>ေအ၀မ္း ဦးစိုးဴမင့္ ကၾယ္လၾန္ဴပီ

>ေအ၀မ္း ဦးစိုးဴမင့္ ကၾယ္လၾန္ဴပီ

> ေအ၀မ္း ဦးစိုးဴမင့္ ကၾယ္လၾန္ဴပီ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္က လာတဲ့ ဓာတ္ပုံ – ဘုရာဖူးအတုမဵား မ၀င္ရ

>ဴမန္မာဴပည္က လာတဲ့ ဓာတ္ပုံ – ဘုရာဖူးအတုမဵား မ၀င္ရ

> ေခတ္သစ္ သံေပၝက္ –(ဘုရားသၾားခၝနီး ရၾတ္ပၝ) မႀတ္ပံုတင္မပၝက ဘုရားမဖူးရဘုရားဖူးမည္ဆိုပၝလ႖င္ ယူခဲ့မႀတ္ပံုတင္မပၝရင္ မဖူးရ အဲဒၝ န အ ဖ(ေကာင္းကင္ဴပာ) ဓာတ္ပုံ – အီးေမးမဵားကတဆင့္ No tags for this post.

Read more »

>ဳသစေဳတးလဵ၊ ဆစ္ဒနီအရပ္က ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားက သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို ေထာက္ခံေဳကာင္းေဴပာဳကား

> ဳသစေဳတးလဵ၊ ဆစ္ဒနီအရပ္က ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားကသာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို ေထာက္ခံေဳကာင္းေဴပာဳကားမိုးမခအေထာက္ေတာ္ (ဆစ္ဒနီ)ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီအရပ္၀န္းကဵင္ရႀိ ဴမန္မာဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း ၅ ေကဵာင္းတၾင္ ကထိန္သကႆန္းအလႀႃပၾဲမဵား ကဵင္းပလဵက္ရႀိရာ၊ ကထိန္တရားပၾဲတခုတၾင္ ဴမန္မာဒၝယကာတဦး၏ ေမးဴမန္းစုံစမ္းမႁကို ေဴဖဳကားရာ၌ ထည့္သၾင္းေဴပာဳကားသၾားပၝသည္။ Libgomp ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၊ Campsie ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၊ Yarona ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၊ ပၝရမီ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း ႎႀင့္ ပဏၧိတရာမ ဘုန္းေတာ္ဳကီး ၅ ေကဵာင္းတိုႚမႀ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္မဵားက ေဴပာဳကားရာတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေရာက္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား ဦးေဆာင္သည့္ သာသနာႚဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးသည္ သာသနာ့အေရးအတၾက္ ဓမၳ၀ိနယႎႀင့္အညီ ေဆာင္ရၾက္သည္ဴဖစ္ရာ မိမိတိုႚအေနဴဖင့္ ကန္ႚကၾက္စရာမလိုေဳကာင္း၊ သံဃာေတာ္မဵား၏ ဆႎၬဴပႂဳကသည့္အညီဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴဖဳကားသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ယခုကဲ့သိုႚ ကထိန္အလႀႃပၾဲမဵား ေနရာေဒသအႎႀံႚကဵင္းပေနခဵိန္၊ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက သံဃာေတာ္မဵား ထံ...

Read more »

>DASSK statement through UN

> DASSK statement through UN No tags for this post.

Read more »

>အင္တာနက္ေပၞက တခဵႂိႚေသာ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္မဵားကို သတိထားရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို

>အင္တာနက္ေပၞက တခဵႂိႚေသာ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္မဵားကို သတိထားရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို

> အင္တာနက္ေပၞက တခဵႂိႚေသာ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္မဵားကို သတိထားရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ ယခုရက္မဵားအတၾင္း ရႀက္ဖ္ရီ၀က္ဆိုက္ ( http://shelfari.com ) သိုႚ ၀င္ေရာက္ဳကရန္ အီးေမးလ္မဵား ရရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ ခင္မင္သူမိတ္ေဆၾမဵားက ပိုႚတာဴဖစ္၍ မိမိလည္း ထို စာအုပ္မဵားေ၀မ႖သည့္ ဆိုရႀယ္ကၾန္ယက္ (၀ၝသနာတူမဵားစုေ၀းရာ အင္တာနက္ဌာန ဟု ဘာသာဴပန္ရမည္ ထင္ပၝသည္) သိုႚ မႀတ္ပုံတင္လိုက္မိေဳကာင္း၊ ဤတၾင္ မိမိသုံးေသာ အီးေမးလိပ္စာႎႀင့္ စကား၀ႀက္ကိုပၝ ေတာင္းသဴဖင့္ ေပးလိုက္မိရာ၊ ခဵက္ခဵင္းဆိုသလို မိမိ စာတိုက္ထဲမႀ မိတ္ေဆၾလိပ္စာမဵားကိုပၝ ထို၀က္ဆိုက္က ရယူသၾားဴပီး၊ မိမိပိုႚသည့္ပုံစံႎႀင့္ မိတ္ေဆၾမဵားထံ ဖိတ္ေခၞစာမဵား ေပးပိုႚေတာ့ေဳကာင္း၊ ထိုႚေဳကာင့္ မိမိအီးေမး လိပ္စာ၊ စကား၀ႀက္ ႎႀင့္ မိတ္ေဆၾစာရင္းမဵား...

Read more »

>ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္

>ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္

> ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႀာစကား၊ ကုလ ကိုယ္စားလႀယ္ ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇ ဳကာသာပေတးေနႚတၾင္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ ေဒၞစုတိုႚ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရခဲ့ဴပီး၊ ကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီက ၎အဴပန္ခရီး၊ စင္ကာပူ ညသန္းေကာင္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေဒၞစု၏ အမႀာစကားကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။ ထိုေဳကညာခဵက္ အဴပည့္အစုံကို ေအာက္ပၝအတိုင္း ဘာသာဴပန္တင္ဴပလိုက္ရပၝသည္။ “ကဵမတိုႚႎႀင့္အတူတကၾ ရပ္တည္ေပးဳကေသာ ဴပည္တၾင္း၊ ဴပည္ပမႀ ပုဂၢိႂလ္မဵားအားလုံးကို ေကဵးဇူးတင္ပၝသည္။ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး မဵားအတၾက္ မယိမ္းမယိုင္ ေထာက္ခံေပးလဵက္ရႀိသည့္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁး ဘင္ကီမၾန္းကိုလည္း ေကဵးဇူးအထူးတင္ရႀိပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဦးေအာင္ဳကည္ကို ဆက္သၾယ္ေရး၀န္ဳကီး ခန္ႚအပ္ဴခင္းကိုလည္း ဳကိႂဆိုပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တၾင္...

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵားေအေအပီပီ အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုတိတ္ႎိုင္ ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ဦးဳကည္ေမာင္ ၏ တိုင္းဴပည္ကို ဦးေဆာင္သူမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ ေဴပာဳကားခဵက္ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ၏ ကဗဵာ – ရဲရဲခဵီေမာင္စၾမ္းရည္ ၏ ေဆာင္းပၝး – ေရၿ၀ၝေရာင္ ႎိုင္ငံေရးေ၀ၝဟာရမဵား (၂)စာေရးဆရာ ေမာင္သာရ၊ စာေရးဆရာမ ခုိင္မာေကဵာ္ေဇာ ႎႀင့္ ဦးစိန္လႁိင္ (ပဲခူး) တိုႛ၏ ေဴပာဳကားခဵက္မဵား No tags for this post.

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 7th Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 7th Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 7th Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) ရန္ကုန္မႀာ စစ္အစိုးရ ဆန္ႚကဵင္ေရး စာတန္းမဵား ေရးသားတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ ဴပႂလုပ္ေန၊ ပဲခူးမႀာ ဳကခတ္ဝိုင္း ဆရာေတာ္ကို သပိတ္ေမႀာက္၊ေတာင္ကုတ္မႀာ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး စာ႟ၾက္ေတၾ ေနႛစဥ္ ဴဖန္ႛေဝ ေနသလို၊ တနဂႆေႎၾ ညတိုင္း ဆီးမီးထၾန္း၊ဆႎၬဴပ သံဃာေတာ္ ေတၾအား ဆၾမ္း ေရခဵမ္း ကပ္လႀႃတဲ့ စစ္ဗိုလ္ တဦးကို ဖမ္းရန္ အမိန္ႚထုတ္၊ အဖမ္းအဆီးနဲႚ ဖမ္းဆီး ခံရသူေတၾ အေဴခအေန အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္းေတၾနဲႚကုလ သမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ ဂမ္ဘာရီ၊ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ နအဖ...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းကလာတဲ့ အႎုပညာ

>ဴပည္တၾင္းကလာတဲ့ အႎုပညာ

> ဴပည္တၾင္းကလာတဲ့ အႎုပညာ ႎို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၇ ဇာဂနာ ဴပတင္း ဘေလာက္က ေကာက္ႎုတ္သည္။ အင္တာနက္ မိုးေလ၀သမႀာ နံပၝတ္ ၄ နဲႚ ၅ ဳကားမႀာ ရႀိပုံရသည္။ No tags for this post.

Read more »

>နယူးေယာက္ေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲႎႀင့္ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္ ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲ

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားထံမႀနယူးေယာက္ေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲႎႀင့္ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္ ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲအစီအစဥ္ အေသးစိတ္ ထပ္မံဴဖည့္စၾက္ေဳကညာ ႎို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ ေနႚရက္။ ။ ႎို၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္၊ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စေနေနႚေနရာ ။ ။ အမႀတ္ (၇၇၇) ယူအန္ပၝလာဇာ၊ ႎႀစ္ထပ္၊ (၄၄)လမ္းႎႀင့္ ပထမရိပ္သာလမ္းေထာင့္၊ မန္ဟန္တန္၊ နယူးေယာက္ဴမိႂႚ။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ နံနက္ (၁၀း၀၀)မႀ (၁၁း၃၀) – သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ဆရာေတာ္မဵားအားဆၾမ္းကပ္ဴခင္း။နံနက္ (၁၁း၃၀)မႀ (၁၂း၃၀) – ေအာက္ေမ့ဖၾယ္၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းဴခင္း။ေနႚလည္(၁း၀၀)မႀ (၄း၀၀) – သာသနာဴပႂ ဥေသ႖ာင္ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားထံမႀ ဳသ၀ၝဒခံယူဴခင္း။ ဳကၾေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိသတ္မဵားအား နံနက္ (၁၀း၃၀)မႀ (၁၁း၃၀)အတၾင္း အစားအစာမဵားဴဖင့္ ဧည့္ခံပၝမည္။ No tags...

Read more »

>စကႆာပူက ေပးတဲ့စာ – လၾတ္လပ္ေရးကို ဒီေနႚ ယူမႀာလား၊ နက္ဴဖန္မႀ လား

>စကႆာပူက ေပးတဲ့စာ – လၾတ္လပ္ေရးကို ဒီေနႚ ယူမႀာလား၊ နက္ဴဖန္မႀ လား

> စကႆာပူက ေပးတဲ့စာ – လၾတ္လပ္ေရးကို ဒီေနႚ ယူမႀာလား၊ နက္ဴဖန္မႀ လားေမာင္ေမာင္ စလုံးႎို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇ ေရၿျမန္မာမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႎိုင္ငံဴခားးေရာက္ နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားနဲ ့ စကားအေခ်အတင္ေျပာတဲ့အခါ အဲဒီ နအဖ (အိုဗာဆီး ဳကံ့ဖြၾတ္) ေတၾြ လက္သံုးစကားကေတာ့ “ေလနဲ ့ တိုက္ခိုက္မေနနဲႚ၊ တကယ္မေကဵနပ္ရင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး လုပ္ပါလား” လိုႚေျပာျပီး အႎိုင္ယူူခ်င္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တိုႚ ျပည္ပေရာက္ အမ်ားစုဟာ အင္တာနက္ထဲမႀာ၊ သူငယ္ခ်င္းနဲႚ ဖုန္းေျပာတဲ့ဆီမႀာ၊ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆိုင္ စကား၀ိုင္းေတၾမႀာ ဴမန္မာဴပည္ေရး ေဆၾးေႎၾးတာ၊ အသိေပးတာ၊ ေ၀ဖန္တာေတၾ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္းလုပ္ေနဳကတာ ၉၀ ရာႎႁန္းေသာ ျမန္မာမ်ားပၝ။ ၉ ရာႎႁန္းကေတာ့ ဘာသတင္းမွႀ မသိတဲ့ ေရခဲတံုး...

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 6th Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 6th Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 6th Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) နအဖ သတင္းစာ ေတၾကို ဖဵက္ဆီးတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ စတင္၊ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး စာ႟ၾက္ စာတမ္းေတၾ ဴဖန္ႛေဝ၊သစၤာ မဆုိရဲတဲ့ အာဏာပိုင္ေတၾ ပုံဖဵက္႓ပီး သမင္ဇာ ဆရာေတာ္႒ကီးအား လႀႃဖၾယ္ ဝတၪႃေတၾ ကပ္လႀႃရန္ ႒ကိႂးစား၊ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ရည္စူးကာ ကုသိုလ္ ဒၝန ဴပႂဳက၊ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ရည္စူးကာ ကုသိုလ္ ဒၝန ဴပႂဳက၊အဖမ္းအဆီး ေတၾနဲႚ ဖမ္းဆီး ခံေနရ သူေတၾရဲႚ သတင္းေတၾ အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္းေတၾနဲႚကုလ အထူး ကုိယ္စားလႀယ္ရဲႚ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ...

Read more »

>နယူးေယာက္ဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးစုေပၝင္း၍ သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံ ဳသ၀ၝဒ ခံယူဳကမည္

>နယူးေယာက္ဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးစုေပၝင္း၍ သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံ ဳသ၀ၝဒ ခံယူဳကမည္

> နယူးေယာက္ဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးစုေပၝင္း၍သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားထံ ဳသ၀ၝဒ ခံယူဳကမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇ ယေနႚမနက္က သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား နယူးေယာက္သိုႚ ေရာက္ရႀိဳကဴပီဟု ဳကားသိရသည္။ နယူးေယာက္ဴမိႂႚႎႀင့္ အနီးပတ္၀န္းကဵင္ရႀိ ဴမန္မာမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အားလုံး စုစည္းဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားကို ဆၾမ္းကပ္ဴခင္း ႎႀင့္ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ ကဵင္းပရန္ စီစဥ္လဵက္ရႀိသည္။ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ စတင္ဖၾဲႚစည္းသည့္ေနႚကတည္းက နယူးေယာက္ဴမိႂႚရႀိ ဴမန္မာမဵားက ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားအား ပင့္ေဆာင္ဖိတ္ဳကားဴပီး ဴမန္မာဴပည္ သာသနာဴပႂေရးကိစၤမဵား အေရးယူေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္ ဆုံးမဳသ၀ၝဒမဵား ခဵီးဴမႀင့္ေပးပၝရန္ ႎႀင့္ လမ္းညၿန္ဦးေဆာင္မႁမဵား ေပးပၝရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ဳကဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ဳကားသိရသည္။ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ သာသနာထၾန္းကားေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာရႀိ ဴမန္မာမိသားစုမဵား အားလုံးက...

Read more »

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – ပိုႚမရတဲ့ သတင္းမဵား

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – ပိုႚမရတဲ့ သတင္းမဵား

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – ပိုႚမရတဲ့ သတင္းမဵားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္မဵားႎို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇ အင္တာနက္ ပိတ္ဆိုႚမႁ ေပတံ အင္တာနက္က ပိတ္လိုက္၊ ပၾင့္လိုက္၊ ဟစိစိ လုပ္ထားလိုက္နဲႚ။ ဒီေတာ့ ဴပည္တၾင္းအေထာက္ေတာ္ေတၾက အင္တာနက္မိုးေလ၀သကို တိုင္းတာတဲ့ သေကႆတေပတံ တစ္ခု ထုတ္ထားလိုက္တယ္။ ဒီလိုပၝ ၁။ အင္တာနက္ လုံး၀ ပိတ္ထားဴခင္း ၂။ အင္တာနက္ ပၾင့္ေနေသာ္လည္္း၊ ဘာမႀ ဖၾင့္မရဴခင္း ၃။ အင္တာနက္ က ပုဂံနက္အထိ သၾားႎိုင္ရုံ ဖၾင့္ေပးဴခင္း ၄။ အင္တာနက္ က ပုဂံနက္အထိဖၾင့္ေပးထားေသာ္လည္း၊ ဖရီးဒမ္းစနစ္ သုံးဴပီး အဴပင္သိုႚ သၾားလာႎိုင္ဴခင္း ၅။ အင္တာနက္က အကုန္ဖၾင့္ေပးဴခင္း၊ ဴပည္ပက တားဴမစ္ဆိုက္မဵားကို ဖရီးဒမ္း...

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 5th Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 5th Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 5th Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) စစ္တပ္နဲႚ စၾမ္းအားရႀင္ ေတၾရဲႚ အဳကမ္းဖက္ ႟ိုက္ႎႀက္ ခံရသူ တဦး ထပ္မံ ေသဆံုး၊ ကုလ အထူး ကုိယ္စားလႀယ္ ဳကပ္ေဴပးမႀာ ရႀိေနဆဲ၊နအဖ ဥကၠႉနဲႚ ေတၾႚခၾင့္ ရဖိုႚ မေသခဵာေသး၊ ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရး သမား႒ကီးမဵား ကုလ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ထံ အဳကံဴပႂစာ ေပးပိုႚ၊ပခုကၠႃက ေမတၨာပိုႚ ႔ကခဵီတဲ့ သံဃာေတာ္ ေတၾကို သံဃာအတု ေတၾလိုႚ စၾပ္စၾဲရန္ နအဖ စီစဥ္ေန၊ နအဖ စစ္အစိုးရ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ ဆက္လုပ္ ေနဆဲ စတဲ့ ဴပည္တၾင္း သတင္းေတၾနဲႚဂဵပန္ သတင္းေထာက္ ပစ္သတ္ခဲ့မႁ...

Read more »

>ပၝကစၤတန္ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကီး အာဏာသိမ္းဴပီးရင္းသိမ္း

>ပၝကစၤတန္ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကီး အာဏာသိမ္းဴပီးရင္းသိမ္း

> ပၝကစၤတန္ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကီး အာဏာသိမ္းဴပီးရင္းသိမ္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့သည့္ စေနေနႚက ပၝကစၤတန္စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီး မူရႀာရက္ဖ္က ႎိုင္ငံေတာ္အေရးေပၞ အေဴခအေန ေဳကညာဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဴပီးခဲ့သည့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ကို သမၳတအဴဖစ္ ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္ခဲ့ဴခင္းသည္ တရားဥပေဒႎႀင့္ ညီေဳကာင္း ႎိုင္ငံေတာ္တရားရုံးမႀ အတည္မဴပႂမီ ႎိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိ္မ္းလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (အခဵႂပ္ကားေပၞပၝသၾားတဲ့ – စစ္တပ္ကို ဆန္ႚကဵင္သူမဵား – ဓာတ္ပုံ ေအပီ) ယခုႎႀစ္ေရၾးေကာက္ပၾဲကို အတိုက္အခံမဵားက သပိတ္ေမႀာက္သည့္ဳကားမႀ ကဵင္းပခဲ့ဴပီး၊ ဴပိႂင္ဖက္မရႀိ မူရႀာရက္ဖ္ အႎိုင္ရရႀိခဲ့သည္။ စစ္၀တ္မႀ အရပ္၀တ္လဲဴပီး တိုင္းဴပည္ကို ဆက္လက္အုပ္ခဵႂပ္ရန္ ဳကံစည္ရာတၾင္ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးသည္ ႎိုင္ငံေတာ္တရားသူဳကီးခဵႂပ္၊ ဴပည္ႎႀင္ခံ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း...

Read more »

>အရႀင္ဦးဂမၲီရ – အာဇာနည္ေတၾ ေနတဲ့တိုင္းဴပည္

>အရႀင္ဦးဂမၲီရ – အာဇာနည္ေတၾ ေနတဲ့တိုင္းဴပည္

> အာဇာနည္ေတၾ ေနတဲ့တိုင္းဴပည္သံဃာတပ္ေပၝင္းစုေခၝင္းေဆာင္္ အရႀင္ဦးဂမၲီရႎုိ၀င္ဘာ ၄ ၊ ၂၀၀၇(တင္ဆက္သုူ – သန္း၀င္းထၾဋ္ ၊ ဒီဗီၾဘီ သတင္းေထာက္) ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ သူတုိႛရဲႛ စိတ္ပုိင္းဴဖတ္မႁ စာမဵက္ႎႀာဘက္ကုိ ဳသဂုတ္လထဲမႀာ ေရးသား ဖၾင့္ဆုိခဲ့ဳကပၝတယ္။ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ခံစားေနရတဲ့ တုိင္းဴပည္ အေဴပာင္းအလဲအတၾက္ သံဃာေတာ္ေတၾက ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ သံဃာတုိႛရဲႛ ခဵီတက္ပၾဲမႀာ ေထာင္ေသာင္းခဵီတဲ့ ဴမန္မာလူမဵႂိးေတၾ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႎႀမေတၾကလဲ ပၝ၀င္ပူးေပၝင္းဳကရင္း၊ ဴပည္သူႛဆႎၬဴဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး ဴဖစ္ေပၞလာေရးအတၾက္ တညီတႌၿတ္တည္း ေတာင္းဆုိမႁကုိ ထပ္ေလာင္း အားဴဖည့္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႛ အမိန္ႛနဲႛ၊ စစ္တပ္ရဲႛ ရက္ရက္စက္စက္ တုန္ႛဴပန္မႁကုိ ႎုိင္ငံတကာ ဴပည္သူလူထု သိရႀိဖုိႛ အင္တာနက္...

Read more »

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးက အေမရိကန္အေရႀႚႎႀင့္ အေနာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဌာနခၾဲမဵားဖၾဲႚစည္း

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးက အေမရိကန္အေရႀႚႎႀင့္ အေနာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဌာနခၾဲမဵားဖၾဲႚစည္း

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးက အေမရိကန္အေရႀႚႎႀင့္ အေနာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဌာနခၾဲမဵားဖၾဲႚစည္းေဘးဧရိယာေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက ဳကိႂဆိုေဳကာင္း ေဴပာဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းဴပီးဴဖစ္ေသာ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးက အေမရိကန္ေဒသဆိုင္ရာ အေရႀႚပိုင္း ႎႀင့္ အေနာက္ပိုင္းဌာနခၾဲမဵား ဖၾဲႚစည္းဴပီးဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာခဲ့သည္။ ယင္းေဳကညာခဵက္ကို သတင္းအဴပီးတၾင္ ကူးယူရရႀိႎိုင္ပၝသည္။ ႎို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္လည္း သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးေဆာင္သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵားထံမႀ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ ကဵင္းပရန္ နယူးေယာက္ဴမိႂႚေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားအားလုံး စုေပၝင္းဴပီး စီစဥ္ထားဳကေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ထိုရက္မဵား မတိုင္မီ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားက ႎိုင္ငံတကာေခၝင္းေဆာင္ဳကီးမဵား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႁေရး ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္လည္း လက္ခံေတၾႚဆုံဴပီး ဴမန္မာဴပည္ သာသနာေရးကိစၤမဵားကို ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပရန္ စီစဥ္လဵက္ရႀိေဳကာင္း...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – Nov 4th, 2007

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – Nov 4th, 2007

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာသီခဵင္းပေဒသာ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးသိုႚ ဳကိႂဆိုဂၝရ၀ အထူးအစီအစဥ္ ေဆာင္းပၝး၊ ကဗဵာ အေထၾေထၾ စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ No tags for this post.

Read more »

>မိုးထက္ေန – ဒီပၾဲကအဴပီးလား အေပၝက္လား

>မိုးထက္ေန – ဒီပၾဲကအဴပီးလား အေပၝက္လား

> ဒီပြဲက အျပီးလား အေပါက္လားမိုးထက္ေနႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလူထုတိုက္ပြဲေတြၿပီးတာ ခုဆို ၁လစြန္းစြန္း ႐ွိခဲ့ပါျပီ။ လက္႐ွိလဲ ေနာက္ထပ္လိႈင္းလံုးေတြ တလိပ္လိပ္တက္ေနတဲ့ သတင္းေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ ၾကားေနရပါတယ္။ လူတိုင္းေျပာေနတဲ့အတိုင္း ဒီတစ္ႀကိမ္ လူထုတိုက္ပြဲက ၈၈ အေရးေတာ္ပံုရဲ႔ ဒုတိယပိုင္းနဲ ့ေနာက္ဆံုး အပိုင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း ေသခ်ာပါတယ္။ အားတက္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြက စစ္အာဏာ႐ွင္ရဲ႔ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ၿဖိဳခြင္းမႈေတြက က်ေနာ္တို ့ျပည္သူလူထုရ႔ဲ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို လံုးဝဒုကၡမေပးႏိုင္၊ ႐ိုက္လွဲဖို ့ မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တစ္ဘက္က စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြဘက္မွာလည္း ၁၉ ႏွစ္လံုးလံုးမွာ အဖက္ဖက္က အဆိုးဆံုးအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ ဆိုတာလဲ ေသခ်ာပါတယ္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြဟာလဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဒုကၡေပးႏိုင္တာကို ေတြ ့ရပါတယ္။ စစ္တုရင္ပြဲ...

Read more »

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ပုံႎႀိပ္ ထုတ္ဴပန္

>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ပုံႎႀိပ္ ထုတ္ဴပန္

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ပုံႎႀိပ္ ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ေနႚတၾင္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီး ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴပီးဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာစာထၾက္ရႀိဴပီ ဴဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ေနႚကတည္းက ေရဒီယိုႎႀင့္သတင္းဌာနမဵားမႀတဆင့္ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား ကိုယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္မိန္ႚဳကားခဲ့ဴပီး တရား၀င္ဖၾဲႚစည္းသည့္ အေဳကာင္းဳကားစာကို ယေနႚထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ ေအာက္ပၝအတိုင္း ပီဒီအက္ဖ္ ဖိုင္အဴဖစ္ ရယူဴဖန္ႚခဵိႎိုင္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 2st Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 2st Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) ဴပည္တၾင္း လူငယ္မဵား စီအဲန္ဂဵီ လႁပ္ရႀားမႁ စတင္၊ နအဖ တပ္တၾင္း အေဴပာင္းအလဲ ေတၾနဲႚ အဖမ္းအဆီး၊ ဴပန္လၿတ္ သတင္းေတၾ အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္း ေတၾနဲႚ သာသနာ့ ဦးေသ႖ာင္ အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဆရာေတာ္ ဘုရား႒ကီးထံ နအဖ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီး ဌာနက စာပိုႚတဲ့ သတင္းနဲႚ ကုလ သမဂၢ ရန္ကုန္ ဌာေန႟ုံး အ႒ကီးအကဲကို ဴမန္မာဴပည္က ႎႀင္ထုတ္မယ့္ သတင္းေတၾ အပၝဝင္ ႎိုင္ငံတကာနဲႚ စပ္ဆုိင္တဲ့ သတင္းေတၾ ပၝဝင္ ပၝတယ္။ No tags for...

Read more »

> ကုလ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိကို ႎႀင္ထုတ္လိုက္တဲ့ ဴမန္မာဴပည္ ႎိုင္ငံေရး အေကာင္းဴမင္လိုႚမရေသးဟု ဴပည္တၾင္းကေဴပာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၇ ဴပည္တၾင္းရႀိ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာမဵား၊ အင္တာနက္လိုင္းမဵား ႎႀင့္ ဖုံးလိုင္းအခဵႂိႚကို ဴဖတ္ေတာက္ထားဆဲဴဖစ္ဴပီး၊ ကုလရုံးမႀ အဆင့္ဴမင့္ကိုယ္စားလႀယ္ တဦးကိုလည္း တိုင္းဴပည္မႀ ႎႀင္ထုတ္လိုက္သည္။ ဴမန္မာဴပည္၏ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁကို စစ္အစိုးရႎႀင့္ မတိုင္ပင္ဘဲ၊ ထုတ္ေဖာ္ေ၀ဖန္မႁေဳကာင့္ ေနထိုင္ခၾင့္ကို မေပးႎိုင္ဟု စစ္အစိုးရက ဆိုသည္ဟု သတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပသည္။ မနက္ဴဖန္တၾင္ ကုလ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္၏ ကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိမည့္အခဵိန္တၾင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအခဵႂိႚကို ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ထိန္းသိမ္းခံ သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး စစ္အစိုးရက ႎႁတ္ပိတ္ေနခဲ့သည္။ ေရႀာင္တိမ္းေနသူမဵားကိုလည္း ဆက္လက္ရႀာေဖၾ ဖမ္းဆီးေနဴပီး၊ သံဃာ သပိတ္ေမႀာက္မႁကို စစ္အစိုးရက...

Read more »

>ခိုင္မာေကဵာ္ေဇာ – နီလာသိန္းသိုႛ စကားလက္ေဆာင္

> နီလာသိန္းသိုႛ စကားလက္ေဆာင္ခိုင္မာေကဵာ္ေဇာႎို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၇ လူႛအခၾင့္အေရး႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသမီးတိုႛရဲႛ အနာဂတ္အေရးအတၾက္ဴပည္သူေတၾနဲႛအတူ ခဵီတက္ေနတဲ့အေမ့ကို …သမီးေလးက အဴပည့္အ၀ နားလည္ပၝတယ္မနီလာသိန္းရယ္။ သမီးေလးသာ စကားေဴပာတတ္ရင္အန္တီစု ဘာေဳကာင့္ အိမ္ဴပင္မထၾက္ရတာလဲဆိုတာ သမီးသိတယ္။လူထုေတၾ ဘာေဳကာင့္ ထမင္းငတ္ေနတယ္ဆိုတာ သမီးသိတယ္။ေကဵာင္းသားေတၾ ဘာေဳကာင့္ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတာ သမီးသိတယ္။ဘုန္းဘုန္းေတၾ ဘာေဳကာင့္ သပိတ္ေမႀာက္ဳကတယ္ဆိုတာ သမီးသိတယ္။မိစၥာေတၾ လက္ခေမာင္းခတ္တဲ့ အ,ကာလ ေနႛရက္ေတၾကိုလည္းသမီး အတိအကဵသိပၝတယ္လိုႛ ေဴပာမႀာပၝပဲ။ သမီးေလးကသံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့“ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး” အေဳကာင္းကိုလည္းသူႛပၝး ေဖာင္းေဖာင္း႒ကီးေတၾနဲႛ ေကာင္းေကာင္း႒ကီး ေဴပာဴပလိမ့္မယ္။ ေမၾးကင္းစကတည္းကသူ သင္အံခဲ့ရတဲ့စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးေကဵာင္းသားႎိုင္ငံေရးနဲႛလူႛအခၾင့္အေရးေတာင္းဆိုသံေတၾကိုသမီး ဴပန္႓ပီး ေဴပာဴပလိမ့္မယ္။ သံလၾင္ဴမစ္ကမ္းနံေဘးက သမီးေလးကလည္းေဴခလက္ေတၾ အပိုင္းပိုင္းအဴပတ္ဴပတ္ခုတ္ဴဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ သမီးအေဖရဲႛအေဳကာင္းအားတင္း႓ပီး လူႛေလာကထဲကို သမီးေလးကို အေရာက္ပိုႛေပးခဲ့ေပမယ့္အားဴပတ္႓ပီး လူႛေလာကထဲက ထၾက္ခၾာသၾားတဲ့သမီးအေမရဲႛအေဳကာင္းကို သိတယ္။ မိစၥာစစ္အစိုးရက“တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီႌၾတ္မႁ မ႓ပိႂကၾဲေရး” လိုႛအသံေကာင္းဟစ္ေနေပမယ့္စစ္တပ္ေဟ့ ဆိုတာနဲႛကေလးေတၾ...

Read more »

>အရႀင္ ဉာဏိက – အမိုက္ညမဵားကို ဴဖတ္သန္းဴခင္း

> အမိုက္ညမဵားကို ဴဖတ္သန္းဴခင္းအရႀင္ ဉာဏိက ႎို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇ ပထမည ေဟာဒီညေပၝ့တိတ္ဆိတ္မႁေတၾကုိ လႀန္ႛယုတ္ညံ့မႁေတၾကုိ ဖန္တီးဘီလူးဆုိင္း ခပ္ရုိင္းရုိင္းတီး႓ပီးငုိညည္းဴခင္းေတၾကုိ ခဵန္ထားရစ္ခဲ့တာ … ဒုတိယည ေဟာဒီညေပၝ့အိပ္စက္မဲ့ဘ၀ကုိ ဖန္တီးမၾန္းကဵပ္ေမႀာင္မည္းတဲ့ အခန္းကဵဥ္းတစ္ခုမႀာမိစၥာမဵားနဲႛ ကခုန္ရင္းရုန္ႛရင္းရက္စက္မႁေတၾကုိ ခံစားဴဖစ္ခဲ့တာ ့ ့ ့။ တတိယည ေဟာဒီညေပၝ့ေသၾးဆာေနတဲ့ ၀ံပုေလၾအုပ္ဳကားမမႀားခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္အတၾက္ေပးဆပ္ဴခင္း သေကႆတေနာက္ဆုံးထၾက္သက္ေလး သိမ္ေမၾႛေမၾႛ ခဵဴပရင္း“လူအခဵင္းခဵင္း လႀည့္ပတ္ဴခင္း ကင္းရႀင္းဳကပၝေစ၊ဆင္းရဲလုိဴခင္း အခဵင္းခဵင္း ကင္းရႀင္းဳကပၝေစ” ရယ္လုိႛေမတၨာေတး အသံမဳကားဟစ္ခဲ့တာ ့ ့ ့။ စတုတၪည ေဟာဒီညေပၝ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့...

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵ

>ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵ

> ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာဴပည္ ေလာင္စာဆီသပိတ္မႀ စတင္ဴပီး သံဃာေတာ္မဵား ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပဳကသည့္ သံဃာ့သပိတ္ကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းဴခင္း၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵဴခင္း၊ စစ္တပ္က ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ အမဵားပိုင္လမ္းမဵားကို စီးနင္းသိမ္းပိုက္ဴခင္း စသည့္ အခဵက္မဵားကို အေဴခခံဴပီး၊ ဆန္ဖရန္စၤကိုဴမိႂႚေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မဵားက ဴမိ္ႂႚေတာ္ေနလူထုႎႀင့္အတူ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကန္ႚကၾက္ရႁတ္ခဵေဳကာင္း ဆုံးဴဖတ္ခဵက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဴမိႂႚေတာ္၀န္ ဂယ္ဗင္နယူးဆန္က ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ အစိုးရမဵားဴဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႎိၬယ၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ဂဵပန္ ႎႀင့္ အေမရိကန္တိုႚသာမက၊ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားဴဖစ္ေသာ ရႀယ္ဗရၾန္၊ ေဒ၀ူး ကုမၳဏီတိုႚကို ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို...

Read more »

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 1st Nov 2007

>သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 1st Nov 2007

> သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 1st Nov 2007 မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ) ပခုကၠႃ သံဃာ ေတၾကို ဆႎၬဴပပၾဲ ထပ္မလုပ္ဖိုႛ ႓မိႂႚနယ္ မယကက ေခၞယူ ေဴပာဆို၊ လူထု တိုက္ပၾဲနဲႚ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပၾဲ ေပၝင္းစပ္ရန္ ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္ တိုက္တၾန္း လိုက္တဲ့ သတင္း အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္းက အဖမ္းအဆီးနဲႚ ဴပန္လၾတ္ သူေတၾ သတင္းနဲႚပခုကၠႃ သံဃာေတၾ ခဵီတက္မႁ သာသနာ့ ဦးေသ႖ာင္ ေထာက္ခံ လိုက္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ သတင္းေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာ၀ံသ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာ၀ံသ

> ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာ၀ံသေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇ (ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီ၏ သာနာဴပႂသက္တမ္း ၅၀ဴပည့္ အမႀတ္တရေဆာင္းပၝးမႀ ေကာက္ႎုတ္ေဖာ္ဴပပၝသည္။ နယူးေယာက္ဴမိႂႛထုတ္ ဴပည္သူအဴမင္စာစဥ္၊ ဳသဂုတ္လထုတ္မႀ ဴဖစ္သည္။ ယခု စာနယ္ဇင္းသပိတ္ဴဖင့္ ဴမန္မာဴပည္ သံဃာသပိတ္ကို အားေပးေထာက္ခံလ႖က္ရႀိသည့္ သက္ဳကီး၀ၝဳကီး စာနယ္ဇင္း၊ အႎုပညာရႀင္မဵားဴဖစ္သည့္ ဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ)၊ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ ဦး၀င္းေဖ ႎႀင့္ ေဒၞမာမာေအးတိုႛ ကို ဆရာေတာ္ဳကီးက အထူးေမတၨာထားဴပႆး ပရိတ္တရားမဵား ခဵီးဴမႀင့္ေလ့ရႀိပၝသည္။ ယခုအခၝ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး၊ ပီနန္ ဆရာေတာ္ဳကီးတိုႛ ဦးေဆာင္ဴပီး သာသနာကို အႎၨရာယ္မဵားမႀ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအတၾက္ သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႛဳကီး ဖၾဲႛစည္းလိုက္ခဵိန္တၾင္၊ အမႀတ္တရ ေဖာ္ဴပလိုက္သည္။) ႎိုင္ငံတၾင္း ေတာင္တန္းသာသနာဴပႂဆရာေတာ္႒ကီး ဦးဥတၨမ၊ ႎိုင္ငံဴခားသာသနာဴပႂဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေသႉိလ တိုႛရဲႛ သာသနာ...

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵား ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာ၀ံသ ၏ မိန္ႛဳကားခဵက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၏ “စစ္တပ္အုပ္စိုးေသာ တိုင္းဴပည္အေဳကာင္း“ ေဴပာဳကားခဵက္ ေတးသံရႀင္ မာမာေအး ၏ ေဆာင္းပၝး – ဂီတစာဆို ကိုေလးညၾန္ႛရုပ္ပံုလၿာ ေအာင္ေ၀း ၏ ကဗဵာ – ခရမ္းဴပာဴမင္းရိုင္းရဲ. သမိုင္းတၾင္မယ့္ကဗဵာ No tags for this post.

Read more »

>ပခုကၠႃသံဃာေတာ္တိုႚႎႀင့္အတူ သာသနာေရးအတၾက္ ရပ္တည္ေဳကာင္း

>ပခုကၠႃသံဃာေတာ္တိုႚႎႀင့္အတူ သာသနာေရးအတၾက္ ရပ္တည္ေဳကာင္း

> သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးက ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူအေပၝင္းသိုႚ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ ၁/ ၂၀၀၇ ထုတ္ဴပန္လိုက္ဴပီမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀ရ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား၏ လက္မႀတ္ေရးထုိးဴပီး ယေနႚတၾင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝသည္။ လက္ဆင့္ကမ္း ဴဖန္ႚေ၀ေပးဳကရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပၝသည္။ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ဴပီး ပီဒီအက္ဖ္ ဖိုင္ကို ရယူပၝ၊ အဴပည့္အစုံသိုႚကို ႎႀိပ္ဴပီး မူရင္းဓာတ္ပုံကိုဳကည့္ပၝ။ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ လက္မႀတ္ေရးထိုးထုတ္ဴပန္သည့္ ပထမဆုံးဖၾဲႚစည္းသည့္ ေဳကညာခဵက္ကို ဒီမႀာ ရယူပၝ။ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္