fbpx

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႎႀင့္ စာေပ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႎႀင့္ စာေပ

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တကၠသိုလ္ ေန၀င္း – ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ ငၝးမူးတန္းရုပ္ရႀင္

>တကၠသိုလ္ ေန၀င္း – ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ ငၝးမူးတန္းရုပ္ရႀင္

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္

>အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္

> အိုးေ၀ ကာတၾန္း – အလုပ္ဂုဏ္ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ပဵားရည္ဆမ္း – ခဵစ္သူမဵားေနႚသီခဵင္း၊ မာမာေအးသတင္း ႎႀင့္ သီခဵင္းပေဒသာမဵႂိးခဵစ္စိတ္နဲႚ ေရးတဲ့စာ – ေဳကးမုံဦးေသာင္းပေဒၝင္တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ေဆာင္းပၝး –...

Read more »

>ကိုေ၀ – ယာခင္းေလးနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ

>ကိုေ၀ – ယာခင္းေလးနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ

> ကိုေ၀ – ယာခင္းေလးနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္လႁံႛေဆာ္

>ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္လႁံႛေဆာ္

> ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္လႁံႛေဆာ္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႛညေနပုိင္းတၾင္ ထုိင္းႎုိင္ငံ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛေတာ္ေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားက ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပဲၾတစ္ခု ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း တစ္ခုတၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ အဆုိပၝဆုေတာင္းပဲၾတၾင္ ေထာင္ဒဏ္...

Read more »

>အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္း

>အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္း

> အႎုပညာရႀင္တစ္ဦး၏ သေဘာထားေဳကညာခဵက္စာတမ္းေဖေဖာ၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ (အယ္ဒီတာမႀတ္ခဵက္ – ေဳကညာခဵက္စာတမ္းအားေရးသား ေပးပုိႛသူမႀာ ရန္ကုန္ဴမိႂႛမႀ ၀ၝရင့္ပန္းခဵီဆရာတစ္ဦးဴဖစ္သည္။) က႗ႎု္ပ္သည္ မည္သည့္ႎုိင္ငံေရးပၝတီ၀င္တစ္ဦးမ႖လည္း မဟုတ္ပၝ။ ၄င္းဴပင္ ႎုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ပၝ။ က႗ႎု္ပ္သည္ အႎုပညာရႀင္တစ္ဦးမ႖သာလ႖င္ဴဖစ္၍...

Read more »

>ဖိုးသံ (လူထု) – ကိုဳကည္လင္နဲႛကဵေနာ္

>ဖိုးသံ (လူထု) – ကိုဳကည္လင္နဲႛကဵေနာ္

> ကိုဳကည္လင္နဲႛကဵေနာ္ဖိုးသံ (လူထု)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ဳကည္လင္ဆိုတာက သူႛအိမ္နာမည္၊ ေကဵာင္းနာမည္၊ ကဵေနာ္တိုႛေခၞတဲ့နာမည္။ ဳကည္ေအာင္ဆိုတာက သူႛကေလာင္ နာမည္၊ စာေပဗိမာန္ကဗဵာဆုရတဲ့နာမည္။ သူႛနာမည္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဴပာစမႀတ္အဴဖစ္အပဵက္တခုကို ဳကားဖူးသူမဵား ဳကားဖူးဳကပၝလိမ့္မယ္။ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားဘ၀...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – တပ္မေတာ္ရဲႛ ေစတနာ

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – တပ္မေတာ္ရဲႛ ေစတနာ

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ – တပ္မေတာ္ရဲႛ ေစတနာ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တူေမာင္ညိႂ – အသင့္ဴပင္ထားရမည့္ အဆိုးဆံုး ဆိုသည္မႀာ

> အသင့္ဴပင္ထားရမည့္ အဆိုးဆံုး ဆိုသည္မႀာတူေမာင္ညိႂေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီလ (၃၀) ရက္ေနႛတၾင္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္၊ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သည္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ (၇)ဦး၊ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းတိုႛႎႀင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာဧည့္ေဂဟာ ၌...

Read more »

>ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေန

>ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေန

> ေနဴပည္ေတာ္၏ေဳကညာခဵက္အေပၞ ကန္ႛကၾက္သံမဵားဆူညံေနမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ လူထုဆႎၬခံယူပဲၾ၊ ေရၾးေကာက္ပဲၾတုိႛကုိ မဳကာမီဴပႂလုပ္မည္ဟူေသာ စစ္အစုိးရ၏ ဳကညာခဵက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ကန္ႛကၾက္ေဴပာဆုိမႁမဵား ခဵက္ခဵင္း ထၾက္ေပၞလာသည္။ ဆႎၬခံယူပဲၾ၏ရလဒ္မဵား မသိရေသးမီ ေရၾးေကာက္ပဲၾကုိ ၂၀၁၀တၾင္ဴပႂလုပ္မည္ဟု ေဳကညာခ့ဲသည္ဟု...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အကယ္ဒမီ၊ တရုပ္အုိလံပစ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီမဵား ေပးဴပီခင္ဗဵ။ အကယ္ဒမီဆုရႀင္ေတၾက ဗုိလ္ခဵႂပ္သီဟသူရတင္ေအာင္ဴမင့္ဦးတုိႛ ဇနီးေမာင္ႎႀံကုိ “သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂဳကဴပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပၝတယ္” တ့ဲ။ ေဳကးမုံသတင္းစာမႀာ...

Read more »

>မဵႂိးဴမင့္ေမာင္ – သီခဵင္းဆိုပၝဦးကိုေအာင္မိုး၀င္း

>မဵႂိးဴမင့္ေမာင္ – သီခဵင္းဆိုပၝဦးကိုေအာင္မိုး၀င္း

> သီခ်င္းဆိုပါဦး ကိုေအာင္မိုး၀င္းမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္႔အေျခအေနက သူမ်ားတကာေတြလို အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္တို႕နဲ႕ လက္လွမ္းမီွလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလးစားခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ပရင့္ထုတ္ၿပီး ေပးပို႔လာမွသာ ဖတ္ရသူပါ။ အခုလည္း ခ်စ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ပို႔ေပးလာလုိ႔...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္

>အရႀင္ဉာဏိက – ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္

> ဘန္ေကာက္၊ သာသနေမာဠိ၊ အတိတ္ကံ နဲႛ ပစၤႂပၯန္အရႀင္ဉာဏိကေဖေဖာ္၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ အစည္းအေ၀း႓ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ သိလုိတာမဵား ေမးဳကဴမန္းဳက ေလ႖ာက္ထားဳက၊ ၅ နာရီခန္ႛမႀာေတာ့ SCC ကေန ပီနန္ဆရာေတာ္တုိႛ တည္းခုိသီတင္းသုံးေနတဲ့...

Read more »

>ေကလတ္ – ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾ

>ေကလတ္ – ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾ

> ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဦးတုတ္႒ကီးနဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ပဲၾေကလတ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ “ဦးတုတ္႒ကီး၊ ဘယ္ကဴပန္လာတာလဲဗဵ။” ဆံပင္ညႀပ္ဆရာက ေမးသည္။ ဦးတုတ္႒ကီး ခဵက္ခဵင္း ဴပန္မေဴဖႎုိင္။ ေမာဟုိက္လာပုံရသည္။ ခုံရႀည္ေပၞပစ္ထုိင္ခဵလုိက္ဴပီး အသက္ဴပင္းဴပင္း ရႀႃေနသည္။ ဴပီးမႀ...

Read more »

>Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10

>Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10

> Remembering Spetember 2007 – Pwintphyu Nandar, Age 10 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလ၊ ဇၾန္လမႀာ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံသိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အလုပ္သမား ၃၀၀၀ ပိုႛေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္မႁထမ္းေဟာင္း အဖၾဲႛ၏ ေရၿအင္း၀...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

> ရမ္ဘိုကို ရမ္ဘိုလို ေနပါေစမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေပၚေရာဂါလို႔ ေျပာရမလား။ က်ေနာ္တို႔ဆရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ကားအေၾကာင္း ေရးၾကတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အစကတည္းက ေရးဖို႔ အစီအစဥ္လည္း မ႐ွိဘူး၊ သေဘာထားေပးဖို႔လည္း စိတ္မပါဘူး။...

Read more »

>ဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္

> ႎိုင္ငံတကာက စီးပၾားေရးသပိတ္မဵားနည္းတူဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ယခုတပတ္အတၾင္း အေမရိကန္ ေဂဵာ့ဘုရႀ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ စစ္အာဏာပိုင္ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵားကို ပစ္မႀတ္ထားေသာ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ေငၾေဳကးကူးသန္းမႁမဵား...

Read more »

>စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵား

> စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵားဴပည္သူတိုႚရဲႚစကားဴပန္တဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အမႁ ဴမင္ကၾင္း – ၁ ဇန္န၀ၝရီ စမ္းေခဵာင္း တရားရုံးတၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူတဦးကို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ဴခိန္းေဴခာက္မႁနဲႚ တရားစၾဲဆို...

Read more »

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

> ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကိုခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁၉၅၀ ေႎႀာင္းပ္ိုင္းႎႀစ္မဵား၏ ရန္ကုန္ကေလာင္ရႀင္အသင္း စာေပလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ထင္ရႀားေသာ...

Read more »

>ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

> ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ တနဂႆေႎၾေနႚက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ဆရာ ဦးေဖသိန္း ေမၾးေနႚမိတ္ဆုံပၾဲ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အကဵဥ္းစံတဦး – ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာ

> ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာအကဵဥ္းစံတဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အခု ေထာင္ထဲမႀာ လက္ရိႀ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး တင္ဴပဴခင္းဴဖစ္တယ္။ မင္းကုိႎုိင္တိုႛ ၁ တုိက္ကုိ ၁၅-၁၂-၀၇ မႀာ ေရာက္တယ္။ လက္ရိႀ ၁...

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

> ေရငုတ္သမားပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေကဵာမႀာ ပိုးထားတဲ့အႎုပညာကိုသာအသက္ရႁခၾင့္ မရခဲ့ရင္ဒီေလာကဳကီးထဲဒီေလာက္နက္နက္ငုတ္လဵႂိးႎိုင္လိမ့္မယ္မထင္ … (ဇၾန္ ၆၊ ၂၀၀၇) (ထိန္လင္းရဲႚ ပန္းခဵီကား “ညငုတ္ဴခင္း” ကို ဴပန္သုံးပၝတယ္။ ဒီကဗဵာကို ဴပည္တၾင္းက...

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃ ရက္ေနႚက သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဦးေဆာင္...

Read more »

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

> ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ ခဵႂိစိမ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ တေနႛက ေနာ္ေ၀ မိတ္ေဆၾတစ္ေယာက္ႎႀင့္ စကားေဴပာရင္း ထုိမိတ္ေဆၾက … ” မင္းတုိႛ ေထာင္ထဲမႀာ...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

> ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း – ၃ဇာဂနာေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေနရာ။ ။ ပဲခူးေဆာင္အခ်ိန္။ ။ ည ရနာရီသရုပ္ေဆာင္။ ။ ေအာင္ဆန္း၊ သိန္းေဖ၊ သီဟန္၊ ေက်ာ္ျငိမ္း (ဖိုင္တဲြ...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ေနဘုန္းလတ္ ႎုိင္ငံေတာ္က ဘေလာ့ဂၝ ေနဘုန္းလတ္ကုိ ေခၞေဆာင္သၾားတာ ၇ ရက္ တစ္ပတ္ ဴပည့္သၾားပၝဴပီ။ မေနႛကေတာ့...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)