>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ရႀားသူတစ္ဦးဴဖစ္ေသာ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ယမန္ေနႚညက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကၾယ္လၾန္သၾားသည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ခန္ႚရိႀ႓ပီဴဖစ္သည္။...

Read more »

>အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂) – ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္

> ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂)ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ လူသည္ ေသမႀာ ေဳကာက္သည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ဴခင္းသည္ လူပီသဴခင္း ဴဖစ္၏။ ဗုဒၭဘာသာ ကဵမ္းဂန္မဵား အလိုအရ ဆုိလ႖င္ ေလာက၌...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

> လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္သၾားခ့ဲေသာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ (အသက္ ၉၃ ႎႀစ္)အား ရည္စူး၍ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ စာေပခဵစ္သူမဵား စုေ၀းတတ္ေသာ...

Read more »

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

> စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္းဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ခၾင့္ကို ခဲယဥ္းေအာင္ ထည့္သၾင္းထားသည့္ စာပိုဒ္သည္ အမဵႂိးသားညီလာခံမူႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေနေဳကာင္း သတင္းဌာနမဵားက ေထာက္ဴပဴပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။ ထို...

Read more »

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

> From Ludu Daw Ah M… No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

> တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၉ ရက္ေနႚက တရုပ္အစုိးရအား ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚ၊ ဂုိးဒင္းဂိတ္တံတားေပၞမႀ တိဘက္ ႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား။ အုိလံပစ္ပဲၾေတာ္အား...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

> လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာအား သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂသည့္ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ေတၾႚရစဥ္။ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိဴမေအး စသည့္ ထင္ရႀားသည့္ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားက မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္ခ့ဲေသာ လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚ အမႀာစကား ေပးပုိႚခ့ဲသည္။ မုိးမခက...

Read more »

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

> အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေနဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လႀဵႂိႚ၀ႀက္ဴဖန္ႚေ၀ေနဳကေသာ စာအုပ္ငယ္မဵား။ ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္တၾင္ စာမဵက္ႎႀာ ၃၃ မဵက္ႎႀာစီပၝရိႀ႓ပီး၊ စစ္အစုိးရ စိတ္တုိင္းကဵ ေရးဆဲၾထားသည့္ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု...

Read more »

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

> မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပမည္ဟု ဆုိေသာ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ယမန္ေနႚက ရန္ကုန္႓မႂိႚတၾင္ သ႟ုပ္ဴပ ေလ့ကဵင့္ေနစဥ္။ (Photo:...

Read more »

>ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း

> ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း သတင္းဓာတ္ပုံ ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ ေကဵာ္သက္၊ မိုးမခ) No tags for this post. Related...

Read more »

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

> ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက သံဃာေတာ္ေတြရဲ႔ အသံ(ဦးေဃာသိတ နဲ႔ ဦးပညာသီရိ)ံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ သံဃာေတာ္ေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈက ထပ္ခ်ပ္မကြာ...

Read more »

>သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း(ခ)ေအာင္ဗလ စဵာပန အခမ္းအနား ကဵင္းပမည္

> သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း(ခ)ေအာင္ဗလ စဵာပန အခမ္းအနား ကဵင္းပမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညေန ညေန ၅း၀၀နာရီ မႀ ၈း၀၀နာရီ အတၾင္း အခမ္အနားကို ကဵင္းပမည္ဴဖစ္ပၝသည္။ အခမ္းအနား...

Read more »

>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum

>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum

> သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မ်ားက ဧျပီ ၂၆ တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတက္ပြဲကို စတင္မည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတက္သည့္...

Read more »

>ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး

>ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး

> ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ဦး ကုန္တင္ယာဥ္အေအးခန္းအတြင္းမြန္းၾကပ္ေသဆံုး ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာျပည္သားအလုပ္သမားမ်ား ကုန္ကားတစ္စီးအတြင္း ခိုးဝွက္ လိုက္ပါလာရာ အနည္းဆံုး ၅၄ ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။...

Read more »

>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years

>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years

> Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar...

Read more »

>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!

>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!

> Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!! April 9, 2008 No tags for this...

Read more »

>တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီ

>တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီ

> တိုက္ပၾဲဳကားထဲက ပန္းခဵီဧဴပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အရႀင္ စႎၬာမေနာ (Ashin Sandamanaw) ရဲႛ “တိုက္ပၾဲေတၾ ဘာလိုႛဴဖစ္ေနရတာလဲ” လိုႛ ေခၝင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ ပန္းခဵီကားေလးပၝ။ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းက ကေလးတဦးရဲႛ ဓာတ္ပံုကို...

Read more »

>There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA

> There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA – some photos –...

Read more »

>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco

>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco

> ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွာ တရုတ္အိုလံပစ္အတြက္ ေျပးစရာ ေျမမရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၀၉၊ ၂၀၀၈ ယေန႔ေန႔ခင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆန္ဖရန္စစၥကို တရုတ္အိုလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ ခ်ီတက္ပြဲမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ားေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။ ေၾကညာထားေသာ...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာသိုႚ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာသိုႚ

> အေမမာ သို႔ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အဘိုးဆုံး၍ညိွဳးခ်ဳံးအားမာန္၊ ရွိခဲ့ျပန္ေသာ္“မန္းေတာင္” သ႑န္၊ “အလွ”က်န္၍အားမာန္မက် တင္းႏိုင္ၾက၏။ အဘဆုံး၍ညိွဳးခ်ဳံးအားမာန္၊ ရွိခဲ့ျပန္ေသာ္“ခ်ဳိးျဖဴ” သ႑န္၊ “အမိ” က်န္၍အားမာန္မက်၊ တင္းႏိုင္ၾက၏။ “အမိ”ဆုးံေသာ္မဆုံး အားမာန္၊ ခြပ္ေဒါင္းက်န္ျပီေဒါင္းလံျမွင့္၍လႊင့္ၾကကုန္။...

Read more »

>ေအာင္ေ၀း – မဲေဆာက္လည္ဴပန္

>ေအာင္ေ၀း – မဲေဆာက္လည္ဴပန္

> မဲေဆာက္ လည္ျပန္ေအာင္ေ၀းဧျပီ ၈၊ ၂၀၀၈ မဲေဆာက္ ေရ …ထေျမာက္တဖန္ခြဲရျပန္ျပီ။ တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာခဲ့တာလားတိုင္းျပည္က စြန္႔ပစ္လိုက္တာလားဒဏ္ရာ ရ ထားႏွလုံးသားေရ …အနားယူေပေတာ့။ ၾကယ္ေၾကြ ေရဆန္မုန္တိုင္းထန္လည္းေတာ္လွန္ေရးသစ္တို႔ ေရးျခစ္မည္တႏွစ္အတြင္းျမစ္တစင္းဟာ အတင္းတိုးေ၀ွ႔လာေတာ့မယ္။ ျခေသၤ့...

Read more »

>Ludu Daw Ah MAr – 93 Years – Photo Album

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မိုးမခ – လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ စာမဵက္ႎႀာမဵားသိုႚ

>မိုးမခ – လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ စာမဵက္ႎႀာမဵားသိုႚ

> မိုးမခ – လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ အမႀတ္တရ စာမဵက္ႎႀာမဵားသိုႚ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>From Thai to Burmese junta; "We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …"

>From Thai to Burmese junta; "We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …"

> From Thai to Burmese junta; “We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …”...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ နာေရး သတင္းစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထား

>လူထုေဒၞအမာ နာေရး သတင္းစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထား

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – အဖိုးအဖၾားေတၾ မရႀိေတာ့တဲ့ တိုင္းဴပည္

>ေမာင္ရစ္ – အဖိုးအဖၾားေတၾ မရႀိေတာ့တဲ့ တိုင္းဴပည္

> အဖိုး အဖြားေတြ မရွိေတာ့တဲ့ တိုင္းျပည္ ေမာင္ရစ္ဧျပီ ၇၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔က သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ေၾကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ၈၂ ႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ ဖေလာ္ရီဒါမွာ...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ၀မ္းနည္းကဗဵာ

> ၀မ္းနည္းကဗ်ာ၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၈၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းမွာ အေမမာျပည္ပမွာ အဘေသာင္း။ ကေလာင္ဘုရားေတြမို႔ထက္ဖ်ားမွာ စံ၀င္ကိန္းေအးၿငိမ္းေစေၾကာင္း။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္

> အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္ ေမာင္စၾမ္းရည္ဧဴပီ ၇၊ ၂၀၀၈ အမိမဲ့လည္းမမဲ့ အားမာန္တိုက္ပၾဲကဵန္ခဲ့ေဒၝင္းမာန္ေတးဴဖင့္မိေကဵးဇူးဂုဏ္ဴမႀင့္တင္ဳကစိုႛ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado

> Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado against China Olympic by multinational, multi racial and...

Read more »

>ရဲရင့္သက္ဇၾဲ- အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝ

>ရဲရင့္သက္ဇၾဲ- အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝ

> အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝရဲရင့္သက္ဇၾဲဧဴပီ ၇၊ ၂၀၀၈ မရဏမင္းရဲႛသိမ္ဖဵင္းတဲ့အမိန္ႛသံဟာကဵန္းမာေရး မေကာင္းသူတေယာက္ရဲႛေနေကာင္းထိုင္သာ ရႀိမႁမဵိႂးနဲႛဧ႓ပီလ ၇ ရက္ မနက္ခင္းကိုဖဵားေယာင္း ေသၾးေဆာင္သၾားခဲ့တယ္ ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္းအင္ေဖာ္ေမးရႀင္းတကၠႎိုေလာ္ဂဵီနည္းပညာ တိုးတက္မႁမဵားကကမၲာ႒ကီးကိုရၾာ႒ကီးတရၾာ ဴဖစ္ေစခဲ့႓ပီ …အဲဒီ ရၾာ႒ကီးထဲမႀာဧ႓ပီလ ၇...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)