>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

>မိုးထက္ေန – ရမ္ဘိုလို ေနပၝ

> ရမ္ဘိုကို ရမ္ဘိုလို ေနပါေစမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေပၚေရာဂါလို႔ ေျပာရမလား။ က်ေနာ္တို႔ဆရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရမ္ဘိုဓာတ္႐ွင္ကားအေၾကာင္း ေရးၾကတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အစကတည္းက ေရးဖို႔ အစီအစဥ္လည္း မ႐ွိဘူး၊ သေဘာထားေပးဖို႔လည္း စိတ္မပါဘူး။...

Read more »

>ဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္

> ႎိုင္ငံတကာက စီးပၾားေရးသပိတ္မဵားနည္းတူဴပည္တၾင္း စီပၾားေရးသပိတ္ေမႀာက္ရန္ လႁံႚေဆာ္သည့္ စာထၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ယခုတပတ္အတၾင္း အေမရိကန္ ေဂဵာ့ဘုရႀ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ စစ္အာဏာပိုင္ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵားကို ပစ္မႀတ္ထားေသာ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ေငၾေဳကးကူးသန္းမႁမဵား...

Read more »

>စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵား

> စစ္အစိုးရ၏ မတရား အမႁဆင္ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းမႁမဵားဴပည္သူတိုႚရဲႚစကားဴပန္တဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အမႁ ဴမင္ကၾင္း – ၁ ဇန္န၀ၝရီ စမ္းေခဵာင္း တရားရုံးတၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူတဦးကို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ဴခိန္းေဴခာက္မႁနဲႚ တရားစၾဲဆို...

Read more »

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

>ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကို ခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့

> ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) ရဲႚ ၇၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚကိုခဵစ္ခင္တဲ့ မိသားစုနဲႚ မိတ္ေဆၾမဵား ကဵင္းပခဲ့မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁၉၅၀ ေႎႀာင္းပ္ိုင္းႎႀစ္မဵား၏ ရန္ကုန္ကေလာင္ရႀင္အသင္း စာေပလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ထင္ရႀားေသာ...

Read more »

>ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

> ကာတၾန္း (ဦး) ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲ ဴမင္ကၾင္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ တနဂႆေႎၾေနႚက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ဆရာ ဦးေဖသိန္း ေမၾးေနႚမိတ္ဆုံပၾဲ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အကဵဥ္းစံတဦး – ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာ

> ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာအကဵဥ္းစံတဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အခု ေထာင္ထဲမႀာ လက္ရိႀ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး တင္ဴပဴခင္းဴဖစ္တယ္။ မင္းကုိႎုိင္တိုႛ ၁ တုိက္ကုိ ၁၅-၁၂-၀၇ မႀာ ေရာက္တယ္။ လက္ရိႀ ၁...

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

> ေရငုတ္သမားပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေကဵာမႀာ ပိုးထားတဲ့အႎုပညာကိုသာအသက္ရႁခၾင့္ မရခဲ့ရင္ဒီေလာကဳကီးထဲဒီေလာက္နက္နက္ငုတ္လဵႂိးႎိုင္လိမ့္မယ္မထင္ … (ဇၾန္ ၆၊ ၂၀၀၇) (ထိန္လင္းရဲႚ ပန္းခဵီကား “ညငုတ္ဴခင္း” ကို ဴပန္သုံးပၝတယ္။ ဒီကဗဵာကို ဴပည္တၾင္းက...

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃ ရက္ေနႚက သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဦးေဆာင္...

Read more »

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

> ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ ခဵႂိစိမ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ တေနႛက ေနာ္ေ၀ မိတ္ေဆၾတစ္ေယာက္ႎႀင့္ စကားေဴပာရင္း ထုိမိတ္ေဆၾက … ” မင္းတုိႛ ေထာင္ထဲမႀာ...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

> ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း – ၃ဇာဂနာေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေနရာ။ ။ ပဲခူးေဆာင္အခ်ိန္။ ။ ည ရနာရီသရုပ္ေဆာင္။ ။ ေအာင္ဆန္း၊ သိန္းေဖ၊ သီဟန္၊ ေက်ာ္ျငိမ္း (ဖိုင္တဲြ...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ေနဘုန္းလတ္ ႎုိင္ငံေတာ္က ဘေလာ့ဂၝ ေနဘုန္းလတ္ကုိ ေခၞေဆာင္သၾားတာ ၇ ရက္ တစ္ပတ္ ဴပည့္သၾားပၝဴပီ။ မေနႛကေတာ့...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

> ဂ်န္န၀ါရီေနာလိတ္ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈ နအဖ အားကိုး ပုဆိန္ရုိးမ်ား ႏွစ္ကူး အစိုးရေပးတဲ့ ဘြဲ.စာရင္းထဲမွာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းတုန္းက စြမ္းအားရွင္ေတြကို ေငြေပးျပီး လူေတြေခါင္းခြဲခိုင္းတဲ့ ဖိုးစိန္လမ္းက ဦးရဲေအာင္က လူမႈထူးခၽြန္ (ဒု)၊ သူ႔မိန္းမ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ခင္ေမာင္ရင္ – ဘိုးဘိုးေအာင္ သီခဵင္းသတင္းတိုထၾာ သီခဵင္းပေဒသာ၅၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ၀မ္းနည္းဖၾယ္ သတင္း ၂ ပုဒ္ဆူဟာတို ေနာက္ဆုံးေနႚမိုးမခ သတင္းစကား...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ၊ ရမ္ဘုိ၊ ရုပ္ရႀင္ကုိ ရုပ္ရႀင္နဲႛတုိက္မယ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ေကဵာ္၀င္းဴပန္လာဴပီ အဴဖႂတ္ခံထားရတ့ဲ ေထာက္လႀမ္းေရးဗုိလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္၀င္းကုိ မႀတ္မိဳကတယ္မဟုတ္လား။ ႎုိင္ငံေတာ္က သူႛကုိ တာ၀န္ေတၾ ဴပန္ေပးထားတယ္လုိႛ သတင္းရရိႀေဳကာင္း...

Read more »

>ဆူဟာတို – အာရႀလူဳကမ္းဳကီး တဦး

>ဆူဟာတို – အာရႀလူဳကမ္းဳကီး တဦး

> ဆူဟာတို (၀ါ) အာရွလူၾကမ္းၾကီး တဦး ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ စစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ အာရွမွာ ကိုလိုနီႏိုင္ငံေတြ လြတ္လပ္ေရးရလာၾကတဲ့အထဲမွာ စစ္မျဖစ္ခင္က ဒတ္ခ်္အင္းဒီးစ္လို႔ သိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားလည္း ပါတယ္။ ဂ်ားဗား၊ ေဘာ္နီယို၊...

Read more »

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္း

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ႎႀစ္ဴပည့္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္သိမ္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚက သတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္ပၾဲကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက...

Read more »

>ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္း

>ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္း

> ဆရာေအာင္ဗလႎႀင့္ ကဵေနာ္တိုႛ သတင္းစာသင္တန္းခင္ေမာင္႒ကီး (ရႀမ္းဴပည္)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ဆရာေအာင္ဗလရဲႚ သတင္းစာဆရာဘဝသက္တမ္း ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ခဲ့႓ပီမိုႛ ဆရာ့အတၾက္ ဂုဏ္ဴပႂပၾဲတစ္ရပ္ကုိ နယူးေယာက္႓မိႂႛမႀာလည္း ကဵင္းပမယ္လုိႛ ဴပည္သူႛအဴမင္ စာစဥ္ တာဝန္ခံဦးေကဵာ္ဝင္းက...

Read more »

>ဉာဏ္ဦးေမာင္ – ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္း

>ဉာဏ္ဦးေမာင္ – ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္း

> ေရၿတံခၝးက သနားစရာ့ သူတုိႛအေဳကာင္းဉာဏ္ဦးေမာင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေမ့အိမ္ တံခၝးေပၝက္ကုိေရာက္ေတာ့ လၾမ္းေလာက္စရာ့ ေဒၝနေတာင္တန္း႒ကီးကုိ မိႁင္းပဵပဵ လႀမ္းလုိႛဴမင္ရတယ္။ ေဳသာ္ … ဒီေဴမဟာ အမိေဴမ၊ ဒီေရဟာ အမိေရ၊ ဒီေလကလည္း...

Read more »

>မိုးထက္ေန – ရာဇသံ

>မိုးထက္ေန – ရာဇသံ

> ရာဇသံမိုးထက္ေနေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ရင္ဘတ္ေပၚက စစ္ဖိနပ္ရာမ်ား စစ္အုပ္စုဟာ ၄င္းတို႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ကလြဲလို ့ တျခားဘယ္သူမ်က္ႏွာမွာ မၾကည့္ဘူး ဆိုတာ က်ေနာ္တို ့ သေဘာေပါက္ဖို ့ အခ်ိန္တန္ၿပီလို ့ထင္ပါတယ္။...

Read more »

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္ မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေတၾးအဴမင္ မဂၢဇင္းကို စဥ္ဆက္မဴပတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္အဴဖစ္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရး...

Read more »

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

> ဧကစာခဵႂိ – မ အ ေအာင္ သင္တာ ဘာလဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

> စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ကိုဟုိဒင္းေရ- ” ႎႀင္းေလးတမႁံမံႁ၊ ေလေအးေလးတသုန္သုန္နဲႛ ခဵမ္းလိုႛမဵားတုန္႓ပီဆိုမႀဴဖင့္ …” ကဵေနာ္လည္း စာဆိုေတာ္ေနႛေတၾအေဳကာင္းေရးမယ္လိုႛ စဥ္းစားလိုက္တာနဲႛ ကဗဵာလိုလို၊ ကေဴပာင္လိုလိုေတၾ ေခၝင္းထဲက...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

> ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းေလာကတၾင္ သက္ေတာ္ရႀည္ စာနယ္ဇင္းကာတၾန္းဆရာဳကီးအဴဖစ္ ထင္ရႀားသူ ကာတၾန္းေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚဖိတ္စာကို...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

> ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာမိုးမခ စာဖတ္သူ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သူ ့ရဲ ့ လက္စၾဲေတာ္ ေဗဒင္ဆရာရဲ ့ တၾက္ခဵက္မႀႂေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿတစ္ေယာက္ သူႚရဲ ့...

Read more »

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

> အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ႎႀင့္ ဂရင္းကတ္ခရီးသၾားလက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူမဵားကိုစကႆာပူက လက္မခံေတာ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ သိုႚမဟုတ္ မိခင္ႎုိင္ငံ၏ သက္တမ္းရႀိႎိုင္ငံကုူးလက္မႀတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမဵားသာ စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္းသိုႚ ၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း စကႆာပူ...

Read more »

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

> သာသနာေမာဠိ သို႔ သစၥာစကား ဇင္ေ၀ေသာ္ ( ေအ၊ အို၊ ေအ၊ ဘီ )ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ “ခ်စ္သားတို႔ စိမ္းညိဳ႕ မို႔ေမာက္ေနသည္႔ေတာအုပ္ကို ၾကည္႔ လိုက္ၾက။ ထိုေတာအုပ္ကို...

Read more »

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

> သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC အရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သု၀ဏၧဘူမိ ေလဆိပ္ကအထၾက္မႀာ လာ႒ကိႂမည့္သူကုိ ဟုိဟုိဒီဒီရႀာမိတယ္။ သူႛကုိလည္း ကုိယ္ကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိ လည္း သူကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္သူပၝလုိႛ မိတ္ဆက္ေဴပာဖုိႛ...

Read more »

>ေက – ပုံရိပ္

>ေက – ပုံရိပ္

> ပုံရိပ္ ေကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)