>ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေန

>ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေန

> ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေနမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ လူထုဆႎၬခံယူပဲၾ၊ ေရၾးေကာက္ပဲၾတုိႛကုိ မဳကာမီဴပႂလုပ္မည္ဟူေသာ စစ္အစုိးရ၏ ဳကညာခဵက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ကန္ႛကၾက္ေဴပာဆုိမႁမဵား ခဵက္ခဵင္း ထၾက္ေပၞလာသည္။ ဆႎၬခံယူပဲၾ၏ရလဒ္မဵား မသိရေသးမီ ေရၾးေကာက္ပဲၾကုိ ၂၀၁၀တၾင္ဴပႂလုပ္မည္ဟု ေဳကညာခ့ဲသည္ဟု အဓိကႎုိင္ငံေရးအဖဲၾႛ႒ကီးဴဖစ္ေသာ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္၏ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက မႀတ္ခဵက္ခဵခ့ဲေဳကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိႛစ္သတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ အဓိပၯာယ္မႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵားက ရလဒ္ကုိ တင္႒ကိႂသိရိႀေနဴခင္းဴဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ဴပထားသည္။ ႎုိင္ငံတကာတၾင္မူ အဂႆလန္ႎုိင္ငံက ဦးစၾာ တုံႛဴပန္ခ့ဲသည္။ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိႛအသၾင္ကူးေဴပာင္းသည့္အခၝ သက္ဆုိင္ရာႎိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး ပၝ၀င္ရန္လုိအပ္ေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရ၏ေဳကညာခဵက္ကုိ အ့ံအားသင့္မိေဳကာင္း စသဴဖင့္ ေဴပာဳကားလုိက္သည္။ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္ေနေသာ အဂႆလန္အေဴခစုိက္ ဘားမားကန္ပိန္းယူေက အဖဲၾႛက ဒီမုိကေရစီမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မဵားဴဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္လုိက္သည္။ ဆႎၬဴပမႁမဵားကုိ ေခဵမႁန္းခ့ဲဴပီး၊ စီးပၾားေရးပိတ္ဆုိႛခံရမႁပုိဆုိးလာသည့္အေဴခအေနတၾင္...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီမဵား ေပးဴပီခင္ဗဵ။ အကယ္ဒမီဆုရႀင္ေတၾက ဗုိလ္ခဵႂပ္သီဟသူရတင္ေအာင္ဴမင့္ဦးတုိႛ ဇနီးေမာင္ႎႀံကုိ “သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂဳကဴပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပၝတယ္” တ့ဲ။ ေဳကးမုံသတင္းစာမႀာ သုိႛကလုိ ေရးထားပၝတယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္။ ေဳကးမုံသတင္းအရဆုိရင္ ႎုိင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲေတၾ အမဵားအဴပား ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္ကဵ ခဵီးဴမႀင့္ဳကပၝတယ္။ ရုပ္ရႀင္မင္းသမီး မင္းသားေတၾကုိ အခုလုိအားေပးတ့ဲအတၾက္ ရုပ္ရႀင္ေလာက႒ကီး ေအာင္ဴမင္တုိးတက္ေတာ့မယ္ နိမိတ္မဟုတ္လားဗဵာ။ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဓာတ္ရႀင္ကား စုစုေပၝင္း ၈ ကား ကုိ ႎုိင္ငံေတာ္က စိစစ္ဴပီး အခုလုိ ေရၾးခဵယ္ ဆုေပးခ့ဲပၝေဳကာင္း။ ဇာတ္ေဆာင္ – ရန္ေအာင္ – ဂုဏ္ရိႀန္ဴပင္းတ့ဲခဵစ္ဴခင္းသိကၡာဇာတ္ေဆာင္ – နႎၬာလိႁင္ –...

Read more »

>မဵႂိးဴမင့္ေမာင္ – သီခဵင္းဆိုပၝဦးကိုေအာင္မိုး၀င္း

>မဵႂိးဴမင့္ေမာင္ – သီခဵင္းဆိုပၝဦးကိုေအာင္မိုး၀င္း

> သီခ်င္းဆိုပါဦး ကိုေအာင္မိုး၀င္းမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္႔အေျခအေနက သူမ်ားတကာေတြလို အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္တို႕နဲ႕ လက္လွမ္းမီွလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလးစားခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ပရင့္ထုတ္ၿပီး ေပးပို႔လာမွသာ ဖတ္ရသူပါ။ အခုလည္း ခ်စ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ပို႔ေပးလာလုိ႔ ေရႊေဒါင္းျဖဴတုိ႔ (ကို)ေအာင္မိုး၀င္းတို႔ ေရးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဖတ္ရတာပါ။ ေရႊေဒါင္းျဖဴ က “၂၀၀၆ အစိုးရစာေပဆု (၀ါ) ေတာင္စမုခ္က ေထာင္ထုပ္” ကိုေအာင္မိုး၀င္း က “နာက်င္ေနသူရဲ႕ ျမစ္တစင္းဆီက သီခ်င္းစာသားတခ်ဳိ႕” သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ေရးၾကတာက စာေရးဆရာ၊ ဘာသာျပန္ဆရာ (ကို)ေက်ာ္၀င္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဘာသာျပန္(သုတ) ဆုရတဲ့ကိစၥကို “တည္” ၿပီး ေျပာၾက ေရးၾကတာေတြပါ။ ေက်ာ္၀င္း ကို “ကမၻာျပားၿပီ” စာအုပ္နဲ႕ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြက္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္

>အရႀင္ဉာဏိက – ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္

> ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္အရႀင္ဉာဏိကေဖေဖာ္၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ အစည္းအေ၀း႓ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ သိလုိတာမဵား ေမးဳကဴမန္းဳက ေလ႖ာက္ထားဳက၊ ၅ နာရီခန္ႛမႀာေတာ့ SCC ကေန ပီနန္ဆရာေတာ္တုိႛ တည္းခုိသီတင္းသုံးေနတဲ့ Centre Point Hotel ကုိ ခဏနားဖုိႛ သၾားဳကတယ္။ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဒီညသူတုိႛတည္းခုိရာဟုိတယ္မႀာ ကဵိန္းဖုိႛမိန္ႛဳကားတာနဲႛ တညကဵိန္းဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္လုိက္တယ္။မူလ စိတ္ကူးထားတာကေတာ့ ဒီညမႀာပဲ မဲေဆာက္ကုိထၾက္မည့္ ေနာက္ဆုံးကားနဲႛ မဲေဆာက္ကုိ ဆက္သၾားဖုိႛပၝ။ သုိႛေပ မယ့္ ညဦးပုိင္းမႀာ သတင္းစာမဵားနဲႛ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းေဴဖဳကားမႁဴပႂလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ရႀိတယ္ဆုိေတာ့ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ေလ့လာႎုိင္တာေပၝ့။ ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပၝပဲ။ ဟုိတယ္ကုိေရာက္ေတာ့ ေနာက္ေနႛမႀာလည္း မဟာခဵိႂင္ေဒသ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ အမဵားဆုံးေနထုိင္တဲ့ေနရာ မႀာလည္း ေဟာေဴပာပၾဲရႀိေသးတယ္ဆုိတာ...

Read more »

>ေကလတ္ – ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾ

>ေကလတ္ – ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾ

> ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾေကလတ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ “ဦးတုတ္႒ကီး၊ ဘယ္ကဴပန္လာတာလဲဗဵ။” ဆံပင္ညႀပ္ဆရာက ေမးသည္။ ဦးတုတ္႒ကီး ခဵက္ခဵင္း ဴပန္မေဴဖႎုိင္။ ေမာဟုိက္လာပုံရသည္။ ခုံရႀည္ေပၞပစ္ထုိင္ခဵလုိက္ဴပီး အသက္ဴပင္းဴပင္း ရႀႃေနသည္။ ဴပီးမႀ တုံးတိတိ ဴပန္ေဴဖသည္။ “ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾက။“ ကုိပိန္က ဦးတုတ္႒ကီးအေမာေဴဖေနသည္ကုိ ခဏေစာင့္သည္။ ဴပီးမႀ ေမးခၾန္းထုတ္သည္။ “ဒီတစ္ပတ္ထဲမႀာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾေတၾ ရိႀဦးမႀာလား။“ ဦးတုတ္႒ကီး ေခၝင္းခၝဴပသည္။ “မရိႀေတာ့ဘူး။ ဒီလုိကၾာ၊ ဒီဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾက ၂ခုေပၝင္းလုပ္တာ။ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပတယ္၊ ဴပီးေတာ့ အမဵႂိးသားညီလာခံကုိ ေထာက္ခံဆႎၬဴပတယ္။“ ကုိပိန္ႎႀင့္ဆံပင္ညႀပ္ဆရာတုိႛ အ့ံအားသင့္သၾားဴပီး တစ္ေယာက္ႎႀင့္တစ္ေယာက္ စုိက္ဳကည့္မိဳကသည္။ ဦးတုတ္႒ကီး ေရတစ္ခၾက္ခပ္သည္။ တစ္ခဵက္တည္း ကုန္ေအာင္ေမာ့ေသာက္လုိက္သည္။ ဴပီးမႀ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုန္စင္ ရႀင္းဴပသည္။ “ေဳကၾးေဳကာ္သံေတၾ ေအာ္ရတယ္ကၾာ၊...

Read more »

>Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10

>Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10

> Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10 No tags for this post.

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလ၊ ဇၾန္လမႀာ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံသိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အလုပ္သမား ၃၀၀၀ ပိုႛေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္မႁထမ္းေဟာင္း အဖၾဲႛ၏ ေရၿအင္း၀ ကုမၯဏီက တာ၀န္ယူထားေဳကာင္း၊ ေလ႖ာက္လၿာမဵား ပိတ္သၾားဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အလုပ္သမား သုံးေသာင္းေကဵာ္ ကိုရီးယားစကားေဴပာ သင္တန္းစာေမးပဲၾ ေဴဖဆိုရန္ ဴပင္ဆင္ေနေဳကာင္း၊ စာေမးပၾဲ ေအာင္မႀ သၾားေရာက္ရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း။ ရုပ္ဴမင္သံဳကား ဇာတ္လမ္းဳကည့္လည္း ကိုရီးယား၊ ဟုိနားသၾားလည္း ကိုရီးယား၊ ဒီေနရာ သၾားလည္း ကိုရီးယား။ ဒီလိုနဲႛ ကိုရီးယား ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မကဘဲ အေရႀႛေတာင္အာရႀမႀာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေရပန္းစားေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုလို ဴဖစ္ေနပၝဴပီ။ ေမာ္ဒယ္ဴဖစ္ေနတဲ့ ကိုရီးယားအေဳကာင္း...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

> ရမ္ဘိုကို ရမ္ဘိုလို ေနပါေစမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေပၚေရာဂါလို႔ ေျပာရမလား။ က်ေနာ္တို႔ဆရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ကားအေၾကာင္း ေရးၾကတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အစကတည္းက ေရးဖို႔ အစီအစဥ္လည္း မ႐ွိဘူး၊ သေဘာထားေပးဖို႔လည္း စိတ္မပါဘူး။ ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ကေန က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာရႏိုင္မလဲဆိုတာပါလုိ႔ မဝံ့မရဲ ေတြးၾကည့္မိတာေတာ့ ႐ွိတာေပါ့ေလ။ ခုေတာ့ အေျခအေနတစ္ခုအရ မေရးလို႔၊ တရားဝင္ သေဘာထားမေပးလို႔ မရေတာ့တာေၾကာင့့္ က်ေနာ္လည္း ေခတ္ထဲ ခုန္ခ်လိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ့ ဂ်ိမ္းစဘြန္းဓာတ္႐ွင္ေတြ၊ ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ေတြ ဆိုတာကလည္း မင္းသားခံရ၊ ျပန္ခ်၊ ဇာတ္သိမ္းေတာ့ လူဆိုးေတြအကုန္ေသ ဆိုတဲ့ ပက္တန္(pattern) ေတြပဲ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေနရာသာ ေျပာင္းသြားတာ ႐ွိတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ စတုတၳေျမာက္ ရမ္ဘိုဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့...

Read more »

>ဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္

> ႎိုင္ငံတကာက စီးပၾားေရးသပိတ္မဵားနည္းတူဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ယခုတပတ္အတၾင္း အေမရိကန္ ေဂဵာ့ဘုရႀ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ စစ္အာဏာပိုင္ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵားကို ပစ္မႀတ္ထားေသာ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ေငၾေဳကးကူးသန္းမႁမဵား ပိတ္ဆိုႚအေရးယူမႁမဵား တိုးဴမႀင့္လိုက္သည့္ နည္းတူ၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းတၾင္လည္း နအဖ စစ္အာဏာပိုင္တိုႚ၏ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားကို သပိတ္ေမႀာက္ဳကရန္ ႎိုးေဆာ္သည့္ စာမဵား ဴဖန္ႚေ၀ဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အဴပစ္မဲ့သည့္ ရဟန္းသံဃာ ေကဵာင္းသားဴပည္သူမဵားကို မတရား ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဴခင္း၊ လုိက္လံဖမ္းဆီး လဵက္ရႀိုုဴခင္း၊ အမဵႂိးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေသးဘဲ ေရႀာင္လၿဲေနဴခင္း၊ တိုင္းဴပည္၏ အေထၾေထၾ ဆင္းရဲဒုကၡ အဳကပ္အတည္းမဵားကို လဵစ္လဵႂရႁ၍ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ မိသားစု ဳကီးပၾားေရး၊ လက္နက္အားကိုးသည့္ အာဏာတည္ဴမဲေရးကိုသာ...

Read more »

>စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵား

> စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵားဴပည္သူတိုႚရဲႚစကားဴပန္တဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အမႁ ဴမင္ကၾင္း – ၁ ဇန္န၀ၝရီ စမ္းေခဵာင္း တရားရုံးတၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူတဦးကို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ဴခိန္းေဴခာက္မႁနဲႚ တရားစၾဲဆို တင္ပိုႚထားပၝတယ္။ တရားခံဆီမႀ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ရႀာေဖၾပုံစံမႀတ္တမ္းပၝ ဓၝးလက္နက္ ႎႀင့္ တရားရုံးတင္ ဓၝးလက္နက္တိုႚ လုံး၀ကၾဲလၾဲေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ၎ကို ဖမ္းဆီးစဥ္က သိမ္းဆည္းေသာ ဓၝးလက္နက္ဟူသည္မႀာ လက္သည္းညႀပ္ႎႀင့္အတူ တၾဲလဵက္ပၝေသာ ၂ လက္မခန္ႚရႀိ ဓၝးငယ္ေလး ဴဖစ္ဴပီး၊ ယခု ရုံးတင္ထားတဲ့ ဓၝးမႀာ မီးဖိုေခဵာင္သုံး ဓၝးဳကီး ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ သက္ေသခံမဵားက တညီတညၾတ္တည္း ဴငင္းဆိုသဴဖင့္ တရားရုံးတင္ ဓၝးမႀာ ဴမိႂႚနယ္ စခန္းမႀႃး ေဴပာင္းလဲတင္ဆက္တဲ့ ဓၝးဴဖစ္ေဳကာင္း...

Read more »

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

> ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကိုခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁၉၅၀ ေႎႀာင္းပ္ိုင္းႎႀစ္မဵား၏ ရန္ကုန္ကေလာင္ရႀင္အသင္း စာေပလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ထင္ရႀားေသာ ကဗဵာဆရာတဦးဴဖစ္သူ ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲကို သိမ္ဴဖႃလမ္းရႀိ ေဗဒၝ စာအုပ္တိုက္တၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည္ဟု ဳကားသိရသည္။ ထုိေနႚက မိသားစုမဵား၊ စာေပမိတ္ေဆၾမဵား ေတၾႚဆုံသည့္ ဴမင္ကၾင္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္။ ပန္းခဵီ ယဥ္မင္းပိုက္က အမႀတ္တရ ပန္းခဵီဆၾဲလက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ No tags for this post.

Read more »

>ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

> ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ တနဂႆေႎၾေနႚက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ဆရာ ဦးေဖသိန္း ေမၾးေနႚမိတ္ဆုံပၾဲ ဓာတ္ပုံမဵားကို စုစည္း တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ကာတၾန္းဆရာေတၾက ဧည့္သည္ေတၾအတၾက္လည္း အမႀတ္တရ ကာတၾန္းေလးေတၾ ေရးခဵစ္ေပးဳကပၝတယ္။ ကိုေအာ္ပီကဵယ္ရဲႚ ကာတၾန္းကို ေတၾႚရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာသတင္းစာဳကီး တခုဴဖစ္တဲ့ ေဳကးမုံရဲႚ ေခၝင္းစီးကို ဦးေဖသိန္းက ဆၾဲေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဳကးမုံ ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္တုန္းကလည္း စၾပ္ကဵယ္စက္လမ္းထဲက ဦးေဖသိန္းဴခံထဲမႀာ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

> No tags for this post.

Read more »

>အကဵဥ္းစံတဦး – ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာ

> ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာအကဵဥ္းစံတဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အခု ေထာင္ထဲမႀာ လက္ရိႀ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး တင္ဴပဴခင္းဴဖစ္တယ္။ မင္းကုိႎုိင္တိုႛ ၁ တုိက္ကုိ ၁၅-၁၂-၀၇ မႀာ ေရာက္တယ္။ လက္ရိႀ ၁ တုိက္မႀာ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနက ၁တုိက္မႀာ မင္းကုိႎုိင္၊ မင္းေဇယဵာ၊ ဂဵင္မီ၊ တင္ထူးေအာင္၊ ဦးအုန္းသန္း၊ မဵႂိးသန္ႛ၊ ေအာင္ေကဵာ္ဦး၊ ကပ္ခန္းခၾာလ္၊ သန္းေဇာ္မဵႂိး၊ ဇင္လင္းေအာင္၊ စုစုေပၝင္း ၁၀ ေယာက္ ရိႀတယ္။ ဦးအုန္းသန္းက ရုံးထုတ္မႀာ စာေပးတာမိလုိႛ ၅ ေဆာင္တုိက္မႀ ၁ တုိက္သုိႛ ေဴပာင္း၊ ေအာင္ေကဵာ္ဦးက ရုံးထၾက္မႀာ ပုိက္ဆံယူလာလုိႛ သီးသန္ႛမႀ ေဴပာင္း၊ ပထမ မင္းကုိႎုိင္ကုိ မူးယစ္ ေသဒဏ္ႎႀင့္ တဲၾထား၊...

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

> ေရငုတ္သမားပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေကဵာမႀာ ပိုးထားတဲ့အႎုပညာကိုသာအသက္ရႁခၾင့္ မရခဲ့ရင္ဒီေလာကဳကီးထဲဒီေလာက္နက္နက္ငုတ္လဵႂိးႎိုင္လိမ့္မယ္မထင္ … (ဇၾန္ ၆၊ ၂၀၀၇) (ထိန္လင္းရဲႚ ပန္းခဵီကား “ညငုတ္ဴခင္း” ကို ဴပန္သုံးပၝတယ္။ ဒီကဗဵာကို ဴပည္တၾင္းက စာေစာင္မႀာ ထည့္သၾင္းခၾင့္ မရခဲ့ပၝဘူး။ ) No tags for this post.

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃ ရက္ေနႚက သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵားတိုႚ ၃ လပတ္ အစည္းအေ၀း ကဵင္းပခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦပညာ၀ံသ တိုႚ၏ ဳသ၀ၝဒလမ္းညၾန္မႁမဵားႎႀင့္အညီ ကဵင္းပဳကရာတၾင္ စိတ္ပၝ၀င္စားေတာ္မူဳကေသာ ဆရာေတာ္မဵားလည္း တက္ေရာက္ ဳကားနာဳကသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာလက စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴပီးေနာက္ပိုင္းတၾင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား အပၝအ၀င္ အမႁေဆာင္သံဃာေတာ္အသီးသီးက မိမိတိုႚ သီတင္းသုံးရာဌာနမဵားသာမက ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ဳကၾခဵီဴပီး သာသနာ့အေရး ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား၊ အဖၾဲႚခၾဲမဵား တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္းမႁမဵား၊ လူပုဂၢႂိလ္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသိုႚ တရားေဟာေဴပာ...

Read more »

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

> ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ ခဵႂိစိမ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ တေနႛက ေနာ္ေ၀ မိတ္ေဆၾတစ္ေယာက္ႎႀင့္ စကားေဴပာရင္း ထုိမိတ္ေဆၾက … ” မင္းတုိႛ ေထာင္ထဲမႀာ ႎႀိပ္စက္ခံရတာေတၾ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညႀဥ္းပန္းမႁေတၾအေဳကာင္းကို အ႓မဲဳကားရပၝတယ္၊၊ မင္းတုိႛဘက္က တုံႛဴပန္ေတာ္လႀန္တာေတၾ ခုခံတာေတၾေရာ ရႀိဘူးလား“ ဟု ေမးလာပၝသည္၊၊ ကဵေနာ္က “ေတာ္လႀန္တာေရာ၊ ခုခံတာေရာ ရႀိခဲ့တယ္၊၊ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾကလည္း ဒု နဲႛ ေဒး၊ ဟုိး ေရႀးကတည္းက ရႀိခဲ့တယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ ေထာင္ထဲမႀာ ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲႛ “ႎိုင္ငံေရး ေတာ္လႀန္ေရး သမားကၾ …“ လုိႛ ေနခဵင္ရင္ ပထမဦးဆုံး “ေကဵာ“ နဲႛ...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

> ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း – ၃ဇာဂနာေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေနရာ။ ။ ပဲခူးေဆာင္အခ်ိန္။ ။ ည ရနာရီသရုပ္ေဆာင္။ ။ ေအာင္ဆန္း၊ သိန္းေဖ၊ သီဟန္၊ ေက်ာ္ျငိမ္း (ဖိုင္တဲြ ကို စားပဲြေပၚပစ္တင္လိုက္ျပီး) ေက်ာ္ျငိမ္း။ ။ အဲဒီေတာ့ ဒါ ဘာ ဆက္လုပ္ရမွာလဲ။သိန္းေဖ။ ။ ျပီးျပီေလ၊ ရပ္လိုက္ရံုပဲေပါ့။ ေအာင္ဆန္း။ ။ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ မင္းဟာ က ရွဳပ္ခ်ည္ ႏွပ္ခ်ည္ နဲ႔။သိန္းေဖ။ ။ ဒါ ႏိုင္ငံေရးပဲ။ ကိုယ္ မွားတယ္ထင္တဲ့ဟာကို ဇြတ္ေပေတ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ ျပင္သင့္ ျပင္ရမွာပဲ။ ေက်ာ္ျငိမ္း။ ။ ခု ေက်ာင္းသားေတြက မင္း လက္မွတ္လိုက္ထိုးခိုင္းလို႔...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ေနဘုန္းလတ္ ႎုိင္ငံေတာ္က ဘေလာ့ဂၝ ေနဘုန္းလတ္ကုိ ေခၞေဆာင္သၾားတာ ၇ ရက္ တစ္ပတ္ ဴပည့္သၾားပၝဴပီ။ မေနႛကေတာ့ မဇၤဵိမသတင္းဌာနက ေနဘုန္းလတ္ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံးကုိ ေရာက္ေနေဳကာင္း ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသူႎုိင္ငံေရးသမားေတၾကုိ ကုိးကားဴပီး ေရးသားခ့ဲပၝတယ္။ ေပဵာက္ေနတ့ဲ ဘေလာ့ဂၝ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံး၀င္းထဲမႀာ ရိႀေနတယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္းေဳကာင့္ သူႛမိသားစုရဲႛ ေသာကအပုိင္းအစတခဵႂိႛ ေဴပေပဵာက္သၾားေကာင္းပၝရဲႛ။ ႎုိႛေပမ့ဲ ကဗဵာဆရာေစာေ၀လည္း အဲဒီ၀န္႒ကီးရုံး၀င္းထဲကေန အင္းစိန္ေထာင္ကုိ ေရာက္သၾားတာေဳကာင့္ ကာယကံရႀင္မိသားစုအဖိုႛ ခံစားခဵက္သက္သာမယ္မထင္ပၝဘူး။ ေနဘုန္းလတ္ရဲႛ သူငယ္ခဵင္း ဘေလာ့ဂၝတခဵႂိႛကလည္း သူတုိႛရဲႛခံစားခဵက္ကုိ ေဖာ္ဴပခ့ဲဳကပၝတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႎၨေလးက ဘေလာ့ဂၝမဵားလည္း သူတုိႛရဲႛဘေလာ့ဂ္ေတၾမႀာ ေနဘုန္းလတ္နဲႛပတ္သက္ဴပီး အနည္းဆုံး စာတစ္ေဳကာင္းႎႀစ္ေဳကာင္း...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

> No tags for this post.

Read more »

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

> ဂ်န္န၀ါရီေနာလိတ္ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈ နအဖ အားကိုး ပုဆိန္ရုိးမ်ား ႏွစ္ကူး အစိုးရေပးတဲ့ ဘြဲ.စာရင္းထဲမွာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းတုန္းက စြမ္းအားရွင္ေတြကို ေငြေပးျပီး လူေတြေခါင္းခြဲခိုင္းတဲ့ ဖိုးစိန္လမ္းက ဦးရဲေအာင္က လူမႈထူးခၽြန္ (ဒု)၊ သူ႔မိန္းမ ေဒၚခင္လဲ့လဲ့၀င္းက သုဓမၼသိဂၤ ီရတာေတြကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ဒီ့ျပင္လည္း ရဲမွဴးေတြ၊ စ သုံးလုံးေတြ၊ အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိေတြ၊ မ ယ က ေတြ စီမံထူးခၽြန္ ေတြ ရၾကေလရဲ႔။ လူမႈထူးခၽြန္မွာ ဘုန္းၾကီးေတြ၊ ေစ်းသည္ေတြနဲ႔ ေဗဒင္ဆရာေတြလည္း ပါပါေသးတယ္။အခါေပးလား၊ စြမ္းအားရွင္လား။ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂၤ ီရတဲ့ တိုင္းရင္းေဆးက ညႊန္မွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား လွဴတန္းေနပါလိမ့္။ မိဘအသိုင္းအ၀န္းက ခ်မ္းသာလို႔ လွဴတယ္ေျပာလည္း ၀န္ထမ္းနဲ႔...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ခင္ေမာင္ရင္ – ဘိုးဘိုးေအာင္ သီခဵင္းသတင္းတိုထၾာ သီခဵင္းပေဒသာ၅၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ၀မ္းနည္းဖၾယ္ သတင္း ၂ ပုဒ္ဆူဟာတို ေနာက္ဆုံးေနႚမိုးမခ သတင္းစကား (ဦးေဖသိန္းေမၾးေနႚ နဲႚ ပင္ဂၾင္းေမၾးသူမဵား)ပထမံ ဆရာလိႁင္ ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ အဴဖႂတ္ခံထားရတ့ဲ ေထာက္လႀမ္းေရးဗုိလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္၀င္းကုိ မႀတ္မိဳကတယ္မဟုတ္လား။ ႎုိင္ငံေတာ္က သူႛကုိ တာ၀န္ေတၾ ဴပန္ေပးထားတယ္လုိႛ သတင္းရရိႀေဳကာင္း ဒီလထုတ္ Irrawaddy မဂၢဇင္း၊ ေထာက္လႀမ္းေရးစာမဵက္ႎႀာက ဆုိပၝတယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္၊ သူက ႎုိင္ငံေတာ္က အ႒ကီးအကဵယ္ အားကုိးခ့ဲရတ့ဲ တပ္မေတာ္ ေထာက္လႀမ္းေရးဌာနရဲႛ အ႒ကီးအကဲတစ္ေယာက္ပၝ။ ေထာက္လႀမ္းေရးဌာန႒ကီးကုိ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း ဖဵက္သိမ္းလုိက္ဴပီးတ့ဲေနာက္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ခင္ညၾန္ႛက အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵခံရ၊ ဗုိလ္မႀႃးေတၾက အကဵဥ္းခဵႂပ္ခဵခံရပၝတယ္။ သူကေတာ့ အလုပ္ဴဖႂတ္တာပဲ ခံခ့ဲရတယ္လုိႛ အမဵားက ယူဆပၝတယ္။ အဴဖႂတ္မခံရခင္က ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးေဘးမႀာ သူအဴမဲရိႀေနတာ ရုပ္ဴမင္သံဳကားမႀာ ေတၾႛေနရပၝတယ္။ တိမ္းေရႀာင္ေနတ့ဲ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌးဳကၾယ္တုိႛကုိ ရႀာမေတၾႛလုိႛ...

Read more »

>ဆူဟာတို – အာရႀလူဳကမ္းဳကီး တဦး

>ဆူဟာတို – အာရႀလူဳကမ္းဳကီး တဦး

> ဆူဟာတို (၀ါ) အာရွလူၾကမ္းၾကီး တဦး ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ စစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ အာရွမွာ ကိုလိုနီႏိုင္ငံေတြ လြတ္လပ္ေရးရလာၾကတဲ့အထဲမွာ စစ္မျဖစ္ခင္က ဒတ္ခ်္အင္းဒီးစ္လို႔ သိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားလည္း ပါတယ္။ ဂ်ားဗား၊ ေဘာ္နီယို၊ စူုမၾတား၊ စူလာေ၀စီ၊ ဘာလီ စသည့္ ကၽြန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပထမဦးဆုံး စုစည္းမိျခင္းပဲ။ ယဥ္ေက်းမႈ အင္မတန္ျမင့္တဲ့ ဂ်ာဗားလို ပေဒသရာဇ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကေန ေဘာ္နီယိုက ကမာၻဦး တိုင္းသားေတြ ထိ ပါ၀င္တဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံဟာ ဆူကာႏို၊ ဟာတာ စတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီေတြရဲ႔ စြမ္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပထမဦးဆုံး အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံအဆင့္ တက္လွမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒတ္ခ်္နယ္ခ်ဲ႔ကို ခုခံစစ္ ၄ ႏွစ္ၾကာ ဆင္ႏြဲျပီး ၁၉၄၉ မွာ လြတ္လပ္ခဲ့ေပမယ့္...

Read more »

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္း

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚက သတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းခိုင္းလိုက္သည္။ စာေပမိတ္ေဆၾ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေဴပာဳကားရာတၾင္ ေဒၝင္းစာေပမႀ ဂၝရ၀ဴပႂ အလႀႃေငၾေပးအပ္မည့္ ပုဂၢႂိလ္မဵားသည္ စစ္အစိုးရက ဳကည္ညိႂသည့္သူမဵား မဟုတ္သဴဖင့္ ကဵန္မာေရးအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခၾင့္ကို ယခုကဲ့သိုႚ အခမ္းအနားဴဖင့္ ကဵင္းပဴခင္းကို တားဆီးရဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ေဴဖဳကားဳကသည္။ ဴမန္မာစာေပ လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခၾင့္ႎႀင့္ အမဵႂိးသားေရးကိစၤမဵားတၾင္ အစဥ္အလာရႀိရႀိ တက္ဳကၾစၾာ ရပ္တည္ေဆာင္ရၾက္သူမဵားအဴဖစ္ ဴပည္သူကလည္း ခဵစ္ခင္၊ စာေပမိတ္ေဆၾမဵားကလည္း ေလးစားေသာ လူဳကီးမဵားကို ယခုကဲ့သိုႚ အခမ္းအနားဴဖင့္ အသိအမႀတ္ဴပႂ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ဴခင္းကို...

Read more »

>ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္း

>ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္း

> ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္းခင္ေမာင္႒ကီး (ရႀမ္းဴပည္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ဆရာေအာင္ဗလရဲႚ သတင္းစာဆရာဘဝသက္တမ္း ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ခဲ့႓ပီမိုႛ ဆရာ့အတၾက္ ဂုဏ္ဴပႂပၾဲတစ္ရပ္ကုိ နယူးေယာက္႓မိႂႛမႀာလည္း ကဵင္းပမယ္လုိႛ ဴပည္သူႛအဴမင္ စာစဥ္ တာဝန္ခံဦးေကဵာ္ဝင္းက အေဳကာင္းဳကားလာတဲ့အခၝ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ဴဖစ္မိ႓ပီး၊ ဆရာေအာင္ဗလနဲႛ တကၾ သတင္းစာဆရာ႒ကီးတခဵႂိႛနဲႛ ကဵေနာ္ေတၾႛဆုံ သိက႗မ္းခင္မင္ခဲ့ရပုံမဵားကုိ ဴပန္ေဴပာင္းသတိရေနမိပၝတယ္။ ကဵေနာ္ဟာ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားဘဝမႀာ မ႟ၾယ္ဘဲနဲႛ သတင္းေထာက္ ခဏဴဖစ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္ ေႎၾေကဵာင္းပိတ္ခဵိန္ သ႒ကႆန္မတိုင္ခင္ေလးမႀာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဴမန္မာဌာန ကထိက ဆရာ ဦးလႀေရၿ (ေနာင္မႎၨေလးတကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဴဖစ္လာသူ) ဦးေဆာင္႓ပီး၊ အဖၾဲႛဝင္ ၅၀ ေကဵာ္ေလာက္ပၝဝင္တဲ့ ေကဵာင္းသားခဵစ္ဳကည္ေရး ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛတဖၾဲႛ တရုတ္ဴပည္သူႛသမၳတႎိုင္ငံ၊ ယူနန္ဴပည္နယ္ကုိ ခဵစ္ဳကည္ေရးခရီးသၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။...

Read more »

>ဉာဏ္ဦးေမာင္ – ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္း

>ဉာဏ္ဦးေမာင္ – ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္း

> ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္းဉာဏ္ဦးေမာင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေမ့အိမ္ တံခၝးေပၝက္ကုိေရာက္ေတာ့ လၾမ္းေလာက္စရာ့ ေဒၝနေတာင္တန္း႒ကီးကုိ မိႁင္းပဵပဵ လႀမ္းလုိႛဴမင္ရတယ္။ ေဳသာ္ … ဒီေဴမဟာ အမိေဴမ၊ ဒီေရဟာ အမိေရ၊ ဒီေလကလည္း အမိေလ လုိႛ မႀန္းဆမိေတာ့ လၾမ္းစိတ္က ပုိမိတယ္။ ဒီ ေဒၝနေတာင္တန္း႒ကီးမႀာ တုိႛညီအစ္ကုိ ေမာင္ႎႀမေတၾ ဘယ္ေလာက္မဵား အသက္ေတၾ စေတးသၾားခဲ့ဳကရလဲလုိႛ ေတၾးမိဴပန္ေတာ့ ၀မ္းနည္းစိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ရတယ္။ တေဴမတည္းေန တေရတည္းေသာက္ ၊ ေသၾးရင္းသားရင္း ညီေနာင္အခဵင္းခဵင္း ႎႀစ္ေပၝင္းရႀည္ဳကာ စစ္ေတၾ ခင္းလာလုိက္ခဲ့ဳကရတာက။ ခုတုိင္ မ႓ပီးဆုံးႎုိင္စၾာ။ အေဴဖကုိရဖုိႛ အဆုံးမရႀိမႀန္း သိေနတဲ့ နည္းေတၾနဲႛ အခဵိန္ေတၾကုိ ဴဖႂန္းတီးေနဳကတာ။ တုိက္ခုိက္ဴခင္းေတၾ၊ ေခဵမႁန္းဴခင္းေတၾ၊ အဴငင္းပၾားဴခင္းေတၾ၊ အဴခင္းမဵားဴခင္းေတၾ။...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ရာဇသံ

>မိုးထက္ေန – ရာဇသံ

> ရာဇသံမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာမ်ား စစ္အုပ္စုဟာ ၄င္းတို႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ကလြဲလို ့ တျခားဘယ္သူမ်က္ႏွာမွာ မၾကည့္ဘူး ဆိုတာ က်ေနာ္တို ့ သေဘာေပါက္ဖို ့ အခ်ိန္တန္ၿပီလို ့ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ ့ေသြးေတြ၊ အသက္ေတြကို သူတို႔အာဏာယႏၱရားရဲ႔ ေခ်ာဆီအျဖစ္ သံုးခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔မိဘေတြရဲ႔ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာေတြက က်ေနာ္တို႔ရင္ဘတ္ေတြ အထိ မရပ္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးက ေပါက္ကြဲသံနဲ႔အ႐ိုင္းေခတ္ကို စတင္ခဲ့တယ္။ ကိုကိုးကြ်န္းေပၚက လူမသိသူမသိ ယုတ္မာမႈေတြ ႐ွိတယ္။ ဦးသန္ ့အေရးအခင္း၊ မိႈင္းရာျပည့္ မွာ က်တဲ့ ေသြးေတြ ဟာ က်ေနာ္တို ့ မိဘေတြ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာေတြ ျဖစ္တယ္။...

Read more »

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္ မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေတၾးအဴမင္ မဂၢဇင္းကို စဥ္ဆက္မဴပတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္အဴဖစ္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရး အလႀႃေငၾ ေပးအပ္ပၾဲ ကဵင္းပမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ေမာင္၀ံသ၊ ဇနီး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္၊ ေဒၝင္းစာေပ ႎႀင့္ အေတၾးအဴမင္ အဖၾဲႚသားမဵား အားလုံးက မိတ္ေဆၾမဵားသိုႚ ခဵစ္ဳကည္ေလးစားစၾာ ဖိတ္ဳကားပၝေဳကာင္း ေပးပိုႚသည့္ဖိတ္စာတၾင္ ဴမန္မာ့အလင္း ဦးသန္းညၾန္ႚ( သတင္းစာဆရာ)၊ ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) (ကဗဵာဆရာ)၊ လမ္းစဥ္ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ (သတင္းစာဆရာ)၊ ဴမင္းဴခံဦးဴမင့္လၾင္ (သတင္းစာဆရာ)၊ ကိုနီဟိန္း (ကဗဵာဆရာ)၊ ေဒၞရီေ၀ (ကဗဵာဆရာ)၊ ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္း နာမကဵန္း ေထာက္ပ့ံေရး...

Read more »

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

> ဧကစာခဵႂိ – မ အ ေအာင္ သင္တာ ဘာလဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္