>Dismise of the Mother of Htay Kywe

>Dismise of the Mother of Htay Kywe

> ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မိခင္ ၏ နာေရးဖိတ္စာ လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးမခ မွတဆင့္လည္း ရပ္နီးရပ္ေ၀း မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားအား တဆင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာင္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းက ပိတ္ပင္ တားျမစ္ေသာ သာေရး၊ နာေရးမ်ားကို မိုးမခ က ေမတၱာျဖင့္ တင္ဆက္ပါမည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Kyaw Thu invites his friends and families of his daughter’s wedding via email

>Kyaw Thu invites his friends and families of his daughter’s wedding via email

> ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီးသည္ ေရႊဇီးကြက္တို႔က သမီး မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာကို သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာခြင့္မရသျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ဖိတ္ရ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးမခ မွတဆင့္လည္း ရပ္နီးရပ္ေ၀း ေက်ာ္သူ မိသားစု ပရိသတ္၊ နာေရးကူညီမွဳအသင္း လူမွဳေရးမိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာမိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားအား တဆင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္

> ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းတုိထြာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ယေန႔မနက္တြင္ ၈၈ မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္ မိခင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းၾကားရပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ႏြယ္စိမ္းေ၀ က လူထုေဒၚအမာေမြးေန႔တြင္ ေအာင္ေ၀း ကဗ်ာ ကို ပရိသတ္သို႔ ေ၀ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရပါသည္။ မဂၢင္ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကို စစ္အစိုးရက လမ္းေပၚ ႏွင္ခ်ျပီးေနာက္၊ ၀င္ေရာက္ ကူညီ လက္ခံထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား ႏွင့္ ျပည္္သူလူထုအားလုံးကို စစ္တပ္က တားဆီးျခိန္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပုံ – ကေမၻာဒီးယားသြားတဲ့ နအဖ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ကို ၾကိဳဆိုေနၾကစဥ္ – ေအဖက္ပီ No tags for this post. Related posts...

Read more »

>မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္

> မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပၝအတိုင္း ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႛရသည္။ အဴပည့္အစုံကို သာသနာ့ေမာဠိ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ရယူႎိုင္ပၝသည္။ ” … စစ္အာဏာရႀင္မဵားအေနႎႀင့္ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား ခဵိတ္ပိတ္ပင္ဴခင္းသည္ မတရားေသာ လုပ္ရပ္ဴဖစ္၍ ႓ပည္ပ ေရာက္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ရႀႂတ္ခဵသည္။ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား အဴမန္ဆုံး ဴပန္လည္ဖၾင့္လႀစ္၍ ေကဵာင္းေန သက္ေတာ္ရႀစ္ဆယ္ေကဵာ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအပၝအ၀င္ အရၾယ္မေရာက္ေသးေသာ ရႀင္သာမေဏမဵားႎႀင့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရႀင္မဵားအား မူလအတုိင္းဴပန္လည္ ေနထုိင္ခၾင့္ဴပႂရန္ အာဏာရႀင္စစ္အုပ္စုအား ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ႓ပည္တၾင္းရႀိ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္လည္း သံဃာ့ညီညၾတ္မႀႂကုိေရႀးရႀႂ၍ မည္သုိႛေသာ အႎၨရာယ္ႎႀင့္ ဳကႂံေတၾႛေနရသည္႓ဖစ္ပၝေစ၊ ဗုဒၭသားေတာ္အခဵင္းခဵင္း ေမတၨာေရႀႚထား၍ ခုိကုိးရာမဲ့ေနေသာ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

>အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

> သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ အရႀင္ဉာဏိကႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန္အခၝသည္ ဗုဒၭအဆုံးအမတရားေတာ္မဵားကုိ ပိဋကကဵမ္းစာေတာ္လာအတုိင္း မႀန္္မႀန္ကန္ ကန္ ေဟာေဴပာညၿန္ဳကားရန္၊ ေလ့လာသင္ဳကားရန္၊ ပၾားမဵားအားထုတ္ႎုိင္ရန္ႎႀင့္ ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ဘ၀လုံ႓ခႂံမႁအတၾက္ပၝ အဆုံးရၾားဆုံး အပိတ္အပင္ အေႎႀာင့္အယႀက္ အခံရဆုံးအခဵိန္ဴဖစ္ပၝသည္။ ပခုကၠႃတၾင္ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ ညႀင္းဆဲႎႀိပ္စက္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမဵားမႀ သည္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ တနံတလဵား ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႁမဵားကုိ အဳကမ္းဖက္ နည္းမဵားဴဖင့္ ရုိက္ပုတ္ညႀင္းဆဲ၊ ေကဵာင္းတုိက္မဵားအတၾင္း အခဵိန္္မေတာ္ စီးနင္း၀င္ေရာက္ကာ ရဟန္း ေတာ္မဵားႎႀင့္ သံဃာပုိင္ပစၤည္းမဵားကုိ လုယက္ဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵားကုိလည္း မင္းမုိက္စရုိက္ဴဖင့္ တရား လက္လၾတ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝသည္။ သံဃာေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ မတရားဴပႂမူခဲ့မႁမဵားအတၾက္ ၀န္ခဵေတာင္းပန္ရန္ သံဃာေတာ္မဵား ၏ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိလည္း မေထမဲ့ဴမင္ လဵစ္လဵႃဴပႂကာ...

Read more »

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရအရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ –စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ – ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵားက ရဲ၀န္ထမ္း အေတာ္မဵားမဵားကို ေနရာအေဴပာင္းအေရၿႚ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အတည္မဴပႂရေသးတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ထၾက္ေနပၝတယ္။ အေရအတၾက္ အတိအကဵ မသိရေသးေပမယ့္ ရဲ၀န္ထမ္းအခဵႂိႚ ေဴပာင္းမိန္ႚမဵား လက္ခံရရႀိဴပီးဴပီ လုိႚ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက...

Read more »

>ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ

>ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ

> အဲဒီညကေလ … အေမ …။ မိုးေလးေတြက တဖြဲဖြဲက်လို႔မသဲလွေပမယ့္ အသည္းကေတာ့ က်င္ေနတယ္မခြဲခ်င္တာေတာ့ အမွန္ပါအရင္ဆံုးျဖတ္တာက တံခြန္တိုင္ေနာက္ … အရာေတာ္ေတာင္ျမင့္ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္းထဲမွာတေနရာၿပီး တေနရာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္စားခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိအိပ္ခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိစဥ္းစားခ်င္တာပဲ ရွိေပမယ့္ဘာမွစဥ္းစားလို႔လည္း မေပၚေၾသာ္ … ျမစ္ငယ္ေတာင္ ေက်ာ္သြားပါေပါ့လား …။ အေဖနဲႚ အေမကို ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ညီနဲ႔ အမ ႏွမငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ၾကေနာ္တကိုယ္ေကာင္းဆန္တာ မဟုတ္သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခ်င္တာလည္း မဟုတ္အေျခအေနက တြန္းပို႔ေတာ့ဒို႔မွာ ေ႐ြးစရာ မရွိလို႔သာနားလည္ၾကပါကြာအေဖနဲ႔ အေမကိုဂ႐ုစိုက္ၾကပါကြာ … လို႔။အဲဒီေနာက္ေတာ့ အေမရယ္ေတာင္ေတြ … ေတာေတြေခ်ာင္းေတြ … အင္းေတြလႊားကနဲ လႊားကနဲ … တသြားထဲသြားနယ္စြန္နယ္ဖ်ားထိကဗ်ာတပုဒ္ေတာင္ ေရးမိေသးတယ္အေမမွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္ ….“အေနာက္ကို တခ်က္ငဲ့ၾကည့္လို႔အေရွ႕ကိုတဲ့ ထြက္ခဲ့တယ္” ဆိုတာေလျပကၡဒိန္ စာမ်က္ႏွာေတြသက္႐ြက္ေျခာက္ေတြလိုတေ၀ေ၀ လြင့္က်နီသူေတြျဖဴ...

Read more »

>ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ – ၉၂ လူထု အေမသိုႚ

> ၉၂ ႏွစ္ျပည့္ လူထုအေမသို႔ အလြမ္းစာေဒါက္တာလြဏ္းေဆြႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ‘အေမ ေနေကာင္းလား’ လို႔ခရီးေရာက္မဆိုက္ က်ေနာ္တို႔ ေျပးေတြ႕ေတာ့ခပ္ေႏြးေႏြး ရင္ေငြ႕ကက်ေနာ္တို႔ဆီ ျပန္ေျပးလာ‘ငါ့သားတို႔ ဘယ္ရထားနဲ႔ လာၾကလဲကြဲ႕ထိုင္ၾက … ထိုင္ၾက’ တဲ့ေႏြးေထြးတဲ့ အေမ့ ႏႈတ္ဆက္သံၾကည္ေမြ႕တဲ့ အေမ့ အျပံဳးက်ေနာ္တို႔ကို ဖံုးလႊမ္းခရီးပမ္းသမွ်က်ေနာ္တို႔ လန္းဆန္းခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။ ‘ အေမ … ဒီမွာ ဆရာေျမဇာဒီမွာ ဆရာ၀သုန္ဟိုဘက္ခံုမွာ ကိုေအာင္ေ၀းဒီေဘးက ကိုသာခ်ဳိဟိုဘက္က ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္’ လို႔ခပ္႐ို႕႐ို႕ က်ေနာ္ မိတ္ဆက္ေတာ့ …အေမက‘ျမင္တာေပါ့ ငါ့သားအေမ့သားေတြ အားလံုးကိုအေမ အကုန္လံုး ျမင္တာေပါ့’ ဆိုၿပီးျပံဳးျပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနတဲ့အေမ့ရဲ႕ပံုရိပ္ရင္ထဲကို ယိုဖိတ္စီးဆင္းေအးျမတဲ့ ျမစ္တစင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။ ‘ငါ့သားေတြ အရက္ သိပ္မေသာက္ၾကနဲ႔ေနာ္’‘အေမတို႔ဘက္ကလူေတြ အသက္ရွည္တာကိုပဲ...

Read more »

>အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ

>အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ

> အေမနဲ႔ သား (သို႔) “သ”၀ဂ္ကထာ(အေမလူထုေဒၚအမာ ၉၂ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔သို႔ …)ေအာင္ေ၀းႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ (၁)အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ သြားမွ ျဖစ္မယ္။အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစအေမ တမလြန္ ခရီးကို မသြားပါနဲ႔ဦးက်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဆီ သြားရဦးမယ္ အေမ …။ (၂) အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းမွ ျဖစ္မယ္။အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစအေမ … လူ႔ဘ၀ကို မသိမ္းပါနဲ႔ဦး က်ေနာ္တို႔ ေသြးစြန္းေနတဲ့ သကၤန္းေတြ ေသြးစြန္းေနတဲ့ ေဒါင္းအလံေတြ ေသြးစြန္းေနတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ သိမ္းရဦးမယ္ အေမ …။ (၃)အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

> ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္မႀ နာမည္ေကဵာ္အဆုိရႀင္မဵားႎႀင့္ ခဵင္းမုိင္မႀ ၀ၝသနာရႀင္လူငယ္မဵား၏ စင္တင္ဂီတပဲၾ(ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ) ဴမန္မာဴပည္မႀနာမည္႒ကီးအဆုိေတာ္အခဵႂိႛပၝ၀င္ေသာ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတစ္ခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္(ဇင္းမယ္)႓မိႂႛတၾင္ ယေနႛညေနပုိင္းက ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ဆုန္သင္းပၝရ္၊ ဇမ္ႎူး၊ အယ္လ္ဆုိင္းဇီ စသည့္ နာမည္ရအဆုိေတာ္ ၃ ဦးႎႀင့္အတူ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႛေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ဂီတ၀ၝသနာရႀင္ လူငယ္မဵား ပူးေပၝင္းတင္ဆက္ခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾသုိႛ ပရိသတ္ ၃၀၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္အားေပးခ့ဲ႓ပီး၊ ၄င္းတုိႛမႀာ ခဵင္းမုိင္တၾင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားဴဖစ္သည္။ လက္မႀတ္တစ္ေစာင္လ႖င္ ဘတ္ ၂၀၀ (၇ေဒၞလာခန္ႛ) ဴဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ အားေပးခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ မၾန္ဴပည္နယ္မႀ အလုပ္သမားတစ္ဦးက – “သမီး ရၾာဴပန္ေရာက္တ့ဲအခၝ...

Read more »

>လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း – ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

>လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း – ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

> ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာလိုည္းေႎၾေႎႀာင္းႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ အေမဟာ …ဂုဏ္ပကာသန၊ မာန္မာန မရႀိပကတိ ဴဖႃစင္တဲ့ ေရၿအတိ႓ပီးေသာ ႎႀလံုးသားႎႀင့္ပင္လယ္ေရဴပင္ပမာ ထာ၀ရ စီးဆင္းေနဆဲပၝ။ အေမဟာ …အေမ့ရဲႛဘ၀ကို ကႎၨာရ အဴဖစ္ ႒ကံႛ႒ကံႛခံရင္းသမီးတိုႛ ေမာင္ႎႀမတေတၾကို အိုေအစစ္ ဴဖစ္ေစခဲ့တာပၝ အေမ။ အေမဟာ …တုိင္းဴပည္ရဲ. ႓ငိမ္းခဵမ္းဴခင္းအတၾက္အေဴဖမႀန္ကို ရႀာေဖၾကာ ေထာက္ဴပအသက္စၾန္ႛရမႀာကို နည္းနည္းေလးမႀ မေဳကာက္ခဲ့သူပၝ အေမ။ အေမဟာ …ဘာ၀နာတရားကို ပၾားမဵား႓ပီးအေမ့ရဲ. သားသမီးေတၾအတၾက္အေမ့ရဲ. တုိင္းဴပည္အတၾက္ဘ၀ေတၾကို ေပးဆပ္စာေတၾ၊ ကဗဵာေတၾကို ရင္ႎႀင့္သီဖၾဲႛဴပည့္သူေတၾရဲႛဆႎၬကို ရာစုတစ္ခုဳကာ ဴဖည့္ဆည္းခဲ့တာေဳကာင့္အေမ့ရဲ. ေမတၨာအလင္းကေနတစ္စင္းပမာ …အေမ့ရဲ. ကရုဏာတရားကလမင္း ပမာ …အႎႁိင္းမဲ့ သာ႓မဲ သာေနလဵက္ပၝ အေမ။ အေမဟာ …ကဗဵာေတၾေရး စာေတၾေရးသား သမီးေတၾရဲႛ...

Read more »

>လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁

>လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁

> လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁၀င္းတင့္ထၾန္းႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ( ၁ ) ကဵေနာ္ဟာ အညာသားဴဖစ္ေပမဲ့ မႎၨေလးထက္ ရန္ကုန္ကိုပဲ ပိုဴပီး ကဵၾမ္းကဵၾမ္းကဵင္ကဵင္သၾားတတ္လာတတ္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဘ၀မႀာ အေန႒ကာခဲ့ရတာကလဲ ရန္ကုန္မႀာ မဟုတ္လား၊၊ ဟိုတုန္းက ေမၾးရပ္ဌာေန ေရၾႀဘိုေဴမဆီ ဴပန္တိုင္း မႎၨေလးမႀာပဲ ရက္ေတာ္ေတာ္႒ကာ႒ကာ ၀င္တတ္ နားတတ္ ေရာက္တတ္ခဲ့တာ အခၝခၝေပမယ့္၊ ၀င္းေတၾနဲႚ ့တည္ထားတဲ့ မႎၨေလးေနဴပည္ကို ရန္ကုန္ေလာက္ မက႗မ္းကဵင္ခဲ့တာကေတာ့ အမႀန္ပၝ ၊၊ ဒၝေပမဲ့ အညာေသၾး ဗမာေသၾးကပဲ စကားေဴပာလို ့လား၊ ကုန္းေဘာင္ေသၾးကပဲ စကားေဴပာလို ့လား၊ ဘာလိုႛ လဲေတာ့ မသိပၝ ၊၊ မႎၨေလးကို ခဵစ္ခဲ့တာကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက...

Read more »

> လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရပၾဲ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္၊ က႗ဲဆည္ကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္အထိမ္းအမႀတ္ အင္တာနက္စာေစာင္လည္း ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စေနေနႚတၾင္ ကဵင္းပဴပီးစီးခဲ့ေသာ ဆရာမဳကီး လူထုေဒၞအမာႎႀင့္တကၾ စစ္အာဏာရႀင္ကို အညံ့မခံေသာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ စာနယ္ဇင္း၊ အႎုပညာရႀင္မဵားကို ဂုဏ္ဴပႂသည့္ ပၾဲတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္မဵားက အားေပးခဵီးဴမႀင့္ခဲ့ဳကသည္။ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵားကလည္း သၾားေရာက္ အားေပးခဲ့ဳကသဴဖင့္ စည္ကားလႀသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ သည္ေနရာကေန “ဒုတိယအိမ္ – ႎိုင္ငံတကာ စာေပဆက္ဆံေရး အင္အားစု” က စီစဥ္ေသာ အီး-စာအုပ္ကို ရယူ ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝသည္။ (စာ႔ကင္း – အေမရိကန္အေခၞ သူတိုႚအရပ္မႀာ ဘတ္ဖဲလိုးအရပ္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပ

>ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပ

> ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စေနေနႚတၾင္၊ ကေနဒၝႎိုင္ငံ၊ ဗန္ကူးပၝးဴမိႂႚေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားႎႀင့္ Action Committee for Free Burma အဖၾဲႚတိုႚ သည္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာမဵားကို ကူညီႎိုင္ေရးအတၾက္ ရန္ပုံေငၾ မုန္ႚေစဵးတန္းဖၾင့္ အလႀႃခံခဲ့ဳကေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ လူမဵႂိးေပၝင္းစုံ၊ ဘာသာေပၝင္းစုံက မိသားစုမဵား ၀ိုင္း၀န္းတက္ေရာက္ဳကဴပီး ကေနဒၝေဒၞလာ ၃၀၀၀ ဖိုး အလႀႃေငၾ ရရႀိခဲ့သည္။ ေကာက္ခံရရႀိေသာ အလႀႃေငၾမဵား အားလုံးကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵားထံ အဴမန္ေရာက္ရႀိေစေရးအတၾက္ မိုးမခ...

Read more »

>MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One

>MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One

> MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin OneNovember 28, 2007 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

> ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္ယာေတာကသာေဴဗာ၂၀၀၇ခုႎႀစ္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၆ရက္ ကိုဟိုဒင္းေရ- “သီတင္းက႗တ္ပၾဲေတာ္႒ကီး႓ပီးလိုႛ တန္ေဆာင္မုန္းတန္ေဆာင္တိုင္ ဆီမီးကဴမိႂင္၊ မသိုးအလႀ ဴမတ္သကႆန္းကပ္ဖိုႛ၊ ေရၿတိဂံု ကုန္းေတာ္ေပၞမႀာဴပိႂင္ … ” ဆိုတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛငယ္ငယ္တုန္းက ဒီလိုအခဵိန္မႀာဳကားရေလ့ရႀိတဲ့ ကိုဴမ႒ကီးရဲႛ သီခဵင္းေလးကိုမႀတ္မိတယ္ မဟုတ္လားဗဵာ။ ရန္ကုန္တန္ေဆာင္တိုင္ပၾဲေတာ္၊ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရၿတိဂံုနဲႛ အလႀူေရစက္ လက္နဲႛမကၾာ၊ ရက္ေရာလႀတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾ၊ ခၾဲလိုႛရႎိုင္ရိုးလားဗဵာ။ အခုေတာ့ ေရၿတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၞကို သံဃာေတာ္ေတၾဟာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္လက္မႀတ္နဲႛ တက္ ရသတဲ့၊ ဘုရားဖူးဳကည္ႌိုသူေတၾ လူစုလူေ၀းနဲႛ မတက္ရဘူးတဲ့။ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဂဵပန္ေခတ္ထက္ဆိုးတဲ့ ကာလတခုကို ေရာက္ေန ပၝေပၝ့လားဗဵာ။ သံဃာေတာ္ေတၾကို ရိုက္ႎႀက္သတ္ဴဖတ္၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကေန ေမာင္းထုတ္၊ ဴပန္ခိုင္း၊ သာသနာ့ေစာင္းထက္ နအဖေစာင္းက ပိုထက္တယ္လိုႛ ေဴပာဖိုႛလုပ္ေနတဲ့ကာလ႒ကီးမႀာ...

Read more »

>သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

>သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

> သာသနာ႔ေမာဠိ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ၾသ၀ါဒေပး တရားေတာ္နို၀င္ဘာ တတိ္ယပတ္၊ ABBA, NYC, New York, USA ဆရာေတာ္တရားကို နာရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ မိတ္ဆက္ ရန္ကုန္မႀာ ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းမဵား လိုက္လံ စစ္ေဆး ဆႎၬဴပမႁမဵားအဴပီး ဴပည္တၾင္း ပုံႎႀိပ္မီဒီယာမဵား ေစာင္ေရ ကဵဆင္း ပီညဲရိုး သတင္းေဳကာင့္ 7 Day ဂဵာနယ္အဖုံး ဴပန္လည္ ရိုက္ႎႀိပ္ရ ရန္ကုန္က ကေလးသူငယ္ေတၾဳကား ေရပန္းစားေနတဲ့ တေဘာင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ဴပည္ပခရီးသည္ လာေရာက္မႁ စံခဵိန္တင္ ကဵဆင္း (ဴမန္မာဴ့ပည္ ဴပန္ေရာက္လာတဲ့ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ သိန္းစိန္ နဲႚ လာဳကိႂသူ နအဖ စစ္အာဏာပုိင္အဖၾဲႚမႀ သန္းေရၿ နဲႚ ေမာင္ေအး – Photo AFP) မိတ္ဆက္ မိုးမခကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ သူေတၾက ဴပည္ေတာ္မဴပန္ႎိုင္ေသးဘူး။ သူတိုႚေတၾကို ထားခဲ့ဴပီး မိုးမခ...

Read more »

>MoeMaKa Singapore Weekly News in VDO

> MoeMaKa Singapore Weekly News in VDO http://video.google.com/videoplay?docid=2079449897224716453 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>PRESS RELEASE – 2/2007 – Sasana Moli’s Patron Sayadaw U Kovida’s Upcoming Visit to the West Coast

>PRESS RELEASE – 2/2007 – Sasana Moli’s Patron Sayadaw U Kovida’s Upcoming Visit to the West Coast

>သတင္းထုတ္ျပန္ခဵက္ – ၂/ ၂၀၀၇ သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ျခမ္းခရီးစဥ္အား အသိေပးျခင္း ေနႛစဲြ – ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ (၁) ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ ဆန္ဖရန္စစၥကို တကၠသိုလ္ (USF) မွ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္မည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားသို႕ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္တြင္လည္း ဘြဲ႔ယူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက သံဃာေတာ္မ်ားကိုယ္စား အမွာစကားမိန္႔ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားကို တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္တြင္းရွိ စိန္႔အစ္ဂနာတီးယပ္စ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇၊ ညေန ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ (၂)...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵား

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵား

> မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵားမုိးကုပ္စက္၀ုိင္း ရန္သူမဵႂိး ၃ပၝး “ရန္သူမဵႂိးငၝးပၝး ဆုိတာက ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ သူခုိး၊ မခဵစ္မႎႀစ္သက္ေသာသူ ငၝးပၝးေနာ္။ ခု ေဴပာင္းသၾား႓ပီ။ မင္းရယ္ သူခုိးရယ္ မခဵစ္မႎႀစ္သက္သူရယ္က တစ္ေယာက္ထဲဴဖစ္သၾားလုိႛ ရန္သူမဵႂိး သုံးပၝး …” ဒၝကေတာ့ စေနေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေမ႖ာ္စင္က႗န္း ေဆးေရာင္စုံအ႓ငိမ့္မႀာ ဴပက္ခ့ဲတ့ဲ ဴပက္လုံးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။ မဳကာခင္မႀာ ဴမန္မာ ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႛ ေရာက္ရိႀသၾားေတာ့မယ္ပဵက္လုံးလုိႛ ယူဆရပၝတယ္။ မၾန္းဳကပ္ေနတ့ဲ၊ စား၀တ္ေနေရးဒုကၡတၾင္းဆုံးကဵေနတ့ဲ၊ အာဏာပုိင္အစုိးရမင္းကုိ ရံၾေဳကာက္ေနတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾအဖုိႛ ဒီလုိဴပက္လုံးေတၾက မရိႀမဴဖစ္ပၝ။ စေနေနႛညက အ႓ငိမ့္ဴပက္လုံးေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႒ကႂံေတၾႛေနရတ့ဲ မတရားမႁေတၾ၊ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္လက ဴဖစ္ပဵက္ခ့ဲတ့ဲ ရဟန္းသံဃာထု ႎႀိပ္ကၾပ္ေခဵမႁန္းခံရပုံေတၾကုိ ထင္ဟပ္ထားပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေမ႖ာ္စင္က႗န္းအ႓ငိမ့္စင္ေရႀႛက ပရိသတ္...

Read more »

>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

> အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန္ အေမရိကန္ဴပည္နယ္မဵားတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား အဴပင္ ဴမန္မာဴပည္အေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ လႁပ္ရႀားမႁမဵား၊ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵား၏ စာေပေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵားဴဖင့္ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္လ႖က္ရႀိသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အယ္လ္ေအ ဴမန္မာမိသားစုမဵား ၀ိုင္း၀န္း စီစဥ္ဳကေသာ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကဵင္းပသူမဵားက အဆိုေတာ္ မာမာေအးအား ဆက္သၾယ္ဴပီး ေရႀႚတပတ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ေစဵးပၾဲေတာ္သိုႚ ဖိတ္ဳကားရာခဲ့ရာ၊ အဆိုေတာ္ မာမာေအးက ဴမန္မာဴပည္...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

> နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛဗဳသႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ဒီတခၝ အာစီယံမႀာ နအဖတုံးေကဵာ္သၾားတာလား။ သက္ဴပင္းခဵႎိုင္သၾားသလား။ ဒၝေဆၾးေႎၾးစရာ၊ ဴငင္းခံုစရာဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းက ရလာဒ္ဟာ ဘာ႒ကီးပဲဴဖစ္ေနေန ဗမာဴပည္ဴပည္သူေတၾအတၾက္၊ အထူးသဴဖင့္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ဖယ္ရႀားေရးအတၾက္ သိပ္႓ပီးအေရးမပၝ,ပၝဘူး။ နအဖကို ႎိုင္ငံ တကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အလယ္မႀာ သိကၡာခဵႎိုင္တာကလၾဲလိုႛ သိပ္အေရးပၝ ထိေရာက္တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမႀာ ဘာပဲဆံုးဴဖတ္၊ ဆံုးဴဖတ္ နအဖက ဂရုစိုက္တာေသခဵာတယ္။ သံတမာန္ေရးရာနဲႛ ႎိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအပိုင္းကို နအဖအစိုးရက နကမၯတိ လုပ္ထားရတာဳကာ႓ပီ။ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ပီညဲရိုးတိုႛအေပၞ ဆက္ဆံဴပေနပံုေတၾဟာ ကုလသမဂၢနဲႛ အိုင္အယ္လ္အိုကိုေတာင္ ဂရုမစိုက္ဘူး လိုႛေဴပာေနတာဴဖစ္တယ္။ ေနာက္႓ပီး ဂမ္ဘာရီရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁကို တရုတ္နဲႛအိႎၬိယတိုႛက ေထာက္ခံထားတယ္ဆိုတာလည္း သူတိုႛ မသိတာမဟုတ္ဘူး။ နအဖဟာ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဳကးမုံဦးေသာင္း ႎႀင့္ သုံးသပ္ခဵက္ ဦးနကိုယ္တိုင္ေဴပာ ႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ ေမၾးေနႚ ေဒၝက္တာ ဦးေကာ၀ိဒရဲႚ မုန္ႚဖက္ထုပ္ေ၀နည္း တရားေတာ္ ေမာင္ရစ္ေရး ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ေမၾးေနႚ ဦးအံ့ဳကီး အစီအစဥ္ ႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ဦးပန္တဵာ ေတာင္းပန္ခဵက္ ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၄

>မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၄

> မပို႔လိုက္ရတဲ့ သတင္းမ်ား – ၄ (ဘယ္မွာလဲ – ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ တရားေခြမ်ား နဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မ်ားႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇ နိဒါန္း သတင္းေတြကို လူေတြက လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေနၾကရတာ။ မပို႔လိုက္ရတဲ့ သတင္းမ်ားလို႔ ေျပာေနရတာက အဲဒီသတင္းကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္မီမပို႔ခဲ့ရဘဲ၊ ေနာင္မွ စုစည္းျပီး တင္ဆက္ရလို႔ပါ။ မွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရစ္ဖို႔ရယ္၊ ေနာင္ဆက္ျပီး သတင္းကို ဆက္လိုက္ႏိုင္ဖို႔ရယ္ လက္တို႔ထားတဲ့ သေဘာပါ။ ရဟန္းေတြ ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္သလဲ ရဟန္းေတြကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြက ေမာင္းထုတ္၊ သီတင္းသုံးေနက် ျမိဳ႔ရြာေတြက ေမာင္းထုတ္၊ ဆရာ တကာေတြ ဆက္လက္ျပီး ပစၥည္း ၄ ပါး မေထာက္ႏိုင္ေတာ့ေအာင္ စစ္အစိုးရက တားျမစ္ထားတာ တကယ္ပါ။ ၆မုုိင္ခဲဲြက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ...

Read more »

>Sasana Moli objects the exams for monks by SPDC Burmese junta

>Sasana Moli objects the exams for monks by SPDC Burmese junta

> သာသနာ့ေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က နအဖ၏ ပထမျပန္ ႏွင့္ ဓမၼစရိယ စာေမးပြဲမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ သည္ေနရာမွ တဆင့္ ကူးယူရရွိႏိုင္ပါျပီ။ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ က သာသနာ့ေမာဠိ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာမႀ ဴပန္လည္ကူးယူတင္ဴပပၝသည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မုိးမခ ၀င္း – လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူ

>မုိးမခ ၀င္း – လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူ

> လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူမုိးမခ ၀င္းႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ အရွင္ဥာဏိႆရ ၏ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးတြင္ ၁၃၆၉ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၆ ရက္္ က ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ”လိပ္ကေလးလုိေနပါ” ဟူေသာ တရားေတာ္ကုိ နာယူျပီးေနာက္မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ခံစားခ်က္လုိ႕ပဲ ဆုိမလား။ သုိ႕ေသာ္နားဆင္ၾကည္႕ေလ၊ နက္နဲေလ ျဖစ္ရပါသည္ဟု ဆိုပါမည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား တရားေဒသနာမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့စဥ္အခါက အရွင္ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ား သည္ ခက္ခဲလြန္းလွပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ လူပရိသတ္အမ်ား နားလည္ေစဖုိ႕ ဟုဆုိကာ ”အထကထာ” အဓိပၸါယ္ဖဲြ႕ ဆုိခဲ့ၾကရျပီး၊ ထုိ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားေသာ တရားပင္လွ်င္ ခက္ပါေသးသည္ဆုိကာ ထပ္မံ၍ “ဋီကာ” အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ခဲ့ၾက ရျပန္ေလသည္ဟု ေလ့လာခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလည္း အရွင္သဲကုန္းဆရာေတာ္၏ တရားသည္ ဤသို႕ ျဖစ္ေနေတာ့မည္။...

Read more »

>Maung Swan Yi on Ludu Daw Ah Mar Birthday

>Maung Swan Yi on Ludu Daw Ah Mar Birthday

> ဖၾားသက္ရႀည္ သိုႛ …ေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ဴပည္သူမုန္းလဵက္မုန္းတဲ့သူေတၾအသက္ရႀည္ရင္ရႀည္တဲ့ အေဳကာင္းခံအတိတ္ကံ … တဲ့။ ဴပည္သူခဵစ္လိုႛခဵစ္တဲ့သူေတၾအသက္ရႀည္ရင္ရႀည္တဲ့ အေဳကာင္းမႀန္ပစၤႂပၯန္ …။ ။ ဖၾား႒ကီးမာေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ “မႁိင္း“ ရဲႚ သမီးဖၾား႒ကီးမာ။“လႀ“ ရဲႚ ဇနီးခရီးဳကမ္းမႀာ“ဆန္း“ ရႚဲ ရဲေဘာ္ဒိုႛ ေဒၞေဒၞ။ေတာ္လႀန္မိခင္စုမိခင္လန္းရၿင္ေစေသာ္သက္ရာေကဵာ္။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား အေမရိကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည္

> လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား အေမရိကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည္မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ယခုလ ၂၉ ရက္ေနႛတၾင္ အသက္ ၉၂ ႎႀစ္ ဴပည့္မည္ဴဖစ္ေသာ သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ၏ ေမၾးေနႛအခမ္းအနားမဵားကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအတၾင္း ႎို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႛတၾင္ ေနရာ ၂ ခု၌ ကဵင္းပမည္ဴဖစ္သည္။ ဆန္ဖရန္စစၤကို ၀န္းကဵင္မႀ ဴမန္မာလူငယ္မဵား စုေပၝင္းစီစဥ္သည့္ လူထုေဒၞအမာ၏ ၉၂ ႎႀစ္ဴပည့္ေမၾးေနႛပၾဲႎႀင့္ စာေရးဆရာ လူထုစိန္၀င္းအား ဂုဏ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကို ဖရီးေမာင့္႓မိႂႛ ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရတၾင္ နံနက္ ၁၀ နာရီမႀ မၾန္းလၾဲ ၃ နာရီအထိ ဴပႂလုပ္မည္ဴဖစ္သည္။ အဆိုပၝအခမ္းအနားသိုႛ စာေရးဆရာ ဒၝရိုက္တာ ၀င္းေဖ ႎႀင့္ ေတးသံရႀင္ မာမာေအး တိုႛ...

Read more »

>အဘယဂီရိ – ဦးေကာ၀ိဒ – အနီရင့္ရင့္ဴမစ္တစင္း

>အဘယဂီရိ – ဦးေကာ၀ိဒ – အနီရင့္ရင့္ဴမစ္တစင္း

> သာသနာ႔ဥေသွ်ာင္ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ (သို႔) အနီရင္႔ရင္႔ၿမစ္တစ္စင္းအဘယဂီရိ ၾကိဳတင္အသိေပးပါရေစ ဆရာေတာ္ၾကီးဟာသံုးဖက္ၿမင္ သရီးဒိုင္မင္းရွင္ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဆိုရင္က်ေနာ္ေရးမဲ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ အေၾကာင္းဟာ တစ္ဖက္ၿမင္ ၀မ္းဒိုင္မင္းရွင္းပဲဲ ၿဖစ္ေနပါလိမ္႔မယ္။ က်ေနာ္ၿမင္တဲ႔အတိုင္း ပူေဇာ္မွာၿဖစ္လို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အၿမင္နဲ႔ မတိုက္ဆိုင္ရင္ ဆရာေတာ္ၾကီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္မပူေဇာ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ရင္ ဒါေတြ အားလံုးဟာ က်ေနာ္႔ရဲ႕ညံ႔ဖ်င္းမႈသက္သက္ပါ။ ၾကာပြတ္ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ထြက္လာတဲ႔ေသြးေတြ ။ ဒီေသြးေတြကိုသုတ္မပစ္ခဲ႔ဘူး အဲဒီေသြးေတြဟာ ေလသလပ္လို႔ ဒီအတိုင္းပဲေၿခာက္ေသြ႔ စီးကပ္ေနတယ္။ အဲသလို ေစးထန္းထန္း ရဲမွည္႔႔မွည္႔႔ ေသြးစက္ေတြကို အၿပင္မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေရာမစစ္ကားထဲမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြ႔ဖူးၿမင္ဖူးၾကပါသလား။ က်ေနာ္႔အၿမင္ကိုေၿပာခြင္႔ၿပဳပါ ၊ ဆရာေတာ္ၾကီးဟာ အဲဒီေသြးစက္ေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီေသြးစက္ေတြဟာ.. ၁။ ရက္စက္လြန္းတဲ႔ၾကာပြတ္ပိုင္ရွင္အေၾကာင္း ၂။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္