>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္ ဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ႎႀင့္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဦးသိန္းညၾန္ႛ ေမးဴမန္းခန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (၁၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ၊ ညပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပမယ့္အစီအစဥ္ဟာ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛေဴပာဳကား႓ပီး အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေဴပာ ဳကားလိုက္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကေန ဴပည္သူလူထု ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္ထားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဖိုႛတာ၀န္ရႀိတယ္လိုႛ ေဳကညာခဲ့ေဳကာင္း၊ အခု စစ္အစိုးရက လူထုဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္မယ့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ေရးဆၾဲထားတာ မဟုတ္ေဳကာင္း လည္း ေဴပာပၝတယ္။ အေဴခခံဥပေဒကို လူထုဳကားမႀာ ခဵဴပေဆၾးေႎၾးတာမရႀိေသးသလို လူထုအေနနဲႛ အေဴခခံဥပေဒနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဆၾးေႎၾးလိုႛမရေအာင္...

Read more »

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂ ၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ေထာင္အဝင္မႀာ ဆရာစၾမ္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဲဒီလို မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္ဖၾယ္ ကိစၤေတၾနဲႛ ဝင္လာ ခဲ့ရတဲ့ ကဵေနာ္ဟာ ေထာင္က ဴပန္လာတဲ့ အခဵိန္ ကဵေတာ့လည္း မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္စရာေတၾထပ္ဳကံႂရ ဴပန္ပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ္ ေနာက္ဆုံး ထၾက္လာ ခဲ့ရတဲ့ ေထာင္ဟာ သာယာဝတီ ေထာင္ပၝ၊၊ အဲဒီေနႛက သာယာဝတီ ကေန ည႒ကီး မိုးခဵႂပ္ အခဵိန္႒ကီး ကဵမႀ ရန္ကုန္ကို ဴပန္ေရာက္ ပၝတယ္၊၊ အိုးမရႀိ အိမ္မရႀိတဲ့ ကဵေနာ္ဟာ တလမ္းလုံး “ဘယ္သူ ့ဆီ အရင္ ဝင္ရမလဲ၊...

Read more »

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

> စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္မိသားစုက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမသန္းတင့္ (၁၉၂၉ – ၁၉၉၈) ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲကို ရန္ကုန္ဴမႂိႚ စမ္းေခဵာင္းရပ္၊ ဖဵာပုံလမ္းေနအိမ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵားသာမက ၎နဲႛေခတ္ဴပိႂင္ ႎိုင္ငံေရးမဵိႂးဆက္မဵား ႎႀင့္ မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္မဵား တက္ေရာက္ဳကတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ယခုလထုတ္ စာေစာင္တခဵႂိႚမႀာလည္း ဆရာဴမသန္းတင့္ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္မဵားနဲႚ ပုံႎႀိပ္ဴဖန္ႚခဵိတာကိုလည္း ေတၾႚရပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံႎႀင့္ သတင္းေပးပိုႚသူမဵားကို မိုးမခက ေကဵးဇူးအထူးတင္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

> ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာေရၿေဒၝင္းဴဖႃေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နိဒၝန္း မိုးမခအယ္ဒီတာမင္းမဵားက စာေရးသူကို စာဖတ္သူမဵားက ဳသဘာေပးသည့္ ေပးစာေတၾကို ေပးလႀာ၏။ မဵက္ေစာင္းကလည္း ခဲဴပလိုက္ေသးသည္။ ဇာဂနာ ဴပက္လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည္။ “ေရးခဵင္တာေရး၊ ဒၝေတာ့ မေရးနဲႚ။ ဆိုခဵင္တာ ဆို ဒၝေတာ့ မဆိုနဲႚ၊ တီးခဵင္တာတီး ဒၝေတာ့ မတီးနဲႚ”လိုႚ ဒိုင္လူဳကီးက မိန္ႚမႀာသည္။ “ဆရာေရ … အဲဒီ “ဒၝေတာ့” ဆိုတာကို လင္းေတာ္မူပၝ” ဆိုေတာ့ ဒိုင္လူဳကီးက “ေမးခဵင္တာေမး၊ “ဒၝေတာ”့ မေမးနဲႚ ” လိုႚ ဴပန္ေဴဖတာကို ပၾဲကဵခဲ့တာ သတိရသည္။ သိုႚေသာ္လည္း ေရးေတာ့ ေရးရအုံးမည္။ စာတည္းက “ဒၝေတာ့” မတင္ဘူးဆိုလဵင္ေတာ့ အရပ္တကာလႀည့္ဴပီး ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္ လႀည့္ေရာင္းေနရုံသာ။...

Read more »

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

> ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ လန္ဒန္တၾင္ မၾန္တိုင္းရင္းသားမဵားက ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေနႚပၾဲ ကဵင္းပဆင္ႎၾဲဳကစဥ္ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း တင္ဴပလိုက္ပၝသည္။ လူရၿင္ေတာ္ေဟာင္း ပန္းခဵီထိန္လင္းရဲႚ အဴငိမ့္နဲႚ ဴပက္လုံးအစီအစဥ္မႀာ ပရိသတ္ပၾဲအလၾန္ကဵသည္ ဟု ဆိုပၝသည္။ ထိုႚအတူ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ဂဵာမဏီ၊ ဖရန္ႚဖၾတ္တၾင္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသားမဵားက ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေနႚ ဆင္ႎၾဲဳကသည့္ ဓာတ္ပုံမဵားကိုလည္း တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ကို စစ္တပ္က ၀င္စီး

> ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ကို စစ္တပ္က ၀င္စီးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခဲ့သည့္ ေသာဳကာေနႚက စစ္ဖက္နဲႚ ရဲဖက္ လက္နက္ကိုင္မဵားက ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္တိုက္ကို ၀င္ေရာက္ဴပီး ရႀာေဖၾပုံစံမပၝဘဲ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ရႀာေဖၾသိမ္းဆီးတဲ့အဴပင္ အယ္ဒီတာ ကိုသက္ဇင္နဲႚ တိုက္အုပ္ ကိုစိန္၀င္းေမာင္တိုႚကို ဖမ္းဆီးသၾားပၝတယ္။ ကၾန္ပဵႂတာကိရိယာပစၤည္းမဵားကိုလည္း ဴဖႂတ္သိမ္းသၾားတယ္ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ၂၀၀၆ ကမႀ စတင္ထူေထာင္တဲ့ ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ရဲႚ အယ္ဒီတာ ကိုသက္ဇင္ဟာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ယခုထက္ထိ ၎တိုႚ အေဴခအေနကို စစ္အစိုးရက ထုတ္ဴပန္ဴခင္း မရႀိပၝဘူး။ ဴပည္ပအေဴခစိုက္ ဘီအမ္ေအ အမည္ရ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမီဒီယာအစည္းအရုံးက ကန္ႚကၾက္စာ ထုတ္ဴပန္ေပမယ့္ ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းသမားမဵားဆီက သေဘာထားကို ေတာင္းဆိုဖိုႚ ခုခဵိန္ထိ...

Read more »

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 17th Feb 2008

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 17th Feb 2008

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သားေမေမ – မာမာေအးသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာေဳကာ္ညာကၸဒုဗိုလ္မႀႃးဳကီးေဟာင္း ေအးဴမင့္ႎႀင့္ စကားလက္ဆုံပၾဲခဵစ္သူမဵားရဲႚ သီးေလးသီး ေတၾႚဆုံခန္းဳသစေဳတးလဵ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ရဲႚ သမိုင္း၀င္ေတာင္းပန္စကားေပၞေလးရဲႚ ဘုန္းဳကီးသီလေပး ဟာသဖဒိုမန္းရႀာ ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အစီအစဥ္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ဴမတ္ခိုင္ No tags for this post.

Read more »

>ေစာေ၀ – အေမ

>ေစာေ၀ – အေမ

> ေစာေ၀ – အေမ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမႀာ တခၝက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အႎုပညာသရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႁ မႀတ္တမ္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – ၂၀၀၇ ဴမိႂႚ

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – ၂၀၀၇ ဴမိႂႚ

> No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲ

> ကမာၲအဆိုး၀ၝးဆုံး အာဏာရႀင္ ၁၀ ဦး စာရင္းတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ “ပရိတ္” စာနယ္ဇင္းတိုက္က ႎႀစ္စဥ္ ထုတ္ဴပန္ေလ့ရႀိေသာ “ကမာၲႚလူမိုက္ထိပ္သီး အာဏာရႀင္ဳကီးမဵားစာရင္း” တၾင္ ဴမန္မာဴပည္က ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃူးဳကီး သန္းေရၿ ယမန္ႎႀစ္ နံပၝတ္ ၆ က အဆင့္ခုန္ဴပီး ယခုႎႀစ္တၾင္ တတိယေနရာသိုႚ ေရာက္ရႀိလာပၝဴပီ။ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန၊ လူအခၾင့္အေရးေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ၊ လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ ႎႀင့္ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားတိုႚ၏ အစီရင္ခံစာမဵားကို ကိုးကားဴပီး စာရင္းထုတ္ဴပန္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားသည္။ ၁၉၉၂ တၾင္ အာဏာရသူ သန္းေရၿ (၇၅ ႎႀစ္) သည္ ၂၀၀၇ စက္တင္တင္ဘာတၾင္...

Read more »

>ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ

>ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား “မိစၥာသန္းေရၿလူသတ္သမား ငရဲဴပည္သုိႛသၾား” ဆုိတ့ဲ ၀ၝကဵကုိ ထည့္၀ႀက္ဴပီး ဖဲၾႛဆုိထားတ့ဲကဗဵာကုိ ဖတ္ဴပီးဳကပၝဴပီလား။ ဆရာေစာေ၀ရဲႛလက္ရာ မဟုတ္ပၝဘူး။ သုိႛေပမ့ဲ သူႛေရးခ့ဲတ့ဲ ဟန္အတိုင္း ေရးထားပၝတယ္။ “အေငၾႛ” ဆုိတ့ဲ ဴမန္မာဘေလာ့ဂၝရဲႛလက္ရာပၝ။ စိတ္ရဲႛတံခၝးမႀာ ေဆးေရာင္အဴဖႃ သုတ္ထားပၝ လုိႛ အမည္ေပးထားတ့ဲ အေငၾႛ ရဲႛကဗဵာကုိ http://angwei.myanmarbloggers.org မႀာ ဖတ္ႎုိင္ပၝတယ္။ အေငၾႛရဲႛကဗဵာမႀာ ေစာေ၀ရဲႛအေငၾႛကုိ ေတၾႛႎုိင္ပၝရဲႛ။ ေစာေ၀အဖမ္းခံရဴပီး ၂ ရက္အဳကာမႀာ တင္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္ ၂ရက္အဳကာမႀာပဲ ေစာေ၀ပုံစံ ကဗဵာတစ္ပုဒ္ကုိ ဘေလာ့ဂ္ဂၝတစ္ေယာက္က ေရးဖၾဲႛဴပန္ပၝတယ္။ ကဗဵာရႀင္ညိႂ႒ကီးရဲႛ ဘေလာ့ဂ္ “http://bigbbrown.blogspot.com” မႀာ...

Read more »

>ေဒၝင္းနီ – ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္

>ေဒၝင္းနီ – ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္

> ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္ ေဒၝင္းနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ အဖိႎႀိပ္ခံ အလၿာမဵားစၾာအတၾက္ဘ၀တစ္ခုလုံး ရင္းႎႀီးေပးဆပ္ရသမ႖နဲ ့ ေရာင့္ရဲေကဵနပ္ရဲရင့္စၾာ သမာသမတ္နဲ ့ ရန္ငၝစည္းဴပတ္သူ ၊ ရသင့္တဲ့ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ေလာကဓံမဵား ခၝးစည္းကဵားကန္ရုိးသားစၾာ မာန္ဗီဇနဲ ့တၾင္ကဵန္လက္နက္မခဵ အလံမလဲ အာခံေတာ္လႀန္သူ ၊ ယုံဳကည္ခဵက္တူ အႎိၨမခရီးေဖာ္ေတၾအတၾက္ရင္ရင္းဖၾင့္ ေကဵာထမ္းခင္းေပးဆက္တၾဲလက္မဵား ခိုင္ဴမဲဖို ့ ေနၾးေထၾးစၾာေပၾ ့ဖက္ဂုဏ္သိကၡာ ရႀင္းသန္ ့ဴပည္ ့၀ ထက္ဴမက္သူ ၊ စံထားတမ္းတရသူ – – အဲ့ဒီ သူရုတ္တရက္ ပဵက္စီးခံ ေဳကၾလၾင့္ဇာတ္လမ္းမဴပီးဆုံးခင္ ခၾဲရေပမဲ့ရာဇ၀င္မႀာ ထင္ကဵန္စံရစ္အမဵႂိးသား အာဇာနည္အစစ္ခဵစ္သူမဵားရဲ ့ ေရဆန္ ဴဖစ္တယ္ ၊ခဵစ္သူမဵားရဲ ့ ေရဆန္ ဴဖစ္တယ္ ၊ခဵစ္သူမဵားရဲ ့...

Read more »

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈(၁) ႎိုင္ငံတိုင္း ႎိုင္ငံတိုင္းရဲႛ အမဵိႂးသားစာေပ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁ သမိုင္းလမ္းေဳကာင္းတေလ႖ာက္မႀာ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ စံထားစရာ ဂုဏ္ယူစရာ ႒ကီးဴမတ္တဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီးရႀိဳကေလ့ ရႀိပၝတယ္၊၊ အိႎၬိယမႀာ “တဂိုး“၊ တရုုတ္မႀာ “လူရၿင့္“တိုႛလို စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾမဵိႂးကို ဆိုလိုတာပၝ၊၊ ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ မတူဴခားနားတဲ့ ေခတ္ကာလအေလဵာက္ ေအာင္ဴမင္ထင္ရႀား ေရပန္းစားတဲ့ စာေပ အႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီး အသက အသက တေယာက္မက ႎႀစ္ေယာက္မက အေဴမာက္အမဵား ေပၞထၾန္း ဴဖစ္တည္လာႎိုင္ေလ့ ရႀိေပမယ့္ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ တကယ့္ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးမဵိႂး အဆင့္ကေတာ့...

Read more »

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

> တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း ေအပီသတင္းဌာနေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေနဴပည္ေတာ္ဴမိႂႛေတာ္သစ္သုိႛ ပထမဦးစၾာ ေရႀၾႛေဴပာင္းခံရသူမဵားမႀာ ၀န္ထမ္းမဵားဴဖစ္ဳကသည္။ ယခု အလႀည့္ကဵသူမဵားမႀာ တိရိစၥာန္မဵားဴဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ၀န္ခဵီစက္ႎႀင့္ထရပ္ကားမဵားအသုံးဴပႂဴပီး ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္မႀ ဆင္၊ ေမဵာက္၊ ငႀက္မဵႂိးစုံ၊ ဳက့ံ၊ ၀ံ၊ သမင္ စသည့္တိရိစၥာန္မဵားကုိ ေခၞထုတ္သၾားသည္။ ဴပီးခ့ဲသည့္ အဂႆၝေနႛက ပထမအသုတ္ တိရိစၥာန္မဵား ေနဴပည္ေတာ္သုိႛ စတင္ထၾက္ခၾာသည္။ ၂၀၀၅ ႎုိ၀င္ဘာတၾင္ စစ္အစုိးရက ၀န္ဳကီးဌာနရုံးမဵားကုိ ရန္ကုန္မႀ ေဴပာင္းခ့ဲသည္။ ေတာေတာင္မဵားဳကားရိႀ ပူဴပင္းေဴခာက္ေသၾႛဖုန္ထူေသာ ေနဴပည္ေတာ္သုိႛ ေရႀၾႛခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဆင္မဵားကုိ စတင္ေရႀၾႛေဴပာင္းစဥ္ ကဵန္ရိႀေနေသာ ဆင္မဵားက ေအာ္ဟစ္ဳကေဳကာင္း၊ ေကဵၾးသည့္ အစာကုိလည္း မစားဳကေဳကာင္း ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဴဖစ္သူ ဦးသီဟေဇာ္ကရႀင္းဴပသည္။ “ဆင္ေလးေတၾကုိ ေခၞထုတ္သၾားခဵိန္မႀာ ဆင္ဳကီးေတၾက ငုိဳကတယ္။...

Read more »

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

> စံေပတူး ပုံေျပာမယ္ – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ေရႊဘိုသားေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေရႊဘိုသားက တကိုယ္တည္းလူပ်ိဳႀကီး။ အပူမရွာခ်င္တာလိုလို၊ သူမ်ားကို အပူမေပးခ်င္တာလိုလိုနဲ႕ အမွန္က ျပန္ႀကိဳက္မယ့္သူမရွိတာနဲ႕ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္သလိုေနေနရတယ္။ မိုးထက္ေနတို႕လိုလည္း ရတဲ့သူ ဖမ္းဆြဲထားတာမ်ိဳး မလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔လည္း တခါတခါသူမ်ားေတြကို ေျပာေနတတ္တယ္။ မာဆိုး ေျပာတာကေတာ့ မိုးထက္ေနကလည္း လူအထင္ႀကီးေအာင္သာ ေကာင္မေလးရွိတယ္ေျပာတာ၊ တကယ္မဟုတ္ဘူးလို႕ေျပာတာပဲ။ ထားပါေတာ့ေလ။ ေျပာခ်င္တာကအဲဒါမဟုတ္ဘူး။ ေရႊဘိုသား ၾကားခဲ့ရဖူးတဲ့ ပံုျပင္ေလးေတြအေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာ။ ေရႊဘိုသားက လူပ်ိဳႀကီးဆိုေတာ့ အပ်ိဳႀကီးလူပ်ိဳႀကီးေတြရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ကေလးေတြကိုပဲ မုန္႔ဖိုးကေလးေပးလိုက္။ မုန္႔ေလး၀ယ္ေကြ်းလိုက္နဲ႕ ကေလးခ်စ္တတ္တဲ့သူလိုလို ဘာလို ပံုဖမ္းၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ အေဒၚေတြ၊ အစ္မေတြကို သမာဓိပိုးေလး ပိုးေနရတဲ့ဘ၀။ ေရႊဘိုသားက ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း။ တစ္ခါတစ္ခါ စာတိုေပစေလးေတြလည္း ေရးတတ္တယ္။ ေရႊဘိုသားေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေလးကလည္း...

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ရင္ သင္တန္းသားဘ၀က က႗တ္လၾတ္ပၝဴပီ၊ ေနာက္ႎႀစ္ေတၾဆို အလုပ္သမား ဴဖစ္ပၝဴပီတဲ့၊ ၁ ႎႀစ္ ဴပည့္ဴပီးသၾားတဲ့ သူေတၾကို လစာ ေဒၞလာ ငၝးဆယ္ တစ္ရာ တိုးေပးဳကပၝတယ္၊ အဲဒီအခဵိန္က စဴပီး သင္တန္းသား အခၾင့္အေရး မရေတာ့ပၝဘူး၊ စက္ရုံက ေနစရာ မေပးဘူးဆုိရင္ ကိုယ့္ဘာသာ ငႀားေနရပၝတယ္၊ ဴပႍနာတစ္ခုဴဖစ္လိုႛ ပၾဲစား ကုမၯဏီကို တိုင္ဳကားခဲ့ရင္ “၁ ႎႀစ္ေကဵာ္တာေတာင္ ေနစရာ ထိုင္စရာေပးထားတာပဲ၊ ဒၝေလးေတာ့ ေလ႖ာ့လိုက္ပၝ၊ မေလ႖ာ့ခဵင္ရင္ မင္းတိုႛဘာသာ မင္းတိုႛ ေနထိုင္စားေသာက္“ တဲ့။ စက္ရုံ ပိုင္ရႀင္က မေဴပာ၊ ပၾဲစားကုမၯဏီက ေဴပာပၝတယ္။...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

> ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္ဉာဏ္ဴမင့္စိုးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ လူႚေလာကထဲ သူေနခဲ့ရတာက ၃၂ ႎႀစ္ ၅ လ ၆ ရက္ ထဲရယ္ပၝ။ ၁၃-၂-၁၉၁၅ မႀ ၁၉-၇-၁၉၄၇နတ္ေမာက္ ဦးေသာဘိသေကဵာင္း၊ ေရနံေခဵာင္းအမဵိႂးသားေကဵာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေတၾမႀ ပညာဆည္းပူးခဲ့။ ၁၉၃၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢ အမႁေဆာင္နဲႚ ႎို္ငံေရးဘ၀ စတင္။ ႎိုင္ငံေရးလုပ္သက္ ၁၃ ႎႀစ္။အဓိက ဴဖတ္သန္းမႁေတၾက – သမဂၢ၊ ဒိုႚဗမာ၊ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္၊ ဖဆပလအဓိက ေအာင္ဴမင္မႁကေတာ့ – ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး သိုႛမဟုတ္ စတုတၨဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္ အရပ္ပုပု၊ မဵက္ေမႀာင္ကုတ္ကုတ္၊ ပိုသီပတ္သီ အညာသား။ဘီေအ ေကဵာင္းသား၊ စကားမေဴပာ၊ ေဴပာရင္မရပ္၊ ညႀင္းသိုးသိုး၊ အရိုးခံ။ ေခၝင္းအမာဆံုး၊ ဇၾဲအရႀိဆံုး၊ စိတ္ဓာတ္ အဴပင္းထန္ဆံုး လူသား။ သူမသိ...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

> ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာေမာင္စၾမ္းရည္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ပဒုိမန္းရႀာသူ ေသရႀာဴပီ။ သူေသသည္မႀာ“လူေသ” ေသဴခင္းဴဖစ္ပၝ၏။ လူေသဴခင္းသည္“မူ” ေသဴခင္းလည္းမဟုတ္ပၝ။လူသာေသလည္းနာမည္ေသမည္မဟုတ္ပၝ။ လူကုိေခၾးသတ္ဇာတ္ေဳကာင္းထပ္လည္း သတ္သူသာေသ၊ ေသသူရႀင္မည္အာဇာနည္မဵႂိး၊ ေသရုိးမရိႀေခတ္၏ေဆာင္ပုဒ္၊ အသစ္ထုတ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းမႀမန္းရႀာလာဖန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းထိေသၾးလမ္း႒ကီးသည္၊ ခရီးရႀည္ခ့ဲမညီသမ႖ မဆုံးႎုိင္။ ပဒုိမန္းရႀာ၊ ေသၾးသစၤာဴဖင့္ငၝတုိႛလူထု၊ သစၤာဴပႂစုိႛဴပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီေအာင္ရမည္။ ေသၾးစည္းညီညီ၊ ေဆာင္ဳကမည္။ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄ No tags for this post.

Read more »

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

> သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္အဖၾဲႚမႀသည္ ဴပည္သူႚဆႎၬထင္ဟပ္သည့္ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဆီသိုႚေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚသည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကို ေဖဵာ္ေဴဖဴပီးသည့္ေနာက္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာမိသားစုမဵားဆီသိုႚ ခဵီတက္ေတာ့မည္ ဴဖစ္သည္။ ဂဵပန္သံရုံးသိုႚ ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာ ေလဵာက္ထားရာတၾင္ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ အဆင္ေဴပာေခဵာေမၾႚသည္ကို ေတၾႚရသဴဖင့္ ၀မ္းသာေဳကာင္း အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ လူရၿင္ေတာ္ ေဂၞဇီလာက ဆိုပၝသည္။ လၾန္ခဲ့သည္လကမႀ ဴပည္ပသိုႚ အဴငိမ့္အဖၾဲႚ၏ ေဖဵာ္ေဴဖေရးခရီးစဥ္ကို စခဲ့ရာ ထိုင္း၊ မေလးရႀား ႎႀင့္ စကာႆပူတိုႚေရာက္ေနသည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသူ၊ ႎိုင္ငံသားမဵားက ၀မ္းသာအားရ ဳကိႂဆိုဳကသည္။ သူတိုႚကလည္း ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁ အကအလႀ ႎႀင့္ ရင္သပ္ရႁေမာဖၾယ္ရာ ဴပက္လုံးပေဒသာတိုႚဴဖင့္ ေပဵာ္ေတာ္ဆက္ခဲ့ဳကသည္။ ယခုလည္း ေတာင္ကိုရီးယား အဴငိမ့္ပၾဲအဴပီးမႀာ ေခတၨအနားယူမည္မႀ မဳကံရေသးခင္၊ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္

>ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္

> တပ္မေတာ္၏ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္တိုက္တၾန္းႎိုးေဆာ္သည့္ စာတမ္းမဵား ထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ တပ္မေတာ္အစိုးရရဲႚ ၂၀၀၈ ေမလမႀာ ကဵင္းပမယ့္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲဳကီးမႀာ ဴမန္မာတဴပည္လုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲေတၾ ထည့္ဴပီႆးေတာ့ တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒကို ပယ္ခဵဳကဖိုႚ ဴပည္ပေရာက္အတိုက္အခံအဖၾဲႚအစည္း ၂ ခုက စာတမ္းထုတ္ဴပန္ဴပီး တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၉ ရက္ေနႚ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ တပ္မေတာ္ စစ္အစိုးရရဲႚ ၁/၂၀၀၈, ၂/၂၀၀၈ ေဳကဴငာခဵက္မဵားအရ အမဵႂိးသားညီလာခံက ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ဴပည္သူလူထုဆီက ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ အတည္ဴပႂမယ္၊ ထုိႚေနာက္ တပ္မေတာ္ရဲႚ အေဴခခံဥပေဒအရ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပဴပီး တပ္မေတာ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီဴပည္သူအုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္ကို သၾားမယ္လိုႚ သိရႀိရပၝတယ္။...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?

>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?

> Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?Feb 15th, 2007 No tags for this post.

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

> တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဴဗိတန္က ခဵားလ္စ္ မင္းသားက တိဘက္ဴပည္လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲႚ တရုတ္ဴပည္ရဲႚအိုလံပစ္ပၾဲေတၾကို မတက္ေရာက္ဘူးလိုႚ ေဴပာဳကားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလည္း အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို ေမာ္ကၾန္းရုပ္ရႀင္မႀတ္တမ္းရိုက္ေပးဖိုႛ သေဘာတူထားတဲ့ ေဟာလီ၀ုဒ္ဒၝရိုက္တာ စတီဗင္စပီးဘတ္ကလည္း ဆူဒန္ႎိုင္ငံ၊ ဒၝဖိုးေဒသ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂးိေဖာက္မႁေတၾမႀာ ႎိုင္ငံတကာက ၀င္ေရာက္မကာကၾယ္ႎိုင္ေအာင္ တရုတ္က အတားအဆီးလုပ္ေနတာေဳကာင့္၊ ကန္ႚကၾက္တဲ့အေနနဲႚ ၎ရဲႚ ရပ္တည္ခဵက္ေတၾကို ရုပ္သိမ္းတယ္လိုႚ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ဧဴပီလမႀာ အေမရိကတိုက္ကိုယ္စားဴပႂ အလည္လာမယ့္ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ဟာ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတဴမိႂႚတည္းမႀာသာ ရပ္နားမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေဘးဧရိယာက လူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအားလုံးက ကန္ႚကၾက္ဳကဖိုႚ စိုင္းဴပင္းေနတဲ့အဴပင္ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္၀န္ကိုလည္း...

Read more »

>Life of Burmese Migrant Workers – Thailand

> Life of Burmese Migrant Workers – Thailand ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား – ထိုင္းဆိပ္ကမ္းေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားတဦးနဲႚ ရၾက္လၿင့္ဇင္လတ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ရုပ္သံ အစီအစဥ္ No tags for this post.

Read more »

>ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ

>ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ

> ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿမိုးမခ (ရန္ကုန္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ဗယ္လင္တိုင္းေနႚက ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿက ေဴမာက္ကိုရီးယားအာဏာရႀင္ ကင္ဂဵံႂအီကို ႎႁတ္ခၾန္းဆက္သ၀ဏ္လၿာ ေပးပိုႚခဲ့ပၝတယ္။ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႀႂ၊ ႎိုင္ငံတကာေငၾစကၠႃမဵား အတုလုပ္မႁနဲ ့ ႎဵႃကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ နာမည္ဆိုးနဲႚ ေဳကာ္ဳကားတဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံရဲႚ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ကင္ဂဵံႂအီဟာ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ရက္ေန ့မႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့သူဴဖစ္ဴပီး သူ ့ရဲ ့ေမၾးေန ့ကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿက ၀မ္းေဴမာက္ေဳကာင္း သ၀ဏ္လၿာ ေပးပိုႚခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သံတမန္ဆက္ဆံမႁ တရား၀င္ဴပန္လည္ထူေထာင္ဴပီးဴဖစ္တဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဳကားမႀာ စစ္ေရးပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁမဵား ရႀိေနခဲ့ဴပီး ေဴမာက္ကိုရီးယားက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို...

Read more »

>ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပ

>ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပ

> ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုရိပ္သာ၊ သမိး ေဒၞစန္းစန္းႎုရဲႚ ေနအိမ္မႀာ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးပိုင္း ပၝလီမန္စနစ္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္၀န္ဳကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ႎႀစ္ ေဴမာက္ ဆၾမ္းေက႗းအခမ္းအနားကဵင္းပပၝတယ္။ ၁၉၉၀ စစ္အစိုးရ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ပၝတီစုံေရၾးေကာက္ပၾဲကာလမႀာလည္း ဦးႎုက ဒီမိုကေရစီနဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ပၝတီ ( ဒီ/ဴငိမ္း) ကို ဦးေဆာင္မႁ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္တဦး ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကဴငာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့လိုႚ ဒီ/ဴငိမ္း ဗဟိုအမႁေဆာင္အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို စစ္အာဏာပိုင္ေတၾက အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႚ အေရးယူတာလည္း ခံခဲ့ရဖူးပၝတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ ေကဵာင္းသားဘ၀က စတင္ဴပီး...

Read more »

>ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း

>ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း

> ကရင္ အမဵႂိးသား အစည္းအ႟ံုး (ေကအဲန္ယူ)၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း ဖဒို မန္းရႀာဟာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၆၄ ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး၊ သား ၂ ဦးနဲႚ သမီး ၂ ဦး ကဵန္ရစ္ ပၝတယ္။ ဖဒို မန္းရႀာကို ဧရာဝတီတိုင္း ပန္းတေနာ္ ႓မိႂႚနယ္မႀာ ၁၉၅၃ ခုႎႀစ္၊ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေနႚ ေမၾးဖၾား ခဲ့႓ပီး၊ ပုိးကရင္ လူမဵႂိး ဗုဒၭ ဘာသာဝင္ တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖဒို မန္းရႀာဟာ ၁၉၆၁ မႀာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တၾင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့႓ပီး၊ ဆဲဗင္း...

Read more »

>လင္းေႎၾးအိမ္ – ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ

>လင္းေႎၾးအိမ္ – ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ

> ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာလင္းေႎၾးအိမ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ငဒိုႛဴမန္မာဴပည္ မဴငိမ္းေသာမီး သမိုင္းရႀည္ဳကီးလၾတ္ေဴမာက္ေရးခရီးဳကမ္းထဲဳကီးကဵယ္ဴမင့္ဴမတ္ရဲရင့္ေသာ ခဵစ္ေသာတိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္အဆက္ဆက္မႀာ“အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ“ ပၝခဲ့ဴပီ။ ေသာင္ရင္းနဲႛ ေဒၝနေတာင္တန္းဳကီးက သူႛတိုက္ေရခိုက္ေရအေဳကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဇာတိေဴမ ပန္းတေနာ္ ေတာေခဵာင္းရၾာကသူႛ ေမၾးဖၾၝးဴခင္းကို ဂုဏ္ယူတယ္။ ပဲခူးရိုးမနဲ့ ဴမစ္၀ကဵၾန္းေပၞကသူႛ စၾန္ႛလၿတ္မႁကိုေလးစားတယ္။ နအဖစစ္အုပ္စုကသူႛ ယံုဳကည္ခဵက္ကို ေဳကာက္ခဲ့တယ္။ ေခတၨမဲေဆာက္ေဴမကသူႛအတၾက္ထာ၀ရတေနရာစာေပးခဲ့တယ္။ သူႛ ၀ဲဘက္လက္ကကရင့္အမဵိႂးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအလံကိုမလဲစတမ္းကိုင္ခဲ့ဴပီးယာဘက္လက္ကဴမန္မာတဴပည္လံုး ဒီမိုကေရစီေရးေသၾးနဲႛေရးဴပသၾားခဲ့တယ္္။ သူတပင္ထဲကိုမဳကည့္ပဲတေတာလံုးကိုဳကည့္ခဲ့တယ္။ ေကအန္ယူနဲႛအတူ ငဒိုႛကသူႛကိုေလးစားဦးညၾတ္တယ္။ ဖထီးေရ …သမီးေလး “ဆူရာဖန္း“ တိုႛငိုေနဴပီအသက္ကိုသတ္တိုင္းယံုဳကည္ခဵက္နဲႛသမိုင္းကိုသတ္နိုင္မတဲ့လားဖထီးရဲ့ ၀ဲဘက္ရင္အံုကကဵည္ဆန္ဟာ ဖထီးကိုမႀန္တာမဟုတ္ဘဲစစ္အာဏာရႀင္ကိုမႀန္ေစ့မယ္။ ။ လင္းေႎၾးအိမ္၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္ႛ မႀာကဵဆံုးသၾားတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းရႀာသိုႛ No tags for...

Read more »

>ထိန္လင္း – အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ

>ထိန္လင္း – အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ

> အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္းေရစင္ေတၾ ဴဖန္းပက္တဲ့တန္ခူးရဲႚ ရက္မဵားမႀာဳကားခဲ့ရ သူႛဆုေ႑ခၾဇၾဲစိတ္ေတၾ ေမၾးဴမႃေရး႓ငိမ္းခဵမ္းေရး နဲႛ ညီညၾတ္ေရးေတၾးမိတိုင္း ဳကားမိပၝ။ ညီညၾတ္မႁစကားဘယ္လိုပင္ သူေဴပာဳကားေပမယ့္စစ္ဳကားမႀာ သူ ႒ကီးဴပင္းခဲ့အခုေတာ့ …ခဵစ္ဴခင္းတရားေတၾ ေပဵာ္ေမၾႛေနရမယ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ခဵစ္သူမဵားေနႛ မႀာမုန္းသူေတၾကို ေတၾႛခဲ့ေလသလားဘုရားေတာ့ သိမႀာပၝ။ ႎႀလံုးသားေတၾ ေဳကဴပႂန္းအ႓ပံႂးစကားေတၾ ပဵက္သုဥ္းအရႁံးအမႀားေတၾ ဆက္ဖုံးေနေစမယ့္အမုန္းတရားေတၾ ကဵဆံုးပၝေစ။ ။ (၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛတၾင္ လုပ္႒ကံခံခဲ့ရေသာ ကရင္အမဵႂိးသားအစည္းအရံုး အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း သိုႛ )၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမႀ ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း (ဓာတ္ပံု – ထိန္လင္း) No tags for this post.

Read more »

>ပဒုိမန္းရႀာ လုပ္ဳကံခံရ

>ပဒုိမန္းရႀာ လုပ္ဳကံခံရ

> ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိမန္းရွာ လုပ္ၾကံခံရမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၃ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ေကအင္ယူ)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒုိမန္းရွာသည္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီခန္႔က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရျပီး ေသဆုံးသြားသည္။ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႔ရိွ လုံျခဳံေရးကင္းမ့ဲေသာ သူ၏ေနအိမ္သုိ႔ ေသနတ္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္၍ ပစ္ခတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲသည့္လက KNLA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွ ပဒုိမန္းရွာ (အလယ္) (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပဒုိမန္းရွာ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း (ကုိးကားခ်က္- http://www.tayzathuria.org.uk/bd/2006/10/22/padoh.htm) ၁၉၄၃– ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ေတာေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။၁၉၆၃– ေကအင္ယူ၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။၁၉၆၆ – ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ သမုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးခ့ဲသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ေကအင္ယူနယ္ေျမသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္။၁၉၈၄– ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး...

Read more »

>မိုးမခ၀င္း – ႎိုင္ငံေရးမရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္

>မိုးမခ၀င္း – ႎိုင္ငံေရးမရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္

> ႏုိင္ငံေရး မရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မုိးမခ ၀င္းေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ကၽြန္မတုိ႕ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးမရွိပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္၊ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မရွိတဲ့ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမရွိတဲ့ျမန္မာျပည္လုိ႕႔ပဲ ဆုိလုိက္ေတာ့မယ္။ ႏုိင္ငံေရးမရွိေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆုိေတာ့ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုု လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဘယ္ သူ႕ကမွ မေျပာရဲဘူး။ လက္မလွ်ဳိရဲဘူး။ ေတာ္ၾကာ ကိုယ္ပါ အေခ်ာင္ပါသြားမွာကို ေၾကာက္ေနရတယ္။ ေၾကာက္တာ အျပစ္မရွိပါဘူူး။ ေၾကာက္လုိ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္ကုန္သလဲ ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ သူေတြက ထင္တုိင္းၾကဲလုိ႕ ရသြားတယ္။ သူတုိ႕လက္ထဲမွာ အာဏာရွိတယ္။ လက္နက္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူက လွန္ရဲမလဲေလ။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးမရွိလုိ႕ပါ။ အဲဒီအျဖစ္ေတြရဲ႕ေအာက္မွာ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္