>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈(၁) ႎိုင္ငံတိုင္း ႎိုင္ငံတိုင္းရဲႛ အမဵိႂးသားစာေပ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁ သမိုင္းလမ္းေဳကာင္းတေလ႖ာက္မႀာ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ စံထားစရာ ဂုဏ္ယူစရာ ႒ကီးဴမတ္တဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီးရႀိဳကေလ့ ရႀိပၝတယ္၊၊ အိႎၬိယမႀာ “တဂိုး“၊ တရုုတ္မႀာ “လူရၿင့္“တိုႛလို စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾမဵိႂးကို ဆိုလိုတာပၝ၊၊ ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ မတူဴခားနားတဲ့ ေခတ္ကာလအေလဵာက္ ေအာင္ဴမင္ထင္ရႀား ေရပန္းစားတဲ့ စာေပ အႎုပညာရႀင္႒ကီးေတၾ အသီးသီး အသက အသက တေယာက္မက ႎႀစ္ေယာက္မက အေဴမာက္အမဵား ေပၞထၾန္း ဴဖစ္တည္လာႎိုင္ေလ့ ရႀိေပမယ့္ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူကိုပၝ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့ တကယ့္ စာေပအႎုပညာရႀင္႒ကီးမဵိႂး အဆင့္ကေတာ့...

Read more »

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

> တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း ေအပီသတင္းဌာနေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေနဴပည္ေတာ္ဴမိႂႛေတာ္သစ္သုိႛ ပထမဦးစၾာ ေရႀၾႛေဴပာင္းခံရသူမဵားမႀာ ၀န္ထမ္းမဵားဴဖစ္ဳကသည္။ ယခု အလႀည့္ကဵသူမဵားမႀာ တိရိစၥာန္မဵားဴဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ၀န္ခဵီစက္ႎႀင့္ထရပ္ကားမဵားအသုံးဴပႂဴပီး ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္မႀ ဆင္၊ ေမဵာက္၊ ငႀက္မဵႂိးစုံ၊ ဳက့ံ၊ ၀ံ၊ သမင္ စသည့္တိရိစၥာန္မဵားကုိ ေခၞထုတ္သၾားသည္။ ဴပီးခ့ဲသည့္ အဂႆၝေနႛက ပထမအသုတ္ တိရိစၥာန္မဵား ေနဴပည္ေတာ္သုိႛ စတင္ထၾက္ခၾာသည္။ ၂၀၀၅ ႎုိ၀င္ဘာတၾင္ စစ္အစုိးရက ၀န္ဳကီးဌာနရုံးမဵားကုိ ရန္ကုန္မႀ ေဴပာင္းခ့ဲသည္။ ေတာေတာင္မဵားဳကားရိႀ ပူဴပင္းေဴခာက္ေသၾႛဖုန္ထူေသာ ေနဴပည္ေတာ္သုိႛ ေရႀၾႛခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဆင္မဵားကုိ စတင္ေရႀၾႛေဴပာင္းစဥ္ ကဵန္ရိႀေနေသာ ဆင္မဵားက ေအာ္ဟစ္ဳကေဳကာင္း၊ ေကဵၾးသည့္ အစာကုိလည္း မစားဳကေဳကာင္း ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဴဖစ္သူ ဦးသီဟေဇာ္ကရႀင္းဴပသည္။ “ဆင္ေလးေတၾကုိ ေခၞထုတ္သၾားခဵိန္မႀာ ဆင္ဳကီးေတၾက ငုိဳကတယ္။...

Read more »

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

> စံေပတူး ပုံေျပာမယ္ – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ေရႊဘိုသားေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေရႊဘိုသားက တကိုယ္တည္းလူပ်ိဳႀကီး။ အပူမရွာခ်င္တာလိုလို၊ သူမ်ားကို အပူမေပးခ်င္တာလိုလိုနဲ႕ အမွန္က ျပန္ႀကိဳက္မယ့္သူမရွိတာနဲ႕ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္သလိုေနေနရတယ္။ မိုးထက္ေနတို႕လိုလည္း ရတဲ့သူ ဖမ္းဆြဲထားတာမ်ိဳး မလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔လည္း တခါတခါသူမ်ားေတြကို ေျပာေနတတ္တယ္။ မာဆိုး ေျပာတာကေတာ့ မိုးထက္ေနကလည္း လူအထင္ႀကီးေအာင္သာ ေကာင္မေလးရွိတယ္ေျပာတာ၊ တကယ္မဟုတ္ဘူးလို႕ေျပာတာပဲ။ ထားပါေတာ့ေလ။ ေျပာခ်င္တာကအဲဒါမဟုတ္ဘူး။ ေရႊဘိုသား ၾကားခဲ့ရဖူးတဲ့ ပံုျပင္ေလးေတြအေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာ။ ေရႊဘိုသားက လူပ်ိဳႀကီးဆိုေတာ့ အပ်ိဳႀကီးလူပ်ိဳႀကီးေတြရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ကေလးေတြကိုပဲ မုန္႔ဖိုးကေလးေပးလိုက္။ မုန္႔ေလး၀ယ္ေကြ်းလိုက္နဲ႕ ကေလးခ်စ္တတ္တဲ့သူလိုလို ဘာလို ပံုဖမ္းၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ အေဒၚေတြ၊ အစ္မေတြကို သမာဓိပိုးေလး ပိုးေနရတဲ့ဘ၀။ ေရႊဘိုသားက ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း။ တစ္ခါတစ္ခါ စာတိုေပစေလးေတြလည္း ေရးတတ္တယ္။ ေရႊဘိုသားေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေလးကလည္း...

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ရင္ သင္တန္းသားဘ၀က က႗တ္လၾတ္ပၝဴပီ၊ ေနာက္ႎႀစ္ေတၾဆို အလုပ္သမား ဴဖစ္ပၝဴပီတဲ့၊ ၁ ႎႀစ္ ဴပည့္ဴပီးသၾားတဲ့ သူေတၾကို လစာ ေဒၞလာ ငၝးဆယ္ တစ္ရာ တိုးေပးဳကပၝတယ္၊ အဲဒီအခဵိန္က စဴပီး သင္တန္းသား အခၾင့္အေရး မရေတာ့ပၝဘူး၊ စက္ရုံက ေနစရာ မေပးဘူးဆုိရင္ ကိုယ့္ဘာသာ ငႀားေနရပၝတယ္၊ ဴပႍနာတစ္ခုဴဖစ္လိုႛ ပၾဲစား ကုမၯဏီကို တိုင္ဳကားခဲ့ရင္ “၁ ႎႀစ္ေကဵာ္တာေတာင္ ေနစရာ ထိုင္စရာေပးထားတာပဲ၊ ဒၝေလးေတာ့ ေလ႖ာ့လိုက္ပၝ၊ မေလ႖ာ့ခဵင္ရင္ မင္းတိုႛဘာသာ မင္းတိုႛ ေနထိုင္စားေသာက္“ တဲ့။ စက္ရုံ ပိုင္ရႀင္က မေဴပာ၊ ပၾဲစားကုမၯဏီက ေဴပာပၝတယ္။...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

> ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္ဉာဏ္ဴမင့္စိုးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ လူႚေလာကထဲ သူေနခဲ့ရတာက ၃၂ ႎႀစ္ ၅ လ ၆ ရက္ ထဲရယ္ပၝ။ ၁၃-၂-၁၉၁၅ မႀ ၁၉-၇-၁၉၄၇နတ္ေမာက္ ဦးေသာဘိသေကဵာင္း၊ ေရနံေခဵာင္းအမဵိႂးသားေကဵာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေတၾမႀ ပညာဆည္းပူးခဲ့။ ၁၉၃၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢ အမႁေဆာင္နဲႚ ႎို္ငံေရးဘ၀ စတင္။ ႎိုင္ငံေရးလုပ္သက္ ၁၃ ႎႀစ္။အဓိက ဴဖတ္သန္းမႁေတၾက – သမဂၢ၊ ဒိုႚဗမာ၊ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္၊ ဖဆပလအဓိက ေအာင္ဴမင္မႁကေတာ့ – ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး သိုႛမဟုတ္ စတုတၨဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္ အရပ္ပုပု၊ မဵက္ေမႀာင္ကုတ္ကုတ္၊ ပိုသီပတ္သီ အညာသား။ဘီေအ ေကဵာင္းသား၊ စကားမေဴပာ၊ ေဴပာရင္မရပ္၊ ညႀင္းသိုးသိုး၊ အရိုးခံ။ ေခၝင္းအမာဆံုး၊ ဇၾဲအရႀိဆံုး၊ စိတ္ဓာတ္ အဴပင္းထန္ဆံုး လူသား။ သူမသိ...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

> ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာေမာင္စၾမ္းရည္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ပဒုိမန္းရႀာသူ ေသရႀာဴပီ။ သူေသသည္မႀာ“လူေသ” ေသဴခင္းဴဖစ္ပၝ၏။ လူေသဴခင္းသည္“မူ” ေသဴခင္းလည္းမဟုတ္ပၝ။လူသာေသလည္းနာမည္ေသမည္မဟုတ္ပၝ။ လူကုိေခၾးသတ္ဇာတ္ေဳကာင္းထပ္လည္း သတ္သူသာေသ၊ ေသသူရႀင္မည္အာဇာနည္မဵႂိး၊ ေသရုိးမရိႀေခတ္၏ေဆာင္ပုဒ္၊ အသစ္ထုတ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းမႀမန္းရႀာလာဖန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းထိေသၾးလမ္း႒ကီးသည္၊ ခရီးရႀည္ခ့ဲမညီသမ႖ မဆုံးႎုိင္။ ပဒုိမန္းရႀာ၊ ေသၾးသစၤာဴဖင့္ငၝတုိႛလူထု၊ သစၤာဴပႂစုိႛဴပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီေအာင္ရမည္။ ေသၾးစည္းညီညီ၊ ေဆာင္ဳကမည္။ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

> သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္အဖၾဲႚမႀသည္ ဴပည္သူႚဆႎၬထင္ဟပ္သည့္ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဆီသိုႚေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚသည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကို ေဖဵာ္ေဴဖဴပီးသည့္ေနာက္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာမိသားစုမဵားဆီသိုႚ ခဵီတက္ေတာ့မည္ ဴဖစ္သည္။ ဂဵပန္သံရုံးသိုႚ ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာ ေလဵာက္ထားရာတၾင္ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ အဆင္ေဴပာေခဵာေမၾႚသည္ကို ေတၾႚရသဴဖင့္ ၀မ္းသာေဳကာင္း အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ လူရၿင္ေတာ္ ေဂၞဇီလာက ဆိုပၝသည္။ လၾန္ခဲ့သည္လကမႀ ဴပည္ပသိုႚ အဴငိမ့္အဖၾဲႚ၏ ေဖဵာ္ေဴဖေရးခရီးစဥ္ကို စခဲ့ရာ ထိုင္း၊ မေလးရႀား ႎႀင့္ စကာႆပူတိုႚေရာက္ေနသည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသူ၊ ႎိုင္ငံသားမဵားက ၀မ္းသာအားရ ဳကိႂဆိုဳကသည္။ သူတိုႚကလည္း ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁ အကအလႀ ႎႀင့္ ရင္သပ္ရႁေမာဖၾယ္ရာ ဴပက္လုံးပေဒသာတိုႚဴဖင့္ ေပဵာ္ေတာ္ဆက္ခဲ့ဳကသည္။ ယခုလည္း ေတာင္ကိုရီးယား အဴငိမ့္ပၾဲအဴပီးမႀာ ေခတၨအနားယူမည္မႀ မဳကံရေသးခင္၊ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္

>ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္

> တပ္မေတာ္၏ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္တိုက္တၾန္းႎိုးေဆာ္သည့္ စာတမ္းမဵား ထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ တပ္မေတာ္အစိုးရရဲႚ ၂၀၀၈ ေမလမႀာ ကဵင္းပမယ့္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲဳကီးမႀာ ဴမန္မာတဴပည္လုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲေတၾ ထည့္ဴပီႆးေတာ့ တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒကို ပယ္ခဵဳကဖိုႚ ဴပည္ပေရာက္အတိုက္အခံအဖၾဲႚအစည္း ၂ ခုက စာတမ္းထုတ္ဴပန္ဴပီး တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၉ ရက္ေနႚ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ တပ္မေတာ္ စစ္အစိုးရရဲႚ ၁/၂၀၀၈, ၂/၂၀၀၈ ေဳကဴငာခဵက္မဵားအရ အမဵႂိးသားညီလာခံက ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ဴပည္သူလူထုဆီက ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ အတည္ဴပႂမယ္၊ ထုိႚေနာက္ တပ္မေတာ္ရဲႚ အေဴခခံဥပေဒအရ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပဴပီး တပ္မေတာ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီဴပည္သူအုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္ကို သၾားမယ္လိုႚ သိရႀိရပၝတယ္။...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?

>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?

> Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?Feb 15th, 2007 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

> တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဴဗိတန္က ခဵားလ္စ္ မင္းသားက တိဘက္ဴပည္လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲႚ တရုတ္ဴပည္ရဲႚအိုလံပစ္ပၾဲေတၾကို မတက္ေရာက္ဘူးလိုႚ ေဴပာဳကားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလည္း အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို ေမာ္ကၾန္းရုပ္ရႀင္မႀတ္တမ္းရိုက္ေပးဖိုႛ သေဘာတူထားတဲ့ ေဟာလီ၀ုဒ္ဒၝရိုက္တာ စတီဗင္စပီးဘတ္ကလည္း ဆူဒန္ႎိုင္ငံ၊ ဒၝဖိုးေဒသ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂးိေဖာက္မႁေတၾမႀာ ႎိုင္ငံတကာက ၀င္ေရာက္မကာကၾယ္ႎိုင္ေအာင္ တရုတ္က အတားအဆီးလုပ္ေနတာေဳကာင့္၊ ကန္ႚကၾက္တဲ့အေနနဲႚ ၎ရဲႚ ရပ္တည္ခဵက္ေတၾကို ရုပ္သိမ္းတယ္လိုႚ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ဧဴပီလမႀာ အေမရိကတိုက္ကိုယ္စားဴပႂ အလည္လာမယ့္ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ဟာ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတဴမိႂႚတည္းမႀာသာ ရပ္နားမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေဘးဧရိယာက လူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအားလုံးက ကန္ႚကၾက္ဳကဖိုႚ စိုင္းဴပင္းေနတဲ့အဴပင္ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္၀န္ကိုလည္း...

Read more »

>Life of Burmese Migrant Workers – Thailand

> Life of Burmese Migrant Workers – Thailand ေရဴခားေဴမဴခား ဴမန္မာမဵား – ထိုင္းဆိပ္ကမ္းေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားတဦးနဲႚ ရၾက္လၿင့္ဇင္လတ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ရုပ္သံ အစီအစဥ္ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ

>ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ

> ကင္ဂဵံႂအီကို ဗယ္လင္တိုင္း သ၀ဏ္လၿာပို ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿမိုးမခ (ရန္ကုန္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ဗယ္လင္တိုင္းေနႚက ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿက ေဴမာက္ကိုရီးယားအာဏာရႀင္ ကင္ဂဵံႂအီကို ႎႁတ္ခၾန္းဆက္သ၀ဏ္လၿာ ေပးပိုႚခဲ့ပၝတယ္။ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႀႂ၊ ႎိုင္ငံတကာေငၾစကၠႃမဵား အတုလုပ္မႁနဲ ့ ႎဵႃကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ နာမည္ဆိုးနဲႚ ေဳကာ္ဳကားတဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံရဲႚ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ကင္ဂဵံႂအီဟာ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ရက္ေန ့မႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့သူဴဖစ္ဴပီး သူ ့ရဲ ့ေမၾးေန ့ကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿက ၀မ္းေဴမာက္ေဳကာင္း သ၀ဏ္လၿာ ေပးပိုႚခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သံတမန္ဆက္ဆံမႁ တရား၀င္ဴပန္လည္ထူေထာင္ဴပီးဴဖစ္တဲ့ ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဳကားမႀာ စစ္ေရးပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁမဵား ရႀိေနခဲ့ဴပီး ေဴမာက္ကိုရီးယားက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို...

Read more »

>ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပ

>ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပ

> ႎိုင္ငံေတာ္ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ ႎႀစ္ဴပည့္ မိသားစုမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုရိပ္သာ၊ သမိး ေဒၞစန္းစန္းႎုရဲႚ ေနအိမ္မႀာ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးပိုင္း ပၝလီမန္စနစ္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္၀န္ဳကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးႎု ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၃ႎႀစ္ ေဴမာက္ ဆၾမ္းေက႗းအခမ္းအနားကဵင္းပပၝတယ္။ ၁၉၉၀ စစ္အစိုးရ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ပၝတီစုံေရၾးေကာက္ပၾဲကာလမႀာလည္း ဦးႎုက ဒီမိုကေရစီနဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ပၝတီ ( ဒီ/ဴငိမ္း) ကို ဦးေဆာင္မႁ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္တဦး ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကဴငာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့လိုႚ ဒီ/ဴငိမ္း ဗဟိုအမႁေဆာင္အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို စစ္အာဏာပိုင္ေတၾက အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႚ အေရးယူတာလည္း ခံခဲ့ရဖူးပၝတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ ေကဵာင္းသားဘ၀က စတင္ဴပီး...

Read more »

>ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း

>ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း

> ကရင္ အမဵႂိးသား အစည္းအ႟ံုး (ေကအဲန္ယူ)၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒို မန္းရႀာ လားဖန္း ဖဒို မန္းရႀာဟာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၆၄ ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး၊ သား ၂ ဦးနဲႚ သမီး ၂ ဦး ကဵန္ရစ္ ပၝတယ္။ ဖဒို မန္းရႀာကို ဧရာဝတီတိုင္း ပန္းတေနာ္ ႓မိႂႚနယ္မႀာ ၁၉၅၃ ခုႎႀစ္၊ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေနႚ ေမၾးဖၾား ခဲ့႓ပီး၊ ပုိးကရင္ လူမဵႂိး ဗုဒၭ ဘာသာဝင္ တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖဒို မန္းရႀာဟာ ၁၉၆၁ မႀာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တၾင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့႓ပီး၊ ဆဲဗင္း...

Read more »

>လင္းေႎၾးအိမ္ – ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ

>လင္းေႎၾးအိမ္ – ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ

> ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာလင္းေႎၾးအိမ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ငဒိုႛဴမန္မာဴပည္ မဴငိမ္းေသာမီး သမိုင္းရႀည္ဳကီးလၾတ္ေဴမာက္ေရးခရီးဳကမ္းထဲဳကီးကဵယ္ဴမင့္ဴမတ္ရဲရင့္ေသာ ခဵစ္ေသာတိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္အဆက္ဆက္မႀာ“အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ“ ပၝခဲ့ဴပီ။ ေသာင္ရင္းနဲႛ ေဒၝနေတာင္တန္းဳကီးက သူႛတိုက္ေရခိုက္ေရအေဳကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဇာတိေဴမ ပန္းတေနာ္ ေတာေခဵာင္းရၾာကသူႛ ေမၾးဖၾၝးဴခင္းကို ဂုဏ္ယူတယ္။ ပဲခူးရိုးမနဲ့ ဴမစ္၀ကဵၾန္းေပၞကသူႛ စၾန္ႛလၿတ္မႁကိုေလးစားတယ္။ နအဖစစ္အုပ္စုကသူႛ ယံုဳကည္ခဵက္ကို ေဳကာက္ခဲ့တယ္။ ေခတၨမဲေဆာက္ေဴမကသူႛအတၾက္ထာ၀ရတေနရာစာေပးခဲ့တယ္။ သူႛ ၀ဲဘက္လက္ကကရင့္အမဵိႂးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအလံကိုမလဲစတမ္းကိုင္ခဲ့ဴပီးယာဘက္လက္ကဴမန္မာတဴပည္လံုး ဒီမိုကေရစီေရးေသၾးနဲႛေရးဴပသၾားခဲ့တယ္္။ သူတပင္ထဲကိုမဳကည့္ပဲတေတာလံုးကိုဳကည့္ခဲ့တယ္။ ေကအန္ယူနဲႛအတူ ငဒိုႛကသူႛကိုေလးစားဦးညၾတ္တယ္။ ဖထီးေရ …သမီးေလး “ဆူရာဖန္း“ တိုႛငိုေနဴပီအသက္ကိုသတ္တိုင္းယံုဳကည္ခဵက္နဲႛသမိုင္းကိုသတ္နိုင္မတဲ့လားဖထီးရဲ့ ၀ဲဘက္ရင္အံုကကဵည္ဆန္ဟာ ဖထီးကိုမႀန္တာမဟုတ္ဘဲစစ္အာဏာရႀင္ကိုမႀန္ေစ့မယ္။ ။ လင္းေႎၾးအိမ္၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္ႛ မႀာကဵဆံုးသၾားတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းရႀာသိုႛ No tags for...

Read more »

>ထိန္လင္း – အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ

>ထိန္လင္း – အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ

> အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္းေရစင္ေတၾ ဴဖန္းပက္တဲ့တန္ခူးရဲႚ ရက္မဵားမႀာဳကားခဲ့ရ သူႛဆုေ႑ခၾဇၾဲစိတ္ေတၾ ေမၾးဴမႃေရး႓ငိမ္းခဵမ္းေရး နဲႛ ညီညၾတ္ေရးေတၾးမိတိုင္း ဳကားမိပၝ။ ညီညၾတ္မႁစကားဘယ္လိုပင္ သူေဴပာဳကားေပမယ့္စစ္ဳကားမႀာ သူ ႒ကီးဴပင္းခဲ့အခုေတာ့ …ခဵစ္ဴခင္းတရားေတၾ ေပဵာ္ေမၾႛေနရမယ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ခဵစ္သူမဵားေနႛ မႀာမုန္းသူေတၾကို ေတၾႛခဲ့ေလသလားဘုရားေတာ့ သိမႀာပၝ။ ႎႀလံုးသားေတၾ ေဳကဴပႂန္းအ႓ပံႂးစကားေတၾ ပဵက္သုဥ္းအရႁံးအမႀားေတၾ ဆက္ဖုံးေနေစမယ့္အမုန္းတရားေတၾ ကဵဆံုးပၝေစ။ ။ (၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛတၾင္ လုပ္႒ကံခံခဲ့ရေသာ ကရင္အမဵႂိးသားအစည္းအရံုး အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း သိုႛ )၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမႀ ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း (ဓာတ္ပံု – ထိန္လင္း) No tags for this post....

Read more »

>ပဒုိမန္းရႀာ လုပ္ဳကံခံရ

>ပဒုိမန္းရႀာ လုပ္ဳကံခံရ

> ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိမန္းရွာ လုပ္ၾကံခံရမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၃ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ေကအင္ယူ)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒုိမန္းရွာသည္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီခန္႔က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရျပီး ေသဆုံးသြားသည္။ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႔ရိွ လုံျခဳံေရးကင္းမ့ဲေသာ သူ၏ေနအိမ္သုိ႔ ေသနတ္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္၍ ပစ္ခတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲသည့္လက KNLA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွ ပဒုိမန္းရွာ (အလယ္) (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပဒုိမန္းရွာ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း (ကုိးကားခ်က္- http://www.tayzathuria.org.uk/bd/2006/10/22/padoh.htm) ၁၉၄၃– ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ေတာေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။၁၉၆၃– ေကအင္ယူ၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။၁၉၆၆ – ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ သမုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးခ့ဲသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ေကအင္ယူနယ္ေျမသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္။၁၉၈၄– ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး...

Read more »

>မိုးမခ၀င္း – ႎိုင္ငံေရးမရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္

>မိုးမခ၀င္း – ႎိုင္ငံေရးမရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္

> ႏုိင္ငံေရး မရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မုိးမခ ၀င္းေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ကၽြန္မတုိ႕ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးမရွိပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္၊ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မရွိတဲ့ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမရွိတဲ့ျမန္မာျပည္လုိ႕႔ပဲ ဆုိလုိက္ေတာ့မယ္။ ႏုိင္ငံေရးမရွိေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆုိေတာ့ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုု လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဘယ္ သူ႕ကမွ မေျပာရဲဘူး။ လက္မလွ်ဳိရဲဘူး။ ေတာ္ၾကာ ကိုယ္ပါ အေခ်ာင္ပါသြားမွာကို ေၾကာက္ေနရတယ္။ ေၾကာက္တာ အျပစ္မရွိပါဘူူး။ ေၾကာက္လုိ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္ကုန္သလဲ ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ သူေတြက ထင္တုိင္းၾကဲလုိ႕ ရသြားတယ္။ သူတုိ႕လက္ထဲမွာ အာဏာရွိတယ္။ လက္နက္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူက လွန္ရဲမလဲေလ။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးမရွိလုိ႕ပါ။ အဲဒီအျဖစ္ေတြရဲ႕ေအာက္မွာ...

Read more »

>လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚတိုႚ၏တုန္ႚဴပန္ခဵက္

> လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚတိုႚ၏တုန္ႚဴပန္ခဵက္ဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဦးဉာဏ္၀င္း ႎႀင့္ လူႚေဘာင္သစ္ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ တိုႚကို ဘီဘီစီ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၂ ရက္ (ဘီဘီစီ ညပိုင္းအစီအစဥ္) ဒီကေနႛ ကဵေရာက္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အခမ္းအနားကို ဴမန္မာအစိုးရက ေနဴပည္ေတာ္ဴမႂိႛေတာ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ အခမ္းအနားကို စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿက ေပးပိုႛခဲ့တဲ့ သ၀ဏ္လၿာထဲမႀာ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး အင္အားခဵိနဲႛေအာင္ ဴပႂိကၾဲေအာင္ဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အဖဵက္အႎၨရာယ္ေတၾကို တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီႌၾတ္မႁနဲႛ ကာကၾယ္ရမယ္လုိႛ သတိေပးႎိႁးေဆာ္ထားပၝတယ္။ အဲဒီသ၀ဏ္လၿာကို အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ဴမင့္ဦးက ဖတ္ဴပထားပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿရဲႛ...

Read more »

>ဴပည္သူႚအခဵစ္ေတာ္ ဇာဂနာကို ဒိန္းမတ္ ကေလာင္ရႀင္မဵားအသင္းက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဴဖစ္ ေရၾး

> ဴပည္သူႚအခဵစ္ေတာ္ ဇာဂနာကို ဒိန္းမတ္ ကေလာင္ရႀင္မဵားအသင္းက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဴဖစ္ ေရၾးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ႎိုင္ငံတကာ စာေရးဆရာမဵားအသင္းဳကီး (PEN) ၏ ဒိန္းမတ္ ကေလာင္ရႀင္မဵားအဖၾဲႚခၾဲက ဴပည္သူအခဵစ္ေတာ္ အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာကို ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ရရိႀေရးတိုႚတၾင္ သူ၏ စၾန္ႚစားေသာစၾမ္းေဆာင္မႁမဵားအား အေလးဴပႂသည့္အေနဴဖင့္ ၎တိုႚ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသားအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ေဳကာင္း ေဳကဴငာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႎိုင္ငံတကာ စာေရးဆရာမဵားအသင္းဳကီး၏ ဒိန္းမတ္စာေရးဆရာမဵားအသင္းအေနဴဖင့္ ဇာဂနာႎႀင့္တကၾ ဴပည္တၾင္းက လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခၾင့္တိုႚအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေနေသာ စာေရးဆရာမဵားကို အာရုံစိုက္ အားေပးေထာက္ခံမႁမဵား အစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရၾက္သၾားမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္းကိုလည္း အတည္ဴပႂေဴပာဆိုသည္ဟု ၎တိုႚစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း ေတၾႚရသည္။ အဂႆလန္ႎိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ရႀိ ဴမန္မာသံရုံးသိုႚ ေပးပိုႚႛေသာ...

Read more »

>အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦး

>အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦး

> အနီေရာင္ရပ္ကၾက္ေရာက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္တစ္ဦးရန္လုိက႗ဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛေတာ္႒ကီးက အလၾန္ႛအလၾန္ပူဴပင္းလႀသည္။ ႓မိႂႛေတာ္႒ကီး တစ္ေနရာတၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲတစ္ဦးႎႀင့္ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ ေတၾႛဆုံခ့ဲရသည္။ သူ(ႎႀင့္ က႗ႎု္ပ္)၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အထိအခုိက္မခံလုိသဴဖင့္ ေတၾႛဆုံသည့္ေနရာအတိအကဵ ေဖာ္ဴပမႁမဴပႂႎုိင္သည္ကုိ နားလည္ေပးဳကပၝကုန္။ သုိႛေသာ္ – သူ၏အမည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိႎုိင္ပၝသည္။ သတင္းေထာက္ရူးက႗ႎု္ပ္ႎႀင့္ အမႀတ္တမ့ဲေတၾႛဆုံခ့ဲသူမႀာ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္း ဴဖစ္ေတာ့သည္။ ဟုတ္သည္။ ႎိုင္ငံေတာ္၏ ေဴပာရဲဆုိရဲရိႀသူ ၀န္႒ကီးေကဵာ္ဆန္း ဧကန္ဴဖစ္ေပသည္။ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛဆူဆူပၾက္ပၾက္ရပ္ကၾက္တစ္ကၾက္၏ အေဆာက္အဦး႒ကီးတစ္ခု၊ ညီအစ္ကုိ မသိတသိ မီးေရာင္ေအာက္တၾင္ ဴဖစ္ေသာ္ဴငားလည္း ၀န္႒ကီးကုိ ဴမင္ဴမင္ခဵင္း မႀတ္မိသိရိႀပၝ၏။ ၀န္႒ကီး၏ မဵက္မႀန္တ၀င္း၀င္း၊ ဟန္တတင္းတင္း အသၾင္ကုိ ရုပ္ထင္သံထၾက္ ဖန္သားဴပင္၊ အင္တာနက္၊ သတင္းစာ ဂဵာနယ္ အသၾယ္သၾယ္မႀတဆင့္ ေတၾႛဖူးဴမင္ဖူးထားသဴဖင့္...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရရဲ ့ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ အ႒ကိႂ ဴပင္ဆင္မႀႂမဵား ဴမန္မာဴပည္တၾင္း အခဵိႂ ့ ဴမိႂ ့နယ္မဵားရဲ ့ ရပ္ကၾက္ အခဵိႂ ့ မႀာစစ္အစိုးရက လာမယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ လူထုကို ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္ဖို ့ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္မႀႂမဵား ဴပႂလုပ္ေနဴပီလို ့ ဆိုေနဳကပၝတယ္။ မယကမဵားက ရယကမဵားကို တစ္လမ္းကို အမဵိႂးသား ၆ ဦးစီစုေဆာင္း ခိုင္းေနဴပီး၊ ဘာေဳကာင့္ အခုလို စုေဆာင္းခိုင္းရတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ အသိမေပးဳကပၝဘူး။ အခဵိႂ ့ဴမိႂ ့နယ္ မယကအစည္းေ၀းမဵား မႀာ ေတာ့ လာမယ့္ ေမလ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ အတၾက္ အထက္က ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ခိုင္း...

Read more »

>New Generation Waves of Bogyoke Aung San

>New Generation Waves of Bogyoke Aung San

> New Generation Waves of Bogyoke Aung San ,Burmese Children at 13th Feb – Aung San Birthday Celebration at NLD Office No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့ – ၂

>ေမာင္ရစ္ – ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့ – ၂

> ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့ – ၂ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေမာင္ရစ္ ဟိုးတုန္းက ေရးဖူးဴပီသား။ မေရးေတာ့ဘူးလိုႚ ေနမလိုႚ။ သူမဵားႎိုင္ငံမႀာ သူမဵားမဵက္ႎႀာဳကည့္ဴပီးေနရေတာ့ သူတိုႚေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾ လုပ္ လုပ္လာလဵင္ လူက ေနလိုႚကို မရေတာ့ဘူး။ ဟိုက ယားသလိုလို၊ ဒီက နာသလိုလို ဴဖစ္ဴဖစ္လာတယ္။ ဘယ္ႎႀယ့္ အသက္က ၄၀၊ ဘ၀ က မ စ ႎိုင္ေသးဘူး။ မဲလည္း မေပးဖူးဘူးဗဵ။ “ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေပးဖူးမႀသာ သင့္ကို လူစင္စစ္အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂမည္” ဆိုတဲ့ အေဴခခံဥပေဒေတၾ ဘာေတၾ ေပၞလာရင္ ေမာင္ရစ္ လူဴဖစ္ရႁံးရခဵည္ရဲႚ။ ရႀက္စရာဳကီးဗဵာ။ အသက္ ၂၀ မႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲ တခၝဳကႂံတယ္ အဖမ္းခံရမႀာ...

Read more »

>ထိန္ေအာင္ – အာဏာရႀင္တိုႚရဲႚ ေနာက္ဆုံးခန္းလား၊ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဇာတ္သိမ္းလား

>ထိန္ေအာင္ – အာဏာရႀင္တိုႚရဲႚ ေနာက္ဆုံးခန္းလား၊ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဇာတ္သိမ္းလား

> အာဏာရႀင္တိုႚရဲႚ ေနာက္ဆုံးခန္းလား၊ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဇာတ္သိမ္းလား ထိန္ေအာင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ စိ္န္ေခၞသံ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံက တုိင္းရင္းသား ဴပည္သူ တရပ္လံုးကို စစ္က႗န္ အဴဖစ္ အကန္ႚအသတ္ မရႀိ သားစဥ္ ေဴမးဆက္ သက္ဆင္း ေစမဲ့ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒ ဴပႉာန္းဖုိႚ၊ တနည္း ေဴပာရရင္ စစ္က႗န္အဴဖစ္ တုိင္းရင္းသား ဴပည္သူ တရပ္လံုးက လက္ခံ သေဘာတူ လက္မႀတ္ ေရးထိုးမဲ့ လူမႁပဋိညာဥ္တရပ္ ခဵႂပ္ဆုိ ႎိုင္ဖုိႚ ပထမ ေဴခလႀမ္း အဴဖစ္ နအဖ စစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္း သာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကာင္စီ၏ ေဳကညာခဵက္ အမႀတ္ ၁/၂၀၀၈...

Read more »

>ရန္လုိက႗ဲ – စင္ဴပိႂင္အစုိးရႎႀင့္စကားစဴမည္

>ရန္လုိက႗ဲ – စင္ဴပိႂင္အစုိးရႎႀင့္စကားစဴမည္

> စင္ၿပိဳင္အစုိးရႏွင့္စကားစျမည္ ရန္လုိကြ်ဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂ဝဝ၈ တစ္ေန႔တ၌တြင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ ဆုံေတြ႔လ်က္ရိွသည္။ စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ားလည္းပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အခမ္းအနားတစ္ခုအေၾကာင္းျပျပီး ျမန္မာျပည္အလြမ္းေျပ စုေဝးေနၾကသည္။ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ေနရာတြင္ တည္ၿငိမ္၊ ေအးေဆး၊ သေဘာေကာင္းဟန္ ရိွေသာသူတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အနီးကပ္ၾကည့္သည့္အခါ စင္ၿပိဳင္အစုိးရအဖဲြ႔မွ ဝန္ႀကီး ဦးကုိလွျမင့္ ျဖစ္ေနသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ စကားေျပာျဖစ္ၾကေလသည္။ ဦးကုိလွျမင့္မဟုတ္လားခင္ဗ်၊ ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ – ေၾသာ္- ေအး။ က်ေနာ္ မုိးမခ မွာ စာေတြ ဘာေတြ ေရးပါတယ္။ ဦးကုိ ဗ်ဴးပါရေစ။ – ေမာင္ရင္ လူမွားေနျပီ ထင္တယ္။ ဦးက ဦးကုိလွျမင့္ဆုိတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။...

Read more »

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – လမ္းေလ႖ာက္သူမဵား

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – လမ္းေလ႖ာက္သူမဵား

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – ေထာက္ခံပၝသလား

>ေမာင္ရစ္ – ေထာက္ခံပၝသလား

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

>ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵား

> ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ဴပည္ေထာင္စုေနႚ ဴမင္ကၾင္း၊ ဴပည္သူႚအသံမဵားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္း No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က စစ္အစိုးရလမ္းေဳကာင္းကို အညံ့မခံႎိုင္ေဳကာင္း

> ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က စစ္အစိုးရလမ္းေဳကာင္းကို အညံ့မခံႎိုင္ေဳကာင္းဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္ဴပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲကဵင္းပေရးနဲႚ ေရၾးေကာက္ပၾဲအသစ္ ကဵင္းပေရး ေဳကဴငာခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ခဵိန္မႀာ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ကေတာ့ အညံ့ခံလိုက္ေလ႖ာမႁေတၾဴပႂလုပ္ဴပီး အကဵဥ္းေထာင္ထဲက ထၾက္လာမယ့္အစား ေဆးရုံကေန အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ဴပန္၀င္သၾားပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲႚ အစီအစဥ္ေတၾကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဴငင္းပယ္လိုက္ဴပီး ၎တေလ႖ာက္လုံး ကိုင္စၾဲရပ္တည္ေနတဲ့ – ေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးေရး၊ လၿတ္ေတာ္ေခၞယူေရး နဲႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးမႀာပဲ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ဆဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ဴပသလိုက္တဲ့ သေဘာပၝပဲ။ ေဒၞစုကို ၀န္းရံ၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရ ပၝတီကို ၀န္းရံ နဲႚ ဴပည္သူေတၾေရၾးတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုသာ ၀န္းရံေရးတိုႚကို ယခုအခဵိန္ထိ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ယုံဳကည္ဴမႂတ္ႎႀံထားတယ္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္