>၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူ

>၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူ

> ၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧဴပီလ ၄ ရက္ေနႚက ရုိက္ႎႀက္ခံရပုံကုိ ရႀင္းဴပေနေသာ ဦးတင္ယု။ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္မႀ အဖၾဲႛ၀င္မဵား ယခုရက္ပုိင္းအတၾင္း ရုိက္ႎႀက္ခံရလက္ရိႀရာ ဦးတင္ယုသည္ ၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူဴဖစ္သည္။ ရုိက္ႎႀက္သူမဵားက ဦးေခၝင္းမဵားကုိသာ ေရၾးခဵယ္ ရုိက္ႎႀက္သၾားဴခင္းဴဖစ္ဴပီး ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ လမ္းေလ႖ာက္စကားေဴပာစက္တုိႛကုိ အသုံးဴပီး ထၾက္ေဴပး လၾတ္ေဴမာက္သၾားခ့ဲဳကသည္ဟု ဆုိသည္။ (ဓာတ္ပုံ-AAPP) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Weekly eleven ဂဵာနယ္ ေရလိုေနတယ္

>Weekly eleven ဂဵာနယ္ ေရလိုေနတယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမ်ား – Weekly eleven ဂ်ာနယ္ ေရလိုေနတယ္အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းဧျပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly eleven ဂ်ာနယ္ ဒီဂ်ာနယ္မွာ ၀န္ထမ္းအေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေငြေတာင္းသူကုိ အေရးယူလုိက္တ့ဲအေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန၀န္ထမ္း အေယာင္ေဆာင္ထားသူက ဘတ္စ္ကားလုိင္စင္ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီမယ္ေျပာၿပီး က်ပ္ေျခာက္ေသာင္း ေတာင္းယူခ့ဲလုိ႔ တရားစဲြထားပါသတ့ဲ။ ဒီသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ရရင္ ၀န္ထမ္းအစစ္ေတြက ကူညီၿပီး ေငြယူရင္ေတာ့ အေရးယူမည္မဟုတ္ လုိ႔ နားလည္ရမွာပါ။ “ၿခံစည္း႐ုိးၾကက္ဆူ ႐ူး” ႐ူးေနသူမ်ား စိတ္ေဖာက္ျပန္ေစႏုိင္တ့ဲ သတင္းတစ္ပုဒ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဘုိင္အုိဒီဇယ္စီမံကိန္းေတြ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီ ဆုိပဲ။ ထုတ္လုပ္တ့ဲကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားလြန္းတ့ဲအတြက္ သာမန္ဒီဇယ္ထက္ ပုိၿပီး ေစ်းႀကီးေနပါသတ့ဲ။ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတစ္ခုမွာ ဒီစီမံကိန္းဟာ...

Read more »

>Vote "No" Movement in Mandalay and 7 arrest for NO protest

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>To Be or Not To Be, t’is a Question

>To Be or Not To Be, t’is a Question

> To Be or Not To Be, t’is a Question …လူဴဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ ကာတၾန္း – ဘိရုမာ ဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>စစ္အစိုးရဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ဴပန္

>စစ္အစိုးရဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ဴပန္

> စစ္အစိုးရဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ဴပန္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဧဴပီလ ၂ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရပၝတီ အဲင္အယ္ဒီက ေဳကညာခဵက္မဵားထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ ႎိုင္ငံသားမဵား ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ရရႀ္ိေရး၊ ေပးအပ္ေသာ မဲလက္မႀတ္မဵား တရား၀င္ေရး၊ မဲလက္မႀတ္မဵား ေကာက္ယူထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ တရားမ႖တေရးတိုႚအတၾက္ လိုအပ္ေသာ အေဴခအေနမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထု၏ ဴပန္လည္အေရးယူႎိုင္မႁတိုႚ အေရးပၝပုံတိုႚကို တင္ဴပထားသည္။ ဒုတိယေဳကညာခဵက္အဴဖစ္ စစ္အစိုးရက ေရၾးေကာက္ခံဴပည္သူလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား မပၝ၀င္ဘဲ ေရးဆၾဲေသာ တဖက္သတ္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ဴပည္သူလူထုက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးဳကရန္ တိုက္တၾန္းပန္ဳကားထားသည္။ မတ္လ ၃၁ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္ေသာ အထူးေဳကညာခဵက္ ၄/၂၀၀၈ တၾင္မူ တပ္မေတာ္က တင္ဴပေသာ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒတၾင္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည္...

Read more »

>ဗမာေခတ္မႀသည္ ေဳကးမုံ၊ ေဳကးမုံမႀသည္ ေခတ္ဴပိႂင္နဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛ

>ဗမာေခတ္မႀသည္ ေဳကးမုံ၊ ေဳကးမုံမႀသည္ ေခတ္ဴပိႂင္နဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛ

> ၀မ္းနည္းမႀတ္တမ္း – ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ၈၂ ႎႀစ္ဗမာေခတ္မႀသည္ ေဳကးမုံ၊ ေဳကးမုံမႀသည္ ေခတ္ဴပိႂင္နဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛေမာင္ရစ္ဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သံမဏိသက္ရႀည္ သတင္းစာဆရာဳကီး၊ ဴမန္မာဴပည္ အာဏာရႀင္ေခတ္အဆက္ဆက္၏ မတရားမႁမဵားကို ကေလာင္လက္နက္၊ သတင္းစာလက္နက္ဴဖင့္ တိုက္ခိုက္သူ ေတာ္လႀန္ေသာ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ကၾယ္လၾန္သၾားတဲ့အတၾက္ မိုးမခ စာနယ္ဇင္းအဖၾဲႚက ၀မ္းနည္းေဳကာင္း မႀတ္တမ္းဴပႂလိုက္ပၝတယ္။ ဆရာဳကီးဟာ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္၊ အသက္ ၂၀ ေကဵာ္ကတည္းက သတင္းေထာက္တဦးအဴဖစ္ရပ္တည္၊ ဗမာေခတ္သတင္းစာကေနဴပီး သတင္းစာဆရာ မဵႂိးေစ့ကိုခဵ၊ ကိုယ္တိုင္ ေဳကးမုံသတင္းစာတိုက္ဳကီးကို ထူေထာင္၊ စစ္အာဏာရႀင္မဵားရဲႚ နည္းမဵႂိးစုံနဲႚ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ဳကံ့ဳကံ့ခံ၊ ေလာကဓံကိုလည္း ဳကံ့ဳကံ့ခံ၊ ဴပီးေတာ့ ၁၉၇၇ (သတင္းစာသမားသက္...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႛ "မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ" အတာေတးသီခဵင္း ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႛ "မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ" အတာေတးသီခဵင္း ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႛ“မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ” အတာေတးသီခဵင္း ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ဂီတအႎုပညာရႀင္မဵားရဲႚ ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ဒုတိယေဴခလႀမ္းအဴဖစ္ “မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ” အမည္ရ ဴမန္မာႎႀစ္ကူး အတာေတး သီခဵင္းသစ္ ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိလိုက္ပၝသည္။ မိုးမခခဵစ္သူတိုႚ လက္ဆင့္ကမ္း ဴဖန္ႚေ၀ေပးဳကပၝခင္ဗဵား။ ဒီမႀာ နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။ ၁။ မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ ၂။ ေတာင္ေပၞေဴမဴပန္ႚ ကန္ႚကၾက္ဳကမယ္ ပထမ ေဴခလႀမ္းအဴဖစ္ ဴဖန္ႚခဵိခဲ့ေသာ သီခဵင္းမဵားကိုလည္း ဒီေနရာမႀာ နားဆင္ႎိုင္ပၝေသးသည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>စကႆာပူ ၂၀၀၈ သဳကႆန္ပၾဲအတၾက္ အမႀတ္တရထုတ္တဲ့ ပိုစတာ

>စကႆာပူ ၂၀၀၈ သဳကႆန္ပၾဲအတၾက္ အမႀတ္တရထုတ္တဲ့ ပိုစတာ

>စကႆာပူ ၂၀၀၈ သဳကႆန္ပၾဲအတၾက္ အမႀတ္တရထုတ္တဲ့ ပိုစတာ လႀမၾန္(မုံရၾာ)ဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ နဲႛ စကားေဴပာပၾဲ

> ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ နဲႛ စကားေဴပာပၾဲရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီေနႛဗမာဴပည္မႀာ ေဖေဖာ္၀ၝရီလထဲမႀာ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၂/၂၀၀၈တိုႛရဲႛဂယက္ေတၾ အဴပင္းအထန္ရိုက္ခတ္ေန ပၝတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ “စကားေဴပာ” ေနတဲ့အဳကားက သူတိုႛရဲႛဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုဥပေဒ ကိုအတည္ဴပႂဖိုႛနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲအစီအစဥ္တိုႛကို အတင္းတင္ဴပလာတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛနအဖတိုႛ “စကား ေဴပာ“တာရဲႛ အေဴဖလား၊ ေနာက္ဆက္တၾဲလား၊ စဥ္းစားစရာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီ“စကားေဴပာပၾဲ“ဟာ ဘာဴဖစ္သၾား႓ပီလဲ၊ ဆက္႓ပီး ေဴပာခိုင္း ထားအုန္းမႀာလား၊ ေမးစရာေတၾလည္းေပၞလာပၝတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီစကားေဴပာပၾဲဟာ စံကဵတဲ့ “စစ္အုပ္စုပံုစံ” စကားေဴပာပၾဲတခုသာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့ စကားေဴပာပၾဲဆိုတာနဲႛ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲဆိုတာတိုႛရဲႛ ဴခားနားခဵက္ကို ေဴပာဖိုႛလိုလာပၝတယ္။ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးတယ္ ဆိုတာဟာ ႎႀစ္ဖက္ကၾဲလၾဲေနတာေတၾကို ေဴဖရႀင္းေရးဆုိတဲ့ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ဦးတည္ခဵက္ရႀိရႀိစကားေဴပာဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။ စကားေဴပာပၾဲ ဆိုတာကေတာ့ ဘာေဘာင္မႀခတ္မထားတဲ့၊ တနည္းေဴပာရရင္...

Read more »

>တိဘက္လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ လုပ္ဳကံသူမဵား ဂုဏ္ဴပႂခံရ

>တိဘက္လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ လုပ္ဳကံသူမဵား ဂုဏ္ဴပႂခံရ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမ်ား – တိဘက္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ လုပ္ၾကံသူမ်ား ဂုဏ္ျပဳခံရအေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းဧၿပီ ၃၊ ၂၀၀၈ တိဘက္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ျပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္းအတြင္း ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ KIA က တရုပ္ႏုိင္ငံဘက္ကုိ လဲြေျပာင္း ေပးပုိ႔လုိက္သူႏွစ္ဦးဟာ တိဘက္ေဒသအေရး လွဳပ္ရွားသူေတြ မဟုတ္ဘူး လုိ႔ ဆုိပါတယ္၊ KIA ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တ့ဲ ေဂါင္ရီေဇာ္ဆုိင္းက ဘီဘီစီျမန္မာပုိင္းဌာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ သုိ႔ကလုိ ျငင္းခ်က္ထုတ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ လူ၂ေယာက္ကုိ လဲြေျပာင္းေပးလုိက္တာ မွန္တယ္၊ သုိ႔ေပမ့ဲ သူတုိ႔၂ေယာက္ဟာ “တရုပ္ဘက္က တျခားျပစ္မွဳနဲ႔တရားခံေတြျဖစ္တယ္” လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ေျမပုံကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ တိဘက္နဲ႔ ကခ်င္ေဒသ၂ခုဟာ အနည္းအက်ဥ္း ဆက္စပ္ေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ၊ ၿပီးခ့ဲတ့ဲလက ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ တိဘက္ဆႏၵျပမွဳေတြဟာ ၿမိဳ႔ေတာ္ လာဆာမွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတာပါ။ ျမိဳ႔ေတာ္ဟာ...

Read more »

>ဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ မတိုင္မီ အမဵႂိးသားေရးတက္ဳကၾသူမဵားကို စစ္အစိုးရက ပိုက္စိတ္တိုက္ဖမ္းဆီး

> ဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ မတိုင္မီ အမဵႂိးသားေရးတက္ဳကၾသူမဵားကို စစ္အစိုးရက ပိုက္စိတ္တိုက္ဖမ္းဆီးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္းမႀာပင္ ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး လႁပ္ရႀားတက္ဳကၾသူမဵားကို စစ္အစိုးရက နည္းအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ အမႁဆင္ဖမ္းဆီးဴခင္း၊ ေနအိမ္မဵားတၾင္ မေနရဲေအာင္ ဴခိမ္းေခဵာက္ဴပီး တိမ္းေရႀာင္ေနရေအာင္ ဴပႂလုပ္ဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ ယခု ၃ လအတၾင္း လူေပၝင္း ၅၀ ေကဵာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရဴပီ ဴဖစ္သည္။ ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ အေဴခစိုက္ AAPP-Burma ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ မတရားအဖမ္းခံရသူေပၝင္း ၅၂ ဦး ရႀိသၾားဴပီ ဆိုသည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေနႚက အစဴပႂဴပီး ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူအဖၾဲႚမဵား ပူးေပၝင္းဴပီး ဴမန္မာဴပည္ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ စတင္ခဲ့ရာ...

Read more »

>အဲန္အယ္ဒီပၝတီကလည္း ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးမည္

>အဲန္အယ္ဒီပၝတီကလည္း ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးမည္

> အဲန္အယ္ဒီပၝတီကလည္း ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးမည္ဘီဘီစီ (ဧ႓ပီလ ၂ ရက္ ၂၀၀၈) ညပိုင္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ဧဴပီ ၂၊ ၂၀၀၈ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က ဒီကေနႛမႀာပဲ ဴပည္သူသိုႛ ပန္ဳကားခဵက္ဆိုတာကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့ ပၝတယ္။ ဒီပန္ဳကားခဵက္ထဲမႀာ အခုဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္မယ့္ အေဴခခံဥပေဒဟာ ေရၾးေကာက္ခံ ဴပည္သူႛ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ေရးဆၾဲထားတာမဟုတ္တဲ့အဴပင္ နအဖ အစိုးရကပဲ စိတ္႒ကိႂက္ေရၾးထားတဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ တဖက္သတ္ေရးဆၾဲထားတာေဳကာင့္ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးကိုလည္း အာမ မခံႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဴပည္သူလူထုက ဆႎၬခံယူပၾဲေနႛမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲေတၾေပးဳကဖိုႛ ႎိႁးေဆာ္တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။ ေနာက္တခၝ ဒီကေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛပဲ အဲန္အယ္လ္ဒီက အထူးေဳကညာခဵက္ဆို႓ပီး အခု အေဴခခံ ဥပေဒမူဳကမ္းရဲႛ ခဵႂိႛယၾင္းခဵက္၊ အားနည္းခဵက္ေတၾကို ေထာက္ဴပတဲ့ ေဳကညာခဵက္ရယ္။ ဆႎၬခံယူရာမႀာ ပယ္မဲမဴဖစ္ရေအာင္ ဂရုစိုက္ရမယ့္အခဵက္ေတၾ၊...

Read more »

>အႎုပညာရႀင္ဟန္ေလး၏ ပန္းခဵီကား

>အႎုပညာရႀင္ဟန္ေလး၏ ပန္းခဵီကား

> အႎုပညာရႀင္ဟန္ေလး၏ ပန္းခဵီကားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၂၊ ၂၀၀၈ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ “သုံးႎုိင္ငံ ပန္းခဵီဴပပဲၾ“ မႀ ဴမန္မာဴပည္သား ပန္းခဵီဆရာ၊ ကာတၾန္းဆရာ ဟန္ေလး၏ လက္ရာတစ္ခုဴဖစ္သည္။ Bring Home ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဤဆီေဆးပန္းခဵီကားကုိ ဘတ္ သုံးေသာင္း (ေဒၞလာ တစ္ေထာင္) တန္ဖုိး သတ္မႀတ္ထားရာ ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာမိသားစု တစ္စုက ၀ယ္ယူထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိင္း၊ ေတာင္အာဖရိကတုိႛမႀ ပန္းခဵီဆရာႎႀစ္ဦးႎႀင့္ ကုိဟန္ေလးတုိႛ ပူးတဲၾဴပႂလုပ္သည့္ ဴပပဲၾတၾင္ ပန္းခဵီကား ၃၀ ခန္ႛပၝ၀င္သည္။ယခုလ ၂၇ ရက္ေနႛအထိ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ သု၀ဏဘူမိဴပခန္းတၾင္ ဴပသသၾားမည္ဟုသိရသည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>To Play or Not To Play, tis a Question …

>To Play or Not To Play, tis a Question …

> To Play or Not To Play, tis a Question … April 2, 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုက တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ ဳကိႂဆို

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုက တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ ဳကိႂဆို

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုက တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ ဳကိႂဆို တရုတ္လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၂၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚညက ဴမိႂႚေတာ္ေကာင္စီလူဳကီးမင္းမဵားက ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵရာတၾင္ – တရုတ္အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ လာေရာက္လည္ပတ္ဴခင္းကို တရုတ္အစိုးရ၏ လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားေဳကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႁမဵားဴဖင့္ ခ႗င္းခဵက္ႎႀင့္ ဳကိႂဆိုပၝေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ ယခင္က လႁိက္လႀဲစၾာ ဳကိႂဆိုေဳကာင္းဟု ထုတ္ဴပန္ရန္ႎႀင့္ ဴမိႂႚေတာ္၀န္ နယူးဆၾန္ကိုယ္တိ္ုင္၏ တရုတ္အိုလံပစ္ကိစၤကို အကာအကၾယ္ေပးေနမႁမဵားမႀာ ယခု ေဳကညာခဵက္ေဳကာင့္ ေနာက္ဆုတ္သၾားရဴပီ ဴဖစ္သည္။ ဧဴပီလ ၉ ရက္တၾင္ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚတၾင္းတၾင္ လႀည့္လည္မည့္ တရုတ္မီးရႀႃးတိုင္လမ္းေဳကာင္းကို လဵႂိႚ၀ႀက္ထားရာမႀ ယခုအခၝ ဴပည္သူသိုႚ ထုတ္ဴပန္လိုက္ရဴပီ ဴဖစ္သည္။ ဆႎၬဴပကန္ႚကၾက္မည့္သူမဵားကိုလည္း လမ္းေဳကာင္းတေလဵာက္ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပေရးတိုႚကိုလည္း လိုက္ေလဵာလိုက္ရဴပီ...

Read more »

>သီးေလးသီးနဲႚေဆးေရာင္စုံ ၂ ႎိုင္ငံ ခၾဲဴပီး သဳကႆန္ပၾဲ ကဳကမည္

>သီးေလးသီးနဲႚေဆးေရာင္စုံ ၂ ႎိုင္ငံ ခၾဲဴပီး သဳကႆန္ပၾဲ ကဳကမည္

> သီးေလးသီးနဲႚေဆးေရာင္စုံ ၂ ႎိုင္ငံ ခၾဲဴပီး သဳကႆန္ပၾဲ ကဳကမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခု လတ္တေလာ ဳကားရတဲ့ သတင္းအရ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္အဖၾဲႚဟာ ထိုင္းနဲႚ စကႆာပူမႀာ အဖၾဲႚသားေတၾ လူခၾဲဴပီး ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာသဳကႆန္ပၾဲေတာ္ေတၾကို ဆင္ႎၾဲမယ္လိုႚ သိရဴပန္ပၝတယ္။ ေဂၞဇီလာနဲႚ ဳကယ္သီးတိုႚက ပင္တိုင္ အဴငိမ့္မင္းသမီး ၂ ဦးနဲႚအတူ စကႆာပူကို ေရာက္ရႀိေနဴပီး ဧဴပီလ ၅ ရက္မႀာ စီစဥ္ထားတဲ့ သဳကႆန္အဳကိႂပၾဲေတာ္ကို ကဴပပၝမယ္တဲ့။ ထိုင္းႎိုင္ငံ မဲေဆာက္မႀာေတာ့ ပန္းသီး၊ စိန္သီး နဲႚ ဇီးသီးတိုႚက ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္အင္အားေတၾနဲႚ လက္တၾဲဴပီး မဲေဆာက္ေရာက္ ဴမန္မာသဳကႆန္ပၾဲေတာ္ကို ဆင္ႎၿဲမယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ တကယ္တမ္းမႀာေတာ့ စကႆာပူအစိုးရက သီးေလးသီးအဖၾဲႚေတၾ...

Read more »

>ဴမန္မာနည္း ဴမန္မာဟန္နဲႚ ဴမန္မာအိုင္စီတီ

>ဴမန္မာနည္း ဴမန္မာဟန္နဲႚ ဴမန္မာအိုင္စီတီ

> ဴမန္မာနည္း ဴမန္မာဟန္နဲႚ ဴမန္မာအိုင္စီတီဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာအိုင္စီတီ ဴပပၾဲဳကီး ရန္ကုန္မႀာ ကဵင္းပပၝတယ္။ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ကၾန္ပဵႃတာကိရိယာေတၾကို ခင္းကဵင္းတင္ဆက္ထားတဲ့ဳကားမႀာ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ ပၾဲတိုင္းေကဵာ္ မပၝမဴပီး ကန္ေတာ့ပၾဲ – “အုန္းပၾဲ ငႀက္ေပဵာပၾဲ” ေနာက္ခံနဲႚ ေလာကဓာတ္ ဴပခန္းကို ေကာက္ႎုတ္တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ (ဓာတ္ပုံ မိုးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အမဵႂိးသားကဗဵာစာဆို ေဇာ္ဂဵီ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္

>အမဵႂိးသားကဗဵာစာဆို ေဇာ္ဂဵီ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္

> အမဵႂိးသားကဗဵာစာဆို ေဇာ္ဂဵီ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဧဴပီလ ၅ ရက္တၾင္ ဆရာေဇာ္ဂဵီအထိမ္းအမႀတ္ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္ ဴဖစ္သည္။ ဆရာဦးေသာ္ေကာင္း၊ တကၠသိုလ္တင္မၾန္၊ ေဖဴမင့္၊ တကၠသိုလ္ဳကႃဳကႃသင္းတိုႚက စာေပေဟာေဴပာဳကမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ကဗဵာမဵား ရၾတ္ဆိုဴခင္း၊ ေတးဂီတ အဴငိမ့္တိုႚဴဖင့္ ေဖဵာ္ေဴဖမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရသည္။ ဖိတ္စာကို ဒီေနရာမႀာ ပူးတၾဲတင္ဴပလိုက္ပၝသည္။ မိုးမခရဲႚ ရၾာေဆာ္ဳကီးဴပကၡဒိန္မႀာ အမႀတ္တရ တင္ဆက္ထားပၝသည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မိုးမခ ၀င္း – စစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံေရးမဲ့ လႀည့္ကၾက္မဵား

>မိုးမခ ၀င္း – စစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံေရးမဲ့ လႀည့္ကၾက္မဵား

> စစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးမဲ့ လွည့္ကြက္မ်ားမုိးမခ ၀င္းဧျပီ ၁၊ ၂၀၀၈ “အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳပဲြ”လုိ႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ဆႏၵခံယူပဲြကုိ ေမလမွာက်င္းပေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ထားတဲ့ေခါင္းစဥ္ကုိက “ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳပြဲ” ဆုိေတာ့ ကန္႔ကြက္ခ်င္သူေတြအတြက္ ေနရာမရွိသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ စစ္အစုိးရ ဘာလုပ္လုပ္ ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ပဲ ျပင္ေနၾကတဲ့ က်မတု္ိ႕ျမန္မာျပည္သူေတြခင္ဗ်ာ နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားေနၾကတယ္ရွင့္။ အေျခခံဥပေဒဆုိတာလည္း အခုထိ က်မတုိ႔လက္ထဲ မေရာက္ေသးဘူးဆုိေတာ့ ဘာေတြေရးထားသလဲ … ဘာေတြပါသလဲ … ဆုိတာကုိေတာ့ သိေတာ့သိခ်င္ေပမယ့္ ဘာ ေရးေရး သူတို႔ကုိ မုန္းတီးစက္ဆုတ္ေနၾကသူေတြျဖစ္လုိ႔ ေကာင္းတာပါလည္း၊ သူတို႔ဖက္က ျမဴဆြယ္တာေတြခ်ည္းပဲမုိ႕ အေကာင္းမေျပာခ်င္ၾကဖူးရွင္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ကုိ ပါးစပ္နဲ႔လည္း ကန္႔ကြက္လုိ႔ မရ၊ လမ္းေပၚ ဆႏၵလည္းထြက္ျပလုိ႔ မရ၊ အစာငတ္ခံျပလည္း ငတ္ေသေသဆုိျပီး ပစ္ထားျခင္းခံထားရျပန္၊...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ – ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္

>လူထုေဒၞအမာ – ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္

> ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္လူထုေဒၞအမာဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ အဴငိမ့္မင္းသမီးထဲမႀာ အရုိးအသားအနုိင္ဆုံး မင္းသမီးကုိ ဴပပၝဆုိရင္ ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္ကုိ ဴပရပၝလိမ့္မယ္။ အဴငိမ့္ ကခ့ဲပၝတယ္၊ ကတာမႀ အသက္ ၉နႀစ္ အရၾယ္က အသက္ ၃၉ နႀစ္ အရၾယ္အထိ အနႀစ္ ၃၀ အဴငိမ့္ကခ့ဲတာပဲ။ ဒၝေပမ့ဲ အဴငိမ့္မင္းသမီး အဴဖစ္ထက္ မဟာဂီတသီခဵင္းေတၾကုိ နုိင္နင္းကၾဵမ္းကဵင္တ့ဲ မင္းသမီးအဴဖစ္နဲ့ ပုိဴပီး ထင္ရႀားေကဵာ္ဳကား လူသိမဵားခ့ဲပၝတယ္။ ဒီပညာဘက္မႀာေတာ့ လႀကေလးစိန္က ပၝရမီလည္းရိႀ၊ ဆရာကလည္း စုံတယ္ လုိ့ပဲ ေဴပာရမယ္ထင္ပၝတယ္။ ေဒၞလႀကေလး အသက္ ၉ နႀစ္ သမီးကတည္းက သူအေဖ ဦးခန့္က စည္းကုိင္ဴပီးဆုိတ့ဲ အဆုိမဵုိးကုိ စသင္ေပးခ့ဲတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူသင္ရုံနဲ့ အားမရဘူး။...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီမတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ဆစ္ဒနီသဳကႆန္ေတး – ဦးပန္တဵာ၊ ေအးပပလႁိင္သတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာ၂၀၀၈ ဴမန္မာသံခဵပ္ရန္ကုန္ အဲန္အယ္ဒီရုံးခဵႂပ္ ဴမန္မာသံခဵပ္ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီး ဆစ္ဒနီဴမိႂႚမႀ ႎႁတ္ဆက္တရားေတာ္ဘၾားသက္ရႀည္ အေမႎု ဂုဏ္ဴပႂေသမင္းထံပၝး ငၝမသၾားမီ ကဗဵာ – တင္မိုး၊ ဦးပန္တဵာကေလာင္သိကၡာ၊ သမိုင္းသိကၡာ – ဖိုးသံ(လူထု)စိတ္၀င္စားေပဵာ္ရၿင္စရာ ခရီးသၾားမႀတ္တမ္းစီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မဲေပး မေပး ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုံလဵက္ရႀိ

>မဲေပး မေပး ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုံလဵက္ရႀိ

> ဆႏၵခံယူပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံလ်က္ရိွဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ဟုဆုိေသာ ဆႏၵခံယူပဲြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံပဲြတစ္ခုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႔တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသူမ်ားမွာ ကုိေက်ာ္စြာမုိး(ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)၊ ေဒါက္တာစန္းေအာင္ (စင္ၿပိဳင္အစုိးရ)၊ ကုိေအာင္မုိးေဇာ္ (လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ)၊ ဆလုိင္းလ်ံမႈန္း (တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ)၊ မိဆူးပြင့္ (ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ)၊ ခြန္မားကုိဘန္း(စင္ၿပိဳင္အစုိးရ) တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္ – နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ

>ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္ – နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ

> နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခဲ့တဲ့ မတ္လက နယူးေယာက္မႀာ ရာမယန ကပၾဲတစ္ခုကို ရႀားရႀားပၝးပၝး ဳကည့္ခဲ့ရတယ္။ ႓မိႂႛလယ္က နာမည္ေကဵာ္ Madison Square Garden နဲႛ မနီးမေ၀းမႀာရႀိတဲ့ ကပၾဲရံုတစ္ခုမႀာပၝ။ (ပုဂံ အာနႎၬာဘုရားပၾဲက ေနပူကဵဲကဵဲေအာက္မႀာ တဴပန္ႛတေဴပာရႀိလႀတဲ့ ဘုရားဖူး လႀည္းစခန္း႒ကီးကို လၾမ္းေနတုန္း) နယူးေယာက္က ေအးစက္စက္ ႎႀင္းမိုးေတၾကို ကာကၾယ္ရင္း၊ ပၾမ္ပၾမ္ဴမည္တဲ့ ကားတန္းအရႀည္႒ကီးကို ပၾတ္ကာသီကာ ေရႀာင္တိမ္းရင္း၊ အာသာေဴပေဴပဳကည့္ခဲ့ရတဲ့ အမႀတ္ရစရာ ကပၾဲေလးတစ္ခုေပၝ့။ စီစဥ္တင္ဆက္ ကဴပတဲ့သူေတၾကေတာ့ ေရၿမန္း(ဦး)၀င္းေမာင္နဲႛ သူႛရဲႛ ၁၅ ေယာက္ ပၝ၀င္တဲ့ အဖၾဲႛ။ အဖၾဲႛသားေတၾသာမက ႎိုင္ငံဴခား အကပညာရႀင္ေတၾလည္း...

Read more »

>To Vote or Not to Vote – tis a question

>To Vote or Not to Vote – tis a question

> To Vote or Not to Vote – tis a questionMarch 31, 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ

>အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ

> အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၈ က စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္ ေဆးကုသခံယူေနရင္း ကၾယ္လၾန္သူ အဲန္အယ္ဒီ ဴပန္ဳကားေရးတာ၀န္ခံ၊ မၾန္ဴပည္နယ္ ပၝတီအတၾင္းေရးမႀႃး ႎႀင့္ ဴပည္သူလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ တဦးဴဖစ္သူ ဦးဴမင့္သိန္း (၆၃ ႎႀစ္) စဵာပနအခမ္းအနားကို ယေနႚ စကႆာပူအခဵိန္ ၃၁ရက္ေနႚ ေနႚခင္းပိုင္းတၾင္ ကဵန္ရစ္သူမိသားစုမဵား၊ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပခဲ့သည္။ ပရိသတ္ ၁၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္သည့္ မန္ဒိုင္း နာေရးအေဆာက္အဦတၾင္ ကဵင္းပသည့္ အခမ္းအနားတၾင္ ဘုန္းေတာ္ဳကီး ၆ ပၝးက ဘာသာေရး အစီအစဥ္မဵား ေဆာင္ရၾက္ေပးဴပီး၊ အဖၾဲႚ၀င္မဵားက အဲန္အယ္ဒီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကိုယ္စား အမိန္ႚဴပန္တမ္းကို...

Read more »

>ကံဳကီးထိုက္သူမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံေရး

>ကံဳကီးထိုက္သူမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံေရး

> သာသနဥေသွ်ာင္ ပဓာနာေစရဆရာေတာ္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ ၾသ၀ါဒကံၾကီးထိုက္မယ့္သူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား ညီညြတ္ေရးသို႔ေမာင္စြမ္းရည္ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ၁။ စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံရင္ ကံႀကီးထိုက္မယ္ ၂။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဟန္ေဆာင္ေလးျဖစ္ျဖစ္ ညီၫႊတ္ၾကစမ္းပါ ဗမာႏိုင္ငံ ရွစ္ေလးလံုး ႏိုင္ငံေရးအံုႂကြမႈကာလအတြင္းက ေက်ာင္းသားဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ေန႔ကို ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက ဗမာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔မွာ မတ္၁၅ရက္ေန႔၊ စေနေန႔က ကုလသမဂၢပလာဇာ ဒုတိယထပ္မွာ ဗမာႏိုင္ငံလူအခြင့္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို က်င္းပပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီးက်င္းပရာ ပထမပိုင္းမွာ နယူးေယာက္ ဗမာလူငယ္မ်ားဦးစီးၿပီး ဒုတိယပိုင္းကို သာသနာေမာဠိအဖြဲ႔က ဦးစီးက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ သမိုင္းဆရာေဟာင္း ဦးေအာင္ခန္႔က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ ဦးစႏၵာဘာသ(ဘက္ဖဲလို)က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းအခမ္းအနားမွာ...

Read more »

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – တိုင္းဴပည္ရဲႛ ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးတဲ့ ကာလ ေရာက္ေတာ့မယ္

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – တိုင္းဴပည္ရဲႛ ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးတဲ့ ကာလ ေရာက္ေတာ့မယ္

> တိုင္းဴပည္ရဲႛ ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးတဲ့ ကာလ ေရာက္ေတာ့မယ္ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းမတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ တိုင္းဴပည္တဴပည္မႀာႎိုင္ငံေရးအဳကပ္အတည္း၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ေရႀႛမတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာအေဴခအေနမဵိႂး ဳကံႂလာရရင္ “ေဆး႓မီးတို”ကအစ “တေဘာင္ေပး”၊ “နတ္လမ္းႌၿန္ေပး”တာေတၾ၊ “ေရၿငံုးမင္းအ႓မီးေမ႖ာ္” သလို ေမ႖ာ္ခိုင္းတာစတာေတၾ ဟိုကဒီကေပၞလာတတ္ပၝတယ္။ ပံုမႀန္အေဴခအေနမႀာ ႎိုင္ငံေရးစကားေဴပာေနသူ မဟုတ္သူေတၾေတာင္ ဒီလိုအခၝမႀာ ခုန္ထၾက္လာတတ္ပၝတယ္။ ဒၝမဆန္းပၝဘူး။ တကမၲာလံုးမႀာ ဴဖစ္တတ္တာပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီလိုသေဘာတရားေတၾ ထုတ္လာသူေတၾဟာ ဘယ္လိုသေဘာထားနဲႛ ေပးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေသခဵာ စိစစ္ဖိုႛလိုပၝတယ္။ တိုင္းဴပည္နဲႛဴပည္သူလူထုအေပၞမႀာ ေစတနာရႀိသူေတၾပၝတတ္သလို တခဵိႂႛကေတာ့ ဒီတေကၾႛမႀာဴဖင့္ ငၝ့အကၾက္ေပၞ႓ပီလိုႛယူဆ႓ပီး ထၾက္လာ တာပၝ။ ငၝ့အကၾက္ဆိုတာမႀာ အတိုက္အခံႎိုင္ငံေရးေလာကမႀာဆိုရင္ ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္ဖိုႛ၊ ထင္ေပၞေကဵာ္ေစာဖိုႛ၊ အလိုေတာ္ရိေလာကမႀာဆိုရင္ ငၝမဵက္ႎႀာရေအာင္လုပ္ဖိုႛ၊ ရာထူးေနရာရဖိုႛ၊ စတာမဵိႂးေတၾပၝတတ္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရကိုဆန္ႛကဵင္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပၾဲသက္တမ္း ရႀည္ဳကာလာတာနဲႛအမ႖ ဒီလိုထူးထူးဆန္းဆန္း...

Read more »

>ေအာင္ဒင္ – ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္

>ေအာင္ဒင္ – ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္

> ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္ေအာင္ဒင္မတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ မိတ္ေဆၾမဵား၊ ရဲေဘာ္မဵားခင္ဗဵား မဳကာခင္ကဵင္းပေတာ့မယ့္ နအဖရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားအတၾင္း၊ ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ဴပည္ပ မႀာပၝ သေဘာထား ၂ ရပ္ ကၾဲဴပားေနတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ တစုက ဒီဆႎၬခံယူပၾဲကို လံုးလံုးလဵားလဵား သပိတ္ေမႀာက္ေရးဴဖစ္႓ပီး လူထုကို ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ သၾားေရာက္မဲမေပးဳကဖိုႛ လႁံႛေဆာ္ေနဳကပၝတယ္။ ေနာက္တစုကေတာ့ ဒီဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ လူထုရဲႛအသဲဳကားက မဲတဴပားကို အကဵိႂးရႀိရႀိ အသံုးခဵဖိုႛဴဖစ္႓ပီး လူထုကို ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ သၾားေရာက္႓ပီး ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ လႁံႛေဆာ္တိုက္တၾန္းေနဳကပၝတယ္။ အားလံုးရဲႛ တူညီမႁကေတာ့ နအဖက တဖက္သတ္ေရးဆၾဲထားတ့ဲ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို တရား၀င္အသက္သၾင္း႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ရာသက္ ပန္ စစ္က႗န္ဇာတ္သၾင္းမ့ဲ အေဴခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကို ကန္ႛကၾက္ဳကဴခင္းပၝပဲ။ အခု က႗န္ေတာ္တိုႛ နအဖရဲႛ...

Read more »

>သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီ

>သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီ

> သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီသခင္တင္ဴမတိုႚ ေမာင္ႎႀံက မတ္ ၂၄၊နႎၬလႁိင္တိုႚက ေမ ၁၀ တၾင္ မဂႆလာေဆာင္ဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သခင္တင္ဴမက ဘုံဘ၀မႀာဴဖင့္ ဒုတိယပိုင္းကို ခဵစ္လႀစၾာေသာ ကၾယ္လၾန္သူ ဇနီးသည္ကို ဇာတ္ေကာင္ဴပႂလိုႚ စာအုပ္ထုတ္ခဲ့ဴပီး မဵားမဳကာမီမႀာပဲ ေဆးေပးမီးယူအတၾက္ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ထူေထာင္လိုက္ပၝတယ္။ မတ္လ ၂၄ မႀာ ႎႀစ္ဦးသေဘာတူ လက္ထပ္လိုက္ပၝဴပီ။ ဂဵာနယ္သတင္းေတၾကို ဓာတ္ပုံအဴဖစ္တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ တဆက္တည္းမႀာပဲ ရုပ္ရႀင္မင္းသမီး နႎၬလိႁင္တေယာက္လည္း စာနယ္ဇင္းအသီးသီးမႀာ အဳကိမ္ဳကိမ္ ဴငင္းဆန္ခဲ့ရာမႀာ ယခု အကယ္ဒမီ ပူပူေႎၾးေႎၾးကာလမႀာပဲ အိမ္ေထာင္ဴပႂဖိုႚ ဆုံးဴဖတ္လိုက္ပၝဴပီ။ ဆရာေတာ္ေတၾ ေရၾးေပးတဲ့ရက္မိုႚလိုႚ အခုလို ဆုံးဴဖတ္လိုက္ရတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္သတင္းကို သတင္းဓာတ္ပုံအဴဖစ္ တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ သခင္တင္ဴမက ၈၄၊ ဇနီးသည္က ၄၃...

Read more »

>တပတ္အတၾင္း စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵား

> တပတ္အတၾင္း စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵားမိုးမခမတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မိုးမခ စာဖတ္သူေတၾ ေပးပိုႚတဲ့စာေတၾကို သတင္းအဴဖစ္ လိုက္ဴပီး အတည္ဴပႂတင္ဴပဖိုႚထက္ သူတိုႚေဴပာခဵင္တဲ့ အသံနဲႚ အဴမင္ေလးေတၾကို အရင္းအတိုင္း ခံစားႎိုင္ဖိုႚ အေဴပးအလၿားတင္ဆက္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴပည္သူဆႎၬကို စစ္တပ္က ဓၝးဴပတိုက္ယူေနသလား ၅ ေလာင္းဴပိႂင္ လူသတ္မႁ အတည္မဴပႂႎိုင္တဲ့ သတင္းမဵား သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ စကႆာပူက ဗီဇာမေပးႎိုင္လိုႚ ဴငင္းတာ အမႀန္ပဲလား ေနဴပည္ေတာ္မႀာ “ေသခဵင္တဲ့ သတၨ၀ၝမဵား ေတာေဴပာင္း”လိုႚ ဆိုရမလို ဴပည္သူဆႎၬကို စစ္တပ္က ဓၝးဴပတိုက္ယူေနသလား အခု ရန္ကုန္က ရပ္ကၾက္တခဵႂိႚမႀာ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္ေတၾက လူေတၾဆီက ဆႎၬမဲေပးမဲ့သူစာရင္း လိုက္ေကာက္ေနပၝတယ္။ စာရင္းယူတဲ့ပုံစံက ေမလမႀာ မဲေပးမႀာလား မေပးဘူးလား၊ မဲေပးမယ္ဆိုရင္ ဒီမႀာ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္