>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

> ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ဇာဂနာနဲ႔ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားမ်ားရဲ႔ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားမိုးမခဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္တုန္းက ဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔ တင္ဆက္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို လူထုေရွ႔စင္ျမင့္ေပၚ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား မိုးမခက တင္ဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ၾကပါအုံး။ ၁ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၁) ၂ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၂) ၂၀၀၆ မွာ ဇာဂနာကို စစ္အစိုးရသၾကၤန္ကို ေ၀ဖန္တယ္ဆိုျပီး အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ေတြအားလုံး ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ မွာ ဇာဂနာဟာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြကို ကူညီ ေထာက္ခံျပီး ေရွ႔တန္းက ရပ္တည္ခဲ့၊ ျပီးေတာ့ လူထုကိုယ္စား...

Read more »

>The Passing of Daw Khin Mar Aye, 68 in Rangoon, Burma (11st April, 2008)

> ေဒၚခင္မာေအး၊ ၆၈ ႏွစ္ စ်ာပနဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

> ဴမန္မာဴပည္သားမဵားေပးသည့္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လန္ဒန္႓မိႂႚ သာသနရံသီ ၀ိဟာရဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း၊ လန္ဒန္႓မိႂႚဴမန္မာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ The Nox ေတးဂီတအဖဲၾႚတုိႚက စၾယ္စုံရ အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာအား လၾတ္လပ္သည့္အနုပညာရႀင္ဆုကို ခဵီးဴမႀင့္လုိက္သည္။ ဧ႓ပီ ၁၂ ရက္ေနႚက လန္ဒန္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား စုေပၝင္း႓ပီး သံခဵပ္၊ အဴငိမ့္၊ စင္တင္ေတးဂီတ၊ ဴပဇာတ္တုိႚပၝ၀င္သည့္ရိုးရာအတာသ႒ကႆန္ပၾဲကို ကဵင္းပစဥ္က ထုိသုိႚ ဆုခဵီးဴမႀင့္ေဳကာင္း ေဳကညာခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဇာဂနာ၏ဓာတ္ပုံမႀာ ၈-၈-၂၀၀၆ ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ရုိက္ကူးထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁ

> ေလ့လာက႗မ္းကဵင္သူ အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁတူေမာင္ညိႂဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လာမည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေပးမည္ဟု (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေရးေကာ္မရႀင္က ဧဴပီလ ၉ ရက္ေနႚက ေဳကညာခဲ့ဴပီ။ (နအဖ) စစ္အစိုးရ (၁၄) နႀစ္နီးပၝးဳကာေအာင္ အခဵိန္ယူ၍ တစ္ဖက္သတ္ စိတ္႒ကႂိက္ခဵမႀတ္ ေရးဆၾဲထားသည့္ ဖၾဲ့စည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္း( ၂၀၀၈) ၏ ကံဳကမၳာကို က႗န္ေတာ္တုိ့ဴပည္သူမဵားက အဆံုးအဴဖတ္ေပးဳကရေတာ့မည္။ ေတၾေ၀ ေငးငိုင္ေန၍ မဴဖစ္။မဲရံုသၾား၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ကန္ႚကၾက္မဲေပးမည္လား။သုိ့တည္းမဟုတ္ (နအဖ) စစ္အစိုးရစိတ္႒ကႂိက္ ေထာက္ခံမဲေပးမည္လား။အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က “မပဵက္မကၾက္ မဲရံုသၾားဴပီး၊ ကန့္ကၾက္မဲကို ဳကက္ေဴခခတ္၍ ရဲရဲရင့္ရင့္ေပးဳကရန္” ဴပည္သူမဵားကုိပန္ဳကားထားသည္။ မဲရံုသၾား၍ေထာက္ခံမဲေပးေရးကို (နအဖ)စစ္အစိုးရက လႁံႚေဆာ္ေနသည္။ နုိင္ငံပိုင္မီဒီယာအားလံုးကုိသံုးဴပီး...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

> ကၾယ္လၾန္သူ ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း ၀ၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားမဵား စီစဥ္ကဵင္းပသည့္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသားေအာင္ပဲၾေနႚ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚရေသာ ေဒၞခင္မာေအး။ ေရႀႚဆုံးတန္းမႀ ေဒၞခင္မာေအး၊ သခင္အုန္းဴမင့္၊ သခင္သိမ္းေမာင္၊ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ခင္၊ သခင္စုိးဴမင့္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ၁၉၄၀ ဴပည့္နႀစ္တၾင္ ဖၾားဴမင္ခဲ့သည္။ သခင္ဗေသာင္း (ေတာင္ငူခရုိင္ ဒို့ဗမာအစည္းအရံုး)၏ သမီးဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသူ ဘ၀ကတည္းက နိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ တက္ဳကၾစၾာ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဴပီး ၁၉၆၇ မႀ ၁၉၇၁ ခုနႀစ္အထိ (ဗိုလ္ခဵႂပ္ေန၀င္း လက္ထက္) စစ္အစိုးရ၏ ေရဳကည္အိုင္ စစ္ေဳကာေရးစခန္းတၾင္ ၃ နႀစ္ေကဵာ္ ဖမ္းဆီး နႀိပ္စက္ဴခင္း ခံခဲ့ရပၝသည္။ ထိုသို့နႀိပ္စက္ဴခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္တၾန့္မသၾားဘဲ ၁၉၈၈ ခုနႀစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ဴဖစ္ပၾားေသာအခၝတၾင္...

Read more »

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

> မိုးမခနဲ႔ စကားလက္ဆုံေအသိန္း၊ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀း နဲ႔ ကမ္းၾကည့္ ငွက္လြတ္ေျမာက္ေရးခရီးသည္တို႔ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္ခဲ့ျပီမိုးမခဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ၁၃၇၀ ျပည့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး စတင္ဆင္ႏႊဲၾကခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး မိုင္ ၃၀၀၀ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ ျမန္မာခရီးသည္ ႏွစ္ဦးကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္၊ ၀ိုင္ယိုမင္းျပည္နယ္က ျမိဳ႔ကေလးတြင္ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရပါတယ္။ ရာသီဥတုက ၾကမ္းတမ္းျပီး ဆီးႏွင္းမ်ားၾကား္ ေျခလ်င္ခ်ီတက္ၾကရတဲ့ ကိုေအသိန္းႏွင့္ ကိုေဇာ္မင္းေထြးတို႔မွာ ရာသီဥတုဒဏ္၊ ခရီးပမ္းသည့္ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနရပါတယ္။ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္လာရခ်ိန္္ ကိုေအသိန္းမွာ အေအးမိျပီး ေဆးရုံသို႔တက္ ကုသခဲ့ရပါေသးတယ္။...

Read more »

>ဒီကုိဳကည့္

>ဒီကုိဳကည့္

> ဒီကုိဳကည့္ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ဴမန္မာ့ရုိးရာ သ႒ကႆန္ပဲၾေတာ္တၾင္ ေပဵာ္ဴမႃးေနေသာ ရန္ကုန္သားလူငယ္တစ္ဦး။ ဆံပင္ကုိ ေဆးေရာင္စုံဆုိးထား႓ပီး ထူးဴခားသည့္ပုံစံဴပႂဴပင္ထားသည့္ အဆုိပၝလူငယ္က လႀဵာေအာက္တၾင္လည္း သံကၾင္းအပုိင္းအစ (piercing) တပ္ဆင္ထားသည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ ခင္ေမာင္၀င္း) အေနာက္တုိင္း စင္တင္ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတင္ဆက္သူအခဵႂိႚကဲ့သုိႚ အစၾမ္းကုန္ဴပင္ဆင္ထားေသာ လူငယ္တစ္စု ရန္ကုန္သ႒ကႆန္တၾင္ ေရပက္ခံထၾက္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ ခင္ေမာင္၀င္း) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

> ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ရေနာင္း႓မိႂႚ တရားရုံးတစ္ခုသုိႚ ေရာက္ရိႀလာေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အလုပ္သမားမဵား။ အဆုိပၝအလုပ္သမားမဵားသည္ ေလေအးစက္ပဵက္သဴဖင့္ လူ ၅၄ ဦး ေသဆုံးခ့ဲေသာ အေအးခန္းကၾန္တိန္နာတင္ ထရပ္ကားအတၾင္း လုိက္ပၝခ့ဲသူမဵားဴဖစ္သည္။ ထုိင္းအာဏာပုိင္တုိႚက အသက္ရႀင္ကဵန္ရစ္သူမဵားကုိ လုိအပ္သည့္ကုသမႁမဵားေပး႓ပီး၊ ရုံးတင္တရားစဲၾကာ ဴမန္မာဴပည္ဘက္သုိႚ ဴပန္လည္ပိုႚေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲသည္။(ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) ရေနာင္း႓မိႂႚတၾင္ ေဆး၀ၝးကုသမႁခံယူေနေသာ ကုိကုိလႀ (Ko Ko Lah) (အသက္ ၃၂ ႎႀစ္)သည္လည္း အေအးခန္းကၾန္တိန္နာတၾင္ လုိက္ပၝခ့ဲသူတစ္ဦးဴဖစ္သည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန) ရေနာင္း႓မိႂႚ ရဲစခန္းအခဵႂပ္ခန္းတၾင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ဴမန္မာဴပည္သားအလုပ္သမားတဦးကုိ ထုိင္းရဲတပ္သားတစ္ဦးက ယာယီအမႀတ္အသား ေရးဴခစ္ေနပုံ။ (ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) No tags for this...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ

> ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ ဓာတ္ပုုံသတင္း ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၀ ရက္ေနႛက၊ ဆီနိတ္တာ မစ္ခဵ္ မေကၠာနာ ႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာ ၂ ပၝးတိုႚတိုႚ ၀ၝရႀင္ေတာ္လၿတ္ေတာ္ရုံးခမ္းတၾင္ ေတၾႛဆုံဳကသည္။ ထိုေနာက္တၾင္ ဆီနိတ္တာ ရစ္ခဵတ္ ဒၝဘင္၊ (လက္ေထာက္ ဆီနိတ္လူမဵားစုေခၝင္းေဆာင္) ႎႀင့္ ေတၾႚဳကခဲ့ဳကသည္။ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၁ ရက္ေနႚက၊ ခရစ္တိုဖာဟီးလ္၊ ေဒးဗစ္ ကရိမၳာ၊ (ဒုတိယ ႎိုင္ငံေတာ္အတၾင္း၀န္မဵား)၊ စေကာ့ မားစီအဲလ္ (အာဆီယံ ႎိုင္ငံမဵားဆိုင္ရာ သံအမတ္)တိုႚႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္ ၂ ပၝးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚက ကိုေအာင္ဒင္ အစီအစဥ္မဵားအတၾက္ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရၾက္ေပးခဲ့သည္။ No...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ရႀားသူတစ္ဦးဴဖစ္ေသာ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ယမန္ေနႚညက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကၾယ္လၾန္သၾားသည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ခန္ႚရိႀ႓ပီဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ထင္ရႀားသည့္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းဦးလႀေရၿ၏ ဇနီးဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ ခင္ပၾန္းသည္ ဦးလႀေရၿ၊ သားသမီးမဵားဴဖစ္ေသာ ကုိဆက္ေအာင္ႎိုင္၊ ကုိဆက္ေအာင္ခုိင္၊ မေနဴခည္ တုိ့ ကဵန္ရစ္ခ့ဲသည္။ ေဒၞခင္မာေအးအပၝအ၀င္ ၄င္း၏မိသားစု၀င္မဵားသည္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ တစုိက္မတ္မတ္ ပၝ၀င္ခ့ဲဳကသည္။ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရ႓ပီး ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အကဵဥ္းခဵခံခ့ဲရသူမဵားဴဖစ္သည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂) – ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္

> ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂)ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ လူသည္ ေသမႀာ ေဳကာက္သည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ဴခင္းသည္ လူပီသဴခင္း ဴဖစ္၏။ ဗုဒၭဘာသာ ကဵမ္းဂန္မဵား အလိုအရ ဆုိလ႖င္ ေလာက၌ ေသမႀာ မေဳကာက္သူ ေလးဦးသာ ရႀိသည္။ ဘုရား၊ ပေစၤကဗုဒၭာ၊ ရဟႎၩာႎႀင့္ ဆင္ဴမင္း ႎၾားလား ဥႍဘ အာဇာနည္တုိႚ ဴဖစ္ေလသည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာ လူႚ သဘာဝႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ နပိုလီယံ၏ စစ္သူ႒ကီး ဒဗိုး ေဴပာခဲ့ေသာ စကားကို ေႎႀာင္းလူတုိႚ ကိုးကားေလ့ ရႀိသည္။ တခၝေသာ္ စစ္သည္သစ္ တဦးသည္ စစ္ေဴမဴပင္တၾင္ သူရဲေဘာ ေဳကာင္ေနခဲ့၍ တပ္မႀႃး တဦးက အသက္ ေသရမႀာ...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

> လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္သၾားခ့ဲေသာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ (အသက္ ၉၃ ႎႀစ္)အား ရည္စူး၍ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ စာေပခဵစ္သူမဵား စုေ၀းတတ္ေသာ ေဒၝင္းရင္ဴပင္တၾင္ ယေနႚနံနက္ပုိင္းက သံဃာေတာ္မဵားအား ဆၾမ္းကပ္၊ တရားနာခ့ဲဳကသည္။ ညေန ၇း၀၀ နာရီတၾင္လည္း လူထုေဒၞအမာကုိ ေလးစားခဵစ္ခင္သူမဵားစုေပၝင္း၍ ေအာက္ေမ့ဂၝရ၀ဴပႂ အစီအစဥ္ကုိ ကဵင္းပမည္ဟု သိရသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

> စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္းဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ခၾင့္ကို ခဲယဥ္းေအာင္ ထည့္သၾင္းထားသည့္ စာပိုဒ္သည္ အမဵႂိးသားညီလာခံမူႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေနေဳကာင္း သတင္းဌာနမဵားက ေထာက္ဴပဴပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။ ထို အမႀားဴပင္ဆင္ထားသည့္ ဴဖည့္စၾက္ခဵက္ကို သည္လိုေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

> From Ludu Daw Ah M… No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

> တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၉ ရက္ေနႚက တရုပ္အစုိးရအား ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚ၊ ဂုိးဒင္းဂိတ္တံတားေပၞမႀ တိဘက္ ႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား။ အုိလံပစ္ပဲၾေတာ္အား အိမ္ရႀင္အဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပေတာ့မည့္ တရုပ္ႎုိင္ငံသည္ တိဘက္ေဒသတၾင္ ဖိႎႀိပ္ရမ္းကားမႁမဵားဴပႂလုပ္ေနသည့္အဴပင္၊ ဴမန္မာ ႎႀင့္ ဆူဒန္တုိႚရိႀ အစုိးရဆုိးမဵားကုိ အားေပးကူညီေနသည့္အတၾက္ ထုိသုိႚ ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနဳကဴခင္းဴဖစ္သည္။(Photos: AP) Tags: ဆန္ဖရန္ Related posts ႏြယ္ေခြ – ေမတၱာနႏၵစာသင္ေက်ာင္းက အျပန္ (MoeMaKa Interview) (0) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၈၊ ဖရီးေမာင့္ျမိဳ့၊ ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရေက်ာင္း တန္ေဆာင္တိုုင္ပြဲျမင္ကြင္း (0) ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ခြ န္ အာ...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

> လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာအား သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂသည့္ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ေတၾႚရစဥ္။ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိဴမေအး စသည့္ ထင္ရႀားသည့္ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားက မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္ခ့ဲေသာ လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚ အမႀာစကား ေပးပုိႚခ့ဲသည္။ မုိးမခက ရရိႀသည့္ အဆုိပၝ အမႀာစကားတၾင္ “လူထုေဒၞအမာဟာ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ သေကႆတတစ္ခုဴဖစ္လုိႚ ေဒၞအမာ ဆုံးရႀႂံးသၾားမႁဟာ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားဴဖစ္တ့ဲ ေထာင္တၾင္း/ေထာင္ပရိႀသူမဵားအားလုံးက မိသားစုႎႀင့္အတူ ထပ္တူထပ္မႀဵ ၀မ္းနည္းေဳကာင္း ေထာင္မႀတဆင့္ စကားပၝးလုိက္ေဳကာင္း” စသဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

> အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေနဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လႀဵႂိႚ၀ႀက္ဴဖန္ႚေ၀ေနဳကေသာ စာအုပ္ငယ္မဵား။ ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္တၾင္ စာမဵက္ႎႀာ ၃၃ မဵက္ႎႀာစီပၝရိႀ႓ပီး၊ စစ္အစုိးရ စိတ္တုိင္းကဵ ေရးဆဲၾထားသည့္ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒအေဳကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ထားသည့္ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဆန္ႚကဵင္ဳကပၝစုိႚ အမည္ရိႀ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ထည့္သၾင္းပုံႎႀိပ္ထားသည္။ မဵက္ႎႀာဖုံးတၾင္ သာသနာဖဵက္အာဏာရႀင္အစုိးရကုိ ဆန္ႚကဵင္ဳက၊ လူသတ္သမားအာဏာရႀင္အစုိးရကုိ ဆန္ႚကဵင္ဳက၊ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵား ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး(ဴမန္မာႎုိင္ငံ) စသဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

> မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပမည္ဟု ဆုိေသာ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ယမန္ေနႚက ရန္ကုန္႓မႂိႚတၾင္ သ႟ုပ္ဴပ ေလ့ကဵင့္ေနစဥ္။ (Photo: AFP) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း

> ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း သတင္းဓာတ္ပုံ ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ ေကဵာ္သက္၊ မိုးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

> ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက သံဃာေတာ္ေတြရဲ႔ အသံ(ဦးေဃာသိတ နဲ႔ ဦးပညာသီရိ)ံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ သံဃာေတာ္ေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈက ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါလို႔လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးက လက္နက္မဲ့တဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြဟာ စစ္အစိုးရေတြ အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ နင္းေခ်မႈေအာက္ကေန ဘယ္လို ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ျပီး သူတို႔ရဲ႔ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသလဲ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို ပကတိ သိျမင္လိုၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြမွာ ေယရႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာ၊ သူတို႔ သူေတာ္စင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာ မွတ္တမ္းေတြ၊ ပြဲလမ္းေတြ၊ ေအာက္ေမ့ဆုေတာင္းစရာေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မိတ္ေဆြတဦးက ေျပာျပပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအသီးသီးမွာ ဟိုးတုန္းက...

Read more »

>သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း(ခ)ေအာင္ဗလ စဵာပန အခမ္းအနား ကဵင္းပမည္

> သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း(ခ)ေအာင္ဗလ စဵာပန အခမ္းအနား ကဵင္းပမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညေန ညေန ၅း၀၀နာရီ မႀ ၈း၀၀နာရီ အတၾင္း အခမ္အနားကို ကဵင္းပမည္ဴဖစ္ပၝသည္။ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မႀာ ေအာက္ပၝအတိ္ုင္းဴဖစ္သည္ဟု သိရပၝသည္။ ဆက္လက္ သတင္းပိုႚပၝမည္။ အခမ္းအနားမႁး အဴဖစ္ ေဒၝက္တာတင္မဵႂိးသန္းက ေဆာင္ရၾက္ဴပီး ဆရာေတာ္ဦးပညာေဇာတ က မရဏာႎုႍတိတရားေတာ္ ေဟာဳကားေပးမည္ဴဖစ္သည္။ ကဵန္ရစ္သူ မိသားစုကိုယ္စား ကိုမင္းေသာင္း ေကဵဇူးတင္စကား ေဴပာဳကားဴပီး ဆရာဳကီးႎႀင့္ အမႀတ္တရမဵားကို ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ ေတးသံရႀင္မာမာေအး၊ စာေရးဆရာေရၿဴပည္စိုး၊ ေဒၝက္တာေကဵာ္တင့္၊ ကိုသန္း၀င္း၊ ေဒၝက္တာတင္မဵႂိးသန္း၊ ကိုစိန္ဴမင့္ေအာင္တိုႚက ေဴပာဳကားဳကမည္ ဴဖစ္သည္။ အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးႎႀင့္ ရပ္ေ၀းမႀ မိတ္ေဆၾမဵား၏ သ၀ဏ္လၿာမဵားကို ဖတ္ဳကားရာတၾင္...

Read more »

>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum

>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum

> သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မ်ားက ဧျပီ ၂၆ တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတက္ပြဲကို စတင္မည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတက္သည့္ အခမ္းအနားကို ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ကို အေျချပဳ၍ သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ဆရာ၊ ဒကာမ်ားအာလုံးက တေသြးတည္းတသံတည္း စည္းလုံးညီညြတ္သည့္ တခဲနက္ေသာ အင္အားကို ျပသၾကရမည္ အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵအမွန္ဖက္က ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတို႔က တစုတစည္းတည္း ရပ္တည္ၾကလ်က္ စစ္အစိုးရ အတည္ျပဳရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ တရားမ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း...

Read more »

>ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး

>ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး

> ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး ကုန္တင္ယာဥ္အေအးခန္းအတြင္းမြန္းၾကပ္ေသဆံုး ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာျပည္သားအလုပ္သမားမ်ား ကုန္ကားတစ္စီးအတြင္း ခိုးဝွက္ လိုက္ပါလာရာ အနည္းဆံုး ၅၄ ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။ ကုန္တင္ယာဥ္အေအးခန္းအတြင္း လိုက္ပါခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သား စုစုေပါင္း ၁၂၁ ဦးရိွေၾကာင္း၊ ေပ ၂ဝ အရွည္ရိွ အေအးခန္းအတြင္း လိုက္ပါခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအလုပ္သမားမ်ားကို ယမန္ေန႔ညက ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း ရေနာင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ရဲဗိုလ္မွဴးႀကီး Kraithong Chanthongbaiက ေျပာဆိုသည္။၂၁ ဦးကို ေဆးရံုတင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အေအးခန္းပါကုန္တင္ယာဥ္မွာ ေရခဲရိုက္ပင္လယ္စာမ်ားကို တင္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အလံုပိတ္ယာဥ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သား ၁၂၁ ဦးကုိ သယ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ ကြန္တိန္နာတင္ထရပ္ကား (အေပၚပုံ)။...

Read more »

>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years

>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years

> Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!

>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!

> Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!! April 9, 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီ

>တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီ

> တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီဧဴပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အရႀင္ စႎၬာမေနာ (Ashin Sandamanaw) ရဲႛ “တိုက္ပၾဲေတၾ ဘာလိုႛဴဖစ္ေနရတာလဲ” လိုႛ ေခၝင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ ပန္းခဵီကားေလးပၝ။ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းက ကေလးတဦးရဲႛ ဓာတ္ပံုကို ဴပန္လည္ေရးဆၾဲထားတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူႛရဲႛ ပန္းခဵီကားတခဵႂိႛကို မဳကာခင္မႀာ ဴပပၾဲတခုလုပ္ဖိုႛ စီစဥ္ေနေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။ (ကုိဦး) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA

> There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA – some photos – Free Burma Walk on Golden Gate bridge – protesting the Olympic Touch visit to San Francisco in solidarity with Free Tibet movement No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco

>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco

> ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွာ တရုတ္အိုလံပစ္အတြက္ ေျပးစရာ ေျမမရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၀၉၊ ၂၀၀၈ ယေန႔ေန႔ခင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆန္ဖရန္စစၥကို တရုတ္အိုလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ ခ်ီတက္ပြဲမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ားေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။ ေၾကညာထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အုိလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ မခ်ီတက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လမ္းတ၀က္မွပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းျဖင့္ ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္သို႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိဗက္လြတ္ေျမာက္ေရး အလံမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္စြဲထားေသာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ လူထုပရိသတ္ၾကီးမွာ ဆန္ဖရန္ ျမိဳ႔ထဲႏွင့္ ကမ္းနားတန္းတေလွ်ာက္တြင္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စုံဆန္ခ်ီတက္လ်က္ရွိသျဖင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ မီးရွဴးတိုင္ခရီးမွာ တိဗက္တို႔အေရးအတြက္ ၾကီးစြာေသာ အာရုံစူးစိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ဟု မ်က္ျမင္တဦးက ဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာသိုႚ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာသိုႚ

> အေမမာ သို႔ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အဘိုးဆုံး၍ညိွဳးခ်ဳံးအားမာန္၊ ရွိခဲ့ျပန္ေသာ္“မန္းေတာင္” သ႑န္၊ “အလွ”က်န္၍အားမာန္မက် တင္းႏိုင္ၾက၏။ အဘဆုံး၍ညိွဳးခ်ဳံးအားမာန္၊ ရွိခဲ့ျပန္ေသာ္“ခ်ဳိးျဖဴ” သ႑န္၊ “အမိ” က်န္၍အားမာန္မက်၊ တင္းႏိုင္ၾက၏။ “အမိ”ဆုးံေသာ္မဆုံး အားမာန္၊ ခြပ္ေဒါင္းက်န္ျပီေဒါင္းလံျမွင့္၍လႊင့္ၾကကုန္။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေအာင္ေ၀း – မဲေဆာက္လည္ဴပန္

>ေအာင္ေ၀း – မဲေဆာက္လည္ဴပန္

> မဲေဆာက္ လည္ျပန္ေအာင္ေ၀းဧျပီ ၈၊ ၂၀၀၈ မဲေဆာက္ ေရ …ထေျမာက္တဖန္ခြဲရျပန္ျပီ။ တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာခဲ့တာလားတိုင္းျပည္က စြန္႔ပစ္လိုက္တာလားဒဏ္ရာ ရ ထားႏွလုံးသားေရ …အနားယူေပေတာ့။ ၾကယ္ေၾကြ ေရဆန္မုန္တိုင္းထန္လည္းေတာ္လွန္ေရးသစ္တို႔ ေရးျခစ္မည္တႏွစ္အတြင္းျမစ္တစင္းဟာ အတင္းတိုးေ၀ွ႔လာေတာ့မယ္။ ျခေသၤ့ ပဲမရဲရင့္ဘဲ ေနပ့ါမလားမဲေဆာက္ ရယ္ရဲရဲလြမ္းရျပန္ျပီေလ။ (မတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္