က ႎႀစ္စဥ္ ဆၾမ္းေက႗းေကာင္းမႁကို မပဵက္မကၾက္လုပ္ေလ့ရႀိဴုပီး စာေပနယ္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က မိတ္ေဆၾေတၾကလည္း တက္ေရာက္ဳကတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။ အိမ္သူက ဖိတ္စာမႀာ အမႀတ္တရ ကဗဵာေလးႎႀင့္ ဂုဏ္ဴပႂရာမႀာ – ရႀိေနေသးသည္၊ အေနေ၀း၍၊ မေတၾႚသည္သာ၊ ယုံမႀတ္စၾာဴဖင့္...

Read more »

>တရုတ္အစိုးရက ထရပ္ကားမဵား ဴမန္မာစစ္အစိုးရသိုႚ တိုးဴမႀင့္ေရာင္းခဵ

>တရုတ္အစိုးရက ထရပ္ကားမဵား ဴမန္မာစစ္အစိုးရသိုႚ တိုးဴမႀင့္ေရာင္းခဵ

>တရုတ္အစိုးရက ထရပ္ကားမဵား ဴမန္မာစစ္အစိုးရသိုႚ တိုးဴမႀင့္ေရာင္းခဵ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈ တရုတ္ဴပည္က စစ္တပ္သုံး ထရပ္ကားမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရသုိႚ အသုတ္လိုက္ တင္ပိုႚ ေရာင္းခဵေနရာ ယခုတပတ္တၾင္လည္း ေရၿလီမႀ မူဆယ္သိုႚ ကားအစီးေရ ၅၀၀ အုပ္စု ေရာက္ရႀိလာဴပီ ဴဖစ္သည္။ တစီးလဵင္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၁ ေသာင္းႎႁန္းဴဖင့္ ေရာင္းခဵသည္ဟု ဳကားသိရဴပီး စစ္အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၞလာကို တိုးဴမႀင့္စုေဆာင္းရဴခင္း၊ ထိုေငၾဴဖင့္ စစ္သုံးစာရိတ္မဵား ေပးေခဵေနဴခင္းတိုႚအတၾက္ သက္ေသတခုအဴဖစ္ ဴမင္ႎိုင္သည္။ တရုတ္အင္ဂဵင္နီယာတဦး၏ အလၾတ္သေဘာ ေဴပာဆိုခဵက္အရ ေနဴပည္ေတာ္ ပဵဥ္းမနားတၾင္ လႁိဏ္ေခၝင္းမဵား တူးေဖာက္ေနသည့္ စီမံခဵက္ႎႀင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ဆိုသည္။ သမိုင္းတၾင္ တရုတ္စစ္တပ္သည္ ဒုတိယကမာၲစစ္အတၾင္း ဂဵပန္ကို တိုက္ခိုက္ရာ...

Read more »

>၀ါဆိုဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး၏ ဳသ၀ါဒ

>၀ါဆိုဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး၏ ဳသ၀ါဒ

> ေရႊက်င္သာသနာပုိုင္ ၀ါဆိုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး (သက္ေတာ္ ၉၀ ေက်ာ္) ၏ ႀသ၀ါဒ မိုးမခ စာကိုး စကားကိုးမတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဘ၀ တိုက္ပြဲ ေရစားတိုင္းသာ ၿပိဳက်ပါမူ၊ ဘယ္မွာ ေၿမႀကီး ရွိမည္နည္းေရႀကီးတုိင္းသာ နစ္ျမဳပ္ပါမူ၊ ဘယ္မွာ စပါး ရွိမည္နည္းေလတိုက္တိုင္းသာ လဲၿပိဳပါမူ၊ ဘယ္မွာ အိမ္ ေက်ာင္း ရိွမည္နည္းက်ရႈံးတိုင္းသာ ငိုရပါမူ၊ ဘယ္မွာ မ်က္ရည္ က်န္မည္နည္းဆင္းရဲတိုင္းသာ တုန္လူပ္ပါမူ၊ ဘယ္မွာ ပညာ တိုးမည္နည္း အို … ၀ဋ္ေႀကြးခံရ တပည့္လွတို႔ဘ၀တိုက္ပြဲ ရင္ဆိုင္ႏႊဲေသာ္၊ ၀့ံရဲ သတၱိ ဇြဲ ရွိရွိျဖင့္အသိတရား စိတ္၀ယ္ထားလ်က္၊ အမွားမဆက္ မိုက္မဖက္ဘဲဆုတ္တက္ၿမဲသာ ဓမၼတာမို႔၊ ရွည္ႀကာမၿမဲ မဆင္းရဲတည္း။ စိတ္ ဇြဲ...

Read more »

>ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္

>ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္

> ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ ဖုန္းေမာ္ေနႚတၾင္ လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ယခု ဴမန္မာအေရးကိစၤမဵား အရႀိန္ရေနခဵိန္တၾင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ဖုန္းေမာ္ကဵဆုံးဴခင္း ႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အဴဖစ္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးအစုအဖၾဲႚမဵားက အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲမဵား အဴပင္ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားကိုပၝ ပုံေဖာ္လာဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ထိုင္းနယ္စပ္အေဴခစိုက္ အမဵႂိးသားေရးအဖၾဲႚမဵားဴဖစ္ေသာ – ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚႎႀင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမဵား အဖၾဲႚကလည္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေနႚမႀ စတင္ဴပီး ၀က္ဆိုက္တခု သီးဴခား လၾင့္တင္လ႖က္ အရႀိန္ဴမႀင့္တင္ စူးစိုက္လုပ္ကိုင္ရန္ ခဵမႀတ္လိုက္ဳကသည္ ဆိုပၝသည္။...

Read more »

>အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာ ၂ ဦး မိုင္ ၃ ေထာင္ ေဴခလဵင္ခရီးဴဖင့္ ဆႎၬဴပ

>အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာ ၂ ဦး မိုင္ ၃ ေထာင္ ေဴခလဵင္ခရီးဴဖင့္ ဆႎၬဴပ

> အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာ ၂ ဦး မိုင္ ၃ ေထာင္ ေဴခလဵင္ခရီးဴဖင့္ ဆႎၬဴပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္း အိုရီဂၾန္ဴပည္နယ္ကေန အေရႀႚဴခမး္ နယူးေယာက္အထိ မိုင္ ၃ ေထာင္ ေဴခလ႖င္ခရီးရႀည္တခုဴဖင့္ ဴမန္မာဴပည္အေရးကို အာရုံစိုက္လာေရး ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားမႁကို ဴမန္မာအမဵႂိးသား ၂ ဦးက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စတင္လိုက္ပၝတယ္။ ကိုေအသိန္းကေတာ့ ဴမန္မာေကဵာင္းသားတပ္မေတာ္လိုႚ လူသိမဵားတဲ့ ေအဘီအက္စ္ဒီဖက္အဖၾဲႚက ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေမရိကန္သိုႚ ေဴပာင္းေရၾႚအေဴခခဵခဲ့သူဴဖစ္ဴပီး ယခု ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ႎိုင္ငံတကာက အာရုံစိုက္လာေစေရး သည္ “ေဴခလ႖င္” လုိႚ အမည္ေပးထားတဲ့ လမ္းေလ႖ာက္ဆႎၬဴပတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို စတင္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုေဇာ္မင္းေထၾးကေတာ့ ၈၈ အေရးအခင္းမႀာ အသက္ ၇...

Read more »

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ – သူရတင္ဦး ၈၁ ႎႀစ္ဴပည္ အမႀတ္တရစာ

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ – သူရတင္ဦး ၈၁ ႎႀစ္ဴပည္ အမႀတ္တရစာ

> သူရတင္ဦး ၈၁ ႎႀစ္ဴပည္ အမႀတ္တရစာေရၿေဒၝင္းဴဖႃမတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၈့ ၈ ေလးလုံးအစ ဖုန္းေမာ္ေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ခၝနီး ၇၄ – ၇၅၊ ၈၇ – ၈၈ ကကဲ့သိုႛ အေထၾေထၾ မေကဵနပ္မႁမဵား၊ ဖိႎႀိပ္ သတ္ဴဖတ္မႁမဵားဴဖင့္ တင္းမာေနေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးရာသီ၌ ဆႎၬခံယူပၾဲ၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲဆိုသည့္ အသံမဵား ဴမည္ဟည္းလာဴပန္သည္။ “သူမပၝလ႖င္ မဴပီး၊ သူဳကီးတဲ့ သူႚအေဖ” ဆိုသလုိ ပဲခူးဆား စစ္အုပ္စုကလည္း “ပတ္မဳကီး မူပိုင္ရႀင္” ဇာတ္ခင္းလာဳကသည္။ ကုလားအုတ္ေခၝင္း တဲထဲ၀င္သည့္ ဇာတ္လို သေဘာႆသား ဆင္းဘတ္ ဂုတ္ခၾစီးသည့္ အဖိုးဳကီးလို အႎႀင္ရခက္လႀသည္။ ခင္ႎႀင္းယု၏ ေဆာင္းတၾင္းပန္းထဲကကဲ့သုိႚ “ေလဵာ့လိုက္၊ ေလဵာ့လိုက္၊ မသီတာ …”...

Read more »

>သုခမိန္လႁိင္ – သၾားႎႀင့္သူမဵားနဲႚ ကဵန္ရစ္သူမဵားအတၾက္

> သြားႏွင့္သူမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္သုခမိန္လႈိင္မတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ေသျခင္းတရားကလည္းျမက္ခုတ္ဓားနဲ႔ ျမက္ပင္ေတြတပင္ၿပီး တပင္ရွင္းသလို ရွင္းလို႔ … ငါတို႔ဟာ အပင္ေတြဆိုရင္အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးအႀကီး အငယ္အသက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဂုဏ္ပုဒ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသြားၿပီ၊ သြားၾကၿပီ … ဒီလို အခ်ိန္မေ႐ြး ေသမယ္မွန္းသိရင္ငါ့အလွည့္မွန္း သိရင္တေယာက္က တေယာက္ကိုအျပန္အလွန္ ေပးအပ္ရမယ့္အရာေတြေပးခဲ့မွာေပါ့လို႔ …ကြယ္လြန္သူတခ်ဳိ႕က ေနာင္တရခ်င္ငါ့အလွည့္ … ငါတို႔အလွည့္က မက်ေသးဘူးဆိုရင္ေနာင္တရစရာမ်ား ယူေဆာင္မသြားဖုိ႔ပါပဲ။ ။ (၁၀-၃-၂၀၀၈ စိုင္းထီးဆိုင္ ကြယ္လြန္သည့္ေန႔၌ ေရးသည္။ )ေမျငိမ္း ဘေလာက္က ယူပါတယ္။ ၾကိဳက္လို႔ပါ No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ရစိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား အမႀန္အတိုင္း စကားဴပန္ခၾင့္

>ေမာင္ရစိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား အမႀန္အတိုင္း စကားဴပန္ခၾင့္

> ျပည္သူ႔သေဘာထား အမွန္အတိုင္း စကားျပန္ခြင့္ေမာင္ရစ္မတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အခုတေလာ ကန္႔ကြက္ၾကတို႔၊ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကစို႔တို႔ စတဲ့အသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း “လမ္းဆက္ေလ်ာက္မယ္”တို႔၊ “မတားနဲ႔”တို႔ စတဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆိုလာပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ကလည္း “အမိန္႔ မလြန္ဆန္၀့ံဘူး”တို႔ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးေတြ ဆိုလို႔ေပါ့။ ေဖေဖာ္၀ါရီထဲက တီးလုံးသံထြက္လာတာကို ၾကိဳက္တဲ့စာသားတပ္ျပီး သီခ်င္းဆိုၾကတာပါခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ သေဘာထားက ဘာလဲလို႔ မေမးေတာ့ဘူးလား။ အင္း – က်ေနာ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔သေဘာထားပဲဗ်ာ။ အဲလိုပဲ ေျဖရေတာ့မယ္။ စ စ ခ်င္းမွာ က်ေနာ္က သပိတ္ေမွာက္ခ်င္တယ္။ လြယ္တာကိုးဗ်ား က်ေနာ္က အေ၀းၾကီးမွာ၊ ရြာျပင္မွာ တဲထုိးေနတဲ့လူကိုး။ ဘာလဲေဟ့ … ထီဆိုတာနဲ႔ ဘူးတလုံးေဆာင္ျပီးသားပဲ။ လြယ္တာကိုးဗ်ာ။ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ခ်င္ရင္ေတာင္ ေမာင္ရစ္တေယာက္ ရြာထဲ၀င္ျပီး...

Read more »

>အိပ္စက္အနားယူေလေသာ သဘာ၀၏ ရင္ေသၾးငယ္

>အိပ္စက္အနားယူေလေသာ သဘာ၀၏ ရင္ေသၾးငယ္

> အိပ္စက္အနားယူေလေသာ သဘာ၀၏ ရင္ေသၾးငယ္ (၀ၝ) ေမာ္ဒန္ ဴမန္မာဂီတေရႀႚေဆာင္ တဦးဂီတဥၤလီမတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ၁ မေနႚကပင္ ရႀမ္းအႎုပညာရႀင္တဦးႎႀင့္ ေတၾႚ၍ “ဦးထီး” သိပ္ေနမေကာင္းဟု သိလိုက္ရသည္။ ေရာဂၝ အတိုးအဆုတ္ ခန္ႚမႀန္းဳကည့္ရာ သိပ္မလၾယ္ဟု သိရသဴဖင့္ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ရသည့္အထဲ မီဒီယာသမား တေယာက္က “ဘုိင္အိုေဒတာ” ဴပင္ထားရေတာ့မယ္ဟု သတိေပးလိုက္သဴဖင့္ စိတ္ေလးမိသည္။ ေနာက္ေနႚမနက္မႀာပင္ မဳကားလိုေသာ သတင္းက ခဵက္ခဵင္းေရာက္လာသည္။ ခက္လႀပၝကလား။ ဳကားခဵင္လႀသည့္ ေတာင့္တမိဳကသည့္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး ဒီမိုေႎၾဦးပန္းကား ေဆာင္းေဟာင္းစစ္ေလရူး၏ ဴပင္းထန္ေသာ ရိုက္ခဵက္ေဳကာင့္ ေဳကၾမလို ဴဖစ္ရရႀာသည္။ သၾားေလသူ ဆရာဂဵမ္းေဴပာခဲ့သည့္အတိုင္း “ခဵစ္သူတိုႚ အသက္ တိုလႀ၏” ဟု ေအာက္ေမ့ရင္း ကဵန္ရစ္ေသာ ဴပည္သူခဵစ္ အႎုပညာသည္တိုႚ လၾတ္လပ္စၾာ...

Read more »

>သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မဵားႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵား ႎိုင္ငံတကာ ခရီးဆန္ႚ

> သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မဵားႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵား ႎိုင္ငံတကာ ခရီးဆန္ႚမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၈ သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရက မတ္လ ၆ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားကို တိုက္တၾန္းရာတၾင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ကန္ႚကၾက္ေရး၊ မူဳကမ္း အေဴခခံမူ ၁၀၄ ခဵက္ကို ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ဴပည္သူမဵားအား ရႀင္းလင္းဴပသေ၀ဖန္ဴပီး တစည္းတလုံးတည္း တသံတည္း တုန္ႚဴပန္ဳကေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေစလိုေဳကာင္း တင္ဴပထားခဲ့သည္။ ထိုရက္ပိုင္းမႀာပင္ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ၊ ဂဵာကာတာဴမိႂႚေတာ္တၾင္ ကဵင္းပေသာ လူႚအခၾင့္အေရးကၾန္ဖရင့္တၾင္လည္း ေရၿ၀ၝေရာင္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ပၝ၀င္ခဲ့သူ အရႀင္ဳသဘာသကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဴပီး စစ္အစိုးရဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို မဵက္ဴမင္သက္ေသအဴဖစ္ တင္ဴပရင္း၊ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ေရာင္းခဵမႁမဵား ပိတ္ဆိုႚဳကရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ထုိရက္သတၨပတ္တၾင္ပင္ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသသည္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္