>သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

>သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

> ကဵင္းပေနဳက မိုးေကာင္းဘုရားပၾဲဳကီး ၁၁၅ ဳကိမ္ ေဴမာက္ဴပီသံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ သီတင္းပတ္၊ ႎႀစ္မကူးမီ ကဵင္းပေနဳကဴဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ရန္ကင္းဴမိႂႚနယ္၊ မိုးေကာင္း ဘုရားပၾဲဳကီးကို ယခုႎႀစ္တၾက္လည္း ၁၁၅ ဳကိမ္ေဴမာက္ ကဵင္းပ ဴဖစ္သည္။ ပၝ၀င္ေနဳက ဇာတ္ပၾဲမဵား၊ ဘုရားေစဵးဆိုင္တန္းမဵားကို ထုံးစံ အတိုင္း ေတၾႚေနရေသာ္လည္း ဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ အဴမဲတန္း ဖူးေတၾႚပူေဇာ္ေနဳကဴဖစ္ေသာ အနီးတ၀ိုက္ရႀိ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵား၊ စာသင္တိုက္မဵားမႀ သံဃာေတာ္မဵားကို မေတၾႚဴမင္ဳကရဘဲ၊ ဘုရားဳကီးႎႀင့္ အလႀႃခံ အရပ္၀တ္ ပုဂၢႂိလ္မဵားသာ ထင္သာဴမင္သာ ေတၾႚဳကရသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ သာသနာကို ေစာင့္ေရႀာက္ ထိမ္းသိမ္းေနဳကသည့္ သံဃာေတာ္မဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္တၾင္၊...

Read more »

>မိုးမခ – စာအုပ္ မိတ္ဆက္

>မိုးမခ – စာအုပ္ မိတ္ဆက္

> စာအုပ္ မိတ္ဆက္မိုးမခဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ မူးေနတဲ့ ဳကယ္တံခၾန္ – ပိုင္စိုးေ၀ မႎၨေလးအေဴခစိုက္ Majestic Publishing က မႎၨေလးသား ကဗဵာေကဵာ္ ပိုင္စိုးေ၀ရဲ ့ ကဗဵာ ၄၂ပုဒ္ကို စုစည္းထုတ္ေ၀လိုက္ပၝတယ္။ သူ ့ကဗဵာေတၾထဲမႀာ ထင္ရႀားတဲ့ “ပၾင့္ထၾက္သၾားတဲ့ ၈၄ လမ္းမ“ ကဗဵာရႀည္လည္း ပၝ၀င္သလို မဂၢဇင္းစာ မဵက္ႎႀာမဵားမႀာ မေဖၞဴပရေသးတဲ့ ကဗဵာအခိဵႂ ့လည္းပၝ၀င္ပၝတယ္။ စာမဵက္ႎႀာ ၈၉ မဵက္ႎႀာပၝ၀င္ဴပီး တန္ဖိုးကဵပ္၉၀၀နဲ ့ ေရာင္းတဲ့ ဒီစာအုပ္ကို ပန္းခဵီေ၀ခဵစ္ကို က မဵက္ႎႀာဖံုးေရးဆၾဲေပးပၝတယ္။ တစ္၀က္ေလာင္က႗မ္းဴပီး စီးကရက္တစ္လိပ္နဲ ့ လင္းႎို ့ေတၾရဲ ့ ဘာသာေဗဒ ပင္လယ္-ကမ္းဴပင္ေအာက္က ေမ့ေဆးပုလင္း မႀားယၾင္းေဖၞဴပခဲ့မႀႂ လၾမ္းသူ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ ရဲႚ ကာတၾန္း – Dec 27th 2007

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ ရဲႚ ကာတၾန္း – Dec 27th 2007

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ မိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့မႀာ စားေသာက္ဆိုင္ ဖၾင့္ခၾင့္ကန္ ့သတ္သၾားမယ္ ေဴဖရႀင္းခဵက္မဵားနဲ ့ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ ရုိက္ကူးခၾင့္ ပိတ္ပင္ခံရဴခင္း မရႀိပၝဆိုတဲ့ ဖိုးဴဖႃ ရန္ကုန္ဴမိႂႚထဲရႀိ အေမရိကန္ သံရုံးေရႀႚက အတားအဆီးမဵား ဴဖႂတ္သိမ္းဴပီ ပိတ္ဆိုႚထားေသာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကို အထူးဴဖတ္ခၾင့္ရသူ ရႀိ လာမည့္ စေနေနႚတၾင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဓမၳာရုံ တၾင္ တရားေဟာမည္ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့မႀာ စားေသာက္ဆိုင္ ဖၾင့္ခၾင့္ကန္ ့သတ္သၾားမယ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ဦးကစဴပီး ရန္ကုန္ဴမိႂ ့တၾင္းမႀာ စားေသာက္ဆိုင္ဖၾင့္ခၾင့္ကို ကန္ ့ သတ္ထိန္းခဵႂပ္သၾားေတာ့မယ္လို ့ ဴမိႂ ့ေတာ္၀န္...

Read more »

>မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း- ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ

>မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း- ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ

> ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီမုိးကုတ္စက္၀ုိင္းဒီႆဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာဴပည္ကုိ ေဘးကေန ထုိင္ဳကည့္ရင္ အခုလုိေတၾႛရပၝမယ္- အဂႆလိပ္၊ ဂဵပန္တုိႛ ကဵႃးေကဵာ္၊ က႗န္ဴပႂ၊ အႎုိင္ကဵင့္တာကုိ ခံခ့ဲရတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားက ႎႀစ္ေပၝင္း အေတာ္ဳကာ ေတာ္လႀန္႓ပီးမႀ က႗န္ဘ၀ကေန လၾတ္ခ့ဲတယ္။ လၾတ္လပ္တ့ဲ ႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္တ့ဲဴပည္သူေတၾ ဴဖစ္ခ့ဲတယ္။ သုိႛေပမယ့္လည္း ခုေတာ့ မလၾတ္လပ္ေတာ့ပၝဘူး။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ကုိယ့္အခဵင္းခဵင္း က႗န္ဴပႂေနပၝ႓ပီ။ သခင္ေပၝက္စေတၾကုိ ေထာင္ ေဴခာက္ လ မက၊ ေဴခာက္ ႎႀစ္ မက ခဵေနပၝ႓ပီ။ အလၾန္အက႗ံ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ေအာက္ကေန ရုန္းထၾက္ဳကတ့ဲသူမဵားလည္း ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္။ ဥပမာ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတၾကုိ တရားစဲၾခ့ဲဳကတ့ဲ ေကာ့မႁး႓မိႂႛနယ္၊ ပိႎဲၮကုန္းေကဵးရၾာက လယ္သူမ႒ကီး ေဒၞခင္၀င္း၊ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႛနယ္ကပဲ မစုစုေႎၾးတုိႛပၝပဲ။ သူတုိႛရဲႛ...

Read more »

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္ တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္ တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ

> သာသနေမာဠိ ပဓာနာေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ နားဆင္ရန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ No tags for this post.

Read more »

>Masoeyein Sayadaw at LA and his speech

>Masoeyein Sayadaw at LA and his speech

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒက သံဃာသပိတ္သည္ ဴမတ္စၾာဘုရား ေဟာဳကားသည့္ တရားေတာ္ႎႀင့္ အညီဴဖစ္သဴဖင့္ ဆက္လက္ ကံေဆာင္သၾားဳကရန္ႎႀင့္ လူထုကလည္း ၀ိုင္း၀န္း သပိတ္ေမႀာက္ဳကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တၾန္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ သာသနေမာဠိ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ႎႀင့္ အဖၾဲႚ၀င္ ဆရာေတာ္မဵား အစုံအညီဴဖင့္ အေမရိကန္ဴပည္ အေနာက္ဴခမ္း ခရီးစဥ္ စခန္းသိမ္း ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ ( ေလာ့အိန္ဂဵလိဴမိႂႚ) ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၃ တၾင္ ေအာင္ဴမင္စၾာ ကဵင္းပခဲ့သည္။ တရားပၾဲေတာ္တၾင္ ဆရာေတာ္ဳကီးက သံဃာေတာ္တိုႚ၏ သပိတ္ေမႀာက္ ကံေဆာင္မႁသည္ ဘုရားရႀင္ ခဵမႀတ္ေပးခဲ့ေသာ တရားေတာ္ႎႀင့္အညီ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္သူလူထုကလည္း သံဃာေတာ္မဵားကဲ့သိုႚ စည္းလုံးညီညၾတ္စၾာဴဖင့္ စစ္အစိုးရႎႀင့္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာဴမန္မာ ဆစ္ဒနီ အသင္းေတာ္ တရားနဲႚ သီခဵင္း (ဆရာ ရႀိန္းခင္) ဘီအိုင္ေအ ဖၾဲႚစည္းစဥ္က ဗိုလ္ေကဵာ္ေဇာ ခံစားခဵက္ (၈၈ ေမၾးေနႚ ဂုဏ္ဴပႂ အစီအစဥ္) စည္ကားလႀသည့္ ဴမန္မာဴပည္က တရားပၾဲမဵား ေအာင္ေ၀း ကဗဵာ အရႁပ္လုပ္ မင္းတရားဳကီး အေဳကာင္း သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ေဖဵာ္ေဴဖပၾဲ အစီအစဥ္ ဦးပန္တဵာ၊ ခင္သက္ပန္၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>Letter from the Reader – Boke Htine Notes

>Letter from the Reader – Boke Htine Notes

> ဘုတၳိဳင္း ျဖတ္စု ဘုတၳဳိင္းဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ဘုန္းၾကီး ဘုန္းမၾကီး ‘ဘုန္းၾကီး ခြက္ၾကီးနဲ႔ ေတာင္းစား ေနတယ္’။ ၁၉၅၀ေက်ာ္က ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ပါ။ ဘိုဆန္ေသာ ကြန္ဗင့္ ေက်ာင္းသူေလး၏ စကား ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ဘုန္းၾကီးနဲ. သူေတာင္းစား မတူမွန္း သိသိၾကီးနဲ႔ ဘုန္းၾကီးကို သူေတာင္းစားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဝံ့ ၾကသူမ်ား ႐ွိေနေလျပီ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ သီလရွင္မ်ား ကဲ့သို႔ အိမ္စဥ္ေလ်ွာက္ အလွဴခံ ေနရသျဖင့္ ယခင္က မေတြ႔ဘူးေသာ ဆိတ္ျငိမ္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ပင္ ေတြ.လာ ရေၾကာင္း၊ ဆြမ္းခိ်န္ မဟုတ္ဘဲ ျမိဳ.ထဲလိုက္ အလွဴခံေနရေသာ ကိုယ္ေတာ္မ်ား ပိုေပါလာေၾကာင္း ျမင္ရ ၾကားရ ေလျပီ။ ကိုယ့္ ေခၽြးႏွဲစာႏွင့္ ကိုယ္ခင္းသည့္...

Read more »

>ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း

>ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း

> ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းသည္ စက္တင္ဘာလ လူထုလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဦးေဆာင္ ပၝ၀င္ခ့ဲသူ တစ္ဦးဴဖစ္သည္။ မဳကာေသးမီက ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ လုံ႓ခႂံသည့္ အရပ္ေဒသ တစ္ခုတၾင္ ေရာက္ရိႀေနေသာ ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းအား မုိးမခက ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းခၾင့္ ရခ့ဲသည္။ ေတာ္လႀန္ေရးသမား၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း၊ ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းသည္ ကဗဵာ၊ ေဆာင္းပၝးမဵား ဆက္လက္ေရးသားေနဆဲဴဖစ္႓ပီး၊ ယခုအခၝ စာေပဴမတ္ႎုိးေရးဖဲၾႛသူ မိတ္ေဆၾေဟာင္း၊ မိတ္ေဆၾသစ္မဵားႎႀင့္ အတူတကၾ ေနထုိင္လဵက္ရိႀသည္။ အေမးအေဴဖအခဵႂိႛကုိ ေအာက္ပၝအတုိင္း ေကာက္ႎႁတ္ေဖာ္ဴပလုိက္ပၝသည္။ စက္တင္ဘာလႁပ္ရႀားမႁမႀာ အႎုပညာသည္ေတၾ အမဵား႒ကီး ပၝ၀င္လာတာ မေတၾႛရဘူး။ သူတုိႛရဲႛႎုိင္ငံေရးႎုိးဳကားမႁက ဘယ္ေလာက္အထိရိႀသလဲ။ ကဵေနာ္ကေတာ့ အဴပစ္ မတင္ဘူး၊ အခုကေတာ့ စည္း႟ုံးေရးအခဵိန္လည္း မရလုိက္ဘူး၊...

Read more »

>မုိးမခ ၀င္း – ေဒ၀ဒတ္ လူမဵား

> ေဒ၀ဒတ္ထုံးႏွလုံးမူတဲ့သူမုိးမခ ၀င္းဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ေဟာဒီျမန္မာျပည္ကိုအုပ္ခ်ဴပ္ေနတဲ့စစ္အစုိးရကခ်ျပခဲ့တဲ့လမ္းစဥ္ေတြ၊တာ၀န္ေတြ၊ အေရး ၃ ပါး၊၄ ပါး မကပါ။ အကုန္လုံး အေကာင္းခ်ည္းပါ။ အဲဒီအခ်က္ေတြ ၾကည့္ျပီး မေကာင္းဘူးလုိ႕ မေျပာ၀ံ့ပါဘူး။ ကဲ မယုံရင္ ဥပမာ တစ္ခုေလာက္ ျပမယ္။ ထြက္သမွ် စာအုပ္ေတြတုိင္းမွာ ဒါေတြပါတယ္။ ဒုိ႕တာ၀န္အေရးသုံးပါး ၁ – ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကဲြေရး ၂ – တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မူမျပိဳကြဲေရး ၃ – အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာတည္တန္႕ခိုင္ျမဲေရး ၾကည့္ပါ့။ ဘယ္မွာလဲ မေကာင္းတာ။ ကုိယ္က သေဘာမတူဘူးလုိ႔ ထေျပာရင္ – ဘယ့္ႏွယ့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျပိဳကြဲခ်င္လုိ႕လား ဆုိျပီး၊ တခါတည္း ဒုကၡေရာက္သြားမယ္ေနာ့္။ သြား မဆန္႕က်င္ရဲ ပါ။ ဒီေတာ့ ျငိမ္ေန ရရုံေပါ့။...

Read more »

>အရႀင္ ဉာဏိက – သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္

>အရႀင္ ဉာဏိက – သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္

> သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္ အရႀင္ ဉာဏိကဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀ရ ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္၊ ည ၆ နာရီ ၃၀ မႀာ၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ၊ ကာလီဖုိးနီးယားဴပည္နယ္ ၊ ေဒလီစီးတီး႓မိႂႛ ၊ ဂဵက္ဖာဆင္ အထက္တန္းေကဵာင္းမႀာ နိဗၱာန္ေဆာ္အဖၾဲႛကေန ႒ကီးမႀႃး႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝ ဘိ၀ံသရဲ့ တရားပၾဲကဵင္းပပၝတယ္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးက ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာေပမဵားပုိႛခဵခဲ့တာေဳကာင့္ တပည့္တပမ္းေတၾ အလၾန္ ေပၝမဵားပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဓမၳာစရိယတန္း ဆုိင္ရာ ကဵမ္းစာမဵားကုိ ပုိႛခဵခဲ့တာ မဵားပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဓမၳာစရိယစာ စာေမးပၾဲ ၀င္ေရာက္ ေဴဖဆုိဳကတဲ့ သူတုိင္းနီးပၝး ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႛ ကင္းတဲ့ သူဆုိတာ အေတာ္နည္းပၝတယ္။...

Read more »

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ -၂၀၀၆ အစိုးရ စာေပဆု (ဝၝ) ေတာင္စမုခ္ကေထာင္ထုပ္

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ -၂၀၀၆ အစိုးရ စာေပဆု (ဝၝ) ေတာင္စမုခ္ကေထာင္ထုပ္

> ၂၀၀၆ အစိုးရ စာေပဆု (ဝါ) ေတာင္စမုခ္ကေထာင္ထုပ္ေရႊေဒါင္းျဖဴဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ (၁) ရဲေဘာ္ေအာင္ေဝးေရွာင္ေျပးရခ်ိန္၌ လူငယ္ေရွ႔ေဆာင္္ ဦးေက်ွာ္ဝင္း စာေပဆုရ၏၊ ဤ ၄၊ ၅ ႏွစ္ အတြင္း၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း ပလူပ်ံေအာင္ ေရး၍ လူငယ္ေတြ ၀ါးစားေနၾကခ်ိန္၌၊ ေယာင္၍ပင္ မစဥ္းစားဘဲ ဘုန္းၾကီး အေရးအခငး္ အျပီး၊ စာေရးဆရာေတြ အျမီးကုပ္ေနရခ်ိန္မွ၊ ဗကပ ေတာျပန္ ယခု “ဂလိုဘယ္အားကိုး“ ဆရာၾကီးအား လက္ေရွာင္ ေပါက္ေကာင္ ဖြင့္လိုက္ပံုမွာ၊ လူေမြးပံုေလးက လွလိုက္တာဟု ရင့္ၾကဴးရမလိုပင္။ စစ္အုပ္စုက မတရားဖိႏိွပ္ေနခ်ိန္၌ ကြန္ျမဴနစ္ကို္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ (အျငိွဳးႏွင့္) တိုက္ခိုက္ႏုိင္ေသာ ဆရာသမားကို ဤဆု ခ်ီးျမွင့္ရျခင္းမွာ စစ္မဟာဗ်ဳဟာရုံး think tank သို႔...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ မိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇ စၾမ္းအားရႀင္ အမည္ေဴပာင္းဴပီလားေလယာဥ္ပဵက္ကဵမႀႂအတၾက္ ဖမ္းဆီးမႀႂမဵားေန ့စဥ္သတင္းစာထုတ္ဖို ့ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ဴမန္မာတိုင္းမ္ဗီစီဒီ ကူးေခၾေတၾ သတိထားဂဵပန္သတင္းေထာက္ေသဆံုးမႀႂ အေပၞတုန္ ့ဴပန္လိုက္တဲ့ စစ္အစိုးရသတင္းစာမဵား စၾမ္းအားရႀင္ အမည္ေဴပာင္းဴပီလား (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇) – သံဃာေတာ္မဵား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားနဲ ့ ဴပည္သူလူထုအေပၞ အဳကမ္းဖက္ ရုိက္ႎႀက္ ႎႀိပ္ကၾပ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ နာမည္ဆိုးနဲ ့ ထင္ရႀားတဲ့ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲ ့ ကို ” ဴပည္သူ ့ အကဵိႂးဴပႂလူငယ္မဵားအဖၾဲ ့” လို ့ အမည္ေဴပာင္းဴပီး လႀႂပ္ရႀားေစမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းထၾက္ေပၞလာပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ ့ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံေပးမႀႂ နဲ...

Read more »

>Burmese Movement in Singapore to Free Burma – Weekly News

> Burmese Movement in Singapore to Free Burma – Weekly News – On 19th Dec 2007 No tags for this post.

Read more »

>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

> ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ေနႛစၾဲ – ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ မႀ စတင္ဴပီး ဖၾဲႛစည္းလိုက္သည့္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား ကိုယ္စားဴပႂသည့္ သာသနာႛဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ဳကီးမႀ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ဗုဒၭဴမတ္စၾာ သာသနာ ထၾန္းကားေရး ႎႀင့္တကၾ ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံတိုႛ ခဵမ္းသာစၾာ အတူတကၾ ယႀဥ္တၾဲေနထိုင္ေရးတိုႛကို ေရႀးရႁဴပီး ေအာက္ပၝ အခဵက္မဵားကို ႎိုင္ငံတကာရႀိ ေခၝင္းေဆာင္ဳကီးမဵား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႁေရး အဖၾဲႛအစည္းမဵား ႎႀင့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားႎႀင့္တကၾ အသိပညာရႀင္၊ အတတ္ပညာရႀင္ဳကီးမဵား ႎႀင့္ မိသားစုမဵား အားလုံးသိုႛ...

Read more »

>မဂၢင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵယ (သက္ေတာ္ ၈၀) ကို ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္းရံေပးရန္လို

> မဂၢင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵယ (သက္ေတာ္ ၈၀) ကို ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္းရံေပးရန္လိုမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ မဂၢင္ေက်ာင္းကို စစ္အစိုးရက မတရားပိတ္ပစ္ခဲ့သည္ကို ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူးရန္ ၾကိဳးစားသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရသည္ ဟု ၾကားသိရသည္။ ထိုသို႔ စြပ္စြဲျပီး အဖမ္းခံရသူမ်ားမွာ ဦးေရ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိျပီး၊ ေအာင္ၾကီး ႏွင့္ ျမတ္စံ ဆိုသူ ၂ ဦး ပါ၀င္သည္ဟု မ်က္ျမင္တခ်ဳိ႔က ေျပာၾကားသည္။ ၾကံ့ဖြံ႔ ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္ စသည့္ စစ္တပ္ လက္ပါးေစမ်ားက ဆရာေတာ္ၾကီးကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ၅ မိုင္အကြာ၊ ေတာင္တြင္းၾကီး ျမိဳ႔သစ္၊ ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္း သို႔ အငွားယာဥ္ျဖင့္ မပို႔ေပးမီ အခ်ိန္အထိ၊...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဒၝမနစ္တင္ရဲႚ ခရစ္ယာန္ေတး ေဳကးမုံ ဦးေသာင္း တင္ဴပခဵက္ သန္းေရၿ ကံဳကီးထိုက္ဴပီေလာ ေဒၞဳကိႂင္ဳကိႂင္ ယဳတာေခဵ၊ ေဴခကဵႂိး Rဇာနည္ သီခဵင္းနဲႚ စတိတ္ရႁိးပၾဲ သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ မိန္ႚခၾန္း ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္

>သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္

> သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္းသိုႚ သာသနေမာဠိ ခရီးစဥ္ လႀည့္လည္လာေသာ ပဓာနာေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ကို ဆန္ဖရန္စစၤကို ေဘးဧရိယာေရာက္ ဴမန္မာမဵားက စည္ကားသိုက္ဴမိႂက္စၾာ ဳကိႂဆိုဴပီး ဳသ၀ၝဒခံယူဴပီး တရားနာယူ ဳကေဳကာင္း ေတၾႚရသည္။ ယခင္ ေသာဳကာေနႚက ယူနီဗာစတီေအာ့္ဖ္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတၾင္ ဴမန္မာဴပည္က သံဃာအာဇာနည္မဵား ကိုယ္စား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ႔ကေရာက္လက္ခံ၍၊ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ မိန္ႚခၾန္း ခဵီးဴမႀင့္ခဲ့ဴပီးေနာက္၊ စေန ႎႀင့္ တနဂႆေႎၾ ေနႚမဵားတၾင္ ေဘးဧရိယာ ဖရီးေမာင့္ႎႀင့္ ေဒလီစီးတီးတိုႚတၾင္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားကို ဳသ၀ၝဒေပး တရားပဲၾမဵား ခဵီးဴမႀင့္ေတာ္မူသည္။...

Read more »

>Masoeyein Sayadaw’s Speech at USF on behalf of Burmese Monks

> Masoeyein Sayadaw’s Speech at USF on behalf of Burmese MonksVideo Archive at Dec 14th 2007, San Francisco No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ၀င္း – မာရ္နတ္ကို သာဓုေခၞမႀာလား

>မိုးမခ ၀င္း – မာရ္နတ္ကို သာဓုေခၞမႀာလား

> အေၾကာင္းရွိလို႔ ျဖစ္တာ – မာရ္ နတ္ ကို သာဓု ေခၚမွာလားမုိးမခ ၀င္းဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ တေန႕က ေဘာလုံးပဲြဲႏုိင္တဲ့့ သတင္းၾကားတယ္။အကယ္ဒမီ ပဲြ ေတြ က်င္းပၾကေတာ့မယ္္ ၾကားတယ္။ ေနာက္ထပ္္ ၾကားတာေတြက အမ်ားၾကီးပါ။ တီဗီေပၚမွာလည္း ေအာင္ျမင္မူသတင္းေတြ ရႊန္းရႊန္း ကုိ ေ၀ ေနတာပဲ။ အားေပး ေနလုိက္ၾကတာ။ ဘုန္းၾကီး သတ္တဲ့ အစုိးရကို … သံယာေတာ္ သတ္တဲ့ အစုိးရကို … ေျပး ၾကည့္ဖုိ႔ မလုိပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိပါသည္။ ကုိယ္ကပဲဲ စိတ္ေတြက ခံစားတတ္လြန္းေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆိုးျမင္၀ါဒီ သမား (pessimist) မ်ား ျဖစ္ေနသလားပဲ။ သူတို႕ ဘာလုပ္လုပ္္...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းပေဒသာ – Dec 15th 2007

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းပေဒသာ – Dec 15th 2007

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းပေဒသာမိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇တာ၀န္ေတၾထမ္းရၾက္ေနဆဲ တပ္ခဵႂပ္႒ကီးဴမန္မာဴပည္မႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး လူကို ကူးစက္ဴပီ တာ၀န္ေတၾထမ္းရၾက္ေနဆဲ တပ္ခဵႂပ္႒ကီး (ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇) – ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿ တစ္ေယာက္ ေဆးကုသမႀႂခံယူဖို ့အတၾက္ စကႆာပူကို ထၾက္သၾားခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့သတင္းေတၾထၾက္ေပၞေနခဵိန္မႀာဘဲ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန ့က ဴပင္ဦးလၾင္ဴမိႂ ့မႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမႀတ္စဥ္ (၅၀) ဆင္းပၾဲမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး တက္ေရာက္မိန္ ့ခၾန္းေဴပာတဲ့ သတင္းေတၾ ႎုိင္ငံေတာ္ ပိုင္သတင္းစာမဵားမႀာ ပၝလာခဲ့ပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ကဵန္းမာေရးညံ့ဖဵင္းလာ ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾထၾက္ ေပၞခဲ့တာ ဳကာခဲ့ပၝဴပီ။ ရုပ္သံသတင္းမဵားမႀာ တစ္ဖက္ဆၾဲေနတဲ့ ေဴခလႀမ္းမဵားနဲ ့ မရၿင္လန္းတဲ့ သူ...

Read more »

>ခဵန္ပီယန္ဆုနဲ ့ လၾဲဴပန္တဲ့ ဴမန္မာေဘာလံုးအသင္း

>ခဵန္ပီယန္ဆုနဲ ့ လၾဲဴပန္တဲ့ ဴမန္မာေဘာလံုးအသင္း

> ခဵန္ပီယန္ဆုနဲ ့ လၾဲဴပန္တဲ့ ဴမန္မာေဘာလံုးအသင္းသစ္ရၾက္ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ (ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ၁၄) – ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ဴပီးမႀ ေနာက္တစ္႒ကိမ္ ဴပန္မက္ခၾင့္ရတဲ့ ဴမန္မာတိုႚရဲႚအေရႀ ့ေတာင္အာရႀ ခဵန္ပီယန္ဴဖစ္ေရးအိပ္မက္ဟာ ဒီတစ္႒ကိမ္လည္း ဒုတိယဆုနဲႚပဲ ေကဵနပ္ခဲ့ရပၝဴပီ။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေနႚက ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ၂၄ ႒ကိမ္ေဴမာက္ အေရႀႚေတာင္အာရႀ အားကစားဴပိႂင္ပၾဲ၊ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္ လုပၾဲစဥ္မႀာ အိမ္ရႀင္ ထိုင္းႎိုင္ငံအသင္းက ဴမန္မာအသင္းကို ႎႀစ္ဂိုး ဂိုးမရႀိနဲ ့ အႎိုင္ယူဴပီး ခဵန္ပီယန္ဖလားကို ယူသၾားခဲ့ဴပန္ပၝဴပီ။ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္က သန္းတိုးေအာင္၊ မဵိႃးလိႀႂင္၀င္း နဲႚ ေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္တိုႚ ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ ဴမန္မာ့လက္ေရၾးစင္အသင္းက ကိုင္တီဆက္နဲႚ ဒူးဆစ္တိုႚ ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းအသင္းကို ဗိုလ္လုပၾဲမႀာ ရႀႂံးနိမ့္ခဲ့ အဴပီး၊...

Read more »

>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

> ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္တၾင္ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ ႓ပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ဴပႂေပးအပ္သည့္ Doctor of Humane Letters အမည္ရႀိ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛေပးအပ္ပၾဲကို ယေနႛ ညေန ၃ နာရီခၾဲတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛတၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည္။ ၁၈၅၅ ခုႎႀစ္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္က ေပးအပ္သည့္ ယင္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲကို ၄င္းတကၠသိုလ္၏ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္အခမ္းအနား႒ကီးတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ဴခင္းဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စား သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛ႒ကီး၏ နာယက ဆရာေတာ္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒ က ႐ကၾေရာက္လက္ခံခဲ့သည္။...

Read more »

>U Kovida’s speech in detail at USF

>U Kovida’s speech in detail at USF

> သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒအေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္မႀာ ေဴပာဳကားတဲႛ မိန္ႛခၾန္းဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ အို ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ သံဃာေတာ္မဵား ဘုရား၊ ဒီေနႛဟာ ၁၃၆၉ခု နေတၨာ္ လဆန္း ၅ရက္ေနႛ ၂၀၀၇ခု ၁၂လ ၁၄ရက္ေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ တပည္ႛေတာ္ ယခု အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုု္လ္ ေကဵာင္း၀င္းထဲရႀိ စိန္ႛအစ္ကေနတစ္ ဘုရားေကဵာင္း မႀေန႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ သံဃာေတာ္မဵားအား ပန္ဳကားေနပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနရာကို ေရာက္ရႀိ ေနရတာက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛကို လက္ခံဘိုႛ ေရာက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ မတရားဖိႎႀိပ္ ညႀင္းဆဲေနေသာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္၍ အဳကမ္းမဖက္ အႎုနည္းဴဖင္္ႛ သတိၨရႀိရႀိ ဆႎၬဴပခဲႛဳကေသာ သိန္းဂဏန္းရႀိ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ယခု...

Read more »

>Masoeyein U Kovida gave speech at USF on behalf of Burmese Monks

>Masoeyein U Kovida gave speech at USF on behalf of Burmese Monks

> သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒUSF ဘၾဲဲဲႚႎႀင္းသဘင္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္ သံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ လက္ခံစဥ္ ဴမန္မာ သံဃာေတာ္မဵားထံႎႀင့္ကမာၲဳကီးသုိႚ မိန္ႚဳကားသည့္ မိန္ႚခၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ အသံေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ကို ဒီမႀာ ႎႀိပ္ဴပီး နားဆင္ပၝ No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – Dec 13th 2007

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ မီး ဴပန္ ဴပတ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္မီးဴပတ္လို ့ မီးေလာင္တယ္အေရအတၾက္ ပိုမိုတိုးဴမႀင့္ထားတဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးအင္အားဴပည္ပတယ္လီဖုန္းေခၞဆိုသူမဵား အဳကား Pfingo ေခတ္စားမဟာဗႎၭႂလပန္းဴခံေရႀ ့မႀာ ဖၾင့္မယ့္ညေစဵး မီး ဴပန္ ဴပတ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ ဴပီးခဲ့တဲ့ မိုးတၾင္းက မီးသိပ္မဴပတ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ဴမိႂႚမႀာ ရက္သတၨတစ္ပတ္ခန္ႚက စဴပီး မီးဴပန္ဴပတ္ေနပၝဴပီ။ ဴမိႂႚတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵား အပၝအ၀င္ ေနရာအားလံုးမႀာ ေန ့ည ဴပန္ဴပတ္ေနလိုႚ ပံုမႀန္လာခဵိန္နဲႚ ဴပတ္ခဵိန္ကုိ မႀန္းလို ့ မရေသးပၝဘူး။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့ကစဴပီးေတာ့ ဴမိႂ ့တိုင္း ဴမိႂ ့နယ္အခဵိႂႚမႀာ ညေန ၅ နာရီက ည...

Read more »

>ငိုရစ္ေလဦးေတာ့ ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

>ငိုရစ္ေလဦးေတာ့ ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

> ငိုေလဦးေတာ့ ခ်စ္ေသာဗမာျပည္အရွင္ ဂမၻီရ၊ အရွင္ နာယက၊ (ေမာင္စြမ္းရည္ ဘာသာျပန္သည္)ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ခံယူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ၀ိနည္းတရားေတာ္ အရာမွာ ဒုကၡဆင္းရဲ ၾကံဳေတြ႔ေနရတာကို ေတြ႔ျမင္ရတိုင္း ကယ္မ ေစာင့္ေ႐ွာင့္ ရမယ့္ တာ၀န္႐ွိပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ျမင္ေတြ႔ရရင္ ဘုန္းႀကီးတို႔က ဥေပကၡာျပဳ မေနႏိုင္ပါဘူး။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ခုလို သံဃာေတာ္ေတြ က ျပည္သူေတြ႔ရဲ့ဒုကၡကို ေဖးမကူညီၾကဖို႔ ညီညာစု႐ံုးၾကတဲ့အခါ ဘုန္းႀကီးတို႔ လည္း သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္လိုက္ရေပတယ္။ ဗမာျပည္မွာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ျပည္မ်က္ႏွာ ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာဖံုးအျဖစ္ ရည္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးက ႏိုင္ငံေရး ရာထူးယူတာ၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွာ ပါ၀င္တာမ်ိဳးဟာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ...

Read more »

>သီးေလးသီးနဲႚ တန္ေဆာင္တိုင္အဴငိမ့္ပဲၾ – ၂

>သီးေလးသီးနဲႚ တန္ေဆာင္တိုင္အဴငိမ့္ပဲၾ – ၂

> သီးေလးသီးနဲ႔ တန္ေဆာင္တိုင္အျငိမ့္ပဲြ – ၂ ဇာဂနာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၇ ၾကယ္သီး ။ ။ ဒီေန႔ေခတ္ဆိုတာက သိပ္ … တိုးတက္ေနျပီ။ ေဟာ … အရင္က တျမိဳ့့ နဲ႔တျမိဳ့၊ တနိုင္ငံ နဲ႔ တႏိုင္ငံ စာေရးျပီး ဆက္သြယ္ၾကရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ … တယ္လီဖုန္းနဲ႔၊ ခုေတာ့ အီးေမးလ္ နဲ႔၊ ခ်က္တင္းနဲ႔၊ ဂ်ီေတာ့္လ္က္နဲ႔။ ကဲ … မတိုးတက္လား၊ ခုဆို က်ေနာ္ ေန႔တိုင္း၊ ညတိုင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႔ ထိုင္ ထိုင္ ေနတာ။ စိန္သီး ။ ။ တကမၻာလံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနတာေပါ့ …။ ၾကယ္သီး ။ ။...

Read more »

>ေအာင္ေ၀း – မဂၢင္ေကဵာင္းကို သက္ေသတည္

>ေအာင္ေ၀း – မဂၢင္ေကဵာင္းကို သက္ေသတည္

> မဂၢင္ေက်ာင္းကို သက္ေသတည္ေအာင္ေ၀းဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၇ (၁) ျမန္မာစစ္အစိုးရက မဂၢေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ပိတ္လိုက္သတဲ့။ဓမၼ ႏၱရာယ္ ‘နအဖ’ ေသနတ္ေျပာင္းထိပ္မွာ ‘ဖဲျပားနီ’ေတြ ခ်ိတ္ၾက။ (၂) အို … ျမန္မာျပည္က ‘PLHA’* မ်ားခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အေ၀းေရာက္ကဗ်ာဆရာ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္မွာခင္ဗ်ားတို႔ ထိုးေပးလိုက္တဲ့ ဖဲျပားနီကေလး ရွိေနဆဲပါ။ ၂၀၀၇ ေမလ(၂၀)ရက္ အင္းလ်ားကန္ေစာင္း မနက္AIDS နဲ႔ ကြယ္လြန္သြားသူေတြအတြက္AIDS နဲ႔ ရွင္က်န္ေနသူေတြရဲ႕ဘာသာႀကီး (၄)ရပ္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ဆုေတာင္းပြဲမွာခင္ဗ်ားတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္အားေပးဖို႔ က်ေနာ္ ကဗ်ာေတြ ႐ြတ္ျပခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္ေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြက်ေနာ္ မေမ့ႏိုင္ေသးပါ။ (၃) အခု ခင္ဗ်ားတို႔ ခိုလႈံနားေနရာ မဂၢင္ေက်ာင္းကိုျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္ေတြက ပိတ္လိုက္ၿပီဆိုတဲ့ သတင္းၾကားတဲ့အခါက်ေနာ္ ဒီစစ္ေခြးေတြကို ေဒါသျဖစ္တယ္။ခင္ဗ်ားတို႔...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္