>ဆႎၬဴပသူမဵား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ

>ဆႎၬဴပသူမဵား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ

> ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားဆႎၬဴပသူမဵား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေအပီသတင္းဌာနဧဴပီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာဴပည္သားအားလုံး ဆႎၬခံယူပဲၾတၾင္ မဲေပးခၾင့္ရေရး ေတာင္းဆုိဆႎၬဴပသူ ၁၀ ဦးသည္ ဴမန္မာသံရုံးေရႀႚရိႀ ဂဵပန္ရဲမဵားႎႀင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ဴဖစ္႓ပီး ဒဏ္ရာရသၾားဳကသည္။ ဒဏ္ရာရသူထဲမႀ ၈ ဦးကုိ ေဆးရုံတင္႓ပီး ကုသေပးခ့ဲေဳကာင္း တုိကဵႂိ႓မိႂႚ မီးသတ္ဌာန ေဴပာခၾင့္ရ အရာရိႀ Yoshinori Nagashiki က ရႀင္းဴပသည္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူအားလုံး သတိေကာင္းစၾာရေနသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အေသးစိတ္အေခဵအေနမဵားကုိ မသိရိႀရေသးေပ။ ဆႎၬဴပသူမဵားမႀာ အင္အား ၁၅၀ ခန္ႚရိႀ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သားမဵားႎႀင့္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံသား အားေပးေထာက္ခံသူအခဵႂိႚ ပၝ၀င္သည္။ ဆႎၬဴပသူတုိႚ၏ ေတာင္းဆုိခဵက္အတိအကဵကုိ မသိရိႀရေသးေပ။ ဴမန္မာအစုိးရကမူ တရား၀င္ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ စသည့္ စာရၾက္စာတမ္းမဵားရိႀမႀ ဴပည္ပတၾင္ မဲေပးခၾင့္ရမည္ဟု ကန္ႚသတ္ထားသည္။ ထုိစည္းကမ္းခဵက္ေဳကာင့္ ဴပည္ပေရာက္ႎိုင္ငံေရးသမားမဵား၊...

Read more »

>ဴမန္မာအေရး အာရုံစိုက္လာေရး မိုင္ ၃၀၀၀ ေဴခလဵင္ခရီးသည္မဵား ရန္ပုံေငၾ ဴပတ္ေတာ့မည္

> ဴမန္မာအေရး အာရုံစိုက္လာေရး မိုင္ ၃၀၀၀ ေဴခလဵင္ခရီးသည္မဵား ရန္ပုံေငၾ ဴပတ္ေတာ့မည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ မတ္လကတည္းက အေမရိကန္အေနာက္ဴခမ္းက စတင္ ခရီးရႀည္လမ္းေလဵာက္လာတဲ့ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေဴခလဵင္ခရီးသည္ ၂ ဦး ယခုဆိုလဵင္ နီဘရာစကာဴပည္နယ္သိုႚ ေရာက္ရႀိလာေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရက္ေပၝင္း ၅၀ ေကဵာ္မႀာ မိုင္ေပၝင္း ၁၀၀၀ ေကဵာ္ ခရီးေပၝက္ခဲ့ဴပီး အေမရိကန္ဴပည္သူေတၾရဲႚ အံဳသတဳကီး အားေပးမႁကို ရရႀိခဲ့ဳကတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ အခုအခဵိန္မႀာ ကမ္းဳကည့္ငႀက္ အမည္ရႀိ ရန္ပုံေငၾကၾန္ယက္တခုကေန သူတိုႚကို အားေပးကူညီဖိုႚ ဳကိႂးပမ္းေနဳကဴပီး၊ အတတ္ႎိုင္ဆုံး ေခ႗တာကာ လမ္းခရီးကို ဴဖတ္သန္းေနဳကတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ေတာင့္တင္းတဲ့ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ အဖၾဲႚအစည္း၊ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္း မရႀိဘဲ၊...

Read more »

>စကႆာပူ အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ မဲဆၾယ္ေပးေနသည္ႎႀင့္တူ

>စကႆာပူ အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ မဲဆၾယ္ေပးေနသည္ႎႀင့္တူ

> စကႆာပူ အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ မဲဆၾယ္ေပးေနသည္ႎႀင့္တူ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာ ၅ ေသာင္းခန္ႚဟာ ဴမန္မာသံရုံးမႀာ အခၾန္ေဆာင္ဴပီး တရား၀င္ေနထိုင္တဲ့အတၾက္ သူတိုႚကို မဲထည့္ဖိုႚ သံရုံး၀န္ထမ္းေတၾက ဖိတ္ေခၞခဲ့ဴပီးဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားကေတာ့ ကန္ႚကၾက္မဲေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ေဖာ္ေဆာင္ေနဳကတဲ့အတၾက္ စကႆာပူအစိုးရက ဴမန္မာသံရုံးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပတာေတၾ၊ လူစုလူေ၀းနဲႚ လႁပ္ရႀားတာေတၾ မလုပ္ဖိုႚ၊ အေႎႀာက္အယႀက္ဴဖစ္တယ္လိုႚ ယူဆရင္ အေရးယူမယ္၊ ေနထိုင္ခၾင့္ လက္မႀတ္ေတၾ ရုတ္သိမ္းမယ္၊ အလုပ္ေတၾက အနားေပးခံရမယ္ စတဲ့ သတိေပးခဵက္ေတၾ ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္လာတဲ့ စကႆာပူအစိုးရဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း အတည္ဴပႂႎိုင္ေရးအတၾက္ ဆန္ႚကဵင္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္လာတဲ့သေဘာဴဖစ္လိုႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ မဲဆၾယ္ေပးေနတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားတိုင္းဴပည္တခု ဴဖစ္လာတယ္လိုႚ ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူ...

Read more »

>ဂဵပန္က ဴမန္မာေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မိုးေသာက္ဳကယ္

>ဂဵပန္က ဴမန္မာေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မိုးေသာက္ဳကယ္

> ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာတဲ့ တရုတ္အိုလံပစ္ မီး႐ွဴးတိုင္ ဂ်ပန္ရဲမ်ား ၀န္းရံထားဂ်ပန္က ျမန္မာသံရုံးက မဲရုံေရွ႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား ကန္႕ကြက္မိုးေသာက္ၾကယ္ဧျပီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈေၾကာင့္ ေရာက္ေလရာႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ကိုယ္စား ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ျခင္းခံေနရတဲ့ အိုလံပစ္မီး႐ွဴးတိုင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ယေန႔ (ဧၿပီလ ၂၅ ရက္) ညေနပုိင္းက ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ရဲမ်ားထူထပ္စြာကာရံထားတဲ့ မီးရွဴးတိုင္ကို ဟာေနဒါေလဆိပ္မွတဆင့္ နာဂါႏိုၿမိဳ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္သယ္ေဆာင္သြားၿပီး အက်ႌအျပာ၀တ္ တ႐ုတ္လက္ေရြးစင္လံုျခံဳေရးသမားမ်ားက ၿငိမ္သက္စြာလက္ပိုက္ၾကည့္ေနရပါ တယ္။ နာဂါႏိုၿမိဳ႕မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက တိဗက္ႏိုင္ငံအလံမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ လွည့္လည္ဆႏၵျပလ်က္ရွိပါတယ္။ တရုတ္ အိုလံပစ္မီး႐ွဴးတိုင္ကို နာဂါႏိုၿမိဳ႕ရွိ ဇန္ကုိဂ်ီေက်ာင္းေတာ္(Zenkoji Temple)မွ စတင္ထြက္ခြာရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ လက္မခံတဲ့အတြက္ အနီးအနားရွိ ပန္းျခံေလးတခုမွ စတင္ထြက္ခြာမွာျဖစ္ပါတယ္။...

Read more »

>အဳကမ္းဖက္မႁအမဵႂိးမဵႂိး ကဵႃးလၾန္ေနေဳကာင္း အဖဲၾႚခဵႂပ္စၾပ္စဲၾ

>အဳကမ္းဖက္မႁအမဵႂိးမဵႂိး ကဵႃးလၾန္ေနေဳကာင္း အဖဲၾႚခဵႂပ္စၾပ္စဲၾ

> စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္မႁအမဵႂိးမဵႂိး ကဵႃးလၾန္ေနေဳကာင္း အဖဲၾႚခဵႂပ္စၾပ္စဲၾမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂ဧဴပီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ စစ္အစုိးရသည္ လက္နက္အားကုိး႓ပီး အဳကမ္းဖက္မႁအမဵႂိးမဵႂိး ကဵႃးလၾန္ေနေဳကာင္း အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္က ယေနႚ စၾပ္စဲၾေဴပာဆုိလုိက္သည္။ မဳကာမီဴပႂလုပ္ေတာ့မည့္ ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးမႁမဵား မေပၞေပၝက္ေစရန္ ထုိသုိႚလုပ္ေဆာင္ေနဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း ယေနႚထုတ္ဴပန္သည့္ ေဳကညာခဵက္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံအႎံႀႚ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚ၀င္မဵား အဳကမ္းဖက္ခံရမႁ ၇ မႁကုိလည္း ေဳကညာခဵက္တၾင္ ေတၾႚရသည္။ စစ္အစုိးရသည္ ဆႎၬခံယူပၾဲဴပႂလုပ္မည္ဟု မဳကာေသးမီက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခ့ဲေဳကာင္း၊ အဆုိပၝ အဳကမ္းဖက္မႁ ၇ ခုသည္ ဤအေတာအတၾင္း လမ္းမမဵားေပၞတၾင္ ဴဖစ္ပၾားခ့ဲေဳကာင္း ေရးသားထားသည္။ အဆုိပၝအဳကမ္းဖက္မႁမဵားမႀာ ဴပည္ပအေဴခစုိက္ ဴမန္မာသတင္းဌာနမဵားတၾင္ ေဖာ္ဴပခ့ဲ႓ပီးဴဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက အဆုိပၝ သတင္းမဵားႎႀင့္ပတ္သက္႓ပီး ေဴဖရႀင္းဴခင္း မဴပႂေသးေပ။ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္မႀ...

Read more »

>ဗုိလ္ေအာင္ဒင္၊ အညၿန္း

>ဗုိလ္ေအာင္ဒင္၊ အညၿန္း

> ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ဗုိလ္ေအာင္ဒင္၊ အညၿန္း မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း ဧ႓ပီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ပိေတာက္ရိပ္၊ ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ေဟ့.. ဗုိလ္ေအာင္ဒင္”kopaw07.blogspot.com/2008/04/blog-post_21.html “ဗုိလ္ေအာင္ဒင္” ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ကား ဒၝရုိက္တာ ေရၿဒုံးဘီေအာင္၊ အဓိကသရုပ္ေဆာင္ ခင္ေမာင္ရင္၊ ေမေမ၀င္း ဴမန္မာဴပည္မႀာ အင္မတန္နာမည္ေကဵာ္ခ့ဲတ့ဲ ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ရုပ္ရႀင္ဇာတ္လမ္းကုိ ပိေတာက္ရိပ္ ဘေလာ့ဂ္စာမဵက္ႎႀာမႀာ ဴပန္ေဴပာဴပထားပၝတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ပုိင္ရႀင္ ကုိေပၝက ေရႀးေဟာင္းရုပ္ရႀင္ဇာတ္ကား၊ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေန၊ အရၿန္းအေဖာက္တုိႚကုိ ေရာေမၿေႎႀာက္႓ပီး ခပ္ရႀည္ရႀည္ေရးထားတ့ဲ ေဆာင္းပၝးတစ္ပုဒ္ပၝ။ ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ ဆုိတ့ဲ နာမည္ေတာ့ဳကားဖူးေနတာပဲ၊ ဘာပၝလိမ့္ ဆုိသူမဵား ဖတ္ရမယ့္ ေဆာင္းပၝးဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ဘာလဲ သိထား႓ပီးသူမဵားလည္း ဖတ္ဳကည့္ရင္ မႀားမယ္မဟုတ္ပၝဘူး။ ေဆာင္းပၝးကရႀည္တ့ဲအတၾက္ စိတ္ရႀည္ရႀည္နဲႚဖတ္ဖုိႚေတာ့ လုိပၝလိမ့္မယ္။လူ႒ကိႂက္မဵားခ့ဲတ့ဲဗုိလ္ေအာင္ဒင္ရုပ္ရႀင္ကုိ ဒုတိယကမၲာစစ္မတုိင္ခင္က ရုိက္ကူးခ့ဲတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္မႀာ ႓ဗိတိသႀဵဘားမား...

Read more »

>အဖၾဲ့ခဵုပ္က အထူးေဳကညာခဵက္ အမႀတ္ ၇ ထုတ္ဴပန္

>အဖၾဲ့ခဵုပ္က အထူးေဳကညာခဵက္ အမႀတ္ ၇ ထုတ္ဴပန္

> ၉၀ အႏိုင္ရပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အထူးေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၇ ထုတ္ျပန္ပါတီအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ မတရားလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔က ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္ ထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧျပီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Cartoon Beruma – The Great Wall of Burma – The China, the Hero

>Cartoon Beruma – The Great Wall of Burma – The China, the Hero

> Cartoon Beruma – The Great Wall of ChinaApril 24th 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေပးဳကပၝစို့ ကန္ႚကၾက္မဲ

> ေအာင္စိတ္ကိုေမၾး (သုိ့မဟုတ္)တည္ဳကည္ရဲရင့္စၾာဴဖင့္ ေပးဳကပၝစို့ ကန္ႚကၾက္မဲတူေမာင္ညိႂ ဧ႓ပီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ေန့ရက္ကား နီးသည္ထက္နီးလာခဲ့ဴပီ။ ရက္သတၨပတ္ ၂ ခန့္ေလာက္သာ လိုေတာ့သည္။ (နအဖ)စစ္အစိုးရသည္ ဟန္ပင္မေဆာင္နုိင္ေတာ့ဴပီ။ ညစ္နည္းေပၝင္းအေထာင္အေသာင္းဴဖင့္ ညစ္ပတ္ေနသည္၊ အဳကမ္းဖက္ဖိႎႀိပ္မႁေတၾမရပ္မနားလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သားမဵား၊ ၀န္ထမ္းမဵားကို ေထာက္ခံမဲေပးေစရန္ အတင္းအကဵပ္ ဖိအားေတၾေပးေနသည္။ ႒ကံ့ဖၾံ့အဖၾဲႚ၀င္မဵားအားလုံးက ေထာက္ခံမဲသာေပးရမည္ ဟုလည္း သၾက္သၾက္ကေလး ၀ၝဒဴဖန့္ေနသည္။ စစ္အစုိးရ၀န္႒ကီးမဵားဴဖစ္ဳကသည့္ ဗိုလ္ေဌးဦး၊ ဦးေသာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဗုိလ္သိန္းေဇာ္၊ ဗိုလ္ေဇာ္မင္း တုိ့သည္ ေထာက္ခံမဲရေရး နယ္လႀည့္စည္းရံုးေနဳကရသည္။ ေကဵးရၾာလူထုကို လက္တစ္လံုးဴခား လႀည့္ဴဖားလိမ္ညာေနဳကသည္။ ‘ေနာက္ထပ္ ၁၈ နႀစ္ စစ္အစိုးရအုပ္စိုးတာ မခံခဵင္လ႖င္ ေထာက္ခံမဲေပးဳက’ တဲ့။ ထိုသုိ့ လႀည့္ဴဖားလိမ္ညာမႁမဵားကို ယံုမႀတ္မႀား၍ ေထာက္ခံမဲေပးဳကမည္ဆိုလ႖င္...

Read more »

>ဆုိင္းဘုတ္မဵား

>ဆုိင္းဘုတ္မဵား

> ဴမန္မာဴပည္မႀ ေဳကာ္ဴငာဆုိင္းဘုတ္မဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ယေနႚ နံနက္ပုိင္းက စစ္အစုိးရအဖဲၾႚအစည္းမဵားမႀ တာ၀န္ရိႀသူမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ေဳကာ္ဴငာဆုိင္းဘုတ္တင္ပဲၾအခမ္းအနား ဴပႂလုပ္ေနစဥ္။ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံရန္ ဆုိင္းဘုတ္တၾင္ တုိက္တၾန္း ေရးသားထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ကာတၾန္း ဘီရုမာ – တရုတ္အိုလံပစ္ ကစားနည္းအသစ္

>ကာတၾန္း ဘီရုမာ – တရုတ္အိုလံပစ္ ကစားနည္းအသစ္

> တရုတ္အုိလံပစ္ ကစားနည္းအသစ္ ကာတြန္း ဘီရုမာဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္အဖၾႚဲဴပဇာတ္တိုမဵား ဇာတ္တိုက္

> သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္အဖြဲ႔ ျပဇာတ္တိုမ်ား ဇာတ္တိုက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလဆန္းပိုင္းက စကၤာပူႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ့ သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံအဖြဲ႔သားေတြ ယခုအခ်ိန္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမိဳ႔ပတ္၀န္းက်င္က ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ သၾကၤန္ႏွစ္ကူး ကာလပိုင္းတုန္းက ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြအခ်ဳိ႔က သံရုံးေတြမွာ ဆႏၵမဲေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္မွာ ယခုလို ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိလာတဲ့ မဲဆႏၵေပးခြင့္ မရွိၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ၊ မိသားစုေတြအတြက္ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ခံစားခ်က္ထပ္တူ ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့ သူေတာင္းစား ဆႏၵခံယူပြဲတို႔၊ ေခတ္ စနစ္ကို သေရာ္တဲ့ ျပဇာတ္တို႔ ကျပျပီး သူတို႔ရဲ႔ ဘ၀အေမာေတြ ေျဖေပးႏိုင္တာ၊ သူတို႔ပင္ပန္းေနတာေတြကို...

Read more »

>ေဒၝက္တာဴမမႏၦႃ – ေအးရိပ္သာယာ

>ေဒၝက္တာဴမမႏၦႃ – ေအးရိပ္သာယာ

> ေအးရိပ္သာယာေဒၝက္တာဴမမႏၦႃဧဴပီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ – အေမ လူထုေဒၞအမာနဲႚ သမီး ေဒၝက္တာဴမမႏၦႃ) ကဵမအလုပ္က အနားယူတဲ့အခၝ အသက္႒ကီးလႀ႓ပီဴဖစ္တဲ့ အေမႛအနားမႀာေနဖိုႛ အခဵိန္ပုိေပးႎိုင္လာတယ္။ မနက္အိမ္က ေ၀ယဵာ၀စၤလုပ္႓ပီးရင္ အေမႛနားေရာက္လာ႓ပီး အတူတူ ဘုရားရႀိခိုး၊ ပရိတ္ရၾတ္၊ ဓမၳစဳကာာ၊ ပဌာန္းပၝဠိေတာ္ေတၾကုိ အေမေမာမႀာစိုးလိုႛ မရၾတ္ေစေတာ့ဘဲ အေမႛကုိယ္စား ရၾတ္ေပးရပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အေမက က႗န္မရဲႛ အမႀားေတၾ ဌာန္ကရိုဏ္းမကဵတာေတၾကုိ အ႓မဲတမ္းဴပင္ေပးေနတုန္းပၝ။ ရၾတ္ဖတ္႓ပီးေတာ့ ကၾယ္လၾန္သၾားတဲ့ အမဵႂိးအေဆၾေတၾကုိ ေမတၨာပိုႛ အမ႖ေ၀ရပၝတယ္။ ဤေကာင္းမႁကုိ ဘိုးဘိုး ဖၾားဖၾားမဵား၊ မမဖီ၊ မမရႀည္၊ မမဂၾမ္း၊ မမေမ၊ ေဖေဖ၊ ကုိကုိ၊ ေမေမဦး၊ ကုိဴမင့္ေအာင္၊ အန္တီဴမင့္၊ ေအာင္၊ ေမာင္ေမာင္၊ ကုိမင္းပဵႂိလိုႛ နာမည္ေခၞရင္...

Read more »

>ဳသရသ – ဳကက္ေဴခခတ္

>ဳသရသ – ဳကက္ေဴခခတ္

> ၾကက္ေျခခတ္ၾသရသဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ လွ်ပ္စစ္မီးဖုိက အသက္ရႈရပ္ေန။ မီးသျဂ္ဳိလ္ထားတဲ့ သစ္ပင္အေသေတြက ရဲရဲေတာက္လို႔။ ငါကေတာ့ … ရက္စြဲလြန္ ထမင္းၾကမ္းေတြကို ျပန္လည္ အသက္သြင္း လည္ပင္းထဲ ဇြတ္ထည့္။ အိမ္ရွင္မ ေစ်းဖိုး မ်က္ေစာင္းထိ္ုး လက္မျဖန္႔ခင္ … ေက်းဇူးရွင္ကေလးေတြ အိပ္ရာႏိုး မုန္႔ဖုိး၊ မုန္႔ဖိုးလို႔ မေအာ္ခင္ … တိုးတိတ္ ထြက္ခြာ။ ဒဏ္ရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ၅၀ တန္ တရြက္ … ငါ့လက္မွာ အသက္မထြက္ခင္ ေရာ့ … စပယ္ယာ … မဲရုံေရာက္ရင္ ဆင္းမယ္ ခတ္တင္းတင္းေပါ့။ မဲလက္မွတ္မွာ ၾကက္ေျခခတ္။ မဲရုံမွဴးကို ၾကက္ေျခခတ္ … မဲရုံေစာင့္ကို ၾကက္ေျခခတ္ … မဲပုံးေထာင္သူကို ၾကက္ေျခခတ္...

Read more »

>သံဃာေတာ္ေတၾေနတဲ့ တိုင္းဴပည္ ဴမန္မာဴပည္

>သံဃာေတာ္ေတၾေနတဲ့ တိုင္းဴပည္ ဴမန္မာဴပည္

> သံဃာေတာ္ေတၾေနတဲ့ တိုင္းဴပည္ ဴမန္မာဴပည္ဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ဓာတ္ပုံပိုႚလိုက္တဲ့ မိုးမခခဵစ္သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဖက္ဆစ္ေတၾနဲႚ သံဃာေတာ္ေတၾ အတူတူမေနႎိုင္ဳကပၝဘူးတဲ့။ ဴမန္မာဴပည္ဟာ ဖက္ဆစ္ေတၾ ေနတဲ့တုိင္းဴပည္ မဟုတ္ဘဲ၊ သံဃာေတာ္ေတၾ ေနတဲ့တိုင္းဴပည္ ဴဖစ္ရပၝမယ္ တဲ့။ ဴမန္မာ ႎႀစ္သစ္ကူး အလႀႃခံဳကၾလာဳကတဲ့ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက သံဃာေတာ္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မီးရိႀႂႚဆႎၬဴပသူ ၁လအဳကာတၾင္ ေသဆုံး

> ေရၿတိဂုံဘုရားေပၞ မီးရိႀႂႚဆႎၬဴပသူ ၁လအဳကာတၾင္ ေသဆုံးေအပီသတင္းဌာနဧ႓ပီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ေရၿတိဂုံေစတီတၾင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မီးရိႀႂႚ႓ပီး စစ္အစုိးရအား ဆႎၬဴပခ့ဲသူသည္ ေသဆုံးသၾား႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ေဆးရုံ၀န္ထမ္းမဵားက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားလုိက္သည္။ မတ္လ ၂၁ ရက္ေနႚက မီးရိႀႂႚဆႎၬဴပစဥ္ ကုိေကဵာ္ဇင္ႎိုင္၏ ကုိယ္ခႎၭာေပၞတၾင္ ၆၀ ရာခုိင္ႎႁန္းေကဵာ္ မီးေလာင္ကၾဵမ္းခ့ဲသည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ရႀင္းဴပသည္။ ကုိေကဵာ္ဇင္ႎုိင္ (အသက္ ၂၆ ႎႀစ္)သည္ ဧ႓ပီ ၁၇ ရက္ေနႚက ကၾယ္လၾန္သၾားသည္ဟု ဆုိသည္။ထုိက့ဲသုိႚ မီးရိႀႂႚဆႎၬဴပဴခင္းသည္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ယခင္က ေပၞေပၝက္ခ့ဲဴခင္း မရိႀေသးေပ။ ဆႎၬဴပသူသည္ ဓာတ္ဆီေလာင္း႓ပီး မီးမရိႀႂႚမီ “စစ္အစုိးရကဵဆုံးပၝေစ” ဟု ေအာ္ဟစ္ေဳကၾးေဳကာ္သၾားေဳကာင္း မဵက္ဴမင္သက္ေသမဵားက ေဴပာဴပသည္။ စစ္အစုိးရစိတ္႒ကိႂက္ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒႎႀင့္ပတ္သက္႓ပီး လူထုဆႎၬခံယူပဲၾကဵင္းပေတာ့မည့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေန တင္းမာေနစဥ္...

Read more »

>ဘိရုမာ – မရႀိတာထက္ မသိတာ ခက္

>ဘိရုမာ – မရႀိတာထက္ မသိတာ ခက္

> မသိတာထက္ မရွိတာ ခက္ဘိရုမာဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Burma Cartoonist – Phay Thein

>Burma Cartoonist – Phay Thein

> ကာတြန္းဦးေဖသိန္း, Burma Cartoonist – Phay Theinမိုးမခဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ “သတင္းကာတြန္းဆရာမုိ႕ပါ” ‘I am a cartoonist also a journalist.’ ကာတြန္းသမားဘ၀ ကာတြန္းဆရာဘ၀ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲ ကာတြန္းဆရာၾကီးဦးေဖသိန္း ကုိ ကာတြန္းခ်စ္သူမ်ား ေလ့လာမွတ္သားႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။ “ျမန္မာေလာကတြင္ ပထမဆုံးေသာကာတြန္းဆရာၾကီးမွာ ေရႊတေလး၊ေရႊရုိး၊ ဘကေလး (ဘႏွင့္ ဘကေလး) ျဖစ္သည္။ ကာတြန္းဘကေလး၊ ကာတြန္းဦးဟိန္စြန္း၊ ကာတြန္းဦးဘဂ်မ္းတုိ႕ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ကာတြန္း အႏုပညာလမ္းကုိ ေနာက္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကာတြန္းဆရာမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ေလွ်ာက္ၾကရမည္။ ကို္ယ္ေလွ်ာက္သည့္လမ္း မပ်က္စီးေအာင္ ထိမ္းသိ္မး္ရမည္။ လမ္းရုိးထြင္သြားေသာ ကာတြန္းဆရာၾကီးမ်ား၏ ေက်းဇူးတရားကုိ အထူး ေစာင့္သိ ရုိေသၾကရမည္။ တပည့္ရင္း...

Read more »

>ေကဵာင္းသားသမဂၢ အစဥ္အလာ အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ ထၾက္

> ေကဵာင္းသား သမဂၢ အစဥ္အလာ အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ “ဗကသ၊ တကသ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္၊ အစဥ္အလာနဲ႔ ယေန႔ေက်ာင္းသားထု အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျမေအာက္စာေစာင္တခု အိပ္ေဆာင္ဆိုက္ငယ္နဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ျဖန္႔ခ်ိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအခမ္းက႑နဲ႔ အေရးပါပုံတို႔ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားကို စဥ္ျပီး ေဖာ္ျပထားရာမွာ ၁၉၉၈၊ ၉၉ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအထိဆိုျပီး ေခါင္းစဥ္ထုတ္ တင္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ အရွိန္အဟုန္ကုို အားျပဳျပီး အာဏာရွင္စနစ္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား၊ ၉၀ အႏိုင္ရပါတီ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ၀ိုင္း၀န္း...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီကား

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီကား

> လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီကားေကဇက္အိုဧဴပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚကုိ

>စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚကုိ

> စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚကုိ ဗုံးခဲၾမႁတရားခံအဴဖစ္ စစ္အစုိးရစၾပ္စဲၾမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂ဧ႓ပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခ့ဲသည့္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ဗံုးေပၝက္ကဲၾမႁမဵားသည္ “တစ္ဖက္ႎုိင္ငံနယ္စပ္”မႀ စၾမ္းအားဴမႀင့္ဴမန္မာေကဵာင္းသားစစ္သည္ေတာ္မဵားအဖဲၾႚ၏လက္ခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္း စစ္အစုိးရက ယေနႚထုတ္ သတင္းစာမဵားတၾင္ စၾပ္စဲၾေဴပာဆုိထားသည္။ ေဖာက္ခဲၾသူတၾင္ မုန္တုိင္း ဟူသည့္ အမည္၀ႀက္ရိႀေဳကာင္း “တာ၀န္သိဴပည္သူအခဵႂိႚ”၏ သတင္းေပးပုိႚခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ေဖာ္ဴပထားသည္။ ၄င္းသည္ အရပ္ ၅ေပခဲၾခန္ႚ၊ အသားလတ္၊ ဆံပင္ကုပ္ေထာက္၊ မဵက္ႎႀာသၾယ္၊ အသက္ ၃၀ ခန္ႚရိႀသူဴဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ဗုံးကဲၾသည့္သတင္းေဳကာင့္ “ဴပည္သူမဵားႎႀင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရိႀဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ အမဵက္ေဒၝသဴဖစ္ကာ မခံမရပ္ႎုိင္ဴဖစ္ေနဳကေဳကာင္း သိရိႀရသည္။”ဟုလည္း စစ္အစုိးရသတင္းစာမဵားတၾင္ ေရးသားထားသည္။ စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚသည္ လၾန္ခ့ဲသည့္ ၉ ႎႀစ္က ဘန္ေကာက္႓မိႂႚ ဴမန္မာသံရုံးကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခ့ဲေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲၾႚဴဖစ္သည္။ ယေနႚအခဵိန္တၾင္ စၾမ္းအားဴမႀင့္အဖဲၾႚ ဆက္လက္လႁပ္ရႀားေနဴခင္းရိႀမရိႀ...

Read more »

>ဆန္ေစဵးတက္၊ အာရႀသားတိုႚ ဆန္၀ယ္စု

>ဆန္ေစဵးတက္၊ အာရႀသားတိုႚ ဆန္၀ယ္စု

> ကမာၻဆန္ေစ်း ၂ ဆ ခုန္တက္၊ အာရွသားတို႔ ဆန္၀ယ္စုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ယခင္အပတ္က စျပီး ေလာင္စာဆီေစ်း တက္လာျပီးေနာက္ ကမာၻဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ထုတ္လုပ္သူ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေစ်းကြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚမူတည္ျပီး ဆန္ေစ်း ၂ ဆ (အခ်ဳိ႔သတင္းမ်ားအဆိုအရ – ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) ထိုးတက္သြားသည္။ ျမန္မာျပည္ကမူ ဆန္ေစ်းကို စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏွိမ္ထိမ္းခ်ဳပ္ျပီး လယ္သမားမ်ားအေပၚ စစ္အစိုးရ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အျမတ္ၾကီးစား ထုတ္ရန္မွာ ဒီႏွစ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသြားျပီဟု ဆိုသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတို႔က အစျပဳျပီး စပါးအထြက္က်၊ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ ထိခိုက္သည္က အစျပဳျပီး အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားက အတိုင္းအတာျဖင့္...

Read more »

>ကမ္းဳကည့္ငႀက္ အင္အားတိုး

>ကမ္းဳကည့္ငႀက္ အင္အားတိုး

> ႏိုင္ငံရပ္ျခားျမန္မာမ်ားရဲ႔ ကမ္းၾကည့္ငွက္ကြန္ယက္္ အင္အားမ်ားတိုးခ်ဲ႔မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ မတ္လက စတင္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ အေနာက္ျခမ္းမွ အေရွ႔ျခမ္းဆီသို႔ မိုင္ ၃၀၀၀ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျပီး ျမန္မာ့အေရးကို ကမာၻက ပိုမိုအာရုံစိုက္လာေစရန္ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ၂ ဦးကို ၀ိုင္း၀န္းအားေပးကူညီၾကရန္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္းျပီး လုပ္အားနဲ႔ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရး ကြန္ယက္တခု ကို ဧျပီလအတြင္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေမရိကန္ကို ေျပာင္းေရြ႔ခိုလႈံလာတဲ့ ကဗ်ာဆရာေအာင္ေ၀းရဲ႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈက အစျပဳျပီး ကမ္းၾကည့္ငွက္ အမည္နဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီအားေပးၾကဖို႔ ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာအေရးတက္ၾကြသူ ျမန္မာေစတနာရွင္မ်ား စုေ၀းမိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယခုေလာေလာဆယ္ တတ္စြမ္းသေလာက္ အားေပးမယ္ဆိုျပီး စာရင္းသြင္းထားတဲ့...

Read more »

>မင္းတရား႒ကီး တုိင္းခန္းလႀည့္၊ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္

>မင္းတရား႒ကီး တုိင္းခန္းလႀည့္၊ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား မင္းတရား႒ကီးသန္းေရၿ တုိင္းခန္းလႀည့္၊ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္ပၝအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ဧ႓ပီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ မင္းတရား႒ကီးသန္းေရၿ တုိင္းခန္းလႀည့္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ဴဖစ္ေနဆဲဆုိတာ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲ တနဂႆေႎၾေနႚထုတ္ ေနဴပည္ေတာ္ေဳကးမုံသတင္းစာမဵက္ႎႀာဖုံးကုိ ဳကည့္ရင္ သိႎုိင္ပၝတယ္။ မုံရၾာ႓မိႂႚ၊ ခတကၠန္ေတာင္ေကဵးရၾာ၊ မဟာေဗာဓိတစ္ေထာင္ ေလးကၾဵန္းစဳကာ ရပ္ေတာ္မူဘုရား႒ကီးကုိ ဖူးေဴမာ္ဳကည္ညႂိေတာ္မူေနပုံ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႚေဘးက အနာဂတ္လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ဴဖစ္ႎုိင္ေခဵရိႀသူႎႀစ္ေယာက္ကုိ ဳကည့္ရတာေတာ့ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနပုံပၝပဲ။ သတင္းစာေနႚစဥ္ဖတ္ပၝ ေနဴပည္ေတာ္ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတစ္ေစာင္မႀာေတာ့ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္းတစ္ရက္ေနႚမႀာ မုိးေပၞက ေနလုံး႒ကီးက ရန္ကုန္႓မိႂႚ မဟာ၀ိဇယဘုရားမႀာရိႀတ့ဲ ဗုဒၭဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကုိ ၂႒ကိမ္တိတိ ဦးခုိက္ပူေဇာ္မည္၊ သူေတာ္စင္မဵားက သၾားေရာက္ဖူးေမႀဵာ္မည္ဆုိပၝက ဆုေတာင္းဴပည့္၀ႎုိင္သည္ စသဴဖင့္ ေရးသားထားပၝတယ္။ ဒီေလာက္ထူးဴခားတ့ဲသတင္းက မဵက္ႎႀာဖုံးေပၞ တင္သင့္ေပတာေပၝ့။ သတင္းထဲမႀာေတာ့ သတင္းရင္းဴမစ္ေတၾကုိ မေတၾႚရပၝဘူး။ ႎႀစ္ဆန္းတစ္ရက္ေနႚေကဵာ္႓ပီးမႀ ဒီသတင္းကုိ...

Read more »

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဳကက္ေဴခခတ္တာ အမႀန္ပၝ

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဳကက္ေဴခခတ္တာ အမႀန္ပၝ

> ကာတြန္း ဘိရုမာ – ၾကက္ေျခခတ္တာ အမွန္ပၝ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ယင္းမာ – ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္ဳကပၝ

>ယင္းမာ – ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္ဳကပၝ

> သေဘာတူလ်င္ ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္ၾကပါယင္းမာဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ခဏထားျပီး၊ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း နားလည္ရရင္၊ စစ္အစိုးရ အခုလက္ရွိလုပ္ေနတာေတြ၊ ေနာင္ ဆက္လုပ္မွာေတြကို သေဘာတူရင္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရမယ္။ သေဘာမတူရင္ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကရမယ္။ စစ္အစိုးရက က်မတို႔ျပည္သူေတြကို ေမးေနပါျပီ။ ႏႈတ္တရာ စာတစ္လုံးဆိုသလို က်မတို႕သေဘာတူရင္ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကမယ္။ မတူရင္ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကမယ္။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေမးေနစရာ မလိုပါဘူး။ တဦးခ်င္း ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ၾကရေတာ့မယ္။ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကမယ့္ စစ္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားရွင့္ … မီးဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔မနီးရင္ မပူပါဘူး။ ဒါကို နားလည္ပါတယ္။ (၁) ျမန္မာျပည္မွာ မီးမမွန္၊ ေရမမွန္ဒုကၡ ရွိေပမယ့္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကမယ့့္သူမ်ားဟာ မီးစက္၊ ေရ ဝယ္သုံးႏိုင္ၾကတဲ့ အေနအထား ရွိေနၾကေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ့...

Read more »

>ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚ

>ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚ

> ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန ဧ႓ပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရိႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေနေသာ လုံ႓ခႂံေရးတပ္ဖဲၾႚ၀င္မဵား (ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) မေလးရႀားႎုိင္ငံ၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတစ္ခုတၾင္ အကဵဥ္းကဵေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အနည္းဆုံး ၆၀ ခန္ႚသည္ တတိယႎုိင္ငံတၾင္သၾားေရာက္ခုိလႁံရန္ ဴငင္းပယ္ခံရေဳကာင္း သိရိႀရသဴဖင့္ ယေနႚ ဆူပူအုံဳကၾ႓ပီး၊ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကုိ မီးရိႀႂႚခ့ဲဳကသည္။ ဆူပူသူမဵားက စခန္းတစ္ေနရာတၾင္ စုေ၀း႓ပီး ႓ခံစည္းရုိးသံဆန္ခၝ(သံဇကာ)ကုိ ႓ဖိႂလဲရန္ ႒ကိႂးစားခ့ဲေဳကာင္း ေဒသခံရဲအရာရိႀ အုိစမာ အဗဒူလာ ကုိ ကုိးကား႓ပီး ေဒးလီးစတားသတင္းစာ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ တာ၀န္ရိႀသူ အာဏာပုိင္တုိႚက ၄င္းတုိႚကုိ ေဆၾးေႎၾးရန္ ႒ကိႂးစားခ့ဲေဳကာင္း၊ သုိႚေသာ္လည္း ၄င္းတုိႚက အဳကမ္းဖက္ဆူပူခ့ဲ႓ပီး ရုံးခန္းအတၾင္းသုိႚ၀င္ေရာက္ မီးရိႀႂႚခ့ဲေဳကာင္း အရာရိႀက ရႀင္းဴပသည္။ အေဴခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႎုိင္ရန္ လုံ႓ခႂံေရးတပ္သား...

Read more »

>Harn Lay’s cartoon on May 10 voting

>Harn Lay’s cartoon on May 10 voting

> www.shanland.org မႀာ ေဖာ္ဴပထားတ့ဲ ကာတၾန္းဟန္ေလးရဲႚ လက္ရာ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မိုးမခ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ နဲ ့ အိႎၬိယခရီးစဥ္ပဵဥ္းမနားနယ္မႀာ ေဟာင္၀ဇ္ဇာအေဴမာက္ ပစ္ခတ္စမ္းသပ္ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ ့ ပၾေပၝက္တိုးတဲ့ ေအာင္သက္မန္းနဲ ့ အဖၾဲ ့Blue မႀ Blue ဆိုတဲ့ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္သိန္းေဇာ္ ဆက္သၾယ္ေရးဴဂိႂလ္တုတလံုး တပ္ဆင္ဖို ့ အိပ္မက္မက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ နဲ ့ အိႎၬိယခရီးစဥ္ မဳကာေသးမီက ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးရဲ ့ အိႎိၬယခရီးစဥ္မႀာ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ ေဳကာင့္ အရႀက္တကၾဲဴဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ ့ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေဴပာဳကပၝတယ္။ အိႎိၬယႎုိင္ငံ ဒုသမၳတ႒ကီးက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ေအးနဲႚအဖၾဲႚကို တည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ ညစာစားပၾဲမႀာ အိမ္ရႀင္ဒုသမၳတ႒ကီးနဲႚ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ေအးတိုႚ အဴပန္အလႀန္ ႎႀုတ္ခၾန္းဆက္စကားမဵား ေဴပာဆိုဳကအဴပီးမႀာ...

Read more »

>ဖက္ဆစ္အလိုကဵ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္မဵား

>ဖက္ဆစ္အလိုကဵ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္မဵား

> ဖက္ဆစ္အလိုက် ဆိုၾက ကၾကတဲ႔ ႏွလုံးသားမရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မဲဆြယ္ျပီး ေထာက္ခံခုိင္းေနတ့ဲ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းစာေတြကေန လႊင့္ထုတ္ေနၾကတဲ့ အဆုိေတာ္ေတြ သီခ်င္းေရးသူေတြ စာေရးဆရာေတြမွာ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလုံးသားမရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကတဲ့ ဒီစစ္အစုိးရကုိ အခုထိ ဘယ္လုိမွ မခံစားမိဘူးလား။ ဒီစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ဒီစစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ေခတ္ထဲမွာ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြ အေစာ္ကားခံရတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးကုိ ေအးခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိေနသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီးျဖစ္တဲ့ သာမညဆရာေတာ္ၾကီး ျပန္ေပးဆဲြခံရတယ္။ အဲဒီအမူေတြ ဒီစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာမွ ျဖစ္တာေတြပါ။ စဥ္းစားၾကပါ။ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ လူမဆန္စြာရက္စက္ခဲ့တဲ့၊ အခုလည္း ေထာင္ထဲမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲပဲ ရွိေနေသးတာကို သိေနရဲ႕သားနဲ႕မ်ား ဒီစစ္အစုိးရက သူတို႕ကုိေထာက္ခံခုိင္းတဲ့ သီခ်င္းေတြ၊ သူတုိ႕ေကာင္းေၾကာင္းကုိ ျပသမူေတြကုိ အင္နဲ႕အားနဲ႕ လုပ္ေနတဲ့...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္