>လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁

>လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁

> လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁၀င္းတင့္ထၾန္းႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ( ၁ ) ကဵေနာ္ဟာ အညာသားဴဖစ္ေပမဲ့ မႎၨေလးထက္ ရန္ကုန္ကိုပဲ ပိုဴပီး ကဵၾမ္းကဵၾမ္းကဵင္ကဵင္သၾားတတ္လာတတ္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဘ၀မႀာ အေန႒ကာခဲ့ရတာကလဲ ရန္ကုန္မႀာ မဟုတ္လား၊၊ ဟိုတုန္းက ေမၾးရပ္ဌာေန ေရၾႀဘိုေဴမဆီ ဴပန္တိုင္း မႎၨေလးမႀာပဲ ရက္ေတာ္ေတာ္႒ကာ႒ကာ ၀င္တတ္ နားတတ္ ေရာက္တတ္ခဲ့တာ အခၝခၝေပမယ့္၊ ၀င္းေတၾနဲႚ ့တည္ထားတဲ့ မႎၨေလးေနဴပည္ကို ရန္ကုန္ေလာက္ မက႗မ္းကဵင္ခဲ့တာကေတာ့ အမႀန္ပၝ ၊၊ ဒၝေပမဲ့ အညာေသၾး ဗမာေသၾးကပဲ စကားေဴပာလို ့လား၊ ကုန္းေဘာင္ေသၾးကပဲ စကားေဴပာလို ့လား၊ ဘာလိုႛ လဲေတာ့ မသိပၝ ၊၊ မႎၨေလးကို ခဵစ္ခဲ့တာကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက...

Read more »

> လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရပၾဲ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္၊ က႗ဲဆည္ကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္အထိမ္းအမႀတ္ အင္တာနက္စာေစာင္လည္း ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စေနေနႚတၾင္ ကဵင္းပဴပီးစီးခဲ့ေသာ ဆရာမဳကီး လူထုေဒၞအမာႎႀင့္တကၾ စစ္အာဏာရႀင္ကို အညံ့မခံေသာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ စာနယ္ဇင္း၊ အႎုပညာရႀင္မဵားကို ဂုဏ္ဴပႂသည့္ ပၾဲတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္မဵားက အားေပးခဵီးဴမႀင့္ခဲ့ဳကသည္။ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵားကလည္း သၾားေရာက္ အားေပးခဲ့ဳကသဴဖင့္ စည္ကားလႀသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ သည္ေနရာကေန “ဒုတိယအိမ္ – ႎိုင္ငံတကာ စာေပဆက္ဆံေရး အင္အားစု” က စီစဥ္ေသာ အီး-စာအုပ္ကို ရယူ ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝသည္။ (စာ႔ကင္း – အေမရိကန္အေခၞ သူတိုႚအရပ္မႀာ ဘတ္ဖဲလိုးအရပ္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပ

>ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပ

> ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စေနေနႚတၾင္၊ ကေနဒၝႎိုင္ငံ၊ ဗန္ကူးပၝးဴမိႂႚေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားႎႀင့္ Action Committee for Free Burma အဖၾဲႚတိုႚ သည္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာမဵားကို ကူညီႎိုင္ေရးအတၾက္ ရန္ပုံေငၾ မုန္ႚေစဵးတန္းဖၾင့္ အလႀႃခံခဲ့ဳကေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ လူမဵႂိးေပၝင္းစုံ၊ ဘာသာေပၝင္းစုံက မိသားစုမဵား ၀ိုင္း၀န္းတက္ေရာက္ဳကဴပီး ကေနဒၝေဒၞလာ ၃၀၀၀ ဖိုး အလႀႃေငၾ ရရႀိခဲ့သည္။ ေကာက္ခံရရႀိေသာ အလႀႃေငၾမဵား အားလုံးကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵားထံ အဴမန္ေရာက္ရႀိေစေရးအတၾက္ မိုးမခ...

Read more »

>MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One

>MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One

> MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin OneNovember 28, 2007 No tags for this post.

Read more »

>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

> ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္ယာေတာကသာေဴဗာ၂၀၀၇ခုႎႀစ္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၆ရက္ ကိုဟိုဒင္းေရ- “သီတင္းက႗တ္ပၾဲေတာ္႒ကီး႓ပီးလိုႛ တန္ေဆာင္မုန္းတန္ေဆာင္တိုင္ ဆီမီးကဴမိႂင္၊ မသိုးအလႀ ဴမတ္သကႆန္းကပ္ဖိုႛ၊ ေရၿတိဂံု ကုန္းေတာ္ေပၞမႀာဴပိႂင္ … ” ဆိုတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛငယ္ငယ္တုန္းက ဒီလိုအခဵိန္မႀာဳကားရေလ့ရႀိတဲ့ ကိုဴမ႒ကီးရဲႛ သီခဵင္းေလးကိုမႀတ္မိတယ္ မဟုတ္လားဗဵာ။ ရန္ကုန္တန္ေဆာင္တိုင္ပၾဲေတာ္၊ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရၿတိဂံုနဲႛ အလႀူေရစက္ လက္နဲႛမကၾာ၊ ရက္ေရာလႀတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾ၊ ခၾဲလိုႛရႎိုင္ရိုးလားဗဵာ။ အခုေတာ့ ေရၿတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၞကို သံဃာေတာ္ေတၾဟာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္လက္မႀတ္နဲႛ တက္ ရသတဲ့၊ ဘုရားဖူးဳကည္ႌိုသူေတၾ လူစုလူေ၀းနဲႛ မတက္ရဘူးတဲ့။ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဂဵပန္ေခတ္ထက္ဆိုးတဲ့ ကာလတခုကို ေရာက္ေန ပၝေပၝ့လားဗဵာ။ သံဃာေတာ္ေတၾကို ရိုက္ႎႀက္သတ္ဴဖတ္၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကေန ေမာင္းထုတ္၊ ဴပန္ခိုင္း၊ သာသနာ့ေစာင္းထက္ နအဖေစာင္းက ပိုထက္တယ္လိုႛ ေဴပာဖိုႛလုပ္ေနတဲ့ကာလ႒ကီးမႀာ...

Read more »

>သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

>သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

> သာသနာ႔ေမာဠိ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ၾသ၀ါဒေပး တရားေတာ္နို၀င္ဘာ တတိ္ယပတ္၊ ABBA, NYC, New York, USA ဆရာေတာ္တရားကို နာရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ မိတ္ဆက္ ရန္ကုန္မႀာ ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းမဵား လိုက္လံ စစ္ေဆး ဆႎၬဴပမႁမဵားအဴပီး ဴပည္တၾင္း ပုံႎႀိပ္မီဒီယာမဵား ေစာင္ေရ ကဵဆင္း ပီညဲရိုး သတင္းေဳကာင့္ 7 Day ဂဵာနယ္အဖုံး ဴပန္လည္ ရိုက္ႎႀိပ္ရ ရန္ကုန္က ကေလးသူငယ္ေတၾဳကား ေရပန္းစားေနတဲ့ တေဘာင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ဴပည္ပခရီးသည္ လာေရာက္မႁ စံခဵိန္တင္ ကဵဆင္း (ဴမန္မာဴ့ပည္ ဴပန္ေရာက္လာတဲ့ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ သိန္းစိန္ နဲႚ လာဳကိႂသူ နအဖ စစ္အာဏာပုိင္အဖၾဲႚမႀ သန္းေရၿ နဲႚ ေမာင္ေအး – Photo AFP) မိတ္ဆက္ မိုးမခကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ သူေတၾက ဴပည္ေတာ္မဴပန္ႎိုင္ေသးဘူး။ သူတိုႚေတၾကို ထားခဲ့ဴပီး မိုးမခ...

Read more »

>MoeMaKa Singapore Weekly News in VDO

> MoeMaKa Singapore Weekly News in VDO http://video.google.com/videoplay?docid=2079449897224716453 No tags for this post.

Read more »

>PRESS RELEASE – 2/2007 – Sasana Moli’s Patron Sayadaw U Kovida’s Upcoming Visit to the West Coast

>PRESS RELEASE – 2/2007 – Sasana Moli’s Patron Sayadaw U Kovida’s Upcoming Visit to the West Coast

>သတင္းထုတ္ျပန္ခဵက္ – ၂/ ၂၀၀၇ သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ျခမ္းခရီးစဥ္အား အသိေပးျခင္း ေနႛစဲြ – ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ (၁) ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ ဆန္ဖရန္စစၥကို တကၠသိုလ္ (USF) မွ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္မည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားသို႕ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္တြင္လည္း ဘြဲ႔ယူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက သံဃာေတာ္မ်ားကိုယ္စား အမွာစကားမိန္႔ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားကို တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္တြင္းရွိ စိန္႔အစ္ဂနာတီးယပ္စ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇၊ ညေန ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ (၂)...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵား

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵား

> မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵားမုိးကုပ္စက္၀ုိင္း ရန္သူမဵႂိး ၃ပၝး “ရန္သူမဵႂိးငၝးပၝး ဆုိတာက ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ သူခုိး၊ မခဵစ္မႎႀစ္သက္ေသာသူ ငၝးပၝးေနာ္။ ခု ေဴပာင္းသၾား႓ပီ။ မင္းရယ္ သူခုိးရယ္ မခဵစ္မႎႀစ္သက္သူရယ္က တစ္ေယာက္ထဲဴဖစ္သၾားလုိႛ ရန္သူမဵႂိး သုံးပၝး …” ဒၝကေတာ့ စေနေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေမ႖ာ္စင္က႗န္း ေဆးေရာင္စုံအ႓ငိမ့္မႀာ ဴပက္ခ့ဲတ့ဲ ဴပက္လုံးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။ မဳကာခင္မႀာ ဴမန္မာ ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႛ ေရာက္ရိႀသၾားေတာ့မယ္ပဵက္လုံးလုိႛ ယူဆရပၝတယ္။ မၾန္းဳကပ္ေနတ့ဲ၊ စား၀တ္ေနေရးဒုကၡတၾင္းဆုံးကဵေနတ့ဲ၊ အာဏာပုိင္အစုိးရမင္းကုိ ရံၾေဳကာက္ေနတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾအဖုိႛ ဒီလုိဴပက္လုံးေတၾက မရိႀမဴဖစ္ပၝ။ စေနေနႛညက အ႓ငိမ့္ဴပက္လုံးေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႒ကႂံေတၾႛေနရတ့ဲ မတရားမႁေတၾ၊ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္လက ဴဖစ္ပဵက္ခ့ဲတ့ဲ ရဟန္းသံဃာထု ႎႀိပ္ကၾပ္ေခဵမႁန္းခံရပုံေတၾကုိ ထင္ဟပ္ထားပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေမ႖ာ္စင္က႗န္းအ႓ငိမ့္စင္ေရႀႛက ပရိသတ္...

Read more »

>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

> အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန္ အေမရိကန္ဴပည္နယ္မဵားတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား အဴပင္ ဴမန္မာဴပည္အေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ လႁပ္ရႀားမႁမဵား၊ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵား၏ စာေပေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵားဴဖင့္ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္လ႖က္ရႀိသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အယ္လ္ေအ ဴမန္မာမိသားစုမဵား ၀ိုင္း၀န္း စီစဥ္ဳကေသာ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကဵင္းပသူမဵားက အဆိုေတာ္ မာမာေအးအား ဆက္သၾယ္ဴပီး ေရႀႚတပတ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ေစဵးပၾဲေတာ္သိုႚ ဖိတ္ဳကားရာခဲ့ရာ၊ အဆိုေတာ္ မာမာေအးက ဴမန္မာဴပည္...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

> နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛဗဳသႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ဒီတခၝ အာစီယံမႀာ နအဖတုံးေကဵာ္သၾားတာလား။ သက္ဴပင္းခဵႎိုင္သၾားသလား။ ဒၝေဆၾးေႎၾးစရာ၊ ဴငင္းခံုစရာဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းက ရလာဒ္ဟာ ဘာ႒ကီးပဲဴဖစ္ေနေန ဗမာဴပည္ဴပည္သူေတၾအတၾက္၊ အထူးသဴဖင့္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ဖယ္ရႀားေရးအတၾက္ သိပ္႓ပီးအေရးမပၝ,ပၝဘူး။ နအဖကို ႎိုင္ငံ တကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အလယ္မႀာ သိကၡာခဵႎိုင္တာကလၾဲလိုႛ သိပ္အေရးပၝ ထိေရာက္တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမႀာ ဘာပဲဆံုးဴဖတ္၊ ဆံုးဴဖတ္ နအဖက ဂရုစိုက္တာေသခဵာတယ္။ သံတမာန္ေရးရာနဲႛ ႎိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအပိုင္းကို နအဖအစိုးရက နကမၯတိ လုပ္ထားရတာဳကာ႓ပီ။ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ပီညဲရိုးတိုႛအေပၞ ဆက္ဆံဴပေနပံုေတၾဟာ ကုလသမဂၢနဲႛ အိုင္အယ္လ္အိုကိုေတာင္ ဂရုမစိုက္ဘူး လိုႛေဴပာေနတာဴဖစ္တယ္။ ေနာက္႓ပီး ဂမ္ဘာရီရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁကို တရုတ္နဲႛအိႎၬိယတိုႛက ေထာက္ခံထားတယ္ဆိုတာလည္း သူတိုႛ မသိတာမဟုတ္ဘူး။ နအဖဟာ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဳကးမုံဦးေသာင္း ႎႀင့္ သုံးသပ္ခဵက္ ဦးနကိုယ္တိုင္ေဴပာ ႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ ေမၾးေနႚ ေဒၝက္တာ ဦးေကာ၀ိဒရဲႚ မုန္ႚဖက္ထုပ္ေ၀နည္း တရားေတာ္ ေမာင္ရစ္ေရး ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ေမၾးေနႚ ဦးအံ့ဳကီး အစီအစဥ္ ႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ဦးပန္တဵာ ေတာင္းပန္ခဵက္ ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၄

>မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၄

> မပို႔လိုက္ရတဲ့ သတင္းမ်ား – ၄ (ဘယ္မွာလဲ – ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ တရားေခြမ်ား နဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မ်ားႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇ နိဒါန္း သတင္းေတြကို လူေတြက လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေနၾကရတာ။ မပို႔လိုက္ရတဲ့ သတင္းမ်ားလို႔ ေျပာေနရတာက အဲဒီသတင္းကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္မီမပို႔ခဲ့ရဘဲ၊ ေနာင္မွ စုစည္းျပီး တင္ဆက္ရလို႔ပါ။ မွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရစ္ဖို႔ရယ္၊ ေနာင္ဆက္ျပီး သတင္းကို ဆက္လိုက္ႏိုင္ဖို႔ရယ္ လက္တို႔ထားတဲ့ သေဘာပါ။ ရဟန္းေတြ ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္သလဲ ရဟန္းေတြကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြက ေမာင္းထုတ္၊ သီတင္းသုံးေနက် ျမိဳ႔ရြာေတြက ေမာင္းထုတ္၊ ဆရာ တကာေတြ ဆက္လက္ျပီး ပစၥည္း ၄ ပါး မေထာက္ႏိုင္ေတာ့ေအာင္ စစ္အစိုးရက တားျမစ္ထားတာ တကယ္ပါ။ ၆မုုိင္ခဲဲြက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ...

Read more »

>Sasana Moli objects the exams for monks by SPDC Burmese junta

>Sasana Moli objects the exams for monks by SPDC Burmese junta

> သာသနာ့ေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က နအဖ၏ ပထမျပန္ ႏွင့္ ဓမၼစရိယ စာေမးပြဲမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ သည္ေနရာမွ တဆင့္ ကူးယူရရွိႏိုင္ပါျပီ။ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ က သာသနာ့ေမာဠိ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာမႀ ဴပန္လည္ကူးယူတင္ဴပပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>မုိးမခ ၀င္း – လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူ

>မုိးမခ ၀င္း – လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူ

> လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူမုိးမခ ၀င္းႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ အရွင္ဥာဏိႆရ ၏ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးတြင္ ၁၃၆၉ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၆ ရက္္ က ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ”လိပ္ကေလးလုိေနပါ” ဟူေသာ တရားေတာ္ကုိ နာယူျပီးေနာက္မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ခံစားခ်က္လုိ႕ပဲ ဆုိမလား။ သုိ႕ေသာ္နားဆင္ၾကည္႕ေလ၊ နက္နဲေလ ျဖစ္ရပါသည္ဟု ဆိုပါမည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား တရားေဒသနာမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့စဥ္အခါက အရွင္ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ား သည္ ခက္ခဲလြန္းလွပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ လူပရိသတ္အမ်ား နားလည္ေစဖုိ႕ ဟုဆုိကာ ”အထကထာ” အဓိပၸါယ္ဖဲြ႕ ဆုိခဲ့ၾကရျပီး၊ ထုိ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားေသာ တရားပင္လွ်င္ ခက္ပါေသးသည္ဆုိကာ ထပ္မံ၍ “ဋီကာ” အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ခဲ့ၾက ရျပန္ေလသည္ဟု ေလ့လာခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလည္း အရွင္သဲကုန္းဆရာေတာ္၏ တရားသည္ ဤသို႕ ျဖစ္ေနေတာ့မည္။...

Read more »

>Maung Swan Yi on Ludu Daw Ah Mar Birthday

>Maung Swan Yi on Ludu Daw Ah Mar Birthday

> ဖၾားသက္ရႀည္ သိုႛ …ေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ဴပည္သူမုန္းလဵက္မုန္းတဲ့သူေတၾအသက္ရႀည္ရင္ရႀည္တဲ့ အေဳကာင္းခံအတိတ္ကံ … တဲ့။ ဴပည္သူခဵစ္လိုႛခဵစ္တဲ့သူေတၾအသက္ရႀည္ရင္ရႀည္တဲ့ အေဳကာင္းမႀန္ပစၤႂပၯန္ …။ ။ ဖၾား႒ကီးမာေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ “မႁိင္း“ ရဲႚ သမီးဖၾား႒ကီးမာ။“လႀ“ ရဲႚ ဇနီးခရီးဳကမ္းမႀာ“ဆန္း“ ရႚဲ ရဲေဘာ္ဒိုႛ ေဒၞေဒၞ။ေတာ္လႀန္မိခင္စုမိခင္လန္းရၿင္ေစေသာ္သက္ရာေကဵာ္။ ။ No tags for this post.

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား အေမရိကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည္

> လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား အေမရိကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည္မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ယခုလ ၂၉ ရက္ေနႛတၾင္ အသက္ ၉၂ ႎႀစ္ ဴပည့္မည္ဴဖစ္ေသာ သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ၏ ေမၾးေနႛအခမ္းအနားမဵားကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအတၾင္း ႎို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႛတၾင္ ေနရာ ၂ ခု၌ ကဵင္းပမည္ဴဖစ္သည္။ ဆန္ဖရန္စစၤကို ၀န္းကဵင္မႀ ဴမန္မာလူငယ္မဵား စုေပၝင္းစီစဥ္သည့္ လူထုေဒၞအမာ၏ ၉၂ ႎႀစ္ဴပည့္ေမၾးေနႛပၾဲႎႀင့္ စာေရးဆရာ လူထုစိန္၀င္းအား ဂုဏ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကို ဖရီးေမာင့္႓မိႂႛ ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရတၾင္ နံနက္ ၁၀ နာရီမႀ မၾန္းလၾဲ ၃ နာရီအထိ ဴပႂလုပ္မည္ဴဖစ္သည္။ အဆိုပၝအခမ္းအနားသိုႛ စာေရးဆရာ ဒၝရိုက္တာ ၀င္းေဖ ႎႀင့္ ေတးသံရႀင္ မာမာေအး တိုႛ...

Read more »

>အဘယဂီရိ – ဦးေကာ၀ိဒ – အနီရင့္ရင့္ဴမစ္တစင္း

>အဘယဂီရိ – ဦးေကာ၀ိဒ – အနီရင့္ရင့္ဴမစ္တစင္း

> သာသနာ႔ဥေသွ်ာင္ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ (သို႔) အနီရင္႔ရင္႔ၿမစ္တစ္စင္းအဘယဂီရိ ၾကိဳတင္အသိေပးပါရေစ ဆရာေတာ္ၾကီးဟာသံုးဖက္ၿမင္ သရီးဒိုင္မင္းရွင္ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဆိုရင္က်ေနာ္ေရးမဲ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ အေၾကာင္းဟာ တစ္ဖက္ၿမင္ ၀မ္းဒိုင္မင္းရွင္းပဲဲ ၿဖစ္ေနပါလိမ္႔မယ္။ က်ေနာ္ၿမင္တဲ႔အတိုင္း ပူေဇာ္မွာၿဖစ္လို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အၿမင္နဲ႔ မတိုက္ဆိုင္ရင္ ဆရာေတာ္ၾကီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္မပူေဇာ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ရင္ ဒါေတြ အားလံုးဟာ က်ေနာ္႔ရဲ႕ညံ႔ဖ်င္းမႈသက္သက္ပါ။ ၾကာပြတ္ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ထြက္လာတဲ႔ေသြးေတြ ။ ဒီေသြးေတြကိုသုတ္မပစ္ခဲ႔ဘူး အဲဒီေသြးေတြဟာ ေလသလပ္လို႔ ဒီအတိုင္းပဲေၿခာက္ေသြ႔ စီးကပ္ေနတယ္။ အဲသလို ေစးထန္းထန္း ရဲမွည္႔႔မွည္႔႔ ေသြးစက္ေတြကို အၿပင္မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေရာမစစ္ကားထဲမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြ႔ဖူးၿမင္ဖူးၾကပါသလား။ က်ေနာ္႔အၿမင္ကိုေၿပာခြင္႔ၿပဳပါ ၊ ဆရာေတာ္ၾကီးဟာ အဲဒီေသြးစက္ေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီေသြးစက္ေတြဟာ.. ၁။ ရက္စက္လြန္းတဲ႔ၾကာပြတ္ပိုင္ရွင္အေၾကာင္း ၂။...

Read more »

>သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚသိုႚ ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္

>သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚသိုႚ ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္

> သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးေကာ၀ိဒအင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚသိုႚ ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီး၏ ပဓနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒသည္ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ပင့္ဖိတ္ေတာင္းပန္ခဵက္အရ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မဵားအတၾင္း ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ဆရာေတာ္ႎႀင့္အတူ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပန္ဳကားေရးဆရာေတာ္ ဦးပညာနႎၬလည္း အတူလိုက္ပၝသၾားမည္ ဴဖစ္ဴပီး၊ ဖိုႚ၀န္းဴမိႂႚ ေကဵာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးကုသလ၏ ေဇတ၀န္ေကဵာင္းတၾင္ ေခတၨသီတင္းသုံးမည္ဟု ဴဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ အဴခားဴပည္နယ္မဵားရႀိ ဴမန္မာမိသားစု ပင့္ဖိတ္ထားခဵက္မဵားကို မူတည္ဴပီး ခရီးအစီအစဥ္မဵား ဆၾဲမည္ဟု ဆရာေတာ္ ဦးပညာနႎၬက မိန္ႚပၝသည္။ သာသနာ့ေမာဠိ...

Read more »

>ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားကလည္း ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အႎုပညာဴဖင့္ သရုပ္ေဖာ္

>ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားကလည္း ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အႎုပညာဴဖင့္ သရုပ္ေဖာ္

> ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားကလည္းဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္အႎုပညာဴဖင့္ သရုပ္ေဖာ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ရက္ေနႚ၊ မနီလာဴမိႂႚေတာ္၊ တူပဒၝ လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ ဘက္စုံအႎုပညာ ဴပပၾဲ ေရၿရတုသဘင္ ကို ကပ္ဘို ကုန္သၾယ္ေရးရင္ဴပင္၌ ဆင္ႎၾဲရာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားက ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အႎုပညာသရုပ္ေဖာ္ တင္ဆင္ခဲ့သည္။ ႎိုင္ငံတကာက လၾတ္လပ္မႁကို လိုလားေသာ အစိုးရမဵား၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္း အႎုပညာရႀင္တိုႚသည္ ႎႁတ္ပိတ္ခံထားရေသာ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚကိုယ္စား ၎တိုႚ တတ္စၾမ္းသေလာက္ အကဵယ္ေလာင္ဆုံး ဆႎၬဴပထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလ႖က္ရႀိသည္ကို ေတၾႚေနရသည္။ ယခုအခဵိန္ထိ ထိုအသံမဵား မစဲေသးပၝ ဟု ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူ အႎုပညာရႀင္တဦးက ေဴပာဳကားသၾားသည္။ ရန္ကုန္က...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚအဳကိႂ အမႀတ္တရ အႎုပညာ

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚအဳကိႂ အမႀတ္တရ အႎုပညာ

> လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚအဳကိႂ အမႀတ္တရ အႎုပညာ ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇နစ္ေနမန္း ဘေလာ့ကပၝ၊ ပန္းခဵီသရုပ္ေဖာ္ကို အမႀတ္တရ ကူးယူေဖာ္ဴပပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>လူအိမ္ – ကဗဵာ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း

> ကဗဵာ ကၾယ္လၾန္ဴခင္းလူအိမ္ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ ငၝ့ကဗဵာတေနရာကို ေခဵာ့ေခၞသၾားဴပီးသတ္ပစ္လိုက္တာ ငၝသိတာေပၝ့။ အေလာင္းကို ဴပန္လည္ေတၾႚရႀိေတာ့ေဴခတဴခား လက္တဴခားတကိုယ္လုံး ဴခစ္ရာ ဖဵက္ရာ အဴပည့္တကယ့္ကို ဴမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ပၝ အဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးဗဵာအဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးဗဵာအဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးဗဵာအရက္ကို ေရ ေရာခဵင္ေရာမေရာခဵင္လည္း ေနအႎုပညာကိုေတာ့ ေရမထိုးနဲႚေပၝ့ဗဵာ ေခတ္ေပၝင္း ဘယ္ေလာက္ရႀိဴပီလဲမဵႂိးဆက္ ဘယ္ႎႀဆက္ ရႀိဴပီလဲခုအခဵိန္ထိကမာၲဳကီးကို ေတာင့္ခံထားတာ ကဗဵာပၝဗဵာ ဟို အယ္ဒီတာလားထုတ္ေ၀သူ ဆိုလားငနဲ ကဗဵာကို ေကဵာက္ဳကည့္သလို ဳကည့္ဴပီးစာမူခကဵေတာ့ ေကဵာက္ေစဵးမေပးခဵင္တာလည္း သိတာပဲ ခုကိစၤက ဒီ့ထက္ဆိုးပၝတယ္တမင္ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႚအဳကံပက္စက္ ပစ္လိုက္တာပၝဗဵာတခုခု ေဴပာခဵင္ ဆိုခဵင္ ေနတဲ့ပုံကဵႂိးပဵက္ခႎၭာ အသံေတၾ ဴမည္အုံး ဆူညံလိုႚ ေမႀာင္ထဲမႀာ ဘယ္အရာမဆို ဴဖစ္ႎိုင္ပၝတယ္အသဴပာ အသဴပာခဵင္း ခိုက္မိႎိုင္သလိုကဗဵာ, ကဗဵာခဵင္းလည္း တိုက္မိႎိုင္တာပၝပဲေကာင္းရာသုဂတိ...

Read more »

>Maung Swan Yi – The Three Sons of Burma

>Maung Swan Yi – The Three Sons of Burma

> The Three Sons of BurmaMaung Swan YiNov 21, 2007 When …..The soldiersGo backTo the barracks, The monksWill go backTo the monasteries, The studentsWill go backTo their studies, Then …. The white dovesAbove in the blue skyThe will sing and fly. Maung Swan YiNov 9, 2007 No tags for this post.

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵားသတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႛအထူးအစီအစဥ္ –လူထုေဒၞအမာ၊ ကဗဵာဆရာ တင္မိုး၊ ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ စာေရးဆရာ ၀င္းေဖ၊ စာေရးဆရာ လူထုစိန္၀င္း၊ ေတးသံရႀင္ မာမာေအး၊ စာေရးဆရာ ဖိုးသံ (လူထု)၊ စာေရးဆရာ ကိုေဂဵ တိုႛ၏ အမႀတ္တရ စကားမဵား No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္သာမက အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္း အာဏာရႀင္စနစ္မဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လိုအပ္ေနေဳကာင္း သက္ေသဴပသည့္ ဗီဒီယို ရုပ္သံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

>ဴမန္မာဴပည္သာမက အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္း အာဏာရႀင္စနစ္မဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လိုအပ္ေနေဳကာင္း သက္ေသဴပသည့္ ဗီဒီယို ရုပ္သံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

> ဴမန္မာဴပည္သာမက အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္းအာဏာရႀင္စနစ္မဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လိုအပ္ေနေဳကာင္းသက္ေသဴပသည့္ ဗီဒီယို ရုပ္သံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ စကႆာပူတၾင္ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ လူႚအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံမဵား ဴပည္သူဳကားတၾင္၊ လမ္းမေပၞတၾင္ ဟိန္းဟိန္းညံေနေသာ္လည္း ယခုတပတ္အတၾင္း ကဵင္းပေသာ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံခန္းမထဲတၾင္မူ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အာဏာရႀင္တပၝတီ ႎိုင္ငံမဵား၏ ကိုယ္ကဵႂိးစီးပၾား ကာကၾယ္ေရး၊ ဳကား၀င္မစၾက္ေရးတိုႚကိုသာ ေဆၾးေႎၾး အတည္ဴပႂေနဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အေမရိကန္၊ ဳသစေဳတးလဵ၊ ကေနဒၝ၊ ဴဗိတိန္ ႎႀင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႎိုင္ငံမဵားက ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စႆီ ေဳကညာခဵက္ကုိ ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ခံဴပီး ႎိုင္ငံအလိုက္ စစ္အစုိးရကို စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး သပိတ္မဵားဴဖင့္ ပိတ္ဆိုႚ အေရးယူေနဳကခဵိန္တၾင္ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားကေတာ့...

Read more »

>Singapore Police Abduction (Part 2)

> – Like Burmese Regime, Singapore Regime is also violating and abusing the basic human rights in their own country to the people … No tags for this post.

Read more »

>Singapore Police Abduction (Part 1)

> Singapore Police Abduction (Part 1)- Like Burmese Regime, Singapore Regime is also violating and abusing the basic human rights in their own country to the people … No tags for this post.

Read more »

>နယူးေယာက္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ အသံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

>နယူးေယာက္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ အသံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

> နယူးေယာက္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ အသံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ ႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ နယူးေယာက္ဴမိႂႚေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား စုေပၝင္းကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးထံမႀ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ တရားမႀတ္တမ္း တင္ဆက္ပၝသည္။ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏိသရ၊ အေမရိကန္အေရႀႚဴခမ္း အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးနယက တိုႚက မိန္ႚဳကား ရႀင္းလင္းသည့္ မႀတ္တမ္း ဴဖစ္ပၝသည္။ အမဵႂိးသားညၾန္ႚေပၝင္းအစိုးရ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္၀င္းမႀ ႎႀင့္ ပရိသတ္မဵား၏ ေထာက္ခံ ေလ႖ာက္ထားခဵက္မဵားလည္း ပၝ၀င္ပၝသည္။ ဒီေနရာက နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။ No tags for this post.

Read more »

>စကႆာပူက အာဆီယံညီလာခံမႀာ ဴမန္မာေတၾ ဆႎၬဴပစဥ္က

>စကႆာပူက အာဆီယံညီလာခံမႀာ ဴမန္မာေတၾ ဆႎၬဴပစဥ္က

>စကၤာပူက အာဆီယံညီလာခံမွာ ျမန္မာေတြ ဆႏၵျပစဥ္က လင္းလက္ၾကယ္စင္ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇(သူ႔ဘေလာက္က ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္) ညေန၆နာရီေလာက္မွာ Orchard Hotel ေရွ႕မွာ Asean Summit ကို ကၽြန္မတုိ႕ျမန္မာျပည္သူလူထုက မေက်နပ္ေၾကာင္း ျပသဖို႕အတြက္သတင္းကို ဒီေန႕ ေန႕လည္ ၁နာရီေလာက္မွာ ကၽြန္မ သိလိုက္ရပါတယ္ ။ သတင္းက အနီးကပ္မွ ရတာကလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အနံ႕ခံေကာင္းတဲ့ ရဲေတြေၾကာင့္ သိပ္အေစာၾကီး မစီစဥ္ျဖစ္တာလည္း ပါပါတယ္လို႕ ကၽြန္မသံုးသပ္မိပါတယ္.. ။ ကၽြန္မက အာဆီယံႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီစစ္အစိုးရကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္းနဲ႕ အားေပးေထာက္ခံေနတာကို မေက်နပ္ျဖစ္ေနတာ ၾကာပါျပီ ။ အခုလိုမ်ိဳး ရင္ထဲရွိတဲ့ဆႏၵကို ျပရမယ္ဆုိေတာ့ အမေလးေလး ၀မ္းသာလိုက္တာမွ တစ္မိနစ္ေတာင္ မစဥ္းစားဘဲ သြားမယ္လုိ႕ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျပီး လက္လွမ္းမွီရာ လိုက္ျဖန္႕ေပးခဲ့ပါတယ္။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္