>၀င္းေပၞေမာင္ – ၀မ္းနည္းကဗဵာ

> ၀မ္းနည္းကဗ်ာ၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၈၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းမွာ အေမမာျပည္ပမွာ အဘေသာင္း။ ကေလာင္ဘုရားေတြမို႔ထက္ဖ်ားမွာ စံ၀င္ကိန္းေအးၿငိမ္းေစေၾကာင္း။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္

> အေမမာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္ ေမာင္စၾမ္းရည္ဧဴပီ ၇၊ ၂၀၀၈ အမိမဲ့လည္းမမဲ့ အားမာန္တိုက္ပၾဲကဵန္ခဲ့ေဒၝင္းမာန္ေတးဴဖင့္မိေကဵးဇူးဂုဏ္ဴမႀင့္တင္ဳကစိုႛ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado

> Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado against China Olympic by multinational, multi racial and...

Read more »

>ရဲရင့္သက္ဇၾဲ- အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝ

>ရဲရင့္သက္ဇၾဲ- အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝ

> အေမမာ ထာ၀ရမေသပၝရဲရင့္သက္ဇၾဲဧဴပီ ၇၊ ၂၀၀၈ မရဏမင္းရဲႛသိမ္ဖဵင္းတဲ့အမိန္ႛသံဟာကဵန္းမာေရး မေကာင္းသူတေယာက္ရဲႛေနေကာင္းထိုင္သာ ရႀိမႁမဵိႂးနဲႛဧ႓ပီလ ၇ ရက္ မနက္ခင္းကိုဖဵားေယာင္း ေသၾးေဆာင္သၾားခဲ့တယ္ ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္းအင္ေဖာ္ေမးရႀင္းတကၠႎိုေလာ္ဂဵီနည္းပညာ တိုးတက္မႁမဵားကကမၲာ႒ကီးကိုရၾာ႒ကီးတရၾာ ဴဖစ္ေစခဲ့႓ပီ …အဲဒီ ရၾာ႒ကီးထဲမႀာဧ႓ပီလ ၇...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ( ၉၃ ႎႀစ္) အသုဘရႁ ဖိတ္ဳကားလၿာ

>လူထုေဒၞအမာ ( ၉၃ ႎႀစ္) အသုဘရႁ ဖိတ္ဳကားလၿာ

> အသုဘရႈ ဖိတ္ၾကားလႊာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၃၂ လမ္း၊ ဂုႏ ၱန္ေဆး႐ိုး၀င္းေန (ဦးထင္) + (ေဒၚစု) တို႔၏ သမီး၊ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္၊ ပုစြန္ေျမာင္းေက်းရြာေန (ဦးပု) + (ေဒၚခိုင္) တို႔၏ သမီးေခၽြးမ(နဂါးဦးထြန္းခၽြန္)...

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ အရႀက္တကၾဲဴဖစ္

>တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ အရႀက္တကၾဲဴဖစ္

> တရုတ္အစိုးရလက္ထဲက အိုလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ လန္ဒန္နဲ႔ ပါရီမွာ အရွက္တကြဲျဖစ္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၇၊ ၂၀၀၈ ယခင္ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ လန္ဒန္နဲ႔ပါရီကို အလည္ထြက္တဲ့ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရွဴးတိုင္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်မႈေတြနဲ႔...

Read more »

>Ludu Daw Ah Mar passed away at 93

>Ludu Daw Ah Mar passed away at 93

> လူထု ေဒၚအမာ ကြယ္လြန္ျပီမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၆၊ ၂၀၀၈ ဆရာမၾကီး လူထုေဒၚအမာ (၉၃) ႏွစ္ သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၇ ရက္ေန႕ မနက္ ၈ နာရီ...

Read more »

>သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္က ဴမန္မာႎႀစ္သစ္အတၾက္ အထူးႎိုးေဆာ္ခဵက္ထုတ္ဴပန္

> သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္က ဴမန္မာႎႀစ္သစ္အတၾက္ အထူးႎိုးေဆာ္ခဵက္ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၆၊ ၂၀၀၈ ယခင္လက ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား ေမတၨာရပ္ခံခဵက္မဵားကို ထပ္ေလာင္းသည့္အေနႎႀင့္၎ ယခု ဴမန္မာႎႀစ္ကူးကာလတၾင္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္အဟုန္ဴမင့္ဳကရန္ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္သည္။...

Read more »

>အေျခခံဥပေဒမူဳကမ္းနဲႚ အမ်ိႂးသားညီလာခံမူတိုႚ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား – ဳကည့္လုပ္ဳကပါအုံး

>အေျခခံဥပေဒမူဳကမ္းနဲႚ အမ်ိႂးသားညီလာခံမူတိုႚ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား – ဳကည့္လုပ္ဳကပါအုံး

> အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ အမ်ဳးိသားညီလာခံမူတို႔ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား – ၾကည့္လုပ္ၾကပါအုံးစာဖတ္သူတဦး (ရန္ကုန္)ဧျပီ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁။ (က) အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ အေျခခံရမည့္မူမ်ားစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၃)၊ အခန္း(၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၊ အပိုဒ္-၄...

Read more »

>လူႚအခၾင့္အေရး တန္ဖိုးမထားသူ တရုတ္ဴပည္က အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို အဴမတ္မထုတ္ရန္

> လူႚအခၾင့္အေရး တန္ဖိုးမထားသူ တရုတ္ဴပည္ကအိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို အဴမတ္မထုတ္ရန္ကိုလိုရာဒိုက ႎိုင္ငံစုံ ဴပည္သူတိုႚ ေတာင္းဆိုဳကမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ကိုလုိရာဒိုးဴပည္နယ္၊ ဒင္းဗားဴမိႂႚရႀိ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသားမဵားႎႀင့္အတူ မိခင္ႎိုင္ငံမဵားမႀ ႎိုင္ငံေရးဒုကၡမဵားေဳကာင့္ ေဴပာင္းေရၿႚလာရသူ တရုတ္...

Read more »

>၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူ

>၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူ

> ၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္ ရုိက္ႎႀက္ခံရသူဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧဴပီလ ၄ ရက္ေနႚက ရုိက္ႎႀက္ခံရပုံကုိ ရႀင္းဴပေနေသာ ဦးတင္ယု။ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္မႀ အဖၾဲႛ၀င္မဵား ယခုရက္ပုိင္းအတၾင္း ရုိက္ႎႀက္ခံရလက္ရိႀရာ ဦးတင္ယုသည္ ၇ရက္အတၾင္း သုံးဦးေဴမာက္...

Read more »

>Weekly eleven ဂဵာနယ္ ေရလိုေနတယ္

>Weekly eleven ဂဵာနယ္ ေရလိုေနတယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမ်ား – Weekly eleven ဂ်ာနယ္ ေရလိုေနတယ္အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းဧျပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly eleven ဂ်ာနယ္ ဒီဂ်ာနယ္မွာ ၀န္ထမ္းအေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေငြေတာင္းသူကုိ...

Read more »

>Vote "No" Movement in Mandalay and 7 arrest for NO protest

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>To Be or Not To Be, t’is a Question

>To Be or Not To Be, t’is a Question

> To Be or Not To Be, t’is a Question …လူဴဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ ကာတၾန္း – ဘိရုမာ ဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ No...

Read more »

>စစ္အစိုးရဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ဴပန္

>စစ္အစိုးရဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ဴပန္

> စစ္အစိုးရဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ဴပန္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဧဴပီလ ၂ ရက္ေနႚစၾဲဴဖင့္ ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရပၝတီ အဲင္အယ္ဒီက ေဳကညာခဵက္မဵားထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ ႎိုင္ငံသားမဵား ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ရရႀ္ိေရး၊...

Read more »

>ဗမာေခတ္မႀသည္ ေဳကးမုံ၊ ေဳကးမုံမႀသည္ ေခတ္ဴပိႂင္နဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛ

>ဗမာေခတ္မႀသည္ ေဳကးမုံ၊ ေဳကးမုံမႀသည္ ေခတ္ဴပိႂင္နဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛ

> ၀မ္းနည္းမႀတ္တမ္း – ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ၈၂ ႎႀစ္ဗမာေခတ္မႀသည္ ေဳကးမုံ၊ ေဳကးမုံမႀသည္ ေခတ္ဴပိႂင္နဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛေမာင္ရစ္ဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သံမဏိသက္ရႀည္ သတင္းစာဆရာဳကီး၊ ဴမန္မာဴပည္ အာဏာရႀင္ေခတ္အဆက္ဆက္၏ မတရားမႁမဵားကို...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႛ "မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ" အတာေတးသီခဵင္း ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႛ "မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ" အတာေတးသီခဵင္း ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႛ“မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ” အတာေတးသီခဵင္း ၂ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခဧဴပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ဂီတအႎုပညာရႀင္မဵားရဲႚ ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ဒုတိယေဴခလႀမ္းအဴဖစ္ “မဲရုံဆီသိုႚ ကန္ႚကၾက္စိုႚ”...

Read more »

>စကႆာပူ ၂၀၀၈ သဳကႆန္ပၾဲအတၾက္ အမႀတ္တရထုတ္တဲ့ ပိုစတာ

>စကႆာပူ ၂၀၀၈ သဳကႆန္ပၾဲအတၾက္ အမႀတ္တရထုတ္တဲ့ ပိုစတာ

>စကႆာပူ ၂၀၀၈ သဳကႆန္ပၾဲအတၾက္ အမႀတ္တရထုတ္တဲ့ ပိုစတာ လႀမၾန္(မုံရၾာ)ဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ နဲႛ စကားေဴပာပၾဲ

> ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ နဲႛ စကားေဴပာပၾဲရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီေနႛဗမာဴပည္မႀာ ေဖေဖာ္၀ၝရီလထဲမႀာ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၂/၂၀၀၈တိုႛရဲႛဂယက္ေတၾ အဴပင္းအထန္ရိုက္ခတ္ေန ပၝတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ “စကားေဴပာ” ေနတဲ့အဳကားက သူတိုႛရဲႛဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုဥပေဒ...

Read more »

>တိဘက္လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ လုပ္ဳကံသူမဵား ဂုဏ္ဴပႂခံရ

>တိဘက္လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ လုပ္ဳကံသူမဵား ဂုဏ္ဴပႂခံရ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမ်ား – တိဘက္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ လုပ္ၾကံသူမ်ား ဂုဏ္ျပဳခံရအေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းဧၿပီ ၃၊ ၂၀၀၈ တိဘက္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ျပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္းအတြင္း ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ KIA က တရုပ္ႏုိင္ငံဘက္ကုိ လဲြေျပာင္း ေပးပုိ႔လုိက္သူႏွစ္ဦးဟာ တိဘက္ေဒသအေရး လွဳပ္ရွားသူေတြ...

Read more »

>ဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ မတိုင္မီ အမဵႂိးသားေရးတက္ဳကၾသူမဵားကို စစ္အစိုးရက ပိုက္စိတ္တိုက္ဖမ္းဆီး

> ဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ မတိုင္မီ အမဵႂိးသားေရးတက္ဳကၾသူမဵားကို စစ္အစိုးရက ပိုက္စိတ္တိုက္ဖမ္းဆီးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္းမႀာပင္ ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး လႁပ္ရႀားတက္ဳကၾသူမဵားကို စစ္အစိုးရက နည္းအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ အမႁဆင္ဖမ္းဆီးဴခင္း၊ ေနအိမ္မဵားတၾင္ မေနရဲေအာင္...

Read more »

>အဲန္အယ္ဒီပၝတီကလည္း ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးမည္

>အဲန္အယ္ဒီပၝတီကလည္း ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးမည္

> အဲန္အယ္ဒီပၝတီကလည္း ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးမည္ဘီဘီစီ (ဧ႓ပီလ ၂ ရက္ ၂၀၀၈) ညပိုင္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ဧဴပီ ၂၊ ၂၀၀၈ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က ဒီကေနႛမႀာပဲ ဴပည္သူသိုႛ ပန္ဳကားခဵက္ဆိုတာကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့ ပၝတယ္။ ဒီပန္ဳကားခဵက္ထဲမႀာ...

Read more »

>အႎုပညာရႀင္ဟန္ေလး၏ ပန္းခဵီကား

>အႎုပညာရႀင္ဟန္ေလး၏ ပန္းခဵီကား

> အႎုပညာရႀင္ဟန္ေလး၏ ပန္းခဵီကားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၂၊ ၂၀၀၈ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ “သုံးႎုိင္ငံ ပန္းခဵီဴပပဲၾ“ မႀ ဴမန္မာဴပည္သား ပန္းခဵီဆရာ၊ ကာတၾန္းဆရာ ဟန္ေလး၏ လက္ရာတစ္ခုဴဖစ္သည္။ Bring Home ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဤဆီေဆးပန္းခဵီကားကုိ...

Read more »

>To Play or Not To Play, tis a Question …

>To Play or Not To Play, tis a Question …

> To Play or Not To Play, tis a Question … April 2, 2008 No tags for this post....

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုက တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ ဳကိႂဆို

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုက တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ ဳကိႂဆို

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုက တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ ဳကိႂဆို တရုတ္လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧဴပီ ၂၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚညက ဴမိႂႚေတာ္ေကာင္စီလူဳကီးမင္းမဵားက ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵရာတၾင္ – တရုတ္အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ...

Read more »

>သီးေလးသီးနဲႚေဆးေရာင္စုံ ၂ ႎိုင္ငံ ခၾဲဴပီး သဳကႆန္ပၾဲ ကဳကမည္

>သီးေလးသီးနဲႚေဆးေရာင္စုံ ၂ ႎိုင္ငံ ခၾဲဴပီး သဳကႆန္ပၾဲ ကဳကမည္

> သီးေလးသီးနဲႚေဆးေရာင္စုံ ၂ ႎိုင္ငံ ခၾဲဴပီး သဳကႆန္ပၾဲ ကဳကမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခု လတ္တေလာ ဳကားရတဲ့ သတင္းအရ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္အဖၾဲႚဟာ ထိုင္းနဲႚ စကႆာပူမႀာ...

Read more »

>ဴမန္မာနည္း ဴမန္မာဟန္နဲႚ ဴမန္မာအိုင္စီတီ

>ဴမန္မာနည္း ဴမန္မာဟန္နဲႚ ဴမန္မာအိုင္စီတီ

> ဴမန္မာနည္း ဴမန္မာဟန္နဲႚ ဴမန္မာအိုင္စီတီဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာအိုင္စီတီ ဴပပၾဲဳကီး ရန္ကုန္မႀာ ကဵင္းပပၝတယ္။ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ကၾန္ပဵႃတာကိရိယာေတၾကို ခင္းကဵင္းတင္ဆက္ထားတဲ့ဳကားမႀာ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ ပၾဲတိုင္းေကဵာ္ မပၝမဴပီး ကန္ေတာ့ပၾဲ – “အုန္းပၾဲ...

Read more »

>အမဵႂိးသားကဗဵာစာဆို ေဇာ္ဂဵီ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္

>အမဵႂိးသားကဗဵာစာဆို ေဇာ္ဂဵီ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္

> အမဵႂိးသားကဗဵာစာဆို ေဇာ္ဂဵီ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဧဴပီလ ၅ ရက္တၾင္ ဆရာေဇာ္ဂဵီအထိမ္းအမႀတ္ ရာဴပည့္စာဳကည့္တိုက္ဖၾင့္ပၾဲ ကဵင္းပမည္ ဴဖစ္သည္။ ဆရာဦးေသာ္ေကာင္း၊ တကၠသိုလ္တင္မၾန္၊ ေဖဴမင့္၊...

Read more »

>မိုးမခ ၀င္း – စစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံေရးမဲ့ လႀည့္ကၾက္မဵား

>မိုးမခ ၀င္း – စစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံေရးမဲ့ လႀည့္ကၾက္မဵား

> စစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးမဲ့ လွည့္ကြက္မ်ားမုိးမခ ၀င္းဧျပီ ၁၊ ၂၀၀၈ “အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳပဲြ”လုိ႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ဆႏၵခံယူပဲြကုိ ေမလမွာက်င္းပေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ထားတဲ့ေခါင္းစဥ္ကုိက “ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳပြဲ” ဆုိေတာ့ ကန္႔ကြက္ခ်င္သူေတြအတြက္ ေနရာမရွိသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ စစ္အစုိးရ...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ – ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္

>လူထုေဒၞအမာ – ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္

> ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္လူထုေဒၞအမာဧဴပီ ၁၊ ၂၀၀၈ အဴငိမ့္မင္းသမီးထဲမႀာ အရုိးအသားအနုိင္ဆုံး မင္းသမီးကုိ ဴပပၝဆုိရင္ ဂီတမယ္ လႀကေလးစိန္ကုိ ဴပရပၝလိမ့္မယ္။ အဴငိမ့္ ကခ့ဲပၝတယ္၊ ကတာမႀ အသက္ ၉နႀစ္ အရၾယ္က အသက္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)