>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

> ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳကမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၨပတ္က သံလ႖င္ဴမိႂႚတၾင္ စာေရးဆရာမဵား စုေပၝင္းဴပီး စာေရးဆရာဳကီး ဒဂုန္တာရာႎႀင့္ မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဴဖစ္ဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵား မဳကာခဏ...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

> နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ ဗဳသေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္တင္ေအာင္ဴမင္ဦးလက္မႀတ္နဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ နအဖရဲႛ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၁/၂၀၀၈တိုႛဟာ စစ္ေဳကဴငာခဵက္တခုအလား ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပမႀာ ဂယက္ထသၾားတယ္။ နအဖက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုရဲႛ စတုတၪေဴခလႀမ္းဴဖစ္တဲ့...

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

> ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး ေမာင္ေရၿဳကႃးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ရုရႀား – ဗမာ သံဆက္တာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ဴပီ ဆိုဴပီး ပူတင္-သန္းေရၿ ႎႁတ္ဆက္သ၀ဏ္လၿာေတၾ တခမ္းတနားဖၾဲႚလာတာေတၾ...

Read more »

>ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္း ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀ တၾင္ ၁၀၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ

>ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္း ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀ တၾင္ ၁၀၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ

> ကာတြန္း ဦးဘဂ်မ္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ တြင္ ၁၀၆ႏွစ္ျပည့္ျပီ မိုးမခေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ကာတြန္းဆရာၾကီးဦးဘဂ်မ္း၏ အသက္ ၁၀၆ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ႏွင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၅၅...

Read more »

>ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္

>ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္

> ဴမန္မာသူငယ္တန္း ဖတ္စာသစ္မင္းတေစေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ နစ္ေနမန္းဘေလာ့က ဴပန္ကူးေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဳကိႂက္လိုႚပၝ။ (မိုးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ ေဳကဴငာခဵက္ ၁/၂၀၀၈ ႎႀင့္ ၂/၂၀၀၈ ကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗဟုိ)...

Read more »

>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ သေဘာထားမဵား

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ သေဘာထားမဵားဴပည္ပက ၀ိုင္းေမာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဒူး၀ၝးေဇာ္ေအာင္က သပိတ္ေမႀာက္ေစလိုဴပည္ပေရာက္ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ ေအာင္သူဴငိမ္းက ကန္ႛကၾက္မဲဖက္ အေလးသာဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၉ ရက္၊ မနက္ပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊...

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံ

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံ

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞအမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာထားေဳကဴငာခဵက္အဴပည့္အစုံေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ဒီေနရာကေန ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝဴပီ။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္

> တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ တရားဥပေဒႎႀင့္မညီဟု အဲန္အယ္ဒီက ေ၀ဖန္ ဘီဘီစီ (ဴမန္မာပိုင္း) ႎႀင့္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဦးသိန္းညၾန္ႛ ေမးဴမန္းခန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ (၁၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ၊ ညပိုင္း)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ...

Read more »

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

>ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္ -၂ ၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ေထာင္အဝင္မႀာ ဆရာစၾမ္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဲဒီလို မႀတ္မႀတ္သားသား ဴဖစ္ဖၾယ္ ကိစၤေတၾနဲႛ...

Read more »

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

>စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္

> စာေရးဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္မိသားစုက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဴမသန္းတင့္ (၁၉၂၉ – ၁၉၉၈) ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁၀ ႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲကို...

Read more »

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

>ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာ

> ခဵဥ္ေပၝင္ရၾက္သည္ရဲႚ ႎိုင္ငံေရးဖတ္စာေရၿေဒၝင္းဴဖႃေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နိဒၝန္း မိုးမခအယ္ဒီတာမင္းမဵားက စာေရးသူကို စာဖတ္သူမဵားက ဳသဘာေပးသည့္ ေပးစာေတၾကို ေပးလႀာ၏။ မဵက္ေစာင္းကလည္း ခဲဴပလိုက္ေသးသည္။ ဇာဂနာ ဴပက္လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည္။ “ေရးခဵင္တာေရး၊ ဒၝေတာ့...

Read more »

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

>ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက

> ဴဗိတိန္ေရာက္ မၾန္ႎႀင့္ ဂဵာမဏီေရာက္ ခဵင္း တိုင္းရင္းသားတိုႚ အမဵႂိးသားေနႚမဵား ကဵင္းပဳက မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ လန္ဒန္တၾင္ မၾန္တိုင္းရင္းသားမဵားက ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္...

Read more »

>ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ကို စစ္တပ္က ၀င္စီး

> ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္ကို စစ္တပ္က ၀င္စီးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခဲ့သည့္ ေသာဳကာေနႚက စစ္ဖက္နဲႚ ရဲဖက္ လက္နက္ကိုင္မဵားက ဴမန္မာေနရႀင္းဂဵာနယ္တိုက္ကို ၀င္ေရာက္ဴပီး ရႀာေဖၾပုံစံမပၝဘဲ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ရႀာေဖၾသိမ္းဆီးတဲ့အဴပင္ အယ္ဒီတာ...

Read more »

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 17th Feb 2008

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 17th Feb 2008

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သားေမေမ – မာမာေအးသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာေဳကာ္ညာကၸဒုဗိုလ္မႀႃးဳကီးေဟာင္း ေအးဴမင့္ႎႀင့္ စကားလက္ဆုံပၾဲခဵစ္သူမဵားရဲႚ သီးေလးသီး ေတၾႚဆုံခန္းဳသစေဳတးလဵ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ရဲႚ သမိုင္း၀င္ေတာင္းပန္စကားေပၞေလးရဲႚ ဘုန္းဳကီးသီလေပး ဟာသဖဒိုမန္းရႀာ ကဵဆုံးဴခင္း...

Read more »

>ေစာေ၀ – အေမ

>ေစာေ၀ – အေမ

> ေစာေ၀ – အေမ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမႀာ တခၝက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အႎုပညာသရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႁ မႀတ္တမ္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No...

Read more »

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – ၂၀၀၇ ဴမိႂႚ

>မိုးဂ႗န္လႁိင္ – ၂၀၀၇ ဴမိႂႚ

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲ

> ကမာၲအဆိုး၀ၝးဆုံး အာဏာရႀင္ ၁၀ ဦး စာရင္းတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ တတိယေနရာက ဗိုလ္စၾဲမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ “ပရိတ္” စာနယ္ဇင္းတိုက္က ႎႀစ္စဥ္ ထုတ္ဴပန္ေလ့ရႀိေသာ “ကမာၲႚလူမိုက္ထိပ္သီး...

Read more »

>ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ

>ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား၊ အေမရိကန္ကဗဵာဆရာတုိႛကလည္း ေစာေ၀ခေရဇီ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ေစာေ၀ကုိယ္ပၾားမဵား “မိစၥာသန္းေရၿလူသတ္သမား ငရဲဴပည္သုိႛသၾား” ဆုိတ့ဲ ၀ၝကဵကုိ ထည့္၀ႀက္ဴပီး ဖဲၾႛဆုိထားတ့ဲကဗဵာကုိ ဖတ္ဴပီးဳကပၝဴပီလား။ ဆရာေစာေ၀ရဲႛလက္ရာ...

Read more »

>ေဒၝင္းနီ – ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္

>ေဒၝင္းနီ – ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္

> ခဵစ္သူမဵားရဲ့ ေရဆန္ ေဒၝင္းနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ အဖိႎႀိပ္ခံ အလၿာမဵားစၾာအတၾက္ဘ၀တစ္ခုလုံး ရင္းႎႀီးေပးဆပ္ရသမ႖နဲ ့ ေရာင့္ရဲေကဵနပ္ရဲရင့္စၾာ သမာသမတ္နဲ ့ ရန္ငၝစည္းဴပတ္သူ ၊ ရသင့္တဲ့ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ေလာကဓံမဵား ခၝးစည္းကဵားကန္ရုိးသားစၾာ မာန္ဗီဇနဲ...

Read more »

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

>၀င္းတင့္ထၾန္း – ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္

> ဆရာစၾမ္း – အနီနဲႚ အဴပာ ေနာက္ခံကားခဵပ္ေပၞက ထက္ဴမတဲ့ ေခၞသံရႀင္၀င္းတင့္ထၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈(၁) ႎိုင္ငံတိုင္း ႎိုင္ငံတိုင္းရဲႛ အမဵိႂးသားစာေပ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁ သမိုင္းလမ္းေဳကာင္းတေလ႖ာက္မႀာ တိုင္းဴပည္နဲႛလူမဵိႂးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့၊ ႎိုင္ငံနဲႛဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္တဲ့...

Read more »

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

>တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း

> တိရိစၥာန္မဵား ေထာင္ေဴပာင္း ေအပီသတင္းဌာနေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေနဴပည္ေတာ္ဴမိႂႛေတာ္သစ္သုိႛ ပထမဦးစၾာ ေရႀၾႛေဴပာင္းခံရသူမဵားမႀာ ၀န္ထမ္းမဵားဴဖစ္ဳကသည္။ ယခု အလႀည့္ကဵသူမဵားမႀာ တိရိစၥာန္မဵားဴဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ၀န္ခဵီစက္ႎႀင့္ထရပ္ကားမဵားအသုံးဴပႂဴပီး ရန္ကုန္တိရိစၥာန္ဥယဵာဥ္မႀ ဆင္၊ ေမဵာက္၊ ငႀက္မဵႂိးစုံ၊...

Read more »

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

>ေရၿဘိုသား – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္

> စံေပတူး ပုံေျပာမယ္ – ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ေရႊဘိုသားေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေရႊဘိုသားက တကိုယ္တည္းလူပ်ိဳႀကီး။ အပူမရွာခ်င္တာလိုလို၊ သူမ်ားကို အပူမေပးခ်င္တာလိုလိုနဲ႕ အမွန္က ျပန္ႀကိဳက္မယ့္သူမရွိတာနဲ႕ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္သလိုေနေနရတယ္။ မိုးထက္ေနတို႕လိုလည္း ရတဲ့သူ ဖမ္းဆြဲထားတာမ်ိဳး မလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔လည္း...

Read more »

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

>ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)

> ဒၝဖတ္ဴပီးမႀ ကိုရီးယားသၾားပၝ (အပုိင္း ၂)ေဇာ္မုိးေအာင္ (ကိုရီးယား)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ရင္ သင္တန္းသားဘ၀က က႗တ္လၾတ္ပၝဴပီ၊ ေနာက္ႎႀစ္ေတၾဆို အလုပ္သမား ဴဖစ္ပၝဴပီတဲ့၊ ၁ ႎႀစ္ ဴပည့္ဴပီးသၾားတဲ့ သူေတၾကို...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

>ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္

> ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ဴမန္မာဴပည္ဉာဏ္ဴမင့္စိုးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ လူႚေလာကထဲ သူေနခဲ့ရတာက ၃၂ ႎႀစ္ ၅ လ ၆ ရက္ ထဲရယ္ပၝ။ ၁၃-၂-၁၉၁၅ မႀ ၁၉-၇-၁၉၄၇နတ္ေမာက္ ဦးေသာဘိသေကဵာင္း၊ ေရနံေခဵာင္းအမဵိႂးသားေကဵာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေတၾမႀ...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာ

> ပဒုိမန္းရႀာ ေသၾးသစၤာေမာင္စၾမ္းရည္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ပဒုိမန္းရႀာသူ ေသရႀာဴပီ။ သူေသသည္မႀာ“လူေသ” ေသဴခင္းဴဖစ္ပၝ၏။ လူေသဴခင္းသည္“မူ” ေသဴခင္းလည္းမဟုတ္ပၝ။လူသာေသလည္းနာမည္ေသမည္မဟုတ္ပၝ။ လူကုိေခၾးသတ္ဇာတ္ေဳကာင္းထပ္လည္း သတ္သူသာေသ၊ ေသသူရႀင္မည္အာဇာနည္မဵႂိး၊ ေသရုိးမရိႀေခတ္၏ေဆာင္ပုဒ္၊ အသစ္ထုတ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းမႀမန္းရႀာလာဖန္း၊ လုပ္ဳကံခန္းထိေသၾးလမ္း႒ကီးသည္၊...

Read more »

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

>သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ

> သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္အဖၾဲႚမႀသည္ ဴပည္သူႚဆႎၬထင္ဟပ္သည့္ ယဥ္ေကဵးမႁကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဆီသိုႚေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚသည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကို ေဖဵာ္ေဴဖဴပီးသည့္ေနာက္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာမိသားစုမဵားဆီသိုႚ ခဵီတက္ေတာ့မည္ ဴဖစ္သည္။ ဂဵပန္သံရုံးသိုႚ ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာ...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္

>ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္

> တပ္မေတာ္၏ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဴမန္မာဴပည္သူအားလုံးက တခဲနက္ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကရန္တိုက္တၾန္းႎိုးေဆာ္သည့္ စာတမ္းမဵား ထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ တပ္မေတာ္အစိုးရရဲႚ ၂၀၀၈ ေမလမႀာ ကဵင္းပမယ့္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲဳကီးမႀာ ဴမန္မာတဴပည္လုံးက တခဲနက္...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?

>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?

> Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?Feb 15th, 2007 No tags for this...

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

> တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဴဗိတန္က ခဵားလ္စ္ မင္းသားက တိဘက္ဴပည္လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲႚ တရုတ္ဴပည္ရဲႚအိုလံပစ္ပၾဲေတၾကို မတက္ေရာက္ဘူးလိုႚ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)