>ကိုဳကီးေပၞ – ဘ၀င္မကဵမိတဲ့ အသုံးအႎႁန္း အခဵႂိႚ

>ကိုဳကီးေပၞ – ဘ၀င္မကဵမိတဲ့ အသုံးအႎႁန္း အခဵႂိႚ

> ဘ၀င္မက်မိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕ ကိုၾကီးေပၚဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ “သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္းကို ေျပာေနၾကသည္” တဲ့။ ဆရာႀကီး လူထုဦးလွ ရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္နာမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုႀကီးေပၚ ငယ္ငယ္က အဲဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မိတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ သိတာက နည္းနည္း မသိတာက မ်ားမ်ားေပါ့။ အဲ အခုေတာ့ ငယ္ငယ္ကထက္ နည္းနည္းပါးပါး ကေလးေလာက္ ပိုသိလာေတာ့ ေၾသာ္… သတင္းစာဆိုတာ သမုိင္းကို ေျပာသူ ျဖစ္ရမွာပါလားလို႔ နားလည္မိတယ္ ခင္ဗ်။ ေျပာသ၊ူ ေျပာေနသူ၊ ေျပာခဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့ေလ။ အရင္ကေတာ့ သတင္းစာလို႔ ဆုိေပမယ့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေခတ္မီေအာင္ မီဒီယာလုိ႔ ေျပာင္းသုံး ရမွာေပါ့ေနာ္။ မီဒီယာ ဆိုတာကလည္း ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ စတားပါပဲ။ က်ယ္ျပန္႔...

Read more »

>၀မ္းနည္းရမႀာလား၊ ၀မ္းသာရမႀာလား မိသိန္းဳကည္

>၀မ္းနည္းရမႀာလား၊ ၀မ္းသာရမႀာလား မိသိန္းဳကည္

> ၀မ္းနည္းရမႀာလား၊ ၀မ္းသာရမႀာလား မိသိန္းဳကည္ေမတၨာရႀင္ဇန္န၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ နာရီပုိင္းအတၾင္းမႀာပဲ ဒကာ ၂ ဦး တုိႛဆီက အီးေမးလ္ႎႀစ္ေစာင္ ေရႀႀႛဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဖတ္ရတယ္။ ဆရာေတာ္ဳကီးတပၝး အဂၢမဟာပၸိတဘၾဲႛ ရရႀိတဲ့အေဳကာင္းကုိ အသိေပးဴခင္းနဲႛ ၀မ္းေဴမာက္ဂုဏ္ယူေဳကာင္းကုိ ေရးထားဳကတာပၝ။ ပထမဒကာရဲႛ စာကုိ ဖတ္တုန္းက တစ္ခုခု အလုိမကဵသလုိ ခံစားမိေပမယ့္၊ စာဴပန္ေရးေလာက္ေအာင္အထိေတာ့ စိတ္ထဲမဴဖစ္မိပၝဘူး။ ဒုတိယေရာက္လာတဲ့ ဒကာရဲ့စာကုိ ဖတ္လုိက္ရေတာ့ စာဴပန္မေရးဘဲ မေနႎုိင္ေအာင္ဴဖစ္ရတယ္။ အဲဒီ ဒကာနဲႛကလည္း အရင္ကတည္းက ရင္းႎႀီးက႗မ္း၀င္တာေဳကာင့္ဴဖစ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဳကီးနဲႛ ဦးဇင္းနဲႛက ရင္းႎႀီးခင္မင္ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီး ဆရာေတာ္ရဲ့ ပရိယတၨိစၾမ္းရည္၊ အမဵိႂးဘာသာ၊ အနာဂတ္သာသနာနဲႛ စပ္ဆုိင္တဲ့သေဘာထားမဵား၊ ဦးဇင္းနဲႛေတၾႛတုိင္း တန္ဖုိးရႀိတဲ့ ဳသ၀ၝဒမဵား နာဳကားရ၊ စာေပေရးရာ၊ သာသနာေရးရာမဵား ေဆၾးေႎၾးဴဖစ္ဳကလုိႛ ဆရာေတာ္ရဲ့...

Read more »

>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

> တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာဖတ္သူ – မာမာေအးဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈အသံနားဆင္ရန္ ဒီေနရာကို ႎႀိပ္ပၝ။ ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ အဴဖစ္ ဂီတအႎုပညာရႀင္ ေဒၞမာမာေအးက ဆရာရဲႚ ကဗဵာေတၾကို အသံထၾက္ဴပီး ဖတ္ထားပၝတယ္။ အသံဖမ္း ပညာရႀင္က ကိုေကဵာ္သက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာ့ ကဗဵာေတၾကို အမႀတ္တရအဴဖစ္ ေဒၞမာမာေအးရဲႚ အသံနဲႚ နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။ မိုးမခ ကေတာ့ သူေရာက္ေနတဲ့ ဆန္ဖရန္ ေဘးဧရိယာရႀိ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားက သံဃာေတာ္ေတၾကို ပင့္ဖိတ္ဴပီး၊ ေမတၨာနႎၬ ၀ိဟာရေကဵာင္းတိုက္မႀာ စုေပၝင္း ဆၾမ္းအလႀႃနဲႚ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အႎၨရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားနာဳကမယ္လိုႚ စီစဥ္ထားပၝတယ္။ ရၾာေဆာ္ဳကီး ဴပကၡဒိန္မႀာ အသိေပးဖိတ္ဳကားစာ...

Read more »

>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

> ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း၀င္းေဖဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေကဵးလက္နာမည္ အပီစား ဘဂဵမ္းလုိႛေခၞတဲ့ ကဗဵာဆရာတင္မုိးကၾယ္လၾန္တာ ႎႀစ္ တပတ္ လည္လာဴပန္ပၝဴပီ။ ကဗဵာဆရာတင္မုိးအေဳကာင္း ေဴပာဖုိႛေရးဖုိႛ ဳကံႂလာရင္ ေဴပာစရာ၊ ေရးစရာ အမဵားဳကီး ရႀိေနတတ္ေပမဲ့ သူႛအေဳကာင္း ေရးတဲ့သူေတၾကလည္း သိပ္မဵားေတာ့ ဒၝေလာက္ေရးစရာေပၝတဲ့ အေဳကာင္းေတၾက ရႀားရႀားပၝးပၝးဴဖစ္ကုန္တတ္ဴပန္ပၝတယ္။ တေလာဆီက ဴမန္မာအစုိးရ အရာရႀိေဟာင္းတစ္ေယာက္နဲႛ ဆံုမိဳကပၝတယ္။ သူကလည္း မႎၨေလးတကၠသုိလ္ထၾက္တစ္ေယာက္ ဴဖစ္ေနဴပန္ေတာ့ ကုိတင္မုိးအေဳကာင္း ေမးပၝတယ္၊ ကုိတင္မုိး ႎုိင္ငံဴခားထၾက္လာဴပီး ဘာလုပ္စားသလဲ တဲ့၊ ႎုိင္ငံဴခားခရီးေတၾလည္း အမဵားဳကီးသၾားေနလုိက္တာ၊ သူအဲဒီအခၾင့္အေရးေတၾရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္တာလဲ တဲ့။ ေမးတဲ့သူက ဴမန္မာအစုိးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းပီပီဳကီးပၝပဲ။ အဲဒီေမးခၾန္းေတၾကုိ မဆုိင္းမတၾ လၾယ္လၾယ္ပဲ ခဵက္ခဵင္းေဴဖလုိက္ႎုိင္ပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာတင္မုိး ႎုိင္ငံဴခားမႀာ စား၀တ္ေနေရးအတၾက္ ဘာမႀမလုပ္ပၝဘူး၊...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရး

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ သာေရး ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီး သခင္တင္ဴမက အိမ္ေထာင္ဴပႂဦးမယ္လုိႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလုိက္ပၝဴပီ။ ဒီလ ၁၁ ရက္ေနႛစဲၾနဲႛ ထုတ္ေ၀တ့ဲ ရန္ကုန္ဴမိႂႛက လ႖ပ္တဴပက္ အပတ္စဥ္ဂဵာနယ္ကုိ ေဴပာဳကားလုိက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အရၾယ္တင္တ့ဲ၊ အသက္ ၈၄ ႎႀစ္ရိႀဴပီဴဖစ္တ့ဲ၊ နာမည္ေကဵာ္ ႎုိင္ငံေရးစာအုပ္႒ကီး “ဘုံဘ၀မႀာဴဖင့္” ကုိ ေရးသားဴပႂစုခ့ဲတ့ဲ သခင္တင္ဴမရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္က ေဟာသလုိပၝ- “က႗န္ေတာ့္အသက္အရၾယ္မႀာ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ကာမကိစၤတစ္ခုတည္းအတၾက္ မဟုတ္ပၝ။ တုိးတုိးေဖာ္လုိအပ္တယ္လုိႛ ယူဆပၝတယ္။ တုိးတုိးေဖာ္ရိႀမႀာသာ အသက္ရႀည္မယ္လုိႛ ယူဆပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္ အိမ္ေထာင္ဴပႂဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္တာပၝ။ ကဵန္းမာ အသက္ရႀည္ပၝမႀ က႗န္ေတာ္တုိႛအမႀားေတၾကုိ ေႎႀာင္းလူတုိႛ ထပ္မမႀားေအာင္ အေတၾႛအ႒ကႂံေတၾကုိ ေရးႎုိင္မႀာပၝ။ လက္မထပ္ရေသးပၝ။...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

> စုိ ကာ ပူ ညအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူဆုိတာ သီဟပုရ (Siha pura) ဴခေသႆ့႓မိႂႛေတာ္လုိႛ အဓိပၯၝယ္ရတယ္လုိႛ ဖတ္ဘူးပၝတယ္။ တစ္နည္းဆုိရလဵင္ ရဲရင့္သူတုိႛေနရာလုိႛ အဓိပၯၝယ္ထၾက္မလားေတာ့ မသိပၝဘူူး။ ဘယ္လုိပဲအဓိပၯၝယ္ ထၾက္ပၝေစေတာ့။ ေသခဵာမႁတစ္ခုကေတာ့ မေတၾႛရတာဳကာ႓ပီဴဖစ္တဲ့ စၾတ္စုိမႁနဲႛ ပူအုိက္မႁကုိ တစ္ဴပိႂင္ တည္းခံစားႎုိင္တဲ့ စုိပူရသကုိ ရုတ္တရက္ ေတၾႛထိလုိက္ရတာမုိႛ စုိကာပူလုိႛ ဆုိမယ္ဆုိလဵင္ေတာ့ အလုိက္ဖက္ဆုံး ဴဖစ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ဒီေနႛ ဇန္န၀ၝရီ ၁၄၊ နံနက္ ၁ နာရီမႀာ ကမၲာေကဵာ္ ခဵန္ဂီေလဆိပ္ကုိ ေရာက္ပၝတယ္။ လာ႒ကိႂတဲ့ စင္ကာပူအမဵိႂးသမီး ႎႀစ္ဦးက ေတၾႛေတၾႛခဵင္း စကႆာပူက ႒ကိႃဆုိပၝတယ္လုိႛ ႎႁတ္ဆက္ေတာ့ တုိႛအဖုိႛေတာ့ စင္ကာပူက ကံေကာင္းတဲ့ ႒ကိႂဆုိမႁ မဟုတ္ပၝဘူးလုိႛ...

Read more »

>စာဖတ္သူေတၾ ေပးတဲ့ စာမဵား – ၁

> စာဖတ္သူေတြ ေပးတဲ့ စာမ်ားဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းက ေပးတဲ့ စာေတြကို သတင္းအေနနဲ႔လည္း မတင္ႏိုင္၊ သူတို႔ အသံေတြ၊ အျမင္ေတြကိုလည္း အရွိအတိုင္းလည္း မွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵကလည္း ရွိေနေတာ့၊ သူတို႔ ေရးတဲ့အတိုင္း ေပးစာေတြကို တင္ဆက္ဖို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီလိုပါ။ ေပးစာ -၁ ေက်ာင္းသားေတြကို ရုံးထုတ္ေနတယ္ ဆိုျပီး၊ ေထာင္ထဲမွာတင္ ရမန္ယူျပီး ရက္ခ်ိန္းတုိးေနတာပါ။ ျပင္ပက မိသားစုေတြမွာ ဟိုေျပး၊ ဒီေျပးနဲ႔ ဒုကၵေရာက္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ေနပါတယ္။ ေရွ႔ေန ကိစၥ နားမလည္ေတာ့ အားလုံးမွာ ခံေပအုးံေတာ့ပါပဲ။ ဘယ္သူ႔ သြားေမးရမလဲ၊ ဘယ္သူ႔ သြား တိုင္ရမလဲ။ ေပးစာ – ၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္...

Read more »

>ဖဵာပုံနီလုံဦး – တိုက္ပၾဲေပဵာ္ ကဗဵာဆရာ

>ဖဵာပုံနီလုံဦး – တိုက္ပၾဲေပဵာ္ ကဗဵာဆရာ

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေဟမန္သဇင္ – တိုင္းဴပည္နဲႚလူမဵား

>ေဟမန္သဇင္ – တိုင္းဴပည္နဲႚလူမဵား

> တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ား ေဟမန္သဇင္ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဒီေန႔ေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္းစာအုပ္ေတြထဲက “ခ်င္းတြင္း”မွာ ဂ်ဴနီယာဝင္းရဲ့ “တိုင္းျပည္မဲ့ လူတေယာက္” အေႀကာင္းဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ ၁၈ရာစု အလယ္ပိုင္းက ေရးဖြဲ႔ထားခဲ့တဲ့ Edward Everett Hale ရဲ့ “The Man without a Country” ကို ရည္ညႊန္းဖဲြ႔ဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Haleက ကၽြႏၤုပ္တို႔၏တိုင္းျပည္ဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိဖို႔အတြက္ အဲဒီစာအုပ္ကေလးကို ေရးျဖစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဂ်ဴနီယာဝင္း က ဆိုထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းရဲ့ေက်ာရိုးက အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ေလး ႏိုလန္ကို အေျချပဳ ဖဲြ႔ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အာ႐ြန္ဘား”ဆိုတဲ့ သစၥာေဖာက္ကို ဖမ္းဆီးရာက “အာ႐ြန္ဘား” နဲ႔အဆက္အဆံရိွခဲ့တဲ့ ႏိုလန္ဟာ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ပါသြားခဲ့ရပါတယ္။ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ စစ္ေဆးမႈေတြ...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ – 1

>ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ – 1

> ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း – ၁ဇာဂနာဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အခန္းစဥ္ အဖြင့္ေနရာ အတြင္း၀န္ရံုး၊ စည္းေ၀းခန္းမ၊ အာဇာနည္ကုန္း ႏွင့္ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္းေန႔ အတြင္း၊အျပင္ ေရႊတိဂံုဘုရား ထိုမွ ကင္မရာ ကရိန္းေရွာ့ (crane shot) ျဖင့္ တေျဖးေျဖး နိမ့္လာ၊ (ေနာက္ခံအသံ မွာ ကေလးမ်ားစုေပါင္း သီဆိုေနေသာ သီခ်င္းသံျဖစ္ရမည္။သီခ်င္းမွာ ရာဇ၀င္ အထုပၸတၱိလဲ ရိွရမယ္ ေမာ္ကြန္းလဲထိုးေလာက္တယ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္ … ဟူေသာ ဗမာ့သူရဲေကာင္းသီခ်င္း၊ တူရိယာပစၥည္းအသံ လံုး၀ မပါေစရ။ ကေလးမ်ား သံျပိဳင္ သီဆိုေနမွဳကိုသာ ေပၚလြင္ေစရမည္) အာဇာနည္ကုန္းျမင္ကြင္း တေျဖးေျဖး၀င္လာ၊ ကင္မရာကို ေက်ာေပးကာ စုေ၀းသီဆိုေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား …ကင္မရာ(ေဒၚလီေရွာ့တ္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေဴပာင္းခဵိန္ – ေမရႀင္သတင္းတုိထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ဳသဘာစာေရႀးေဖေဖႎႀင့္ ေခတ္ေဖေဖ – သီးေလးသီးဟာသဴမန္မာသံဃာနဲႚ ဦး၀ိစာရ – ဦးေအာင္ခင္၊ ေခတ္ဴပိႂင္ဂဵပန္ ဴမန္မာ ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းစကႆာပူ အိမ္ေဖာ္ ဴမန္မာတိုႚေပဵာ္ ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ စီစဥ္သည္ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္၊ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး ဘၾဲ ့တံဆိပ္မဵား

>ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္၊ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး ဘၾဲ ့တံဆိပ္မဵား

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈အတၾင္း ဟိုတယ္နဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္ဖၾယ္ရႀိ စီးပၾားေရးကဵဆင္းလာမႀႂနဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း ဆုတ္ယုတ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ ယခုႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ အတၾင္းမႀာ အလတ္တန္းစား ဟိုတယ္အခဵိႂ ့နဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း ကုမၯဏီအခဵိႂ ့ ပိတ္ပင္ရဖၾယ္ရႀိတယ္လို ့ ရန္ကုန္ဴမိႂႚရႀိ စကႆာပူ အေဴခစိုက္ ဳကယ္ငၝးပၾင့္အဆင့္ ဟိုတယ္႒ကီးတခုရဲႚ ဒၝရုိက္တာတဦးက ညစာစားပၾဲတစ္ခုမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးမတည္ဴငိမ္မႀႂမဵားနဲႚ စီးပၾားေရးကဵဆင္းမႀႂကို တိုက္ရုိက္ခံစားရတဲ့ လုပ္ငန္းမဵားထဲမႀာ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းဟာ ထိပ္ဆံုးကဴဖစ္တယ္လိုႚ သူက ဆိုဴပီး ခရီးသၾားနည္းပၝးလႀတာေဳကာင့္ ဟိုတယ္မဵားအေနနဲ ့ လည္ပတ္မႀႂစရိတ္ပင္ မကာမိဘဲ အ႒ကီးအကဵယ္အရႀႂံးေပၞေနေဳကာင္းဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအဴပီး ေနာက္ပိုင္း...

Read more »

>စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ

>စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ

> စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ မိုးမခဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေကဵာ္၀င္းရဲႚ စာအုပ္မဵားႎႀင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာအုပ္ေတၾနဲႚ အေဆၾခင္ပၾန္းဴပႂ ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုန္ ေ၀ဖန္လိုသူေတၾကေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မႀ ဴဖစ္မယ္။ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာအုပ္ေတၾနဲႚ လုံးေထၾးရႀင္သန္ခဲ့သူ၊ ပူပူေႎၾးေႎၾး အမဵႂိးသားစာေပဆုရႀင္ ေကဵာ္၀င္းက သူဖတ္၍ ဴငိခဲ့တဲ့ စာအုပ္အခဵႂိႚအေပၞမႀာ ရင္ခုန္သမ႖ကို စာဖတ္သူေတၾထံ တိုင္တည္ ခဵဴပလိုက္တာပၝ။ စာအုပ္ေတၾက အမဵႂိးအစားစုံလႀသလို ကေလာင္ကလည္း အမယ္စုံလႀတယ္။ နတ္ႎၾယ္ရဲႚ “ တကၠသိုလ္ႎႀင့္ ဴပင္ပကမာၲ”ကို ရင္ခုန္ထားသလို၊ ဆင္ဴမႃရယ္ဟန္တင္တန္ရဲႛ “တတိယလႁိင္း (The Third Wave) ကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။ လူငယ္စာေရးဆရာ သည္ေမာ္ႎိုင္ရဲႚ “အင္တာနက္ပုံဴပင္” ကို မိတ္ဆက္ေပးထားသလို ေသာမတ္စ္ဖရီးမင္းရဲႚ “ကမာၲဴပားဴပီ”...

Read more »

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

> ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ သံဃာေတာ္မဵား ႔ကခဵီလာဳကဴပီေမတၨာသုတ္ကို ရၾတ္ဆိုလ႖က္ ႔ကခဵီလာဴပီ“အေရႀႚအရပ္၌ရႀိေသာ အႎၨစဳကႆာ၀ဠာ …”” တိုႚေမတၨာစၾမ္း ကမာၲလၿမ္း ဴငိမ္းခဵမ္းဳကပၝေစ …”အသံေတၾက လႁိက္လႁိက္တုန္ေနသည္သူတိုႚသည္ သဃႆန္းမဵားကို ခတ္တင္းတင္းရုံထားဳကသည္ေရႀႚဆုံးက သံဃာက သာသနာ့အလံကို မတ္မတ္ ကိုင္ထားသည္ခဵႂိႚငဲ့ေသာ တကာ၊ တကာမမဵား၏ ဆၾမ္းတလုပ္ကို ဘုန္းေပးဴပီးသူတိုႚ ေသၾးခင္းလမ္းအတိုင္း ႔ကခဵီလာဳကသည္။ သူတိုႚ႔ကခဵီလာေသာ လမ္းသည္သမိုင္း အဆက္ဆက္ကေကဵာင္းသားမဵား၏ ေသၾးအလုပ္သမားမဵား၏ ေသၾးလယ္သမားမဵား၏ ေသၾးဴပည္သူမဵား၏ ေသၾးမဵား သၾန္းေလာင္းထားေသာ လမ္းမဵားဴဖစ္သည္။ လမ္းေဘး ၀ဲယာတၾင္တကာ၊ တကာမမဵားက မဵက္ရည္မဵား တေတၾေတၾ စီးလဵက္ လက္အုပ္ခဵီဳကသည္။စိုးရိမ္ ၀မ္းသာ အားထားေသာ မဵက္နက္၀န္းမဵားဴဖင့္ ဦးခိုက္ဳကသည္။ သံဃာေတာ္တိုႚသည္ ရက္စက္လၾန္းေသာယုတ္မာလၾန္းေသာ စစ္အာဏာရႀင္မဵားေရႀႚေမႀာက္သိုႚ ေမတၨာဓာတ္မဵား ပိုႚလၿတ္ကာ႔ကခဵီလာဳကဴပီ။ သူတိုႚ၏...

Read more »

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား –႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္က ဴပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကုိ အပုိင္း၃ပုိင္းခဲၾဴပီး တင္ဆက္ခ့ဲပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနကုိ သေရာ္ထားတ့ဲ ဴပဇာတ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးခဵည္းပဲ မဟုတ္ပၝ။ လူမႁေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁဴမင္ကၾင္းေတၾကုိလည္း ထင္ဟပ္ထားပၝေသးတယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး႓ဂိႂလ္က ႓ဂိႂလ္သားပိစိေကၾးေလး ဂမ္ဂမ္က ဇာတ္လုိက္ေကဵာ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ မုိႎုိေလာ့ဂ္ႎုိင္ငံကုိ ႓ဂိႂလ္သားေလး ေရာက္လာပုံနဲႛ ဇာတ္လမ္းကုိ အစခဵီထားပၝတယ္။ ပရိသတ္ေတၾ ရယ္ေမာဳကမယ့္ဴပဇာတ္ပၝ။ ဴပဇာတ္ထဲက ႎုိင္ငံနာမည္ကုိက ရယ္စရာ ေကာင္းေနပၝတယ္၊ “မုိႎုိေလာ့ဂ္” တ့ဲ။ မုိႎုိေလာ့ဂ္ (monologue)ဆုိတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက အဆက္မဴပတ္ စကားေဴပာတယ္လုိႛ ဘာသာဴပန္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းဌာနရဲႛ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာကတဆင့္ ႓ဂိႂလ္သားေလးရဲႛ မုိႎုိေလာ့ဂ္ႎုိင္ငံခရီးစဥ္ အပုိင္း၃ပုိင္းကုိ ရယ္ရယ္ေမာေမာ နားဆင္ႎုိင္ပၝေသးတယ္။ ဴပဇာတ္အမည္က...

Read more »

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

> က်မ၏အေၾကာင္းဇူးလူးဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်မအသက္၃၆ႏွစ္ျပည့္ၿပီိိ။ က်မတြင္ အေမ၊ အကိုတေယာက္၊ ေမာင္တေယာက္၊ ခင္ပြန္းသည္၊ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ ရွိသည္။ က်မအသက္၃၆ႏွစ္တြင္ က်မ၌ သူငယ္ခ်င္း ၃၆ေယာက္မက ရွိေနၿပီး မိတ္္္ေဆြဟု ထင္ရသူလည္း ၃၆ေယာက္မက ရွွွိေနကာ၊ ရန္သူဟုထင္ရသူ ၃၆ေယာက္နီးပါးခန္႔ ရွွွိသည္။ (ထိုအခ်က္မွာ က်မ၏ အထင္သာျဖစ္၏)။ တခ်ိဳ႕ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ က်မကခင္၍ က်မကိုမခင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ က်မကို သူတို႔ကခင္၍ က်မက ျပန္ခင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ထိုသူတို႔ စိတ္မေကာင္းမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတြက္ က်မ အနည္းငယ္ လိမ္လည္ရပါသည္။ က်မသည္ အသက္ ၃၆ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပိပိရိရိ လိမ္ညာေျပာဆုိေနတတ္ၿပီျဖစ္သည္။...

Read more »

> ( စာတည္းမႀတ္ခဵက္ – ေဆာင္းပၝးထဲက အဖၾား (အေဘာင္ရႀန္) မေနႚက ရန္ကုန္အခဵိန္ ၄း၃၀ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝတယ္။ အသက္ ၉၄ ႎႀစ္ ရႀိပၝဴပီ တဲ့။ အေ၀းက သူႚေဴမး ရဲႚစာ နဲႚ သူဴမစ္ရဲႚကာတၾန္းပုံေလးနဲႚ ေဆာင္းပၝးကို အခု အမႀတ္တရ ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပေပးလိုက္ပၝတယ္။ အားလုံးရဲႚ ေဴမး အဘိုး အဘၾားေတၾ၊ မိဘ သားသမီးေတၾ ဥမကၾဲ၊ သိုက္မပဵက္ ေပဵာ္ရၿင္ခဵမ္းေဴမႚႎိုင္ဳကပၝေစ။ ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

> ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚစာေရးဆရာမဵားရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးေနႚႛ မိတ္ဆုံပၾဲတၾင္ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၄ ရက္၊ ဴမန္မာဴပည္ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚမႀာ သက္ေတာ္ရႀည္ စာေရးဆရာဳကီးမဵား ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဒဂုန္တာရာ နဲႚ ပၝရဂူတိုႚကို အမႀႃးထားဴပီး ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ မိတ္ဆုံ အမႀတ္တရပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္ လိုႚ သိရပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ဆရာဳကီးေတၾ အမႀတ္တရေဴပာဳကတဲ့ စကားလက္ဆုံေတၾကို အသံဖိုင္အေနနဲႚ ဒီေနရာကေန တင္ဴပဖိုႛ စီစဥ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္ေနရင္းကပဲ အမႀတ္တရ ေကာက္ႎုတ္မိသမ႖ကိုလည္း စာနဲႚပၝေရးဴပီး တခၝတည္း တၾဲဴပီး တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ရသစာမဵက္ႎႀာ ေခတ္ဴပိႂင္အင္တာနက္ဂဵာနယ္ရဲႛ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မယ္လုိႛ ေဳကာ္ဴငာထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ အင္း- ဒၝလည္း သတင္းပဲလုိႛ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းဆင္း ပူပူေႎၾးေႎၾး အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ယူဆပၝတယ္။ ရသစာေပ ေရးသားသူ၊ ဖတ္ရႀႂသူမဵားအတၾက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ပၝ။ ေခတ္ဴပိႂင္ရသစာမဵက္ႎႀာမႀာ ကဗဵာ၊ အက္ေဆး၊ ၀တၨႂတုိ၊ ခရီးသၾားရသ၊ စာေပႎႀင့္ အႎုပညာေရးရာ၊ စာအုပ္အေတၾးအေရး၊ ကေလာင္သစ္၊ အေထ့အေငၝ့ေတၾကုိ ေတၾႛရပၝတယ္။ ရသကုိအရိႀန္ေလ႖ာ့တာဟာ ၁ – အင္တာနက္ကေန ဖတ္တ့ဲပရိသတ္က ရသစာမဵက္ႎႀာဘက္ကုိ အေရာက္နည္းတယ္။ ၂။ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ဆက္လက္တာ၀န္ယူဖိုႛ ၀ုိင္းေတာ္သားအင္အား မလုံေလာက္ဘူး။ ၃။ ဘတ္ဂဵက္နည္းလုိႛ လုပ္ငန္းတခဵႂိႚ ေလ႖ာ့လုိက္တယ္။ ၄။ သတင္းကုိ ပုိဴပီး ဦးစားေပးခဵင္တယ္။ ၅။...

Read more »

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

> ဇာဂနာ နဲ႔ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ျပက္လုံးခြင္မ်ား – ၂ဇာဂနာ ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ စိန္သီး ။ ။ ေကာင္ကေလး … ေကာင္ကေလး … မေလးရွားကို လိုက္မလား၊ မေလးရွားကို လိုက္မလား … ပန္းသီး။ ။ မလိုက္ဘူး … မလိုက္ဘူး …။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ ဗမာျပည္ကို တို႔ခ်စ္တယ္ … တို့ႏိုင္ငံကို တို့ ခ်စ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ စိန္သီး။ ။ မီးရထား … မီးရထား … ။ မေလးရွားက မီးရထား… တနာရီ ေနာက္က်သြားရင္၊ တမိနစ္ ေနာက္က်သြားရင္၊ ခရီးသြား...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦးဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အခဵိန္မႀာ … ရင္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပႎိုင္စၾမ္းမရႀိေလာက္တဲ့ ခံစားမႁ အသီးသီးနဲႚ ေတၾႚဆုံရဖိုႚအတၾက္ ဴပင္ဆင္ခဲ့ဳကတယ္။ ပထမဆုံးေနႚ …အဲဒီေနႚေပၝ့။ အင္းစိန္ေထာင္မဳကီးနဲႚ အလႀမ္းမေ၀းလႀတဲ့ ဂိတ္အ၀မႀာ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရဖိုႚအတၾက္ သံတိုင္ အထပ္ထပ္၊ တံခၝးေတၾ အထပ္ထပ္၊ ၀န္ထမ္းေတၾ အလဵႂိလဵႂိေတၾရဲႛ ဳကားကေနဴပီး လိုအပ္တဲ့ စာရၾက္စာတမ္း အသီးသီး၊ အစစ္အေဆး အမဵႃိ္းမဵႃိးကို ေကဵာ္ဴဖတ္လာခဲ့ရတယ္။ အဖမ္းဆီးခံ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲႚ မိဘ ေမာင္ဘၾားတိုႚက အဴပန္အလႀန္ အားေပးရင္း၊ လုိအပ္မႁေတၾကို ကူညီေဴဖရႀင္းရင္းကေန တေယာက္တလက္တၾဲဴပီး တအူတုံရင္း ညီအကို၊ ေမာင္ႎႀမ အရင္းအခဵာမဵားသဖၾယ္...

Read more »

>ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္

> ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္၊ အမဵႂိးသမီး တဦး ေသမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၅ ႎို၀င္ဘာလ ကတည္းက ဴမိႂႚေတာ္အသစ္ ေထာင္ဴပီးေနာက္ပိုင္း၊ အခု ပထမဦးဆုံးအဳကိမ္အဴဖစ္ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ စစ္အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေနႚ မနက္ ၄း၃၀၊ ပဵဥ္းမနား ဘူတာ၊ အမဵႂိးသမီး အိမ္သာထဲမႀာ ဗုးံေပၝက္လိုႚ အမဵႂိးသမီးတဦး ေသဆုးံတယ္လိုႚ ၀န္ထမ္းက ဆိုပၝတယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာသပိတ္ကို စစ္တပ္က ရက္စက္စၾာ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္ႎႀင္းတာေတၾ၊ ဖမ္းဆီး သတ္ဴဖတ္ ေထာင္ခဵတာေတၾကို ကဵႃးလၾန္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴပည္သူနဲႚ စစ္အာဏာပိုင္ေတၾဳကား တင္းမာမႁေတၾ ရႀိေနခဵိန္မႀာ ဒၝဟာ ပထမဦးဆုးံအဳကိမ္ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ ဗုံးကၾဲမႁဴဖစ္ပၝတယ္။...

Read more »

>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

> မုိးမခရဲ႔သေရာ္စာခ်ဳိခ်ဳိ – ျပည္သူ႕သေဘာထား၊ မ်က္စိျမင္ၿပီ၊ ဦးေႏွာက္ဟင္းသတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္သူ႕ သေဘာထား ရန္ကုန္က ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အဦတခုေပၚမွ အုတ္ခဲတလံုး လမ္းသြားတဦး ေခါင္းေပၚသို႕ တည့္တည့္ က်သည္။ ဒဏ္ရာျပင္း၍ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးသြားသည္။ လူအုပ္ၾကီး ၀ိုင္းလာကာ တေယာက္ တေပါက္ မေက်မနပ္ေျပာၾကသည္။ “လမ္းေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလွ်ာက္လို႕မရေတာ့ဘူး ” “တာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနေတာ့ မွာလား။” “ျပည္သူေတြ အတြက္လည္း စဥ္းစားၾကပါအံုး၊” ထိုသို႕ ေျပာဆိုေနစဥ္ လူအုပ္ၾကားမွ လူတစ္ေယာက္က “သူ႕ကို က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္ဗ်။ ဒီလူ ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက လူတေယာက္ပဲ။” လူအုပ္ႀကီးထဲမွ မေက်နပ္သံမ်ား ပို၍ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာေတာ့သည္။...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလား

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလား

> ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလားမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဆိပ္ခတ္ခံထားရတယ္လုိႛ ေရးသားထားတ့ဲ စာတစ္ေစာင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္။ အမိဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ဳက၊ ဓာတုေဆးခပ္ ကဵႃးလၾန္ခံရမႁေဳကာင့္ အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ေနေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား (ခဵက္ခဵင္း) ေဆးစစ္ကုသေပး စသဴဖင့္ ေရးသားထားပၝတယ္။ ဘီလူးေခၝင္းေဆာင္းဴပီး စစ္၀တ္စုံ ၀တ္ထားသူ တစ္ေယာက္က အမဵႂိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲႛ လက္ထဲက ခၾက္ထဲကုိ တခုခု ေလာင္းထည့္ေနပုံ သရုပ္ေဖာ္ထားပၝတယ္။ အာဇာနည္ဗိမၳာန္ကုိလည္း ေနာက္ခံပုံအဴဖစ္ ေရးဆဲၾထားပၝတယ္။ ဘယ္သူေရးတ့ဲစာလဲ ဘယ္သူေရးတယ္၊ ဘယ္အဖဲၾႛကေရးတယ္၊ ဴဖန္ႛတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ စာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားဴခင္းမရိႀပၝ။ စာထဲမႀာေတာ့ အာဏာပုိင္ေတၾကုိပဲ စၾပ္စဲၾထားပၝတယ္။ ဘယ္အခဵိန္က၊ ဘယ္လုိအဆိတ္ခပ္တယ္၊ ဘာအဆိပ္ဴဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူကခတ္တယ္၊ ဘယ္လုိသိတယ္ စသဴဖင့္ အဆိတ္ခတ္ခံထားရတယ္ ဆုိတ့ဲအခဵက္နဲႛပတ္သက္တ့ဲ သက္ေသအေထာက္အထား...

Read more »

>တင္ မိုး – ေဒၞေအာင္ေဆာင္းစုဳကည္

> ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တင္မိုး ( ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၉၈၈)ဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ ေအာင္ဆန္းတဲ့ စုဳကည္ေအာင္ဆန္းဆို ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီးဳကီးဴမတ္ ဂုဏ္ရည္။ အာဇာနည္ဴမန္ဴပည္ရဲႚ ခဵစ္သမီး။ ယေနႚ အေရးမႀာဴဖင့္ဖေအ့ေသၾး ပီပီမိုႚဘာမထီ ေခၝင္းေဆာင္စိတ္ကယ္နဲႛဴမန္မာဴပည္ ေဒၝင္းေတာင္နမိတ္ေတၾနဲႚေကဵာင္းေခၝင္ရိပ္ အနီးမႀာလေကာင္းေအာင္ ဟိတ္ဳကီးပၝဘိ္ေခၝင္းေဆာင္ ထိပ္သီး။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵား

>အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵား

> လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵားအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ သင့္ေဴခတစ္လႀန္းရဲ့ တန္ဖုိး တန္ခုိးရႀင္တစ္ဦးရဲ့ စၾမ္းအင္ ႎိႁင္းခဵင့္လုိႛ ယႀဥ္ႎုိင္ေကာင္းမႀ ယႀဥ္ႎုိင္မယ္။ လက္ထဲက ငႀက္တစ္ေကာင္ဟာ ႓ခႂံထဲက ငႀက္တစ္အုပ္ထက္ အဖုိးထုိက္တယ္။ လက္ထဲက ငႀက္အလား သင့္ေဴခတစ္လႀမ္းရဲ့ အားကုိ ပုိလုိႛ အေလးထားတယ္။ ။ သီရိလကႆာေရာက္ ေနာင္ညီမဵားသုိႛ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္း

>လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္း

> လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္းမုိးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၈ ရက္ ေနႚစၾဲနဲႚ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ လူမႁထူးခ႗န္ ဆုတံဆိပ္ (ဒုတိယဆင့္) စာရင္းအရ၊ အစုိးရနဲႚ ေဴပလည္တယ္လိုႚ အႎုပညာရႀင္မဵားအဳကား လူေဴပာမဵားတဲ့ ဒၝရိုက္တာ ပန္းခဵီစိုးမိုး နဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္းတိုႚ ဆၾတ္ခူးသၾားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ယခုထုတ္ဴပန္ ေဳကညာခဵက္အရ သူတိုႚ ႎႀစ္ဦးလုံးဟာ တပ္မေတာ္ ရုပ္ဴမင္သံဳကား ထုတ္လုပ္ေရးတပ္မႀာ ရိုက္ကူးေရးႎႀင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္မဵား ထမ္းေဆာင္ေနေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။ တပ္မေတာ္ ရုပ္ဴမင္သံဳကား ထုတ္လုပ္ေရးတပ္မႀာ ပန္းခဵီ စိုးမိုးက ရိုက္ကူးေရးႎႀင့္ ထုတ္လုပ္ေရး အဳကံေပးအရာရႀိ အဴဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဴပီး၊ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္းကေတာ့ ဇာတ္ညၿန္း...

Read more »

>”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

>”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

> ”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ဇန္န၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ (လူငယ္) က လၾတ္လပ္ေရးေနႛမႀ စတင္၍ “အရုဏ္သစ္” သတင္းစဥ္ကို စတင္ထုတ္ေ၀လိုက္သည္၊ ႎႀစ္ ပၝတ္ တဳကိမ္ ထုတ္ေ၀နုိင္ေအာင္ ဳကိႂးစားလဵက္ရႀိသည္၊ စာမူ၊ သတင္း၊ ဓၝတ္ပံုမဵားကို ေပးပိုႛရန္ ဖိတ္ေခၞထားသည္။ ဆက္သၾယ္ရန္ႎႀင့္ အယ္ဒီတာခဵႂပ္ လိပ္စာမဵားကို ညိႀႎႁိင္းေနဆဲဴဖစ္၍ ထပ္မံ အေဳကာင္းဳကားပၝမည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝ ၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ နာေရး ဴပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္အတၾင္းကၾယ္လၾန္ခ့ဲတ့ဲ ထင္ရႀားသူတခဵႂိႛရဲႛအမည္စာရင္းကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္း (အပတ္စဥ္ ဆယ့္တစ္) သတင္းဂဵာနယ္က အခုလုိ ေဖာ္ဴပခ့ဲပၝတယ္။ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဦးဉာဏ္ဴမင့္ (ဖုိးဉာဏ္)၊ (အသက္ ၇၁ )စာေရးဆရာ ဗမုိး၊ (အသက္ ၇၈)အကယ္ဒမီ အ့ံေကဵာ္၊ (အသက္ ၇၀)ကဗဵာဆရာ ေဆၾဦးဴမင့္ (ဦးေဆၾဦး)၊ (အသက္ ၄၆)စာေရးဆရာ ေမာင္ထၾန္းသူ၊ (အသက္ ၇၆)အကယ္ဒမီ ရႀႂမ၀စမ္းစမ္းေအး၊ (အသက္ ၆၂)ေတးေရး ေအးဘေကဵာ္ (ကုိဘ)၊ (အသက္ ၄၃)ဒၝရုိက္တာ ႒ကီးဴမင့္၊ (အသက္ ၇၇)သခင္ ခင္ညၾန္ႛ၊ (အသက္၉၄)အကယ္ဒမီ ေဒၾး၊ (အသက္...

Read more »

> အင္းစိန္ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနလက္လွမ္းမီသေလာက္ မိသားစုမ်ားက ထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားက ၾကားသိရသမွ် အေျခအေနမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတို္င္း သိရွိရသည္။ ေထာင္မၾကီး (တိုက္ၾကီး) ၁ တိုက္တြင္ – မင္းကိုႏိုင္၊ ဂ်င္မီ၊ တင္ထူးေအာင္၊ ဇင္လင္းေအာင္၊ မ်ိဳးသန္႔၊ ပတ္ခမ္ကြာ၊ ဦးစိုးဟန္ (NLD) ၂ တိုက္(အတို) တြင္ – ကိုကိုၾကီး၊ ျမေအး၊ ဦးႏိုင္းႏိုင္း (NLD)၊ ဦးျမင့္လြင္ (ေထာင္၀င္စာမရိွ၊ က်န္းမာေရးမေကာင္း)၊ ေ၀လင္း၊ ကိုိကုိႏိုင္ (ေထာင္၀င္စာမရ)၊ ဦးေစာတင္၀င္း (ေထာင္၀င္စာမရ)၊ ဦးေစာေဂေသမူး (ေထာင္၀င္စာမရ၊ က်န္းမာေရးမေကာင္း)၊ ေက်ာ္ေက်ာ္၊...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္