>သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚသိုႚ ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္

>သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚသိုႚ ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္

> သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဦးေကာ၀ိဒအင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚသိုႚ ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီး၏ ပဓနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒသည္ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား၏ ပင့္ဖိတ္ေတာင္းပန္ခဵက္အရ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မဵားအတၾင္း ႔ကေရာက္ဴပီး ဳသ၀ၝဒတရားပၾဲ ခဵီးဴမႀင့္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ဆရာေတာ္ႎႀင့္အတူ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပန္ဳကားေရးဆရာေတာ္ ဦးပညာနႎၬလည္း အတူလိုက္ပၝသၾားမည္ ဴဖစ္ဴပီး၊ ဖိုႚ၀န္းဴမိႂႚ ေကဵာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးကုသလ၏ ေဇတ၀န္ေကဵာင္းတၾင္ ေခတၨသီတင္းသုံးမည္ဟု ဴဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ အဴခားဴပည္နယ္မဵားရႀိ ဴမန္မာမိသားစု ပင့္ဖိတ္ထားခဵက္မဵားကို မူတည္ဴပီး ခရီးအစီအစဥ္မဵား ဆၾဲမည္ဟု ဆရာေတာ္ ဦးပညာနႎၬက မိန္ႚပၝသည္။ သာသနာ့ေမာဠိ...

Read more »

>ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားကလည္း ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အႎုပညာဴဖင့္ သရုပ္ေဖာ္

>ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားကလည္း ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အႎုပညာဴဖင့္ သရုပ္ေဖာ္

> ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားကလည္းဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္အႎုပညာဴဖင့္ သရုပ္ေဖာ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ရက္ေနႚ၊ မနီလာဴမိႂႚေတာ္၊ တူပဒၝ လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ ဘက္စုံအႎုပညာ ဴပပၾဲ ေရၿရတုသဘင္ ကို ကပ္ဘို ကုန္သၾယ္ေရးရင္ဴပင္၌ ဆင္ႎၾဲရာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ အႎုပညာရႀင္မဵားက ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အႎုပညာသရုပ္ေဖာ္ တင္ဆင္ခဲ့သည္။ ႎိုင္ငံတကာက လၾတ္လပ္မႁကို လိုလားေသာ အစိုးရမဵား၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္း အႎုပညာရႀင္တိုႚသည္ ႎႁတ္ပိတ္ခံထားရေသာ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚကိုယ္စား ၎တိုႚ တတ္စၾမ္းသေလာက္ အကဵယ္ေလာင္ဆုံး ဆႎၬဴပထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလ႖က္ရႀိသည္ကို ေတၾႚေနရသည္။ ယခုအခဵိန္ထိ ထိုအသံမဵား မစဲေသးပၝ ဟု ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူ အႎုပညာရႀင္တဦးက ေဴပာဳကားသၾားသည္။ ရန္ကုန္က...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚအဳကိႂ အမႀတ္တရ အႎုပညာ

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚအဳကိႂ အမႀတ္တရ အႎုပညာ

> လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚအဳကိႂ အမႀတ္တရ အႎုပညာ ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇နစ္ေနမန္း ဘေလာ့ကပၝ၊ ပန္းခဵီသရုပ္ေဖာ္ကို အမႀတ္တရ ကူးယူေဖာ္ဴပပၝတယ္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>လူအိမ္ – ကဗဵာ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း

> ကဗဵာ ကၾယ္လၾန္ဴခင္းလူအိမ္ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ ငၝ့ကဗဵာတေနရာကို ေခဵာ့ေခၞသၾားဴပီးသတ္ပစ္လိုက္တာ ငၝသိတာေပၝ့။ အေလာင္းကို ဴပန္လည္ေတၾႚရႀိေတာ့ေဴခတဴခား လက္တဴခားတကိုယ္လုံး ဴခစ္ရာ ဖဵက္ရာ အဴပည့္တကယ့္ကို ဴမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ပၝ အဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးဗဵာအဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးဗဵာအဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးဗဵာအရက္ကို ေရ ေရာခဵင္ေရာမေရာခဵင္လည္း ေနအႎုပညာကိုေတာ့ ေရမထိုးနဲႚေပၝ့ဗဵာ ေခတ္ေပၝင္း ဘယ္ေလာက္ရႀိဴပီလဲမဵႂိးဆက္ ဘယ္ႎႀဆက္ ရႀိဴပီလဲခုအခဵိန္ထိကမာၲဳကီးကို ေတာင့္ခံထားတာ ကဗဵာပၝဗဵာ ဟို အယ္ဒီတာလားထုတ္ေ၀သူ ဆိုလားငနဲ ကဗဵာကို ေကဵာက္ဳကည့္သလို ဳကည့္ဴပီးစာမူခကဵေတာ့ ေကဵာက္ေစဵးမေပးခဵင္တာလည္း သိတာပဲ ခုကိစၤက ဒီ့ထက္ဆိုးပၝတယ္တမင္ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႚအဳကံပက္စက္ ပစ္လိုက္တာပၝဗဵာတခုခု ေဴပာခဵင္ ဆိုခဵင္ ေနတဲ့ပုံကဵႂိးပဵက္ခႎၭာ အသံေတၾ ဴမည္အုံး ဆူညံလိုႚ ေမႀာင္ထဲမႀာ ဘယ္အရာမဆို ဴဖစ္ႎိုင္ပၝတယ္အသဴပာ အသဴပာခဵင္း ခိုက္မိႎိုင္သလိုကဗဵာ, ကဗဵာခဵင္းလည္း တိုက္မိႎိုင္တာပၝပဲေကာင္းရာသုဂတိ...

Read more »

>Maung Swan Yi – The Three Sons of Burma

>Maung Swan Yi – The Three Sons of Burma

> The Three Sons of BurmaMaung Swan YiNov 21, 2007 When …..The soldiersGo backTo the barracks, The monksWill go backTo the monasteries, The studentsWill go backTo their studies, Then …. The white dovesAbove in the blue skyThe will sing and fly. Maung Swan YiNov 9, 2007 No tags for this post. Related posts No...

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵားသတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႛအထူးအစီအစဥ္ –လူထုေဒၞအမာ၊ ကဗဵာဆရာ တင္မိုး၊ ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ စာေရးဆရာ ၀င္းေဖ၊ စာေရးဆရာ လူထုစိန္၀င္း၊ ေတးသံရႀင္ မာမာေအး၊ စာေရးဆရာ ဖိုးသံ (လူထု)၊ စာေရးဆရာ ကိုေဂဵ တိုႛ၏ အမႀတ္တရ စကားမဵား No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္သာမက အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္း အာဏာရႀင္စနစ္မဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လိုအပ္ေနေဳကာင္း သက္ေသဴပသည့္ ဗီဒီယို ရုပ္သံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

>ဴမန္မာဴပည္သာမက အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္း အာဏာရႀင္စနစ္မဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လိုအပ္ေနေဳကာင္း သက္ေသဴပသည့္ ဗီဒီယို ရုပ္သံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

> ဴမန္မာဴပည္သာမက အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္းအာဏာရႀင္စနစ္မဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လိုအပ္ေနေဳကာင္းသက္ေသဴပသည့္ ဗီဒီယို ရုပ္သံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ စကႆာပူတၾင္ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ လူႚအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံမဵား ဴပည္သူဳကားတၾင္၊ လမ္းမေပၞတၾင္ ဟိန္းဟိန္းညံေနေသာ္လည္း ယခုတပတ္အတၾင္း ကဵင္းပေသာ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံခန္းမထဲတၾင္မူ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အာဏာရႀင္တပၝတီ ႎိုင္ငံမဵား၏ ကိုယ္ကဵႂိးစီးပၾား ကာကၾယ္ေရး၊ ဳကား၀င္မစၾက္ေရးတိုႚကိုသာ ေဆၾးေႎၾး အတည္ဴပႂေနဳကသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အေမရိကန္၊ ဳသစေဳတးလဵ၊ ကေနဒၝ၊ ဴဗိတိန္ ႎႀင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႎိုင္ငံမဵားက ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စႆီ ေဳကညာခဵက္ကုိ ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ခံဴပီး ႎိုင္ငံအလိုက္ စစ္အစုိးရကို စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး သပိတ္မဵားဴဖင့္ ပိတ္ဆိုႚ အေရးယူေနဳကခဵိန္တၾင္ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားကေတာ့...

Read more »

>Singapore Police Abduction (Part 2)

> – Like Burmese Regime, Singapore Regime is also violating and abusing the basic human rights in their own country to the people … No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Singapore Police Abduction (Part 1)

> Singapore Police Abduction (Part 1)- Like Burmese Regime, Singapore Regime is also violating and abusing the basic human rights in their own country to the people … No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>နယူးေယာက္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ အသံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

>နယူးေယာက္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ အသံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

> နယူးေယာက္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲ အသံမႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ ႎို၀င္ဘာ ၁၁၊ နယူးေယာက္ဴမိႂႚေန ဴမန္မာမိသားစုမဵား စုေပၝင္းကဵင္းပသည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးထံမႀ ဳသ၀ၝဒခံယူပၾဲ တရားမႀတ္တမ္း တင္ဆက္ပၝသည္။ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏိသရ၊ အေမရိကန္အေရႀႚဴခမ္း အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးနယက တိုႚက မိန္ႚဳကား ရႀင္းလင္းသည့္ မႀတ္တမ္း ဴဖစ္ပၝသည္။ အမဵႂိးသားညၾန္ႚေပၝင္းအစိုးရ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္၀င္းမႀ ႎႀင့္ ပရိသတ္မဵား၏ ေထာက္ခံ ေလ႖ာက္ထားခဵက္မဵားလည္း ပၝ၀င္ပၝသည္။ ဒီေနရာက နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။ No tags for this post. Related...

Read more »

>စကႆာပူက အာဆီယံညီလာခံမႀာ ဴမန္မာေတၾ ဆႎၬဴပစဥ္က

>စကႆာပူက အာဆီယံညီလာခံမႀာ ဴမန္မာေတၾ ဆႎၬဴပစဥ္က

>စကၤာပူက အာဆီယံညီလာခံမွာ ျမန္မာေတြ ဆႏၵျပစဥ္က လင္းလက္ၾကယ္စင္ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇(သူ႔ဘေလာက္က ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္) ညေန၆နာရီေလာက္မွာ Orchard Hotel ေရွ႕မွာ Asean Summit ကို ကၽြန္မတုိ႕ျမန္မာျပည္သူလူထုက မေက်နပ္ေၾကာင္း ျပသဖို႕အတြက္သတင္းကို ဒီေန႕ ေန႕လည္ ၁နာရီေလာက္မွာ ကၽြန္မ သိလိုက္ရပါတယ္ ။ သတင္းက အနီးကပ္မွ ရတာကလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အနံ႕ခံေကာင္းတဲ့ ရဲေတြေၾကာင့္ သိပ္အေစာၾကီး မစီစဥ္ျဖစ္တာလည္း ပါပါတယ္လို႕ ကၽြန္မသံုးသပ္မိပါတယ္.. ။ ကၽြန္မက အာဆီယံႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီစစ္အစိုးရကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္းနဲ႕ အားေပးေထာက္ခံေနတာကို မေက်နပ္ျဖစ္ေနတာ ၾကာပါျပီ ။ အခုလိုမ်ိဳး ရင္ထဲရွိတဲ့ဆႏၵကို ျပရမယ္ဆုိေတာ့ အမေလးေလး ၀မ္းသာလိုက္တာမွ တစ္မိနစ္ေတာင္ မစဥ္းစားဘဲ သြားမယ္လုိ႕ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျပီး လက္လွမ္းမွီရာ လိုက္ျဖန္႕ေပးခဲ့ပါတယ္။...

Read more »

>Maung Yit – After National Convention, What Next ?

>Maung Yit – After National Convention, What Next ?

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေပဵာက္ဆုံးေနတဲ့ သံဃာမဵား စာရင္း – ၁

> ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ သံဃာမ်ား စာရင္း – ၁ျမစ္ဆုံႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇ မိုးမခ က အဖမ္းဆီးခံ၊ အထိမ္းသိမ္းခံ ဆရာေတာ္မ်ား၊ သံဃာမ်ား ႏွင့္တကြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ စာရင္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိရင္လည္း ျပင္ဆင္တင္ျပသြားပါ့မယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရဟန္းသံယာေတာ္မ်ား ယေန႕ထိ မလြတ္လာေသးပါ။ ၁ – အရွင္ ဉာေဏာဘာသ – (ရြာမပရိယတၳိစာသင္တုိက္ အင္းစိန္) ႏွင့္ အပါး ၃၀ အတူတကြျဖစ္ပါသည္။၂ – အရွင္ သုနႏၵ -သာသနာ့သိပၸံေက်ာင္းတုိက္ (ေျခာက္ထပ္ၾကီးေက်ာင္းတုိက္ )ႏွင့္ အတူ ၃ပါးျဖစ္ပါသည္။၃ – ဘႏၵႏၱေသာဘဏ(ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္) – သာသနာ့ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္းတုိက္ (ေျခာက္ထပ္ၾကီး ေက်ာင္းတုိက္)၄ – အရွင္ ဇ၀န –...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – ကဗဵာဆရာ တင္မိုး သိုႚ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရ

>ေမာင္ရစ္ – ကဗဵာဆရာ တင္မိုး သိုႚ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရ

> ကဗဵာဆရာ တင္မိုး သိုႚ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရ ေမာင္ရစ္ႎို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၇ ဆရာနဲႚ မႎႀစ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၄မႀာ မိုးမခ ၃ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ စကား၀ိုင္း ဴပႂခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဆရာက ေနာက္ႎႀစ္ကဵရင္၊ အယ္လ္ေအက ပန္းဴခံနဲႚေရကန္နဲႚ ဥယဵာဥ္တစ္ခုမႀာ မိုးမခ ၄ ႎႀစ္ဴပည့္ လုပ္မယ္လိုႚ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနရာကို ေတာင္သမန္အင္းလို ေနရာလိုမဵႂိး ဴမင္ေယာင္ဳကည့္ခဲ့မိဳကပၝေသးတယ္။ ဒီႎႀစ္မႀာ ဆရာ ၇၄ ႎႀစ္ ဴပည့္ပၝတယ္။ ဆရာသာရႀိရင္ သံဃာအေရးေတာ္ပုံအတၾက္ ကေလာင္ထမ္းဴပီး ကဗဵာေတၾ၊ စာေတၾ မေမာမပန္းနဲႚ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလမ္းေပၞမႀာ သာသနာ့အလံကို တဖက္တလမ္းက လၿင့္ထူခဵီတက္ေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခုခဵိန္မႀာ ဆရာရဲႚ တပည့္၊ သားေဴမးေတၾ၊...

Read more »

>ဓာတ္ပုံမဵားက ေဴပာတဲ့ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – ၁

>ဓာတ္ပုံမဵားက ေဴပာတဲ့ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – ၁

> ဓာတ္ပုံမဵားက ေဴပာတဲ့ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – ၁မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မဵားႎို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၇ သတင္းကို အဴပည့္ေရးႎိုင္မႀသာ ဓာတ္ပုံေတၾ တင္ဴပရမယ္ဆိုရင္ စာဖတ္သူေတၾ မဴမင္လိုက္ရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္က ဓာတ္ပုံေတၾ အမဵားဳကီးပၝပဲ။ အခုေတာ့ တပတ္အတၾင္း အေထာက္ေတာ္ေတၾ စုဴပီး၊ မ႖ေ၀လိုက္တဲ့ ဓာတ္ပုံေတၾကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ (မၾန္ဴပည္နယ္ဖက္က ဴမိႂႚမဵားတၾင္ လူထုက သံဃာေတာ္မဵားအတၾက္ ကထိန္ခင္း ေကာင္းမႁ ဴမင္ကၾင္း၊ ႎို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇) (မၾန္ဴပည္နယ္ဖက္က ဴမိႂႚမဵားတၾင္ လူထုက သံဃာေတာ္မဵားအတၾက္ ကထိန္ခင္း ေကာင္းမႁ ဴမင္ကၾင္း၊ ႎို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇) ရန္ကုန္က ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းတခဵႂိႚမႀာေတာ့ ေကဵာင္းမႀ အလႀႃ လက္ခံရန္ ခက္ခဲသဴဖင့္ ေနအိမ္မဵားသိုႚ ပင့္ဖိတ္ဴပီး...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာအိုးေ၀စကႆာပူအဖၾဲႚက ဦးအုံးခင္နဲႚ စကားလက္ဆုံေဳကးမုံဦးေသာင္း ႎႀင့္ သုံးသပ္ခဵက္အဆိုေတာ္ကိုအံ့ဳကီး နဲႚ ဥိးပန္တဵာ စကား၀ိုင္းဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ASEAN siding with Illegal Junta of Burma

>ASEAN siding with Illegal Junta of Burma

> ဴမန္မာ့အေရးကိစၤအတၾက္ စကႆာပူတၾင္ လူထုႎႀင့္ အစိုးရတုိႚ သေဘာကၾဲတရားမ၀င္ေသာ စစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာက တရား၀င္ ၀ိုင္းဴပီးကာကၾယ္ေနဟု ဴမန္မာမဵားေဴပာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကႆာပူ)ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံတၾင္ ဴမန္မာအေရးကို ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႁမဵား ေပၞထၾက္ေစရန္ ႎိုင္ငံတကာက အစိုးရမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အရပ္သားလူထုတိုႚက ဖိအားေပးေနစဥ္ အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက အခဵိန္ဆၾဲရန္သာ ဳကိႂးစားေနသည္ဟု စကႆာပူက ဴမန္မာတဦးက ေဴပာဳကားလိုက္သည္။ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားႎႀင့္တကၾ၊ အတိုက္အခံမဵား၊ ႎိုင္ငံဴခားေကဵာင္းသားမဵား ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး ေဆာင္ရၾက္သူမဵား အားလုံး ပူးေပၝင္းဴပီး၊ ယခုတပတ္အတၾင္း ဴမန္မာအေရး အာရုံစိုက္ဳကေစရန္ အစၾမ္းကုန္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဳကသည္ကို ေတၾႚႛရသည္။ တနဂႆေႎၾေနႚတၾင္ မဂႆလာ၀ိဟာရ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းတၾင္ ဴမန္မာ ၁၀၀၀ ေကဵာ္...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ ကဗဵားမဵား

>ေမာင္စၾမ္းရည္ ကဗဵားမဵား

> သား ၃ သားေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ ေမာင္စစ္သားတိုႛစစ္တန္းလဵားသိုႛ ဴပန္ေသာခၝ။ ရႀင္ရဟန္းလည္းေကဵာင္းသခႆန္းသိုႛ ဴပန္ဳကစိုႛ။ တိုႛေကဵာင္းသားလည္းသၾား႓မဲေကဵာင္းသိုႛ ဴပန္သၾားစိုႛ။ ေရၿခဵႂိးဴဖႃလည္းကူ႓မဲသံသာ ေကာင္းကင္ဴပာသိုႛကူပၝေစေလာ့ ဴပန္ေစေလာ့။ ဗုဒၭႎႁတ္႑မၾက္ ေဟာဳကားခဵက္ ေမာင္စၾမ္းရည္ ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ ပီနန္ဆရာေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေဟာဴပ ဴမတ္ဗုဒၭ၏ေလာကလမ္းညၿန္ တရားမၾန္ကား …ရဟန္းေယာကဵ္ား ဗုဒၭသားႎႀင့္ရဟန္းမိန္းမ ဗုဒၭသမီးဆည္းကပ္ ဒၝယိကာ၊ ဒၝယိကာမေလး၀ ညီစၾာ အားထုတ္ပၝလ႖င္သာသနာပၾားစည္ ေလာကီေလာကုတ္မဆုတ္တိုးပၾား ဴမတ္တရားတည္းမႀတ္သားဳကေလ တိုႛတေတၾ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သီးေလးသီးရဲႚ တန္ေဆာင္တိုင္ အဴငိမ့္

>သီးေလးသီးရဲႚ တန္ေဆာင္တိုင္ အဴငိမ့္

> သီးေလးသီးရဲ ႔ တန္ေဆာင္တိုင္ အျငိမ့္ပြဲဇာဂနာႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ပန္းသီးဆို (ၾတိခ်ိဳးခြန္းေတာက္)။ ။လ တန္ေဆာင္ ခါသမယ ေပမို႔ ည အေရာင္သာယာစြ ရယ္လို႔ လာလာသမ်ွ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္။ ေဖ်ာ္ေျဖေၾကာင္းရယ္ နဲ႔ စုေပါင္းကာ အႏုပညာအားကို ထားၾကစံုလင္။ ။ ႏွင္းမွုန္ေ၀ ခ၀ဲမာလာ ပန္းေတြက သင္းထံုေနအျမဲမကြာ လန္းျပန္ေတာ့ ပုလဲရတနာ ဆန္းတုိ႔က မွဳန္ျပာေ၀ စံုပဏၰာေျခြပါလို့ ေ၀းေနအေပါင္း (ပရိသတ္တို႔ေရ) ဘံု ျမန္မာေျပ မွာေတာ့ ေအးေစေၾကာင္း။ ။ ၾကယ္သီး။ ။မဂၤလာ ရိွလိုက္တာ ကိုပန္းသီးရယ္။ တန္ေဆာင္မုန္း ျဗိစၧာ ၾကတၱိကာ ေရာင္၀ါ ရိွန္သို႔ ျဖိဳး ခ၀ဲ ပြင့္ခ်ိန္ ခင္းကထိန္ ေရႊအိမ္...

Read more »

>ဦးအုန္းေကဵာ္ – အားကစား တံဆိပ္ေခၝင္းမဵား

>ဦးအုန္းေကဵာ္ – အားကစား တံဆိပ္ေခၝင္းမဵား

> အားကစား တံဆိပ္ေခၝင္းမဵားဦးအုန္းေကဵာ္ႎို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ “တိုႛႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အားကစားပၾဲကို ပထမဆံုး အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံအဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပခဲ့တာ ၁၉၆၁ မႀာကၾ“ “ဘာအားကစားပၾဲလဲ ဦးေလး“ “အေရႀႚေတာင္အာရႀ က႗န္းဆၾယ္အားကစား႓ပိႂင္ပၾဲကၾ။ အတိုေကာက္ SEAP Games (South East Asia Peninsula Games)။ အရပ္အေခၞကေတာ့ “က႗န္းဆၾယ္ပၾဲ“ ေပၝ့ကၾာ။ ဴမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ေလာ၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရႀား၊ ကေမၲာဒီးယား ႎိုင္ငံ ၆ ႎိုင္ငံ က စ႓ပီး ဖၾဲႛစည္းခဲ့လိုႛ ေရၿေရာင္ကၾင္း ၆ ကၾင္းဆက္ထားတဲ့ အလံကို (အဴပာႎုေရာင္ ေနာက္ခံနဲႛ) အသံုးဴပႂခဲ့ဳကတယ္။ အဲဒီ SEAP Games အထိမ္းအမႀတ္ တံဆိပ္ေခၝင္းေတၾကို ငၝ့တူကို...

Read more »

>ဦးလႀထၾန္း အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၀မ္းနည္းေဳကာင္း

>ဦးလႀထၾန္း အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၀မ္းနည္းေဳကာင္း

> ဦးလွထြန္း အသက္၆၈ႏွစ္ ကြယ္လြန္ျခင္းမိုးမခ၏ ၀မ္းနည္း မွတ္တမ္း ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇၊ ေအာင္ရတနာေဆးရုံတြင္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သည္။ လာမည့္ အဂါၤေန႔တြင္ ေရေ၀းတြင္ အသုဘခ်မည္။ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္ေရႊ ႏွင့္ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ စပယ္ဦး၊ ျဖဴျဖဴသင္း၊ မာလာထြန္း၊ ေမာင္ေမာင္မ်ိဳး တို႔ က်န္ရစ္သည္။ လူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ၊ HIV/ AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကုူညီသူ ျဖဳျဖဴသင္း ဖခင္ ကြယ္လြန္သည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္အတူ မိုးမခ စာနယ္ဇင္းက ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း ျပဳလိုက္ပါသည္။ Photo – Phyu Phyu Thin and her parents (file photo), Recent : at the...

Read more »

>ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင့္ တရုတ္ဴပည္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾႚဆုံ

>ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင့္ တရုတ္ဴပည္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾႚဆုံ

> ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင့္ တရုတ္ဴပည္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾႚဆုံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ယမန္ေနႚ ေသာဳကာတၾင္ ဴပီးဆုံးသည္ ၂ ရက္ဳကာ လာေရာက္ေတၾႚဆုံသၾားသည့္ ခရီးစဥ္ကို စင္ဟၾာႎႀင့္ ဴမန္မာအလင္းက စေနႚေနႚတၾင္ ထုတ္ဴပန္သည္။ ကုလ၏ ဴမန္မာဴပည္အေရး လုပ္ရပ္မဵားကို ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ အဴမန္ဆုံး ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရးကို ေဆာင္ရၾက္ေစလိုေဳကာင္း တရုတ္ႎိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။ ဓာတ္ပုံမႀာ နအဖ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ အစုံအလင္ႎႀင့္ တရုတ္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဒု၀န္ဳကီး ၀မ္ယိတိုႚ ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ အတူေတၾႚရစဥ္ ဴဖစ္သည္။ ကုလ အထူးကိုယ္စားလႀယ္မဵားကဲ့သိုႚ ေစာင့္ဆိုင္းစရာ မလုိေဳကာင္း ေ၀ဖန္ဳကသည္။ No tags for this post. Related posts...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – စစ္ဖိနပ္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးကို မထားခဲ့နဲႚ

>ေမာင္ရစ္ – စစ္ဖိနပ္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးကို မထားခဲ့နဲႚ

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးကို မထားခဲ့နဲႚေမာင္ရစ္ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဟစ္ေဳကၾးတာက ဴမန္မာဴပည္ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရးပၝ။ စစ္တပ္က ကဵည္ဆံေတၾနဲႚ ဟစ္ေ႔ကးသံေတၾကို ပစ္ခဵလိုက္ေတာ့၊ ကမာၲဳကီးက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ဆက္လက္ ဟစ္ေ႔ကးပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး – တုိႚအေရး။ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး တိုႚ အေရး။ ေနာက္ေတာ့ အခု စကႆာပူမႀာဆိုရင္ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး တိုႚအေရး၊ စကႆာပူ လၾတ္ေဴမာက္ေရး တိုႚအေရး … တဲ့။ ၁၉၈၈ ဳသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာမႀာ တပၝတီစနစ္ ကဵဆုးပၝေစ၊ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ကို ဴမန္မာေတၾ ေအာ္ဳကေတာ့၊ အေရႀႚဥေရာပတိုႚ၊ အေရႀႚေတာင္အာရႀတိုႚက လိုက္ေအာ္ဳကပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက...

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ တက္ေရာက္လက္ခံမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေဘးဧရိယာရႀိ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ၎တိုႚ၏ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္တၾင္ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးအား ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကိုယ္စား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ေပးအပ္လိုပၝသဴဖင့္ ႔ကေရာက္ ခဵီးဴမႀင့္ေပးပၝရန္ ဖိတ္ဳကားလိုက္ပၝသည္။ ဴမန္မာဴပည္ စစ္အစိုးရ၏ မတရားအုပ္ခဵႂပ္ေနမႁမဵားကို အဳကမ္းမဖက္ဘဲ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကေသာ ရဲရင့္သည့္ ေထာင္ႎႀင့္ခဵီေသာ ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို အေလးအနက္ဴပႂသည့္ အေနဴဖင့္၎၊ ယခုႎႀစ္တၾင္ ဘၾဲႚယူဳကမည့္ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္လည္း ဘ၀တၾင္ ထာ၀ရ စံဴပႂစရာ အထိမ္းအမႀတ္ဴဖစ္သၾား ေစေရးအတၾက္၎ ဆရာေတာ္ဳကီးက ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္အဖၾင့္မိန္ႚခၾန္း မိန္ႚဳကားေပးပၝရန္လည္း ေတာင္းပန္ထားသည္။...

Read more »

>က႗န္မႎႀင့္ ဘ၀မဵားစၾာ တၾယ္ရာမဲ့ ရႀင္သန္ကဵန္ရစ္ဳကသူမဵား

>က႗န္မႎႀင့္ ဘ၀မဵားစၾာ တၾယ္ရာမဲ့ ရႀင္သန္ကဵန္ရစ္ဳကသူမဵား

> က႗န္မႎႀင့္ ဘ၀မဵားစၾာ တၾယ္ရာမဲ့ ရႀင္သန္ကဵန္ရစ္ဳကသူမဵားသန္းဴမင့္ေအာင္ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ အစမဵား ေဴပာင္းလဲဴခင္းမဵားဴဖင့္ ထာ၀ရတည္႓မဲေနေသာ လူမႁဘ၀ လူႚအဖၾဲႚအစည္းဳကားမႀာ အေနဳကာလာတာနဲႛအမ႖ က႗န္မရဲႛ ေဴခလႀမ္းေတၾက မႀန္းဆလိုႛမရေသးတဲ့ လမ္းသစ္ေတၾဆီ ဦးတည္ေနခဵင္စိတ္ကို မနည္းဖိသိပ္ခဵိႂးႎႀိပ္ရင္း ဘ၀အေမာေတၾဳကားမႀာ သက္ဴပင္းကို အခၝခၝ ခဵေနရေပသည္။ ဒုလ႞ဘတစ္ပၝးဟု တင္စားရေလေသာ ရခဲလႀသည့္ လူႛဘ၀တစ္ေလ႖ာက္မႀ လူသားတိုႛ၏ အို၊ နာ၊ ေသ၊ ေဘး ၀ဋ္ဒုကၡသည္ကား ဘ၀၏ ေနာက္ဆံုးကာလမဵားတၾင္ မည္သူမ႖ ေရႀာင္လၿဲ၍ မေရေလေသာ အေဳကာင္းတရားပင္တည္း။ ထိုေရႀာင္လၾဲ၍ မရေလေသာ အေဳကာင္းတရားမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ေနဳကရေသာ သူတိုႛအတၾက္ ၎တိုႛ၏ ဘ၀တစ္ေလ႖ာက္လံုး ကဵင္လည္၊ ရႀင္သန္၊ သာယာခဲ့ေသာ မိသားစု ပတ္၀န္းကဵင္ အသိုင္းအ၀န္းတိုႛ ေပဵာက္ကၾယ္ ပဵက္သုန္း၍...

Read more »

>စကႆာပူတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာမဵားက အဆိုတင္သၾင္းမည္

>စကႆာပူတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာမဵားက အဆိုတင္သၾင္းမည္

> စကႆာပူတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာမဵားက အဆိုတင္သၾင္းမည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကႆာပူ)ႎို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ ယခုႎႀစ္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံကို စင္ကာပူက တာ၀န္ယူ ကဵင္းပမည္ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာဴပည္ ႎိုင္ငံေရး အဳကပ္အတည္းတၾင္ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားက စုေပၝင္းအေဴဖရႀာဳကမည္ဟူ၍ သတင္းမဵား ေပၞထၾက္ေနခဵိန္ ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူ ဴမန္မာအင္အားစုမဵားကလည္း ထိုညီလာခံတၾင္ ဴပည္သူတိုႚ၏ သေဘာထား ဆႎၬမဵား တင္သၾင္းဳကရန္ ဴပင္ဆင္ေနဳကသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ ညီလာခံမတိုင္မီ လာမည့္ တနဂႆေႎၾေနႚ (ႎို၀င္ဘာ ၁၇) တၾင္ ဴမန္မာမဵား တစုတစည္းတည္း စုေပၝင္းဴပီး ဴမန္မာအေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကဵင္းပဳကမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စိတ္၀င္စားသူ ဴမန္မာအမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္ စကႆာပူ ႎိုင္ငံေရး၊ လူမႁေရး ၀န္းကဵင္မႀ ပုဂၢိႂလ္မဵားအားလုံးကို ဖိတ္ဳကားထားေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ထုိေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀ...

Read more »

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၃

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၃

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၃မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မဵားႎို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ နိဒၝန္း မိုးမခကို သတင္းကို ေနႚစဥ္ မပိုႚႎိုင္တဲ့အတၾက္ သတင္းေတၾ၊ ပၝးစပ္အတင္းေတၾကို စုေပးဴပီး ဴပင္ဆင္လိုက္ပၝတယ္။ လူေတၾဳကားထဲမႀာ ထိုင္ဴပီး နားစၾင့္ဳကည့္ပၝ။ လူေတၾရဲႚ ရင္ထဲက အသံဆိုတာ ေလထဲမႀာ ေပဵာက္မသၾားပၝဘူး၊ ဴပည္သူေတၾဳကားထဲက သတင္းေထာက္ေတၾက မႀတ္တမ္းဴပႂ သိမ္းထားလိုက္ပၝတယ္။ အသံဖမ္းစက္ေတၾနဲႚ လူေတၾရဲႚ အသံေတၾကို ဴပန္ဖမ္းလိုႚရရင္ အခု ပိတ္ဆိုႚ ရႀင္းလင္းထားတဲ့ အေရးေတာ္ပုံရဲႚ ေသၾးစၾန္းတဲ့ ေနရာေတၾက သတင္းေတၾဟာ စာဖတ္သူေတၾဆီကို အေရာက္ ဴပန္လာဳကမႀာပၝ၊ အိမ္တိုႚ၊ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းတိုႚကို ဴပန္မေရာက္လာတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူေတၾ ကိုယ္စား သင္တိုႚဆီကို လာေဴပာဳက မႀာပၝ။...

Read more »

>ဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာဦးေကာ၀ိဒ ေဟာဳကားေသာ တရားေတာ္

>ဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာဦးေကာ၀ိဒ ေဟာဳကားေသာ တရားေတာ္

> ဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာဦးေကာ၀ိဒ ေဟာဳကားေသာ တရားေတာ္ႎို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ နားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ နစ္ေနမန္း ဘေလာက္ကို ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵားပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာ၀ံသ၏ ဳသ၀ၝဒေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၏ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရး၏အကဵႂိးေကဵးဇူးအေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဵက္ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္ ၏ ကဗဵာ – သား ၃ သား၊ ဗုဒၭႎႁတ္႑မၾက္ေဟာဳကားခဵက္အရႀင္ဉာဏိက ၏ ေဆာင္းပၝး – ဥေပကၡာတရားႎႀင့္ ဥေပကၡာအမႀား No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သီတဂူဆရာေတာ္ဳကီးကုိ တရားေဟာခၾင့္မဴပႂေတာ့ ဟုသတင္းထၾက္

>သီတဂူဆရာေတာ္ဳကီးကုိ တရားေဟာခၾင့္မဴပႂေတာ့ ဟုသတင္းထၾက္

> သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးကုိတရားေဟာခၾြင့္မျပဳေတာ့ ဟုသတင္းထၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးကုိတရားေဟာခၾြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလုႚိ႔သတင္းရသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္က ျမင္းျခံတၾြင္ ”လူမုိက္တုိ႔ႚသၾြားရာလမ္း”ကုိ၄င္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ စစ္ကုိင္းတၾြင္ ”ေနနည္း၃ပါး” ကုိ၄င္း၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀၊ မႎၨေလးတၾင္ ”ဧကရာဇ္မင္း၏ဘ၀နိဂုံး” ကို၄င္း ေဟာဳကားေတာ္မူခဲ့ဴပီး တရားေတာ္မဵားတၾင္ လူပရိသတ္ဳကီးမဵား အေတၾးမမႀား၊ အလုပ္ မမႀားဳကရန္ ဆံုးမစကားမဵားေဟာဳကားေတာ္မူခဲ့ပၝသည္။ “တရားေခၾ၀ယ္ရတာမဵား မေကာင္းတဲ့ပစၤည္း ၀ယ္ရတာာဳကေနတာပၝပဲ။ ၀ယ္တဲ့သူကလည္း အေဴခအေနဳကည့္ဴပီး ေမးရ၊ ေရာင္းတဲ့သူကလည္း အင္တင္တင္ရယ္၊ ရႀိတယ္လည္းေဴပာရဲႚ၊ ‘တကယ္၀ယ္မႀာလား အမရဲႚ ၁၀၀၀ ေနာ္‘ … ဆုိဴပီး ေဘးဘီဳကည့္လုိႚ၊ ေနာက္ေတာ့ က႗တ္က႗တ္အိတ္ထဲ ခုိးေဳကာင္ခုိး၀ႀက္ ထုိးထည့္ဴပီး ေဘးလူအလစ္မႀာ ထုိးေပး၊ ကုိ္ယ္ကလည္း...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္