>ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ

>ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ

> ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿမိုးမခ (ရန္ကုန္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ဗယ္လင္တိုင္းေနႚက ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿက ေဴမာက္ကိုရီးယားအာဏာရႀင္ ကင္ဂဵံႂအီကို ႎႁတ္ခၾန္းဆက္သ၀ဏ္လၿာ ေပးပိုႚခဲ့ပၝတယ္။ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႀႂ၊ ႎိုင္ငံတကာေငၾစကၠႃမဵား အတုလုပ္မႁနဲ ့ ႎဵႃကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ နာမည္ဆိုးနဲႚ ေဳကာ္ဳကားတဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံရဲႚ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ကင္ဂဵံႂအီဟာ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ရက္ေန ့မႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့သူဴဖစ္ဴပီး သူ ့ရဲ ့ေမၾးေန ့ကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿက ၀မ္းေဴမာက္ေဳကာင္း သ၀ဏ္လၿာ ေပးပိုႚခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သံတမန္ဆက္ဆံမႁ တရား၀င္ဴပန္လည္ထူေထာင္ဴပီးဴဖစ္တဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဳကားမႀာ စစ္ေရးပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁမဵား ရႀိေနခဲ့ဴပီး ေဴမာက္ကိုရီးယားက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို...

Read more »

>ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပ

>ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပ

> ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုရိပ္သာ၊ သမိး ေဒၞစန္းစန္းႎုရဲႚ ေနအိမ္မႀာ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးပိုင္း ပၝလီမန္စနစ္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္၀န္ဳကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ႎႀစ္ ေဴမာက္ ဆၾမ္းေက႗းအခမ္းအနားကဵင္းပပၝတယ္။ ၁၉၉၀ စစ္အစိုးရ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ပၝတီစုံေရၾးေကာက္ပၾဲကာလမႀာလည္း ဦးႎုက ဒီမိုကေရစီနဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ပၝတီ ( ဒီ/ဴငိမ္း) ကို ဦးေဆာင္မႁ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္တဦး ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကဴငာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့လိုႚ ဒီ/ဴငိမ္း ဗဟိုအမႁေဆာင္အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို စစ္အာဏာပိုင္ေတၾက အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႚ အေရးယူတာလည္း ခံခဲ့ရဖူးပၝတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ ေကဵာင္းသားဘ၀က စတင္ဴပီး...

Read more »

>ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း

>ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း

> ကရင္ အမဵႂိးသား အစည္းအ႟ံုး (ေကအဲန္ယူ)၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း ဖဒို မန္းရႀာဟာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၆၄ ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး၊ သား ၂ ဦးနဲႚ သမီး ၂ ဦး ကဵန္ရစ္ ပၝတယ္။ ဖဒို မန္းရႀာကို ဧရာဝတီတိုင္း ပန္းတေနာ္ ႓မိႂႚနယ္မႀာ ၁၉၅၃ ခုႎႀစ္၊ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေနႚ ေမၾးဖၾား ခဲ့႓ပီး၊ ပုိးကရင္ လူမဵႂိး ဗုဒၭ ဘာသာဝင္ တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖဒို မန္းရႀာဟာ ၁၉၆၁ မႀာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တၾင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့႓ပီး၊ ဆဲဗင္း...

Read more »

>လင္းေႎၾးအိမ္ – ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ

>လင္းေႎၾးအိမ္ – ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ

> ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာလင္းေႎၾးအိမ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ငဒိုႛဴမန္မာဴပည္ မဴငိမ္းေသာမီး သမိုင္းရႀည္ဳကီးလၾတ္ေဴမာက္ေရးခရီးဳကမ္းထဲဳကီးကဵယ္ဴမင့္ဴမတ္ရဲရင့္ေသာ ခဵစ္ေသာတိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္အဆက္ဆက္မႀာ“အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ“ ပၝခဲ့ဴပီ။ ေသာင္ရင္းနဲႛ ေဒၝနေတာင္တန္းဳကီးက သူႛတိုက္ေရခိုက္ေရအေဳကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဇာတိေဴမ ပန္းတေနာ္ ေတာေခဵာင္းရၾာကသူႛ ေမၾးဖၾၝးဴခင္းကို ဂုဏ္ယူတယ္။ ပဲခူးရိုးမနဲ့ ဴမစ္၀ကဵၾန္းေပၞကသူႛ စၾန္ႛလၿတ္မႁကိုေလးစားတယ္။ နအဖစစ္အုပ္စုကသူႛ ယံုဳကည္ခဵက္ကို ေဳကာက္ခဲ့တယ္။ ေခတၨမဲေဆာက္ေဴမကသူႛအတၾက္ထာ၀ရတေနရာစာေပးခဲ့တယ္။ သူႛ ၀ဲဘက္လက္ကကရင့္အမဵိႂးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအလံကိုမလဲစတမ္းကိုင္ခဲ့ဴပီးယာဘက္လက္ကဴမန္မာတဴပည္လံုး ဒီမိုကေရစီေရးေသၾးနဲႛေရးဴပသၾားခဲ့တယ္္။ သူတပင္ထဲကိုမဳကည့္ပဲတေတာလံုးကိုဳကည့္ခဲ့တယ္။ ေကအန္ယူနဲႛအတူ ငဒိုႛကသူႛကိုေလးစားဦးညၾတ္တယ္။ ဖထီးေရ …သမီးေလး “ဆူရာဖန္း“ တိုႛငိုေနဴပီအသက္ကိုသတ္တိုင္းယံုဳကည္ခဵက္နဲႛသမိုင္းကိုသတ္နိုင္မတဲ့လားဖထီးရဲ့ ၀ဲဘက္ရင္အံုကကဵည္ဆန္ဟာ ဖထီးကိုမႀန္တာမဟုတ္ဘဲစစ္အာဏာရႀင္ကိုမႀန္ေစ့မယ္။ ။ လင္းေႎၾးအိမ္၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္ႛ မႀာကဵဆံုးသၾားတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းရႀာသိုႛ No tags for...

Read more »

>ထိန္လင္း – အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ

>ထိန္လင္း – အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ

> အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္းေရစင္ေတၾ ဴဖန္းပက္တဲ့တန္ခူးရဲႚ ရက္မဵားမႀာဳကားခဲ့ရ သူႛဆုေ႑ခၾဇၾဲစိတ္ေတၾ ေမၾးဴမႃေရး႓ငိမ္းခဵမ္းေရး နဲႛ ညီညၾတ္ေရးေတၾးမိတိုင္း ဳကားမိပၝ။ ညီညၾတ္မႁစကားဘယ္လိုပင္ သူေဴပာဳကားေပမယ့္စစ္ဳကားမႀာ သူ ႒ကီးဴပင္းခဲ့အခုေတာ့ …ခဵစ္ဴခင္းတရားေတၾ ေပဵာ္ေမၾႛေနရမယ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ခဵစ္သူမဵားေနႛ မႀာမုန္းသူေတၾကို ေတၾႛခဲ့ေလသလားဘုရားေတာ့ သိမႀာပၝ။ ႎႀလံုးသားေတၾ ေဳကဴပႂန္းအ႓ပံႂးစကားေတၾ ပဵက္သုဥ္းအရႁံးအမႀားေတၾ ဆက္ဖုံးေနေစမယ့္အမုန္းတရားေတၾ ကဵဆံုးပၝေစ။ ။ (၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛတၾင္ လုပ္႒ကံခံခဲ့ရေသာ ကရင္အမဵႂိးသားအစည္းအရံုး အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း သိုႛ )၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမႀ ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း (ဓာတ္ပံု – ထိန္လင္း) No tags for this post.

Read more »

>ပဒုိမန္းရႀာ လုပ္ဳကံခံရ

>ပဒုိမန္းရႀာ လုပ္ဳကံခံရ

> ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိမန္းရွာ လုပ္ၾကံခံရမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၃ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ေကအင္ယူ)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒုိမန္းရွာသည္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီခန္႔က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရျပီး ေသဆုံးသြားသည္။ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႔ရိွ လုံျခဳံေရးကင္းမ့ဲေသာ သူ၏ေနအိမ္သုိ႔ ေသနတ္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္၍ ပစ္ခတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲသည့္လက KNLA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွ ပဒုိမန္းရွာ (အလယ္) (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပဒုိမန္းရွာ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း (ကုိးကားခ်က္- http://www.tayzathuria.org.uk/bd/2006/10/22/padoh.htm) ၁၉၄၃– ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ေတာေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။၁၉၆၃– ေကအင္ယူ၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။၁၉၆၆ – ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ သမုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးခ့ဲသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ေကအင္ယူနယ္ေျမသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္။၁၉၈၄– ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး...

Read more »

>မိုးမခ၀င္း – ႎိုင္ငံေရးမရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္

>မိုးမခ၀င္း – ႎိုင္ငံေရးမရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္

> ႏုိင္ငံေရး မရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မုိးမခ ၀င္းေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ကၽြန္မတုိ႕ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးမရွိပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္၊ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မရွိတဲ့ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမရွိတဲ့ျမန္မာျပည္လုိ႕႔ပဲ ဆုိလုိက္ေတာ့မယ္။ ႏုိင္ငံေရးမရွိေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆုိေတာ့ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုု လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဘယ္ သူ႕ကမွ မေျပာရဲဘူး။ လက္မလွ်ဳိရဲဘူး။ ေတာ္ၾကာ ကိုယ္ပါ အေခ်ာင္ပါသြားမွာကို ေၾကာက္ေနရတယ္။ ေၾကာက္တာ အျပစ္မရွိပါဘူူး။ ေၾကာက္လုိ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္ကုန္သလဲ ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ သူေတြက ထင္တုိင္းၾကဲလုိ႕ ရသြားတယ္။ သူတုိ႕လက္ထဲမွာ အာဏာရွိတယ္။ လက္နက္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူက လွန္ရဲမလဲေလ။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးမရွိလုိ႕ပါ။ အဲဒီအျဖစ္ေတြရဲ႕ေအာက္မွာ...

Read more »

>လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚတိုႚ၏တုန္ႚဴပန္ခဵက္

> လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚတိုႚ၏တုန္ႚဴပန္ခဵက္ဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးဉာဏ္၀င္း ႎႀင့္ လူႚေဘာင္သစ္ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ တိုႚကို ဘီဘီစီ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၂ ရက္ (ဘီဘီစီ ညပိုင္းအစီအစဥ္) ဒီကေနႛ ကဵေရာက္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အခမ္းအနားကို ဴမန္မာအစိုးရက ေနဴပည္ေတာ္ဴမႂိႛေတာ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ အခမ္းအနားကို စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿက ေပးပိုႛခဲ့တဲ့ သ၀ဏ္လၿာထဲမႀာ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး အင္အားခဵိနဲႛေအာင္ ဴပႂိကၾဲေအာင္ဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အဖဵက္အႎၨရာယ္ေတၾကို တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီႌၾတ္မႁနဲႛ ကာကၾယ္ရမယ္လုိႛ သတိေပးႎိႁးေဆာ္ထားပၝတယ္။ အဲဒီသ၀ဏ္လၿာကို အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ဴမင့္ဦးက ဖတ္ဴပထားပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿရဲႛ...

Read more »

>ဴပည္သူႚအခဵစ္ေတာ္ ဇာဂနာကို ဒိန္းမတ္ ကေလာင္ရႀင္မဵားအသင္းက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဴဖစ္ ေရၾး

> ဴပည္သူႚအခဵစ္ေတာ္ ဇာဂနာကို ဒိန္းမတ္ ကေလာင္ရႀင္မဵားအသင္းက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဴဖစ္ ေရၾးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ႎိုင္ငံတကာ စာေရးဆရာမဵားအသင္းဳကီး (PEN) ၏ ဒိန္းမတ္ ကေလာင္ရႀင္မဵားအဖၾဲႚခၾဲက ဴပည္သူအခဵစ္ေတာ္ အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာကို ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ရရိႀေရးတိုႚတၾင္ သူ၏ စၾန္ႚစားေသာစၾမ္းေဆာင္မႁမဵားအား အေလးဴပႂသည့္အေနဴဖင့္ ၎တိုႚ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသားအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ေဳကာင္း ေဳကဴငာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႎိုင္ငံတကာ စာေရးဆရာမဵားအသင္းဳကီး၏ ဒိန္းမတ္စာေရးဆရာမဵားအသင္းအေနဴဖင့္ ဇာဂနာႎႀင့္တကၾ ဴပည္တၾင္းက လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခၾင့္တိုႚအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေနေသာ စာေရးဆရာမဵားကို အာရုံစိုက္ အားေပးေထာက္ခံမႁမဵား အစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရၾက္သၾားမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္းကိုလည္း အတည္ဴပႂေဴပာဆိုသည္ဟု ၎တိုႚစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း ေတၾႚရသည္။ အဂႆလန္ႎိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ရႀိ ဴမန္မာသံရုံးသိုႚ ေပးပိုႚႛေသာ...

Read more »

>အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦး

>အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦး

> အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦးရန္လုိက႗ဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛေတာ္႒ကီးက အလၾန္ႛအလၾန္ပူဴပင္းလႀသည္။ ႓မိႂႛေတာ္႒ကီး တစ္ေနရာတၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲတစ္ဦးႎႀင့္ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ ေတၾႛဆုံခ့ဲရသည္။ သူ(ႎႀင့္ က႗ႎု္ပ္)၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အထိအခုိက္မခံလုိသဴဖင့္ ေတၾႛဆုံသည့္ေနရာအတိအကဵ ေဖာ္ဴပမႁမဴပႂႎုိင္သည္ကုိ နားလည္ေပးဳကပၝကုန္။ သုိႛေသာ္ – သူ၏အမည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိႎုိင္ပၝသည္။ သတင္းေထာက္ရူးက႗ႎု္ပ္ႎႀင့္ အမႀတ္တမ့ဲေတၾႛဆုံခ့ဲသူမႀာ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္း ဴဖစ္ေတာ့သည္။ ဟုတ္သည္။ ႎိုင္ငံေတာ္၏ ေဴပာရဲဆုိရဲရိႀသူ ၀န္႒ကီးေကဵာ္ဆန္း ဧကန္ဴဖစ္ေပသည္။ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛဆူဆူပၾက္ပၾက္ရပ္ကၾက္တစ္ကၾက္၏ အေဆာက္အဦး႒ကီးတစ္ခု၊ ညီအစ္ကုိ မသိတသိ မီးေရာင္ေအာက္တၾင္ ဴဖစ္ေသာ္ဴငားလည္း ၀န္႒ကီးကုိ ဴမင္ဴမင္ခဵင္း မႀတ္မိသိရိႀပၝ၏။ ၀န္႒ကီး၏ မဵက္မႀန္တ၀င္း၀င္း၊ ဟန္တတင္းတင္း အသၾင္ကုိ ရုပ္ထင္သံထၾက္ ဖန္သားဴပင္၊ အင္တာနက္၊ သတင္းစာ ဂဵာနယ္ အသၾယ္သၾယ္မႀတဆင့္ ေတၾႛဖူးဴမင္ဖူးထားသဴဖင့္...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရရဲ ့ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ အ႒ကိႂ ဴပင္ဆင္မႀႂမဵား ဴမန္မာဴပည္တၾင္း အခဵိႂ ့ ဴမိႂ ့နယ္မဵားရဲ ့ ရပ္ကၾက္ အခဵိႂ ့ မႀာစစ္အစိုးရက လာမယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ လူထုကို ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္ဖို ့ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္မႀႂမဵား ဴပႂလုပ္ေနဴပီလို ့ ဆိုေနဳကပၝတယ္။ မယကမဵားက ရယကမဵားကို တစ္လမ္းကို အမဵိႂးသား ၆ ဦးစီစုေဆာင္း ခိုင္းေနဴပီး၊ ဘာေဳကာင့္ အခုလို စုေဆာင္းခိုင္းရတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ အသိမေပးဳကပၝဘူး။ အခဵိႂ ့ဴမိႂ ့နယ္ မယကအစည္းေ၀းမဵား မႀာ ေတာ့ လာမယ့္ ေမလ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ အတၾက္ အထက္က ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ခိုင္း...

Read more »

>New Generation Waves of Bogyoke Aung San

>New Generation Waves of Bogyoke Aung San

> New Generation Waves of Bogyoke Aung San ,Burmese Children at 13th Feb – Aung San Birthday Celebration at NLD Office No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့ – ၂

>ေမာင္ရစ္ – ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့ – ၂

> ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့ – ၂ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေမာင္ရစ္ ဟိုးတုန္းက ေရးဖူးဴပီသား။ မေရးေတာ့ဘူးလိုႚ ေနမလိုႚ။ သူမဵားႎိုင္ငံမႀာ သူမဵားမဵက္ႎႀာဳကည့္ဴပီးေနရေတာ့ သူတိုႚေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾ လုပ္ လုပ္လာလဵင္ လူက ေနလိုႚကို မရေတာ့ဘူး။ ဟိုက ယားသလိုလို၊ ဒီက နာသလိုလို ဴဖစ္ဴဖစ္လာတယ္။ ဘယ္ႎႀယ့္ အသက္က ၄၀၊ ဘ၀ က မ စ ႎိုင္ေသးဘူး။ မဲလည္း မေပးဖူးဘူးဗဵ။ “ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေပးဖူးမႀသာ သင့္ကို လူစင္စစ္အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂမည္” ဆိုတဲ့ အေဴခခံဥပေဒေတၾ ဘာေတၾ ေပၞလာရင္ ေမာင္ရစ္ လူဴဖစ္ရႁံးရခဵည္ရဲႚ။ ရႀက္စရာဳကီးဗဵာ။ အသက္ ၂၀ မႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲ တခၝဳကႂံတယ္ အဖမ္းခံရမႀာ...

Read more »

>ထိန္ေအာင္ – အာဏာရႀင္တိုႚရဲႚ ေနာက္ဆုံးခန္းလား၊ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဇာတ္သိမ္းလား

>ထိန္ေအာင္ – အာဏာရႀင္တိုႚရဲႚ ေနာက္ဆုံးခန္းလား၊ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဇာတ္သိမ္းလား

> အာဏာရႀင္တိုႚရဲႚ ေနာက္ဆုံးခန္းလား၊ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဇာတ္သိမ္းလား ထိန္ေအာင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ စိ္န္ေခၞသံ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံက တုိင္းရင္းသား ဴပည္သူ တရပ္လံုးကို စစ္က႗န္ အဴဖစ္ အကန္ႚအသတ္ မရႀိ သားစဥ္ ေဴမးဆက္ သက္ဆင္း ေစမဲ့ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒ ဴပႉာန္းဖုိႚ၊ တနည္း ေဴပာရရင္ စစ္က႗န္အဴဖစ္ တုိင္းရင္းသား ဴပည္သူ တရပ္လံုးက လက္ခံ သေဘာတူ လက္မႀတ္ ေရးထိုးမဲ့ လူမႁပဋိညာဥ္တရပ္ ခဵႂပ္ဆုိ ႎိုင္ဖုိႚ ပထမ ေဴခလႀမ္း အဴဖစ္ နအဖ စစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္း သာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကာင္စီ၏ ေဳကညာခဵက္ အမႀတ္ ၁/၂၀၀၈...

Read more »

>ရန္လုိက႗ဲ – စင္ဴပိႂင္အစုိးရႎႀင့္စကားစဴမည္

>ရန္လုိက႗ဲ – စင္ဴပိႂင္အစုိးရႎႀင့္စကားစဴမည္

> စင္ၿပိဳင္အစုိးရႏွင့္စကားစျမည္ ရန္လုိကြ်ဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂ဝဝ၈ တစ္ေန႔တ၌တြင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ ဆုံေတြ႔လ်က္ရိွသည္။ စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ားလည္းပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အခမ္းအနားတစ္ခုအေၾကာင္းျပျပီး ျမန္မာျပည္အလြမ္းေျပ စုေဝးေနၾကသည္။ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ေနရာတြင္ တည္ၿငိမ္၊ ေအးေဆး၊ သေဘာေကာင္းဟန္ ရိွေသာသူတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အနီးကပ္ၾကည့္သည့္အခါ စင္ၿပိဳင္အစုိးရအဖဲြ႔မွ ဝန္ႀကီး ဦးကုိလွျမင့္ ျဖစ္ေနသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ စကားေျပာျဖစ္ၾကေလသည္။ ဦးကုိလွျမင့္မဟုတ္လားခင္ဗ်၊ ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ – ေၾသာ္- ေအး။ က်ေနာ္ မုိးမခ မွာ စာေတြ ဘာေတြ ေရးပါတယ္။ ဦးကုိ ဗ်ဴးပါရေစ။ – ေမာင္ရင္ လူမွားေနျပီ ထင္တယ္။ ဦးက ဦးကုိလွျမင့္ဆုိတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။...

Read more »

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – လမ္းေလ႖ာက္သူမဵား

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – လမ္းေလ႖ာက္သူမဵား

> No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – ေထာက္ခံပၝသလား

>ေမာင္ရစ္ – ေထာက္ခံပၝသလား

> No tags for this post.

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

> ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း No tags for this post.

Read more »

>ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က စစ္အစိုးရလမ္းေဳကာင္းကို အညံ့မခံႎိုင္ေဳကာင္း

> ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က စစ္အစိုးရလမ္းေဳကာင္းကို အညံ့မခံႎိုင္ေဳကာင္းဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္ဴပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲကဵင္းပေရးနဲႚ ေရၾးေကာက္ပၾဲအသစ္ ကဵင္းပေရး ေဳကဴငာခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ခဵိန္မႀာ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ကေတာ့ အညံ့ခံလိုက္ေလ႖ာမႁေတၾဴပႂလုပ္ဴပီး အကဵဥ္းေထာင္ထဲက ထၾက္လာမယ့္အစား ေဆးရုံကေန အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ဴပန္၀င္သၾားပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲႚ အစီအစဥ္ေတၾကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဴငင္းပယ္လိုက္ဴပီး ၎တေလ႖ာက္လုံး ကိုင္စၾဲရပ္တည္ေနတဲ့ – ေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးေရး၊ လၿတ္ေတာ္ေခၞယူေရး နဲႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးမႀာပဲ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ဆဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ဴပသလိုက္တဲ့ သေဘာပၝပဲ။ ေဒၞစုကို ၀န္းရံ၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရ ပၝတီကို ၀န္းရံ နဲႚ ဴပည္သူေတၾေရၾးတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုသာ ၀န္းရံေရးတိုႚကို ယခုအခဵိန္ထိ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ယုံဳကည္ဴမႂတ္ႎႀံထားတယ္...

Read more »

>နန္းညၾန္ႛေဆၾ – ဗုိလ္ခဵႂပ္အေမၾ ရယူေစေလာ့

>နန္းညၾန္ႛေဆၾ – ဗုိလ္ခဵႂပ္အေမၾ ရယူေစေလာ့

> ဗုိလ္ခဵႂပ္အေမၾ ရယူေစေလာ့နန္းညၾန္ႛေဆၾေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၁။ ေလးဆယ့္သုံးႎႀစ္၊ ပဵႂိငယ္ဴမစ္ကမိခဵစ္မာတာ၊ မကဵန္းမာ၍ေရာက္လာရသူ၊ လႀပဵႂိဴဖႃ – – ။ ၂။ ႎႀစ္ႎႀစ္သမီး၊ ရႀႂမဴငီးကဘုန္း႒ကီးေတေဇာ္၊ တပ္မေတာ္၏ဴမင္ေဴမာ္အ့ံခဵီး၊ ဖခင္႒ကီးကုိစည္းေ၀းေနခုိက္၊ ေခၾးထက္မုိက္သည့္လူမုိက္တု၊ လုပ္႒ကံမႁေဳကာင့္ဴပည္သူႛမဵက္ရည္၊ မုိးသုိႛေစၾသည္မေကဵဥဒၝန္းတၾင္၏တည္း။ ၃။ အဘမ့ဲသည့္၊ ခဵစ္ဖၾယ့္သမီးမိခင္႒ကီးတုိႛ၊ ဴပည္႒ကီးပေ၀ဏီဴမိႂႛေဒလီ၌၊ ဴမန္ဴပည္သံအမတ္တာ၀န္အပ္၍၊ ေကဵာင္းအပ္ပညာသင္ယူပၝသည္၊ လၾယ္ကာဆယ္တန္းေအာင္ခ့ဲ၏။ ၄။ ဘိလတ္ႎုိင္ငံ၊ ပုိင္စံအ့ံခဵီးဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဟု၊ ေ၀းနီးေကဵာ္ထင္ေမာင့္ဘက္တင္၏၊ ခင္မင္သမႁကူညီဴပႂ၍၊ ရၾယ္ႎုငယ္ငယ္သက္ႎႀစ္ဆယ္က၊ ေ၀းနယ္ဴပိႂင္စံဴမိႂႛလန္ဒန္၌၊ ဆက္ခံပညာ သင္ယူပၝသည္၊ထူးစၾာ ဘီေအေအာင္ခ့ဲ၏။ ၅။ ေကဵာင္းသူထဲတၾင္၊ ထူးကဲအဴမင္ထမီဆင္သည့္၊ ႎုယဥ္ဟန္ခဵီမစုဳကည္ကုိ၊ စုံညီသက္လႀယ္ကုိမုိက္ကယ္က၊ ဆက္သၾယ္ေမတၨာအပ္ႎႀင္းလာသည္၊ ဖူးစာဆုံခ့ဲဳကသတည္း။ ၆။ ကုလသမဂၢ၊ အဖဲၾႛခဵႂပ္မႀတည့္ခဵစ္စၾခင္ဴပီး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီးကုိေ၀းနီးဆက္ခၝ၊ ဒၝရုိက္တာဟုသာယာေ၀စည္၊ ဂဵပန္ဴပည္၌ယုံဳကည္ခန္ႛထား၊ တာ၀န္ပၾားခ့ဲလင္သားတသၾယ္၊ ကုိမုိက္ကယ္ကေ၀းနယ္ဘူတန္၊ တဖန္နီေပၝနယ္တေဳကာ၌၊...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ေတာဆင္ခမည္း

>မိုးထက္ေန – ေတာဆင္ခမည္း

> ေတာဆင္ခမည္းမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္တို႔့ လူမ်ိဳးေတြမွာ ထံုးစံတစ္ခု႐ွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ကေလးငယ္ေတြကို က်န္းမာေရး ေကာင္းေအာင္ ဆိုၿပီး မိဘမဟုတ္တဲ့ အၾကီးအကဲ(အဘိုး၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး) ေတြကေနၿပီး အေဆာင္သေဘာ လက္ဖြဲ႔သေဘာ လက္ေဆာင္ေပးတတ္တယ္။ ခ်ည္ဆြဲၾကိဳးေလးလိုမ်ိဳး၊ တိရစာၦန္ေလးေတြေမြးဖို႔ ေပးတဲ့ အေလ့႐ွိတယ္။ (ေက်းလက္ေတြမွာေတာ့ ၾကက္ေပါက္ကေလး ေပးေလ့ ႐ွိတယ္) တက္ႏိုင္တဲ့သူေတြ ကလဲ ေ႐ႊနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ဆြဲၾကိဳးေလး၊ လက္စြပ္ေလး ေပးေလ့႐ွိတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကေလးငယ္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေက်းလက္ထံုးစံ အတိုင္း ခမည္းေပးတဲ့ ေနရာမွာလည္း ခ်စ္စရာ၊ အျပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ကပ္စီးလည္းနည္း ကိုယ္ေပးတဲ့ ခမည္းဟာလည္း တန္ဖိုးႀကီးတာျဖစ္ေစ့ခ်င္တဲ့ လူေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ၾကီးၾကီးမားမား ကတိေတြ...

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

> ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ မာမာေအးက သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ မာမာေအးက သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ တနဂႆေႎၾေနႚက ဂီတပညာရႀင္ (ေဒၞ) မာမာေအး “သားေမေမ” လိုႚ အမည္ေပးထားတဲ့ ေတးသီခဵင္းတပုဒ္ သီဆိုဴဖန္ႚခဵိလိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ နဲႚ အမိဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အေ၀း၊ ခဵစ္ခင္သူမိဘေမာင္ဘၾားမဵားရဲႚ အေ၀းကို ေရာက္ရႀိေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတၾ၊ သားသမီးေတၾ နဲႚ ခၾပ္ေဒၝင္းမဵႂိးဆက္ေတၾအတၾက္ ရည္ရၾယ္တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ႎိုင္ငံေရးနဲႚ အေထၾေထၾအဳကပ္အတည္း ဆင္းရဲဒုကၡတၾင္းနက္ထဲက ဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို စစ္အစိုးရက ေထာက္ထားညႀာတာဴခင္းကင္းစၾာနဲႚ ဥပကၡာဴပႂ မတရားမႁေတၾ ကဵႂးလၾန္ေနခဵိန္မႀာ သူအေနနဲႚ တတ္စၾမ္းႎိုင္တဲ့ ဂီတအႎုပညာနဲႚ ပရိသတ္ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အားေပးေဆာင္ရၾက္ရတာပၝ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။...

Read more »

>ေဇာ္ဂဵီ – တိုႚဴုပည္ေထာင္စု

>ေဇာ္ဂဵီ – တိုႚဴုပည္ေထာင္စု

> No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ တံဆိပ္ေခၝင္း

>ဴပည္ေထာင္စုေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ တံဆိပ္ေခၝင္း

> No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ ႎႀင့္ ေဒၞခင္ဳကည္

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ ႎႀင့္ ေဒၞခင္ဳကည္

> No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႎႀင့္ စာေပ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႎႀင့္ စာေပ

> No tags for this post.

Read more »

>တကၠသိုလ္ ေန၀င္း – ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ ငၝးမူးတန္းရုပ္ရႀင္

>တကၠသိုလ္ ေန၀င္း – ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ ငၝးမူးတန္းရုပ္ရႀင္

> No tags for this post.

Read more »

>အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္

>အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္

> အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ပဵားရည္ဆမ္း – ခဵစ္သူမဵားေနႚသီခဵင္း၊ မာမာေအးသတင္း ႎႀင့္ သီခဵင္းပေဒသာမဵႂိးခဵစ္စိတ္နဲႚ ေရးတဲ့စာ – ေဳကးမုံဦးေသာင္းပေဒၝင္တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ေဆာင္းပၝး – ဧရာ၀တီဳကားဴဖတ္သတင္း တပုဒ္ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိပ္နဲႚ ဗိလပ္ဴပန္သန္း – ေရၿေဒၝင္းဴဖႃအကယ္ဒမီပၾဲႎႀင့္ ဇာဂနာ့အဴမင္ဴမန္မာစကားေဴပာဳကမယ္ အစီအစဥ္ ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္၊ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္